Ιδρύσεις Καταργήσεις Συγχωνεύεσεις Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΙΔΡΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.101791/Δ2/20-06-2018/ΥΠΠΕΘ
(Στο ΦΕΚ 2739/2018)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Μαργ. Δαναλάτου
Τηλέφωνο: 210-3443274

ΘΕΜΑ: Αναστολή εφαρμογής Αποφάσεων Συγχωνεύσεων – Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 11 του Ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
3. Τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό Π.Δ. 63/2005, Α΄ 98).
5. Τo Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις αρ. 71327/Δ4/24-06-2011 και 71336/Δ4/24-06-2011 (Β΄ 1575) Υπουργικές Αποφάσεις.
7. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως:
- Τα με αρ. πρωτ. 9975/01-11-2017 και 1493/12-02-2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.
- Το με αρ. πρωτ. Φ.2.1.Γ/1611/05-02-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.
- Τo με αρ. πρωτ. Φ.2.1/8717/08-05-2018 έγγραφo της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.
8. Την με αρ. πρωτ. 1858/07-05-2018 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
9. Την με αρ. πρωτ. Φ.2.1/5520/07-05-2018 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
10. Την με αρ. πρωτ. 5392/09-05-2018 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης.
11. Την αρ. 251/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου (ΑΔΑ:6Β5ΩΩ19-ΓΥΦ).
12. Την αρ. 654/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας (ΑΔΑ:6Β51Ω6Χ-Α49).
13. Την αρ. 407/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων (ΑΔΑ: Ψ11ΨΩΨΜ-ΤΧ3).
14. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/113/78101/Β1 εισήγηση του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 τ.Α΄) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε

Α. Αναστέλλουμε για το σχολικό έτος 2018-2019 την εφαρμογή της αρ. 71327/Δ4/24-06-2011 (Β΄ 1575) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το μέρος που αφορά:

Στην κατάργηση του ΓΕ.Λ. Καναλίων (3559010) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Β. Αναστέλλουμε για το σχολικό έτος 2018-2019 την εφαρμογή της αρ. 71336/Δ4/24-06-2011 (Β΄1575) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το μέρος που αφορά:

1. Στη συγχώνευση του ΓΕ.Λ. Αιγείρας (0666010) και του ΓΕ.Λ. Ακράτας (0659010) σε ΓΕ.Λ. Ακράτας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2. Στη συγχώνευση του Γυμνασίου Τεφελίου (1725010) και του Γυμνασίου Χάρακα (1708010) σε Γυμνάσιο Τεφελίου-Χάρακα με έδρα το Χάρακα, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.94633/Δ2/08-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Μαργ. Δαναλάτου
Τηλέφωνο: 210-3443274

ΘΕΜΑ: « Ίδρυση σχολικών μονάδων, Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων, Κατάργηση Λυκειακών Τάξεων και Κατάργηση σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

(...)

Αποφασίζουμε

Α) Την ίδρυση, από το σχολικό έτος 2018-2019, Σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως ακολούθως:

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

με έδρα την Αρτέμιδα

2

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ

με έδρα το Αιάντειο Σαλαμίνας

3

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

με έδρα τα Γρεβενά

4

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

με έδρα την Καρυά Ελασσόνας

5

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ

με έδρα το Μεσημέρι Θερμαϊκού

Β) Την ίδρυση, από το σχολικό έτος 2018-2019, Λυκειακών Τάξεων Γενικού Λυκείου προσαρτημένων στα Γυμνάσια της έδρας τους ως ακολούθως:

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΛΥΚΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

Α΄

Μουσικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης
(κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 1139001)

2

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

Γ΄

Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Οργάνης
(κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 4206010)

3

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

Α΄

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου
( κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 0540001)

4

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ

Α΄

Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κερατσινίου- Δραπετσώνας
( κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 0540002)

5

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄

Εσπερινό Γυμνάσιο Λαυρίου
( κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 0536001)

6

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γ΄

5ο Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ωραιοκάστρου
( κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 1935005)

7..

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ

Β΄

Μουσικό Γυμνάσιο Χαλκίδας -«Νίκος Σκαλκώτας»
( κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 1239001)

Γ) Την κατάργηση, από το σχολικό έτος 2018-2019, Λυκειακών Τάξεων Γενικού Λυκείου προσαρτημένων στα Γυμνάσια της έδρας τους ως ακολούθως:

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΛΥΚΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠ.Π.Ε.Θ.

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Α΄, Β΄, Γ΄

Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Πευκοχωρίου
( κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 4904030)

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Α΄, Β΄, Γ΄

Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ν. Μαρμαρά
( κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 4917010)

Δ) Την κατάργηση, από το σχολικό έτος 2018-2019, του Ημερήσιου Γυμνασίου Μουσιωτίτσας (κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 2012060) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ


Εκτύπωση