edu.klimaka.gr

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΖΕΠ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΖΕΠ

Αρ.Πρωτ.164871/Γ1/01-11-2013/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ
& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ B3
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος
Ρ. Γεωργακόπουλος, Α. Κεφαλίδου, Α. Καρακατσάνη
Τηλέφωνο: 2103443605/2243/2425/3320
Email: spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr
akarakatsani(ΑΤ)minedu.gov.gr
Fax : 210 3443354

ΘΕΜΑ: Οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, για το σχολικό έτος 2013-2014.

Σας γνωρίζουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2013-2014 δίνεται εκ νέου η δυνατότητα σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας να ιδρύσουν Τάξεις Υποδοχής Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. μέσω ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία, ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3», στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος έχουν όλες οι σχολικές μονάδες που αναφέρονται στις κάτωθι Υπουργικές Αποφάσεις:
Φ.1 ΤΥ/930/118741/Γ1/14-10-2011 (ΦΕΚ 2442/02-11-2011, τ. Β΄)
Φ.1ΤΥ/84/15455/Γ1/17-02-2012 (ΦΕΚ 592/05-03-2012, τ. Β΄)
21346/Γ1/14.2.2013 (ΦΕΚ 424/25-02-2013, τ. Β΄)
66301/Γ1/25-04-2013 (ΦΕΚ 1273/28-05-2013, τ. Β΄)
εφόσον πληρούνται οι παιδαγωγικές προϋποθέσεις (Πρόγραμμα Σπουδών των Τάξεων, αριθμός μαθητών, εφαρμογή διαπιστωτικών τεστ) που περιγράφονται στη με αρ. πρωτ. 120284/Γ1/05.10.2012 εγκύκλιο της Δ/νσης Σπουδών Π/θμιας Εκπ/σης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σχολικές μονάδες που συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις και λειτούργησαν τις Τάξεις αυτές κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη θα πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου το αίτημά τους για το σχολικό έτος 2013-2014.

ι σχολικές αυτές μονάδες θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι το μέγιστο χρονικό όριο φοίτησης μαθητή στην Τ.Υ. Ι Ζ.Ε.Π. είναι ένα έτος και το μέγιστο χρονικό όριο φοίτησης μαθητή στην Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π. είναι δύο έτη (ΜΟΝΟΝ σε εξαιρετικές περιπτώσεις η φοίτηση επεκτείνεται στα τρία έτη. Για τις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η σχετική εισήγηση των οικείων Σχολικών Συμβούλων). Ως εκ τούτου, μαθητές που φοίτησαν την περυσινή σχολική χρονιά (2012-2013) σε ΤΥΙ δε θα μπορούν να αιτηθούν να συμπεριληφθούν τη φετινή σχολική χρονιά 2013-2014 σε ΤΥΙ παρά μόνο σε ΤΥΙΙ, στην οποία εφαρμόζεται μικτό πρόγραμμα εσωτερικής και εξωτερικής γλωσσολογικής και μαθησιακής υποστήριξης των μαθητών που έχουν ενταχθεί σε αυτές και το οποίο πραγματοποιείται μέσα στις κανονικές τάξεις με παράλληλη υποστηρικτική γλωσσική διδασκαλία, όπως ορίζεται στη με αρ. πρωτ. Φ10/20/Γ1/708/07.09.1999 (ΦΕΚ 1789Β/1999) Υπουργική Απόφαση.

Οι σχολικές μονάδες, προκειμένου να υποβάλλουν σχετικό αίτημα θα πρέπει να συνεργάζονται με τους οικείους Σχολικούς Συμβούλους ώστε να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες (επιλογήςμαθητών, διενέργειας διαπιστωτικών τεστ ανίχνευσης της ελληνομάθειας κλπ.).

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων διαβιβάζουν το αίτημα τους στις οικείες Διευθύνσεις Π.Ε.επισυνάπτοντας:

  • Επικυρωμένο Απόσπασμα Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων για την ανάγκη λειτουργίας των ενλόγω τάξεων και τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν σε αυτές.
  • Αντίγραφα των Αιτήσεων – Υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων/κηδεμόνων, όπου θα αναγράφεται ότι αποδέχονται τη φοίτηση του παιδιού τους στις εν λόγω τάξεις.

Τα διαπιστωτικά τεστ ανίχνευσης της ελληνομάθειας και οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν το λογότυπο του ΕΣΠΑ και να τηρούνται στο αρχείο της σχολικής μονάδας καθώς ενδέχεται να ζητηθούν σε έλεγχο από κλιμάκια αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.

