Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία --

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αρ.Πρωτ.Φ.18/63589/Δ5/03-06-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α' ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
email: diekpa(ΑΤ)ypepth.gr
Πληροφορίες:Ε. Σακελλαρίου
Τηλέφωνο: 210-34,42,112
FAX: 210-34.42.765

ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικό προσωπικό ιδιωτικών δημοτικών σχολείων»

Σας ενημερώνουμε ότι για τα σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013, εφόσον αποδεδειγμένα υπάρξει έλλειψη δασκάλων, τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία δύνανται να προσλαμβάνουν έως τη λήξη του σχολικού έτους 2012-2013, τις ακόλουθες κατηγορίες εκπαιδευτικών με την κάτωθι σειρά προτεραιότητας:

1. Συνταξιούχους δασκάλους του δημοσίου, οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους και έχουν συνταξιοδοτηθεί με μισθολογικό κλιμάκιο μικρότερο του καταληκτικού κλιμακίου.

2. Συνταξιούχους δασκάλους των ιδιωτικών σχολείων οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας.

3. Πτυχιούχους Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής.

4. Τελειόφοιτους Παιδαγωγικών Τμημάτων, κατόχους οποιουδήποτε άλλου πρώτου πτυχίου Α.Ε.Ι.

5. Πτυχιούχους Πανεπιστημιακών Τμημάτων στους οποίους δίνεται το δικαίωμα διορισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στους κλάδους Π.Ε. 01 έως Π.Ε. 07, οι οποίοι είναι κάτοχοι και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

6. Πτυχιούχους Τμημάτων Νηπιαγωγών (Π.Ε. 60) για διδασκαλία στις Α' και Β' τάξεις του Δημοτικού.

Η τεκμηρίωση της μη ανεύρεσης δασκάλων για διορισμό στα δημοτικά σχολεία θα γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου του σχολείου ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση σε αγγελία του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτη σε δύο τοπικές εφημερίδες, και με βεβαίωση από τις κατά τόπους Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. περί της μη ύπαρξης δασκάλων στα Μητρώα Ανέργων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΙΔΗΣ


Εκτύπωση