Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση; 

Ιδρύσεις Καταργήσεις Συγχωνεύεσεις Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΙΔΡΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2016-2017

Αρ.Πρωτ.144536/Δ2/08-09-2016/ΥΠΠΕΘ
ΦΕΚ 2910/2016

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Μαργ. Δαναλάτου
Τηλέφωνο: 210-3443274

ΘΕΜΑ: Αναστολή εφαρμογής Αποφάσεων Συγχωνεύσεων – Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 11 του Ν. 1966/1991 «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87)
3. Τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό Π.Δ. 63/2005, Α΄ 98)
5. Το Π.Δ. 73/2015 (Α΄ 116) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις αρ. 71327/Δ4/24-06-2011 και 71336/Δ4/24-06-2011 (Β΄ 1575) Υπουργικές Αποφάσεις
7. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως:
Το με αρ. πρωτ. 5186/30-03-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας
Το με αρ. πρωτ. Φ.2.1/22063/14-01-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
8. Την με αρ. πρωτ. Φ.2.1/6368/03-06-2016 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
9. Την με αρ. πρωτ. 6067/17-06-2016 εισήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης
10. Τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων
11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Α. Αναστέλλουμε για το σχολικό έτος 2016-2017 την εφαρμογή της αρ. 71327/Δ4/24-06-2011 (Β΄ 1575) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το μέρος που αφορά στην κατάργηση του Γυμνασίου Μυρτιάς-Σκουροχωρίου (1501060) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

Β. Αναστέλλουμε για το σχολικό έτος 2016-2017 την εφαρμογή αρ. 71336/Δ4/24-06-2011 (Β΄1575) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το μέρος που αφορά στη συγχώνευση του Γυμνασίου Τεφελίου (1725010) και του Γυμνασίου Χάρακα (1708010) σε Γυμνάσιο Τεφελίου-Χάρακα με έδρα το Χάρακα, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Αρ.Πρωτ.95097/Δ2/09-06-2016/ΥΠΠΕΘ
ΦΕΚ: 1757/16-06-2016

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Μαργ. Δαναλάτου
Τηλέφωνο: 210-3443274

ΘΕΜΑ: Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων, Μετατροπή Γενικού Λυκείου σε Λυκειακές Τάξεις και Κατάργηση σχολικής μονάδας

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 και του άρθρου 59 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 11 του Ν.1966/91 «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 147), όπως ισχύουν.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3) Τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ. 63/05 (98 Α΄).
5) Το Π.Δ. 73/2015 (116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6) Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
7) Το υπ΄ αρ. 8378/03-06-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.
8) Την αρ. 16/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
9) Τις αρ. 35 & 36/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά.
10) Την αρ. 3/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου.
11) Την αρ. 52/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων.
12) Την αρ. 5/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάρτης.
13) Την αρ. 45/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λήμνου.
14) Την αρ. 19/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης.
15) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Α) Την ίδρυση, από το σχολικό έτος 2016-2017, Λυκειακών Τάξεων Γενικού Λυκείου προσαρτημένων στα Γυμνάσια της έδρας τους ως ακολούθως:

Α/ΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΛΥΚΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ
ΙΔΡΥΣΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ –
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠ.Π.Ε.Θ.
1ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑ΄, Β΄, Γ΄, Δ΄Εσπερινό Γυμνάσιο Μεσολογγίου (0102015)
2ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΓ΄3o Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Λαγκαδά (1904060)
3ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΒ΄4ο Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Λαγκαδά (1935004)
4ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑ΄5o Ημερήσιο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου (1935005)
5ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΚΟΡΙΝΘΙΑΣΑ΄Ημερήσιο Γυμνάσιο Καλλιάνων (2808010)
6ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΛΑΚΩΝΙΑΣΒ΄Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λ.Τ Ξηροκαμπίου (3009010)

Β) Τη μετατροπή, από το σχολικό έτος 2016-2017, του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Μύρινας, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, σε Λυκειακές Τάξεις προσαρτημένες στο Εσπερινό Γυμνάσιο Μύρινας (κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 3313017) .

Γ) Την κατάργηση, από το σχολικό έτος 2016-2017, του Ημερήσιου Γυμνασίου Σιταγρών (κωδ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 0909010) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Εκτύπωση