Οι Διευθύνσεις Π.Ε., διαβιβάζουν στις Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. συμπληρωμένα ηλεκτρονικά (Συνημμένος Πίνακας A1) τα αιτήματα των σχολικών μονάδων μαζί με τα συνοδευτικά έντυπα.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) το αργότερο μέχρι τις 11/11/2013, τον τελικό συγκεντρωτικό πίνακα προτάσεων (Συνημμένος Πίνακας Α1).

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Π.Ε. και Δ.Ε. θα προβούν στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων ίδρυσης Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. κατόπιν αποστολής προς αυτούς σχετικής εγκυκλίου από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Επισημαίνεται σε όλα τα στελέχη εκπαίδευσης (Σχολικών Μονάδων, Διευθύνσεων Π.Ε. και Περιφερειακών Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε.) ότι:

1. Κατά τη σύνταξη του συγκεντρωτικού πίνακα (συνημμένος πίνακας A1), τυχόν συγχωνεύσεις και μετονομασίες σχολικών μονάδων θα πρέπει να επισημανθούν στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» του εν λόγω πίνακα.

2. Κάθε σχετικό έγγραφο ή έντυπο (π.χ. αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις γονέων και κηδεμόνων, διαπιστωτικά τεστ, πρακτικά, συγκεντρωτικοί πίνακες, αιτήματα, σχέδια απόφασης κλπ) που χρησιμοποιείται θα πρέπει να φέρει το λογότυπο του ΕΣΠΑ (κανονισμός ΕΚ 1828/2006).

3. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων, είναι απαραίτητη η τήρηση:

  • του αριθμού των μαθητών στις Τ.Υ. Ζ.Ε.Π.
  • των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία διαδικασιών και
  • των κανόνων δημοσιότητας,

ώστε να μην διαπιστωθούν αποκλίσεις κατά τις διοικητικές επαληθεύσεις, τις επιτόπιες επιθεωρήσεις, αλλά και τους ελέγχους που διενεργούνται από τα αρμόδια Ελεγκτικά Όργανα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η επιλεξιμότητα και η νομιμότητα των δαπανών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013


Αρ.Πρωτ.127050/Γ1/17-10-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ
& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ B3
Πληροφορίες: Κώστας Παπαχρήστος, Ρήγας Γεωργακόπουλος, Άρτεμις Κεφαλίδου
spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210 344 3605, 210 344 2243, 210 344 2425, 210 344 3354
Fax: 210 344 3354
Νικολέτα Σωτηράκη
nsotiraki(ΑΤ)minedu.gov.gr
Αγγελική Καρακατσάνη
akarakatsani(ΑΤ)minedu.gov.gr
210 344 2799
210 344 3320
210 344 2153

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων (Ε.Φ.Τ.) Ζ.Ε.Π. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ», που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Eλληνικό Δημόσιο, για σχολικό έτος 2012-2013».
Σχετ. έγγραφα: Η με αριθμ. 120284 /Γ1/05-10-2012 (ΑΔΑ: Β4ΤΖ9-Θ0Σ) εγκύκλιος της Δ/νσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (σ.σ. ακολουθεί στη συνέχεια του άρθρου)

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου της Δ/νσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., σας γνωρίζουμε ότι κατά το σχολικό έτος 2012-2013, θα συνεχιστεί η υλοποίηση των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω Πράξεων, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, όπως περιγράφονται στην με αρ. πρωτ. 120284/Γ1/05.10.2012 εγκύκλιο της Δ/νσης Σπουδών Π/θμιας Εκπ/σης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. οι σχολικές μονάδες έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων (Ε.Φ.Τ.) Ζ.Ε.Π. ως εξής:

Α. Οι σχολικές μονάδες οι οποίες αναφέρονται στις με αριθμ. Φ.1 ΤΥ/930/118741/Γ1/14-10-2011 (ΦΕΚ 2442/02-11-2011, τ. Β΄) και Φ.1ΤΥ/84/15455/Γ1/17-02-2012 (ΦΕΚ 592/05-03-2012, τ. Β΄) Υπουργικές Αποφάσεις υποβάλλουν εκ νέου για τη σχολική χρονιά 2012-2013 αίτημα για την ίδρυση και λειτουργία Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγιστο χρονικό όριο φοίτησης μαθητή στην Τ.Υ. Ι Ζ.Ε.Π. είναι ένα έτος και το μέγιστο χρονικό όριο φοίτησης μαθητή στην Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π. είναι δύο έτη (ΜΟΝΟΝ σε εξαιρετικές περιπτώσεις η φοίτηση επεκτείνεται στα τρία έτη. Για τις περιπτώσεις αυτές είναι απαραίτητη η σχετική εισήγηση των οικείων Σχολικών Συμβούλων).

Β. Οι σχολικές μονάδες οι οποίες δεν αναφέρονται στις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις, μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους προκειμένου να συμπεριληφθούν σε συμπληρωματική Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Κάθε σχολική μονάδα των περιπτώσεων Α και Β, η οποία αιτείται την ίδρυση και λειτουργία Τ.Υ. Ζ.Ε.Π., Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. θα πρέπει στη συνέχεια να αποστείλει στην οικεία Διεύθυνση ΠΕ το αίτημά της συνοδευόμενο από:

1. Επικυρωμένο Απόσπασμα Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων για τη λειτουργία των εν λόγω τμημάτων και τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν σε Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π.

2. Αντίγραφα των Αιτήσεων – Υπεύθυνων δηλώσεων των γονέων, στις οποίες θα αναγράφεται ότι δέχονται τη φοίτηση του παιδιού τους στα εν λόγω τμήματα.

Τα πρωτότυπα των Υπεύθυνων Δηλώσεων – Αιτήσεων των Γονέων/ ή Κηδεμόνων και του Αποσπάσματος Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων τηρούνται στο αρχείο της σχολικής μονάδας.

Στο αρχείο της σχολικής μονάδας τηρούνται επίσης τα διαπιστωτικά τεστ ανίχνευσης της ελληνομάθειας, τα οποία θα ζητηθούν σε ενδεχόμενο έλεγχο από κλιμάκια αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.

Οι Διευθύνσεις Π.Ε., διαβιβάζουν στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε.:

1. Για τις περιπτώσεις Α και Β: Τα αιτήματα – προτάσεις των σχολικών μονάδων, καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτών, που αναφέρονται παραπάνω.

2. Για την περίπτωση Α: Συγκεντρωτικό πίνακα προτάσεων της Διεύθυνσης Π.Ε. (Συνημμένα A1/A2)

3. Για την περίπτωση Β: Συγκεντρωτικό πίνακα προτάσεων της Διεύθυνσης Π.Ε. (Συνημμένα B1/B2 ) προκειμένου να τοποθετηθούν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 πλήρους ωραρίου οι οποίοι θα προσληφθούν στο πλαίσιο των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3».

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα–προτάσεις των σχολικών μονάδων των περιπτώσεων Α και Β, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, το αργότερο έως 25-10-2012, στη Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr) τα ακόλουθα:

1. Για την περίπτωση Α: Συγκεντρωτικό πίνακα προτάσεων της Περιφερειακής Δ/νσης (Συνημμένα A1/A2)

2. Για την περίπτωση Β: Συγκεντρωτικό πίνακα προτάσεων της Περιφερειακής Δ/νσης (Συνημμένα B1/B2)

Μετά την αποστολή από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. πρότυπου σχεδίου απόφασης, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Π.Ε. και Δ.Ε. θα προβούν στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων ίδρυσης Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π., οι οποίες θα λειτουργήσουν στο πλαίσιο των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Επισημαίνεται σε όλα τα στελέχη εκπαίδευσης (Σχολικών Μονάδων, Διευθύνσεων Π.Ε. και Περιφερειακών Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε.) ότι:

1. Τα κενά για την πρόσληψη αναπληρωτών ΠΕ70 στο πλαίσιο των ανωτέρω πράξεων θα πρέπει να δηλωθούν αφού ληφθούν υπόψη/ολοκληρωθούν οι διαδικασίες τοποθέτησης των μονίμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών που μισθοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

2. Κατά τη σύνταξη των συγκεντρωτικών πινάκων (συνημμένα A1/A2), τυχόν συγχωνεύσεις και μετονομασίες σχολικών μονάδων θα πρέπει να επισημανθούν στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» των εν λόγω πινάκων.

3. Στα Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π., η απασχόληση εκπαιδευτικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ώρες διδασκαλίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συνεπώς δύναται να απασχοληθούν εκπαιδευτικοί ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ.

4. Κάθε έγγραφο ή έντυπο (π.χ. αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις γονέων και κηδεμόνων, πρακτικά, συγκεντρωτικοί πίνακες, αιτήματα, σχέδια απόφασης κλπ) που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» πρέπει να φέρει το λογότυπο του ΕΣΠΑ (κανονισμός ΕΚ 1828/2006)

Το λογότυπο αυτό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.eye.minedu.gov.gr, στην ενότητα Δημοσιότητα – Λογότυπα [(Λογότυπο ΕΥΕ Εκπ/κών Δράσεων (.png)]

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων, είναι απαραίτητη η τήρηση:
• του αριθμού των μαθητών στις Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και στα Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π.
• των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία διαδικασιών και
• των κανόνων δημοσιότητας,
ώστε να μην διαπιστωθούν αποκλίσεις κατά τις διοικητικές επαληθεύσεις, τις επιτόπιες επιθεωρήσεις, αλλά και τους ελέγχους που διενεργούνται από τα αρμόδια Ελεγκτικά Όργανα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η επιλεξιμότητα και η νομιμότητα των δαπανών.

Σας γνωρίζουμε τέλος ότι οι Πράξεις «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3» υλοποιούνται παράλληλα με τις παρακάτω Πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ:

1. «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» του Α.Π.Θ., με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Καθηγήτρια του Α.Π.Θ.

2. «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» του Α.Π.Θ., στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Ε. Τρέσσου – Φατούρου, Καθηγήτρια του Α.Π.Θ.

3. «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» του Ε.Κ.Π.Α., στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Γ. Π. Μάρκου, Καθηγητή του Ε.Κ.Π.Α.

4. «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» του ΤΕΑΠΗ – Ε.Κ.Π.Α., με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κα Α. Φραγκουδάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια του Ε.Κ.Π.Α.

Στο πλαίσιο αυτό, τα στελέχη εκπαίδευσης θα πρέπει απαραιτήτως, στις προτάσεις ίδρυσης και λειτουργίας Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π., να λάβουν υπόψη τους τις δράσεις των Πράξεων που υλοποιούνται από τα Πανεπιστήμια σε σχολικές μονάδες της χώρας, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις θέσεων στις προσλήψεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3», να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού και να εξασφαλίζεται η συνέργεια και η συμπληρωματικότητα των Πράξεων. Κάθε συνδυαστικό - από τις προαναφερόμενες Πράξεις - σχήμα δράσεων, πρέπει να επιλέγεται, κατόπιν συνεργασίας των σχολικών μονάδων με τους Σχολικούς Συμβούλους και τους Υπεύθυνους των Πράξεων, με παράλληλη ενημέρωση των Διευθυντών Π.Ε., των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. και των Περιφερειακών Διευθυντών Π.Ε. και Δ.Ε., προς όφελος των μαθητών και των εκπαιδευτικών αναγκών των σχολικών μονάδων.

Συνημμένα:
A1/A2 Συγκεντρωτικοί Πίνακες Προτάσεων για Σχολικές Μονάδες που αναφέρονται στις Υ.Α.
B1/B2 Συγκεντρωτικοί Πίνακες Προτάσεων για Σχολικές Μονάδες που δεν αναφέρονται στις Υ.Α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ε.& Δ.Ε.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ


Αρ.Πρωτ.120284/Γ1/05-10-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε .
ΤΜΗΜΑ Α
Email: spudonpe(ΑΤ)@minedu.goν.gr
Πληροφορίες: Κώστας Παπαχρήστος
ΡήγαςΓεωργακόπουλος, Άρτεμις Κεφαλίδου
Τηλέφωνο: 210 344 3605
210 344 2243, 210 344 2425
FAX: 210 344 3354

ΘΕΜΑ: Βασικές κατευθύνσεις και οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) I και 11 Ζ . Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροvτιστηριακών Τμημάτων (Ε.Φ.Τ.) Ζ.Ε.Π. για σχολικό έτος 2012-2013

Το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. έχει ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην εκπαιδευτική ισότητα στην άρση των ανισοτήτων που βιώνουν οι αλλόγλωσσοι μαθητές και στη διασφάλιση ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές στην κατεύθυνση προώθησης των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό σας γνωρίζουμε ότι ο Νόμος 3879/2010, ( ΦΕΚ 163/21.09. 10, τ.Α'), άρθρο 26 §1α και §1β του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., εισάγει το θεσμό των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας.

« ... Στόχος των Ζ.Ε.Π. είναι η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη Βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης όπως ιδίως η λειτουργία τάξεων υποδοχής, τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, θερινών [ ... ] Επιπρόσθετα, ρυθμίζοvται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των Ζ.Ε.Π., τη στελέχωσή τους με προσωπικό, την απασχόληση εκπαιδευτικών κατ' αναλογία του αριθμού των μαθητών που χρήζουν διαφοροποιημένης διδακτικής παρέμβασης και κάθε σχετικό θέμα. »

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι Τάξεις Υποδοχής (Υ.Υ.) και τα Φροντιστηριακά Τμήματα (Φ .Τ.) εντάσσονται στο πλαίσιο του Θεσμού των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας και ονομάζονται στο εξής :
• Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) I Ζ.Ε.Π.
• Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) 11 Ζ.Ε.Π.
• Ενισχυτικά Φροvτιστηριακά Τμήματα (Ε.Φ.Τ.) Ζ.Ε.Π.

Το σχήμα αυτό επιτρέπει σε κάθε σχολική μονάδα της χώρας να παρέχει πρόσθετη διδακτική υποστήριξη σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση της ελληνικής γλώσσας, εφόσον προηγουμένως η σχολική μονάδα σταθμίσει τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αριθ. Φ.ΠΥ/809/101455/Γ1/07-09-2011 (ΦΕΚ 2197/30-09-2011, τ.Β') Υπουργικής Απόφασης ως Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.) ορίζονται όλες οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Π . Ε. & Δ.Ε., στις οποίες εντάσσονται σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής(τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικά  Φροντιστηριακά Τμήματα (Ε.ΦΤ.) Ζ.Ε.Π.

Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. αναφέρονται στις με αριθ.Φ.1 ΤΥ/930/118741/Γ1/14-10-2011 (ΦΕΚ 2442/02-11-2011 , τ. Β') και Φ.ΠΥ/84/15455/Γ1/17-02-2012 (ΦΕΚ 592/05-03-2012, τ. Β') Υπουργικές Αποφάσεις.

Θέματα που αφορούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα, τα μαθήματα που διδάσκονται και τον τρόπο Φοίτησης των μαθητών στις Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και τα Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. ρυθμίζονται στη με αριθ.Φ.10/20/Γ1/708/07-09-1999 (ΦΕΚ 1789/28-09-1999, τ.Β') Υπουργική Απόφαση (πλην των εδαφίων Β,Γ,Δ, της παραγράφου 7 αυτής).

Οι τίτλοι των διδακτικών βιβλίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές, οι οποίοι Φοιτούν στις Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και Ε.Φ.Τ . Ζ.Ε.Π. και έχουν την έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. είναι οι ακόλουθοι:

α/α

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ

1

Προσχολική εκπαίδευση

Ο ακανθούλης

Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές προσχολικής εκπαίδευσης

2

Η μπουμπού και η μπαμπαλού

3

Η παρολυμπιάδα της χαράς

4

Δημοτική Εκπαίδευση

Το μικρό μου λεξικό 1

Αρχάριοι

5

Το μικρό μου λεξικό 2

Αρχάριοι

6

Το μικρό μου λεξικό 3

Ημιπροχωρημένοι

7

Το μικρό μου λεξικό 4

Προχωρημένοι

8

Βιβλίο Γεια σας 1 Μαθητή

Αρχάριοι

9

Βιβλίο Γεια σας 2 Μαθητή

Αρχάριοι

10

Βιβλίο Γεια σας 3 Μαθητή

Ημιπροχωρημένοι

11

Βιβλίο Γεια σας 4 Μαθητή

Προχωρημένοι

12

Βιβλίο Γεια σας 1 Δασκάλου

 

13

Βιβλίο Γεια σας 2 Δασκάλου

 

14

Βιβλίο Γεια σας 3 Δασκάλου

 

15

Βιβλίο Γεια σας 4 Δασκάλου

 

1. Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ) Ι Z.E.Π. και Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) ΙΙ Ζ.Ε.Π.

Το πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής Ζ. Ε . Π. ολοκληρώνεται σε δύο κύκλους που εντάσσονται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου :
• Στις Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) I Ζ.Ε.Π.
• Στις Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) ΙΙ Ζ.Ε.Π.

Α. Οι μαθητές που φοιτούν στις Τ . Υ. I και ΙΙ Ζ.Ε.Π. εγγράφονται στις κανονικές τάξεις του σχολείου, ενώ τους παρέχεται παράλληλα διδακτική υποστήριξη στις Τ.Υ . I και 11 Ζ.Ε.Π., οι οποίες σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους μαθητές να προσαρμοστούν και να ενταχθούν πλήρως στις κανονικές τάξεις, στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι, σε χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Ειδικότερα, στις Τ.Υ. I Ζ.Ε.Π. φοιτούν μαθητές με ελάχιστη ή μηδενική γνώση της ελληνικής γλώσσας. Εκεί ακολουθείται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής, με σκοπό την πλήρη ένταξη των μαθητών στην κανονική τάξη στην οποία είναι εγγεγραμμένοι.

Οι μαθητές που Φοιτούν σε Τ.Υ. I Ζ.Ε.Π . παρακολουθούν στην κανονική τους ηχξη τα παρακάτω μαθήματα :
• Φυσική Αγωγή
• Εικαστικά
• Μουσική Αγωγή
• Ξένη Γλώσσα
• ή και άλλο μάθημα σύμφωνα με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο

Η Φοίτηση στην Τ.Υ. Ι Ζ.Ε.Π. διαρκεί ένα διδακτικό έτος. Ωστόσο, είναι δυνατή ταχύτερη επανένταξη μαθητή στην κανονική τάξη, έπειτα από απόφαση των εκπαιδευτικών της Τ.Υ. I Ζ.Ε.Π. και της κανονικής τάξης, σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, αν στο τέλος τριμήνου έχει δειχθεί ότι μπορεί απρόσκοπτα να παρακολουθεί όλα τα μαθήματα.

