ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Αρ.Πρωτ.55964/Γ2/16-05-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ - ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πληροφορίες: Βάρλα Ά. – Πισλή Κ.
Τηλέφωνο: 210 344. 32.72 – 22.42

Θέμα : «Έκδοση απολυτήριων τίτλων»

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνσή μας μετά την έκδοση του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σχετικά με την αναγραφή στους απολυτήριους τίτλους των αριθμών δημοτολογίου καθώς και τη μετονομασία των δήμων, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το με αρ. πρ. 131360/18576/21-04-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «οποιοδήποτε έγγραφο εκδίδεται μετά την 01-01-2011 στο οποίο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η αναγραφή της δημοτικότητας προσώπου τινός και ο αριθμός δημοτολογίου, κρίνεται επιβεβλημένη η αναγραφή του ονόματος του νέου Δήμου καθώς επίσης και η αναγραφή του νέου αριθμού σύμφωνα με τα προαναφερθέντα».

Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε να ζητήσετε από τους κηδεμόνες των μαθητών να προσκομίσουν νέα πιστοποιητικά γέννησης που να περιλαμβάνουν τα νέα στοιχεία των δήμων και εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα,σύμφωνα με το άρ. 1 της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/18-08-2006 Υ.Α. (Β’ 1309).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.