ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2843/2013)

Αριθμ. 164510/Γ2
Χαρακτηρισμός της φοίτησης των μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, Ημερήσιων και Εσπερινών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 5 παρ. 11, 7 παρ. 5 και 8 παρ. 9 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167).
β. Του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
γ. Του άρθρου 2 του π.δ. 485/1983 (Α΄ 184).
δ. Το άρθρο του π.δ. 185/1990 (Α΄ 70).
ε. Του άρθρου 35 του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65).
στ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Την αριθμ. 2209/Γ2/18−03−1998 Υ.Α. (Β΄ 314).
3. Την αριθμ. 90595/ΣΤ5/05−07−2013 Υ.Α. (Β΄ 1667) περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Οι απουσίες μαθητών λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία να μη λαμβάνονται υπόψη για το χαρακτηρισμό της φοίτησης, ως εξής:

- Της ημέρας της αιμοδοσίας, όταν ο μαθητής προσφέρει αίμα για ασθενή του συγγενικού του περιβάλλοντος.

- Μίας (1) ημέρας επιπλέον όταν ο μαθητής με δική του πρωτοβουλία προσέρχεται να προσφέρει αίμα σε κέντρο αιμοδοσίας ή όταν ο μαθητής ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης ή όταν συμμετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία.

Σημειώνεται ότι τα ηλικιακά κριτήρια των δοτών αίματος καθορίζονται από το π.δ. 138/2005 (Α΄ 195), ήτοι το 18ο έτος. Μπορεί να γίνουν δεκτοί αιμοδότες ηλικίας 17 ετών με υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 1 Νοεμβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση