ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Αρ. πρωτ.82270/Δ4/20-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ:4ΑΜΛ9-Σ9Δ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Ε.Μπόμπολα
Τηλέφωνο:210 344 2254
Φαξ: 210 344 2256 & 210 344 2365
e-mail: t09dypd(ΑΤ)ypepth.gr

ΘΕΜΑ : «Αναστολή Εφαρμογής Αποφάσεων Συγχωνεύσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

΄Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α) Της παρ. 10, του άρθρου 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τΑ΄/30-09-1985) «Δομή και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»

β) Των παρ. 2 και 5, του άρθρου 11 του Ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147 τ.Α΄ /26.9.1991) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις»

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98 ).

δ) του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ε) ) του άρθρου 59, παρ. 15 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τΑ΄/24-05-2011) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.

2.Την αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1/τ.Β΄ /08-01-2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».

3. Tην αριθμ. 71338/Δ4/24-06-2011 (ΦΕΚ 1573/Β΄/27-06-2011) «Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» και την αριθμ. 70629/Δ4/23-06-2011 (ΦΕΚ 1505/Β΄/24-06-2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συγχωνεύσεις Δημοτικών Σχολείων».

4.Τις προτάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

A) Αναστέλλουμε την εφαρμογή της αριθμ. 71338/Δ4/24-06-2011(ΦΕΚ 1573/τΒ΄/27-06-2011) «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» για το σχολικό έτος 2011-2012 κατά το μέρος που αφορά:

1) Στη συγχώνευση του 2/θ Δ.Σ. Χαϊκαλίου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

2) Στη συγχώνευση του 17ου 3/θ Δ.Σ. Χαλκίδας και του 23ου 5/θ Δ.Σ. Χαλκίδας σε ένα νέο 23ο 6/θ Δ.Σ. Χαλκίδας, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας

3) Στη συγχώνευση του 2/θ Δ.Σ Τριλόφου και του 4/θ Δ.Σ. Γανοχώρας σε ένα νέο 6/θ Δ.Σ. Γανοχώρας, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας

4) Στη συγχώνευση του 2/θ Δ.Σ. Αχλάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

5) Στη συγχώνευση του 6/θ Δ.Σ Πεντάβρυσου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.

6) Στη συγχώνευση του 2/θ Δ.Σ. Αγίας Ελένης, του 2/θ Δ.Σ. Πεπονιάς και του 10/θ Δ.Σ Σκουτάρεως σε ένα νέο 12/θ Δ.Σ. Σκουτάρεως της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.

7) Στη συγχώνευση του 4/θ Δ.Σ Καμισιανών και του 6/θ Δ.Σ. Ταυρωνίτη σε ένα νέο 6/θ Δ.Σ. Ταυρωνίτη, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

8) Στη συγχώνευση του 2/θ Δ.Σ. Στενωσιάς της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

9) Στη συγχώνευση του 3/θ Δ.Σ. Δολιανών και του 10/θ Δ.Σ. Άστρους σε ένα νέο 12/θ Δ.Σ. Άστρους της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας.

10) Στη συγχώνευση του 1ου 6/θ Δ.Σ. Κρηνίδων και του 4/θ Δ.Σ. Λυδίας σε ένα νέο 1ο 6/θ Δ.Σ. Κρηνίδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.

11) Στη συγχώνευση του 4/θ Δ.Σ. Φιλίππων και του 3/θ Δ.Σ. Διεδρικού Πολυστύλου - Δάτου σε ένα νέο 6/θ Δ.Σ. Φιλίππων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.

12) Στη συγχώνευση του 1/θ Ν/Γ Δροσοπηγής, του 1/θ Ν/Γ Άνω Υδρούσας, του 1/θ Ν/Γ Υδρούσας και του 1/θ Ν/Γ Τροπαιούχου σε ένα νέο 1/θ Ν/Γ Τροπαιούχου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

13) Στη συγχώνευση του 1/θ Ν/Γ Άξου και του 1/θ Ν/Γ Γαράζου σε ένα νέο 1/θ Ν/Γ Γαράζου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου.

14) Στη συγχώνευση του 4/θ Δ.Σ. Μουλκίου και του 3/θ Δ.Σ. Αρχ. Σικυώνας σε ένα 6/θ Δ.Σ Μουλκίου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

15) Στη συγχώνευση του 3/θ Δ.Σ. Ροζενών και του 5/θ Δ.Σ. Δερβενίου σε ένα 6/θ Δ.Σ. Δερβενίου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

16) Στη συγχώνευση του 1/θ Ν/Γ Αρχ. Σικυώνας και του 1/θ Ν/Γ Μουλκίου σε ένα 2/θ Ν/Γ Αρχ. Σικυώνας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.


B) Αναστέλλουμε την εφαρμογή της αριθμ. 70629/Δ4/23-06-2011(ΦΕΚ 1505/τΒ΄/24-06-2011) «Συγχώνευση Δημοτικών Σχολείων» για το σχολικό έτος 2011 – 2012, κατά το μέρος που αφορά:

1) Στη συγχώνευση του 1/θ Δ.Σ Τριφυλλίου, του 2/θ Δ.Σ Γυψοχωρίου, του 2/θ Δ.Σ Λάκας και του 2/θ Δ.Σ Δροσερού σε ένα νέο 6/θ Δ.Σ Δροσερου, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.71338/Δ4/24-06-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΑΣΟ9-ΝΑΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Ε.Μπόμπολα
Τηλέφωνο:210 344 2254
Φαξ: 210 344-2256 & 210 344-2365
e-mail: t09dypd(ΑΤ)ypepth.gr

ΘΕΜΑ : «Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων».

΄Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
α) Του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τΑ΄/30-09-1985) «Δομή και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
β)Του άρθρου 11 παρ. 2 και 5 του Ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147 τ.Α΄ /26.9.1991) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις»
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98 ).
δ) του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
ε) ) του άρθρου 59, παρ. 15 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τΑ΄/24-05-2011) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις

2.Την αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/08-01-2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».

3.Τις προτάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπανη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ανακαλούμε την αριθμ. 29984/Δ4/14-03-2011 (ΦΕΚ 440/τΒ΄/18-03-2011) Υπουργική Απόφαση και :

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου από την ανάρτησή του στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ


ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Αρ.Πρωτ.70627/Δ4/23-06-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΑΣΟ9-ΝΙ4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Ε.Μπόμπολα
Τηλέφωνο: 210 344-2254
Φαξ: 210 344-2256 & 210 344-2365
e-mail: t09dypd(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ :«Ίδρυση και Προαγωγή Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων»

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 11 παρ. 1 και 5 του Ν. 1966/1991 (Φ.Ε.Κ. 147 τ.Α΄) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις».
β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/90 (Φ.Ε.Κ. 101 τ.Α΄) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98 ).
δ) του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
ε) του άρθρου 59, παρ. 15 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τΑ΄/24-05-2011) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.
στ) του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213, τ.Α΄) «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών κλπ»
ζ) της παρ. 2, του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22-11-2010) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

2. Την αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1 τ.Β΄ / 08-01-2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».

3. Τις προτάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 43.571,32 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και 130.713,96 ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη για τις ιδρύσεις και προαγωγές Δημοτικών Σχολείων.Η εκ 43.571,32 Ευρώ (17.923,92 Ευρώ επίδομα θέσης και 25.647,40 Ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) δαπάνη οικονομικού έτους 2011 θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. ( Ε.Φ. 19-210, ΚΑΕ 0227 ).
Η εκ 130.713,96 Ευρώ (53.771,76 Ευρώ επίδομα θέσης και 76.942,20 Ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) ετήσια δαπάνη για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί με την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0227 του Ε.Φ. 19-210 του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ στον κατ’ έτος προϋπολογισμό ενός εκάστου των πέντε (5) επομένων οικονομικών ετών.
Η εκ 58.000,00 Ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) έτους 2011 θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων.
Η εκ 174.000,00 Ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων.
Η εκ 174.000,00 Ευρώ δαπάνη (εξοπλισμός) θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 2011 του ΟΣΚ ή από αποθέματα του εξοπλισμού του και εποπτικού υλικού.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 6.771 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και 20.314,62 ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη για τις ιδρύσεις Νηπιαγωγείων, ενώ για τις προαγωγές δεν προκαλείται δαπάνη.
Η εκ 6.771 Ευρώ ( 1.927,12 Ευρώ επίδομα θέσης και 4.844,32 Ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) δαπάνη οικονομικού έτους 2011 θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. ( Ε.Φ. 19-210, ΚΑΕ 0227 ).
Η εκ 20.314,62 Ευρώ (5.781,36 Ευρώ επίδομα θέσης και 14.532,96 Ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) ετήσια δαπάνη για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί με την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0227 του Ε.Φ. 19-210 του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ στον κατ’ έτος προϋπολογισμό ενός εκάστου των πέντε (5) επομένων οικονομικών ετών.
Η εκ 20.400,00 Ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) έτους 2011 θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων.
Η εκ 61.200,00 Ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων.
Η εκ 51000,00 Ευρώ δαπάνη (εξοπλισμός) θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 2011 του ΟΣΚ ή από αποθέματα του εξοπλισμού του και εποπτικού υλικού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α) Ιδρύουμε από το σχολικό έτος 2011-2012 τις παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ


ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Αρ.Πρωτ.70629/Δ4/23-06-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΑΣΟ9-9ΝΦ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Ε. Μπόμπολα
Τηλέφωνο: 210 344-2254
Φαξ: 210 344-2256 & 210 344-2365
e-mail: t09dypd(ΑΤ)ypepth.gr

ΘΕΜΑ : «Συγχώνευση Δημοτικών Σχολείων».

΄Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
α) Του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τΑ΄/30-09-1985) «Δομή και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
β)Του άρθρου 11 παρ. 2 και 5 του Ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147 τ.Α΄ /26.9.1991) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ και άλλες διατάξεις»
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98 ).
δ) του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
ε) του άρθρου 59, παρ. 15 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τΑ΄/24-05-2011) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.
στ) του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213, τ.Α΄) «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών κλπ»
ζ) της παρ. 2, του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22-11-2010) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

2.Την αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1/τ.Β΄ /08-01-2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».

3.Τις προτάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4. Το γεγονός ότι από τηαν απόφαση αυτή προκαλείται εξοικονόμηση 9.997,00 ευρώ για το 2011 και 29.991,36 ευρώ για τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Β) Συγχωνεύουμε από το σχολικό έτος 2011-2012 τις παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:

Λήψη της σχετικής απόφασης από το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ


Αριθ. 29984/Δ4 (2)
Υποβιβασμός, συγχώνευση και κατάργηση Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τΑ΄/30−09−1985) «Δομή και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 11 παρ. 2 και 5 του Ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147 τ.Α΄/26.9.1991) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών
ΤΕΙ και άλλες διατάξεις».

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό
π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

δ) Του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1/τ.Β΄ /08−01−2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».

3. Τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφασίζουμε:

Α) Υποβιβάζουμε από το σχολικό έτος 2011−2012 τις παρακάτω σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, ως ακολούθως:

( Λήψη του πρωτότυπου ΦΕΚ 440/2012 από το Εθνικό Τυπογραφείο)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.