Στις Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π. φοιτούν μαθητές με μέτριο επίπεδο ελληνομάθειας, το οποίο δύναται να δημιουργεί δυσκολίες στην παρακολούθηση των μαθημάτων στην κανονική τάξη . Για τους μαθητές που φοιτούν στις Τ.Υ. 11 Ζ.Ε.Π. η γλωσσική τους στήριξη πραγματοποιείται μέσα στις κανονικές τάξεις με παράλληλη υποστηρικτική διδασκαλία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατή, στο πλαίσιο λειτουργίας της Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π. η εκτός τάξης γλωσσική στήριξη των μαθητών. Ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο καθορίζουν τις διδακτικές ώρες κατά τις οποίες οι μαθητές θα υποστηρίζονται γλωσσικά εκτός των κανονικών τάξεων, στις Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π. , σύμφωνα πάντα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα της Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π. διέπεται από τη λογική του να παρακολουθεί ο μαθητής τις περισσότερες διδακτικές ώρες στην κανονική του τάξη, ώστε να ενταχθεί πλήρως σε αυτήν το ταχύτερο δυνατόν.

Οι μαθητές των Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. συμμετέχουν ισότιμα σε όλες τις δράσεις που αφορούν στη Σχολική Ζωή του συνόλου τnc μαθητικής κοινότητας της σχολικής μονάδας.

Β. Για τη φοίτηση των μαθητών στις Τ.Υ. I και ΙΙ Ζ.Ε.Π . απαιτούνται από την πλευρά της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, τα ακόλουθα:

α. Διεξαγωγή διαπιστωτικών τεστ}, με τα οποία ανιχνεύεται το επίπεδο ελληνομάθειας του μαθητή, ώστε να φοιτήσει είτε στην Τ.Υ. I Ζ.Ε.Π. είτε στην Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π(συvημμέvο 1 ).

β. Ενυπόγραφη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ότι επιθυμεί να παρακολουθήσει το παιδί του στην Τ.Υ. I ή ΙΙ Ζ.Ε.Π.

γ. Απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων για φοίτηση μαθητών σε Τ.Υ. Ζ.Ε.Π.

δ. Κατάρτιση Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος για τις Τ.Υ. I Ζ.Ε.Π. και Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π. , το οποίο θα πρέπει να υποβάλλεται για έγκριση και θεώρηση στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.

Τα διαπιστωτικά τεστ, εκτός από αυτό της αρχικής κατάταξης των μαθητών για φοίτηση σε Τ.Υ. Ι
Ζ.Ε.Π. ή Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π., προτείνεται να γίνονται και στο τέλος κάθε τριμήνου, ώστε να διαπιστώνεται η γλωσσική πρόοδος των μαθητών και σταδιακά να εντάσσονται στις κανονικές τους τάξεις.

Η ολοκλήρωση της φοίτησης του μαθητή στις Τ. Υ. I και ΙΙ Ζ.Ε.Π. και η πλήρης ενσωμάτωσή του στην κανονική του τάξη δύναται να γίνει και με κατατακτήριες εξετάσεις, εκτός του διαπιστωτικού τεστ.

Γ. Ο μικρότερος αριθμός μαθητών με τον οποίο δημιουργούνται Τ.Υ. I και ΙΙ Ζ.Ε.Π. είναι 9 και ο μεγαλύτερος 17.

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων, υπό την καθοδήγηση του οικείου Σχολικού Συμβούλου, καταρτίζουν το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα των Τ.Υ. Ι Ζ.Ε.Π. και Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π., λαμβάνοντας υπόψη και την εισήγηση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις τάξεις αυτές.

Σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός των μαθητών είναι κάτω από 9, η γλωσσική τους στήριξη μπορεί να γίνει με τη δημιουργία Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π.

Σε περιπτώσεις όπου ο αριθμός των μαθητών είναι πάνω από 17, μπορεί να δημιουργηθεί επιπλέον Τ.Υ. I ή ΙΙ Ζ.Ε.Π.

Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει σχετικά με τη δημιουργία των Τ.Υ. I ή ΙΙ Ζ.Ε.Π. και τη φοίτnσn των μαθητών ενημερώνονται οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση που σε όμορες σχολικές μονάδες υπάρχουν μαθητές που έχουν την ανάγκη να φοιτήσουν σε Τ.Υ. Ζ.Ε.Π., μπορούν να μεταγραφούν με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους, των Διευθυντών των Σχολείων και των οικείων Σχολικών Συμβούλων και με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε μια σχολική μονάδα στην οποία λειτουργεί Τ.Υ. ΖΕΠ.

Δ. Το μέγιστο χρονικό όριο Φοίτησης μαθητή στην Τ.Υ. I Ζ.Ε.Π. είναι ένα έτος. Το μέγιστο χρονικό όριο Φοίτησης μαθητή στην Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π. είναι δύο έτη (ΜΟΝΟΝ σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Φοίτηση επεκτείνεται στα τρία έτη). Μαθητές που έχουν ενταχθεί από τις Τ .Υ. I Ζ.Ε.Π . στην κανονική τάξη ή έχουν ολοκληρώσει τη διετή (ή τριετή) φοίτηση στις Τ.Υ. ΙΙ Ζ.Ε.Π., δεν μπορούν να επιστρέψουν σε Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. Η περαιτέρω στήριξή τους γλωσσικά και μαθησιακά μπορεί να γίνει σε Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π .

