Λήξη Μαθημάτων Σχολικού Έτους 2017 - Πρόγραμμα Σχολικών Εξετάσεων

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΠΑΛ

Αρ.Πρωτ.Φ1/65333/Δ2/20-04-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες: Βάρλα Α., Μαραγκού Ο.
Τηλέφωνο: 210-344.3272. 210-344.2212
Fax: 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2016-17»

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 58291/Δ2/4-04-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1250 τ.Β΄/11-04-2017), ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2016−2017 των Ημερησίων και Εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, η 9η Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


(Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1250/2017)

Αρ.Πρωτ.58291/Δ2/04-04-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Ά. Βάρλα, Ο. Μαραγκού
Τηλέφωνο: 210-344.22.37, 210-344.22.12
Fax: 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2016-2017»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν.1566/1985(Α΄167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
β. του ν.682/1977 (Α΄ 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων»,
γ. του ν.4186/2013 (Α΄193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ. του άρθρου 2 του π.δ.46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου»,
ε. του άρθρου 2 του π.δ. 56/2016 (Α΄ 91) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)»,
2. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την υπ’ αριθμ. 52250/Β1/27-3-2017 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Aποφασίζουμε

ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2016−2017 των Ημερησίων και Εσπερινών,Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείωντης χώρας, η 9η Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη.

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

21-02-17 Χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων σε Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει σήμερα εγκαίρως το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων για τους μαθητές του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου και των ΕΠΑΛ.

Φέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 για τους μαθητές των ΕΠΑΛ και την Τετάρτη 7 Ιουνίου για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων.

Ακολουθεί ο πίνακας με τις ημερομηνίες και το είδος των εξετάσεων:

Χρονοδιάγραμμα Μαΐου-Ιουνίου που αφορά τους τελειόφοιτους του Λυκείου

 

 

 

Απολυτήριες εξετάσεις και Εισαγωγικές (Πανελλαδικές)εξετάσεις

 

Γυμνάσιο

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕ.Λ.

 

ΕΠΑ.Λ.

 

Ειδικά μαθήματα

 

Πρακτικές Δοκιμασίες

Πε.11/5

 

Συνέχιση μαθημάτων

Απολυτήριες εξετάσεις

(και παράλληλα εξετάσεις προαγωγικές
της Α και Β, που όμως θα συνεχιστούν και μετά τις 26/5)

 

Απολυτήριες εξετάσεις

(και παράλληλα εξετάσεις προαγωγικές
της Α και Β, που όμως θα συνεχιστούν και μετά τις 26/5)

 

 -   -   -

 

 -   -   -

Πα.12/5

Σα.13/5

Κυ.14/5

Δε.15/5

Τρ.16/5

Τε.17/5

Πε.18/5

Πα.19/5

Σα.20/5

Κυ.21/5

Δε.22/5

Τρ.23/5

Τε.24/5

Πε.25/5

Πα.26/5

Σα.27/5

 

 

 

 

 

Κυ.28/5

  

 

 

 

Δε.29/5

Επαναλήψεις ύλης
και/ή  εκδηλώσεις

Απολυτήριες για ασθενείς
Γ τάξης

 

 

 

Τρ.30/5

 

 

 

Τε.31/5

Αποτελέσματα φοίτησης

Αποτελέσματα Γ΄ τάξης

 

 

 

Πε.1/6

Προαγωγικές- Απολυτήριες

 

 

 

 

Πα.2/6

Αποτελέσματα Α΄& Β΄ τάξης

Αποτελέσματα Α΄& Β΄ τάξης

 

 

Σα.3/6

 

 

 

 

 

Κυ.4/6

 

 

 

 

 

Δε.5/6

 

 

 

 

 

Τρ.6/6

Προαγ.-Απολυτ.

 

Πανελλαδικές

 

 

Τε.7/6

Εξετάσεις για ασθενείς

Πανελλαδικές

 

 

 

Πε.8/6

Προαγ.-Απολυτ.

 

Πανελλαδικές

 

 

Πα.9/6

Εξετάσεις για ασθενείς

Πανελλαδικές

 

 

 

Σα.10/6

 

 

Πανελλαδικές

 

 

Κυ.11/6

 

 

 

 

 

Δε.12/6

Έκδοση αποτελεσμάτων

Πανελλαδικές

 

 

 

Τρ.13/6

 

 

Ενισχυτική διδασκαλία
για μετεξεταστέους

 

Πανελλαδικές

 

 

Τε.14/6

Πανελλαδικές

 

 

 

Πε.15/6

 

Πανελλαδικές

 

 

Πα.16/6

Πανελλαδικές

 

 

 

Σα.17/6

 

Πανελλαδικές

 

 

Κυ.18/6

 

 

 

 

Δε.19/6

Πανελλαδικές

 

 

 

Τρ.20/6

 

Πανελλαδικές

 

 

Πρακτικές δοκιμασίες

(ΤΕΦΑΑ κ.ά)

Τε.21/6

 

Πανελλαδικές

 

Πε.22/6

 

 

Ειδικό μάθημα

Πα.23/6

Εξετάσεις μετεξεταστέων Γ΄ τάξης (καθώς και Α΄ και Β΄)

 

Ειδικό μάθημα

Σα.24/6

 

 

 

Ειδικό μάθημα

 

Κυ.25/6

 

 

 

 

 

Δε.26/6

Προαγ.-απολυτ.

μετεξεταστέων

Εξετάσεις μετεξεταστέων

Γ τάξης (καθώς και Α΄ και Β΄)

 

Ειδικό μάθημα

 

Πρακτικές δοκιμασίες

(ΤΕΦΑΑ κ.ά)

Τρ.27/6

 

2 Ειδικά μαθήματα

Τε 28/6

 

 

Ειδικό μάθημα

Πε.29/6

Έκδοση αποτελεσμάτων

Έκδοση αποτελεσμάτων

Έκδοση αποτελεσμάτων

Ειδικό μάθημα

Πα.30/6

 

 

 

Ειδικό μάθημα

 

 

 

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.