Ε. Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας Τάξης Υποδοχής Ζ.Ε.Π. λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού ή ανεπάρκειας της υλικοτεχνικής υποδομής της σχολικής μονάδας, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας υποβάλλει έκθεση στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, στην οποία επεξηγεί τους λόγους που δεν επιτρέπουν την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για δημιουργία Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. τόσο από τους Διευθυντές των σχολείων όσο και από τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους, εφόσον τους γνωστοποιηθεί το πρόβλημα μέσω των εκθέσεων.

• Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η στέγαση της Τάξης Υποδοχής Ζ.Ε.Π. σε χώρο εκτός της σχολικής μονάδας.

2. Ενισχυτικά Φροντιστηριακά Τμήματα (Ε.Φ.Τ.) Ζ.Ε.Π.

Α. Το πρόγραμμα των Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων (Ε.Φ.Τ.} Ζ.Ε.Π. παρακολουθείται από μαθητές, οι οποίοι είτε δε φοίτησαν σε Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και αντιμετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες, είτε Φοίτησαν σε Τ. Υ . Ζ.Ε.Π., αλλά εξακολουθούν να δυσκολεύονται γλωσσικά στην κανονική τάξη.

Στα Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. παρέχεται πρόσθετη διδακτική στήριξη μετά το πέρας του ημερήσιου ωρολόγιου προγράμματος για όλες τις τάξεις της σχολικής μονάδας.

Β. Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. δημιουργείται με ελάχιστο αριθμό τρεις (3) μαθητές και μέγιστο αριθμό τους οκτώ (8).

Μαθητές όμορων σχολικών μονάδων μπορούν να εγγράφονται στη σχολική μονάδα όπου λειτουργεί Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους, των Διευθυντών των δύο σχολικών μονάδων και των Σχολικών Συμβούλων και με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, ώστε να εξασφαλίζεται ικανός αριθμός μαθητών για την ίδρυση του Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π.

Γ. Τα Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. λειτουργούν έως 10 ώρες/εβδομάδα. Στα Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. διδάσκεται το μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας, καθώς και όποια άλλα μαθήματα κρίνει ο Σύλλογος Διδασκόντων ότι οι μαθητές χρειάζονται πρόσθετη διδακτική στήριξη, σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο. Επίσης, γίνεται μελέτη και προετοιμασία των μαθητών για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας.

Η κατανομή των ωρών διδασκαλίας κατά μάθημα, οι ώρες λειτουργίας του Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. και η χρήση διδακτικού υλικού καθορίζονται από το Σύλλογο Διδασκόντων και τον εκπαιδευτικό του Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, ο οποίος εγκρίνει τόσο το ωρολόγιο πρόγραμμα όσο και το διδακτικό υλικό.

Για τη φοίτηση των μαθητών στα Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. ακολουθούνται από την πλευρά της σχολικής μονάδας οι διαδικασίες που περιγράφονται για τις Τ.Υ. I & ΙΙ ΖΕΠ.

3. Εποπτεία- παιδαγωγική καθοδήγηση

Α. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι έχουν την ευθύνη της επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις Τάξεις Υποδοχής I και ΙΙ Ζ.Ε.Π. και στα Ενισχυτικά  Φροντιστηριακά Τμήματα Ζ.Ε.Π., καθώς και της σύνταξης και της εφαρμογής των προγραμμάτων διδασκαλίας, σε συνεργασία πάντοτε με το διδακτικό προσωπικό.

Κατόπιν της ίδρυσης και στελέχωσης των Τ.Υ. Ζ.Ε.Π./ Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π., οι οικείοι Σχολικοί Σύμβουλοι πραγματοποιούν παιδαγωγικές συναντήσεις και επιμορφωτικά σεμινάρια, με σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να εφαρμόσουν προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και την παρουσίαση του διδακτικού υλικού στήριξης.

Οι παιδαγωγικές/επιμορφωτικές συναντήσεις με την αντίστοιχη θεματολογία κοινοποιούνται στον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της αντίστοιχης Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Β. Την ευθύνη για την τήρηση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος των Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και των Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. έχει ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, ο οποίος και ενημερώνει σε κάθε περίπτωση τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.

Στο τέλος του διδακτικού έτους, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων υποβάλλουν εκθέσεις στους οικείους Σχολικούς Συμβούλους, τις οποίες συντάσσουν οι εκπαιδευτικοί που εφάρμοσαν τα προγράμματα των Τ.Υ. Ι & ΙΙ Ζ.Ε.Π και των Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι aποδελτιώνουν, κωδικοποιούν τα προβλήματα και τις προτάσεις και υποβάλλουν συνοπτική έκθεση προς τους Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την οποία κοινοποιούν στη Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..

4. Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας των Τ.Υ. Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. και Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π.

Α. Σχολικές μονάδες όπου δύναται να λειτουργήσουν Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π.

Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. είναι μόνο αυτές που αναφέρονται στις Υπουργικές Αποφάσεις:
• Φ.1 τΥ/930/118741/Γ1/14-10-2011 (ΦΕΚ 2442/02-11-2011, τ. Β') και
• Φ.1τΥ/84/15455/Γ1/17-02-2012 (ΦΕΚ 592/05-03-2012, τ. Β').

Οι σχολικές μονάδες οι οποίες δεν αναφέρονται στις παραπάνω υπουργικές αποφάσεις και πληρούν τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας τv και ΕΦΤ ΖΕΠ υποβάλλουν σχετική πρόταση μέσω των προϊστάμενων αρχών για θα έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α..

Β. Εκπαιδευτικοί που μπορούν να απασχοληθούν στις Τ.Υ. Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. Στις Τ.Υ. I και ΙΙ Ζ.Ε.Π. μπορούν να απασχοληθούν: α) μόνιμοι εκπαιδευτικοί (Π.Ε. 70), β) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (Π.Ε. 70).

Οι ανωτέρω θα εξαντλούν το διδακτικό τους ωράριο, το οποίο προβλέπεται από τον κείμενο νομοθεσία. στις Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π.

Γ. Εκπαιδευτικοί που μπορούν να απασχοληθούν στα Ε.Φ.Τ. ΖΕΠ:

Στα Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. μπορούν να απασχοληθούν:

α) μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (Π.Ε.70), μόνο για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου.

β) ωρομίσθιοι ή ιδιώτες εκπαιδευτικοί (Π.Ε. 70), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη με αριθμ. πρωτ.2/11713/0022/30-05-2012 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, την οποία και σας επισυνάπτουμε (συvημμέvο 2}.

Δ. Ενέργειες για την ίδρυση και λειτουργία Τ.Υ. Ι, 11 Ζ.Ε.Π. και Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π.

Οι Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. και τα Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π. ιδρύονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε. & Δ.Ε. κατόπιν αιτήματος τnc κάθε σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και λειτουργούν κατ' εφαρμογήν τnc υπ. αριθμ.
Φ.10/20/Γ1/708/07-09-1999. (ΦΕΚ 1789, τ. Β') Υ.Α. (πλην των εδαφίων Β,Γ,Δ, της παραγράφου 7 αυτής).

Οι σχολικές μονάδες σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, για την ίδρυση Τ.Υ. Ι και ΙΙΖ.Ε.Π. και Ε . Φ.Τ. Ζ.Ε.Π . , θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω ενέργειες:

α. Διεξαγωγή διαπιστωτικών τεστ με τα οποία ανιχνεύεται το επίπεδο ελληνομάθειας του μαθητή, ώστε να φοιτήσει σε Τ.Υ. Ι, ΙΙ Ζ.Ε.Π. και σε Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π.

β. Ενυπόγραφη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ότι επιθυμεί να φοιτήσει το παιδί του σε Τ.Υ. Ι, ΙΙ Ζ.Ε.Π . και σε Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π.

γ. Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για φοίτηση μαθητών σε Τ.Υ. Ι, ΙΙ Ζ.Ε.Π . και σε Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π.

δ. Κατάρτιση Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος για τις Τ.Υ. Ι, ΙΙ Ζ.Ε.Π. και τα Ε.Φ.Τ. Ζ.Ε.Π., τα οποία θα πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση και θεώρηση στους Σχολικούς Συμβούλους.

Τα σχετικά έγγραφα με τα αιτήματα- προτάσεις των σχολικών μονάδων, καθώς και οι αποφάσεις ίδρυσης των Περιφερειακών Διευθυντών Π.Ε. & Δ.Ε. θα φέρουν υποχρεωτικά το λογότυπο ΕΣΠΑ όταν απασχολούν εκπαιδευτικούς , οι οποίοι θα αμείβονται μέσω του ΕΣΠΑ.

Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Π.Ε. & Δ.Ε. να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο spudonpe(ΑΤ)minedu.goν.gr μέχρι 15-10-2012, Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑι.Θ.Π.Α. Συγκεντρωτικό Πίνακα προτάσεων για την ίδρυση και λειτουργία των Τ.Υ . ΖΕΠ & Ε.Φ.Τ. ΖΕΠ, ανά Δ/νση Εκπ/σης (συνημμένο 3}.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας να λάβουν γνώση της παρούσας ενυπόγραφα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