Πρόγραμμα Σίτισης "Σχολικά Γεύματα" σε Δημοτικά Σχολεία

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
(ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ)

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3508/2018)

Αριθμ. Φ.14/ΦΜ/133730/Δ1
Επέκταση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» και τροποποίηση της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/48617/Δ1/21-3-2017 (ΦΕΚ 1115 Β΄/31-3-2017) υπουργικής απόφασης και της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/42448/Δ1/14-3-2018 (ΦΕΚ 1022 Β΄/21-3-2018) υπουργικής απόφασης.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 4, του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 7, του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
β) Του άρθρου 12, του ν. 4455/2017 (Α΄ 22) «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών. Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 55, του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
δ) Του άρθρου 245, του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».
ε) Του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) περί μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
στ) Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ) Του άρθρου 2, του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων».
η) Της αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2012 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1340) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», όπως ισχύει.
θ) Της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/48617/21-3-2017 (ΦΕΚ 1115 Β΄/31-3-2017) υπουργικής απόφασης του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. Φ.14/2929/5544/Δ1/12-01-2017 υπουργικής απόφασης».
ι) Της αριθμ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3870 Β΄/3-11-2017) με θέμα «Επέκταση του προγράμματος "Σχολικά Γεύματα" και σύσταση, συγκρότηση και έργο των Επιτροπών Παραλαβής στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Σχολικά Γεύματα"», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/42448/Δ1/14-3-2018 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1022 Β΄/21-3-2018)».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/285/133215/Β1/7-8-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ του ΥΠΠΕΘ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση, α) τροποποιείται το άρθρο 5 της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/48617/21-3-2017 (ΦΕΚ 1115 Β΄/31-3-2017) υπουργικής απόφασης του ΥΠΠΕΘ, ως προς τα όργανα υλοποίησης του προγράμματος και τις αρμοδιότητες τους ως ακολούθως:

Όργανα υλοποίησης του Προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιείται στα Σχολεία με ευθύνη

α) του οικείου Διευθυντή Π.Ε.,

β) του/των Συντονιστή/ών του προγράμματος σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με το ΥΠΠΕΘ και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

γ) των Διευθυντών και

δ) του Διδακτικού προσωπικού των Δημοτικών Σχολείων. Συντονιστής/ές του Προγράμματος ορίζεται/ονται ένας ή περισσότεροι υπάλληλοι της Δ/νσης Π.Ε. με απόφαση του οικείου Δ/ντή Π.Ε. Σημειώνεται ότι η κατά τόπον αρμόδια Δ/νση Π.Ε. δύναται να ορίσει τόσους Συντονιστές όσους κρίνει απαραίτητο, για την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν σε αυτό.

Ειδικότερα:

1. Ο οικείος Διευθυντής Π.Ε.

α) επιβλέπει την υλοποίηση του προγράμματος στα Δημοτικά Σχολεία περιοχής ευθύνης του,

β) συγκροτεί τις Τριμελείς Επιτροπές Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας αρμοδιότητας του που συμμετέχει στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα». Πιο συγκεκριμένα,ορίζει (μετά από την εισήγηση του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας) δύο εκπαιδευτικούς από κάθε σχολική μονάδα (εκ των οποίων ο ένας είναι ο Υποδιευθυντής, όπου προβλέπεται η θέση ευθύνης), οι οποίοι μαζί με το Διευθυντή της σχολικής μονάδας θα αποτελέσουν την Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής.

2. Ο/οι Συντονιστής/ές του προγράμματος είναι επιφορτισμένος/οι με αρμοδιότητες που αφορούν στην υλοποίηση και την καθημερινή ροή του προγράμματος, καθώς και στην επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του ΥΠΠΕΘ. Πιο συγκεκριμένα,

α) καταγράφει/ουν τις Σχολικές Μονάδες ανά Δήμο στην περιοχή ευθύνης του/τους, με αναφορά στις ακριβείς διευθύνσεις, όνομα και στοιχεία επικοινωνίας των μελών των Τριμελών Επιτροπών και ακριβή αριθμό μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα,

β) παρακολουθεί/ούν την καθημερινή ροή του προγράμματος, καταγράφει/ουν θέματα-προβλήματα που προκύπτουν και ενημερώνει/ουν αυθημερόν σχετικά με τα προβλήματα αυτά τα συναρμόδια Υπουργεία,

γ) ενημερώνει/ουν για τυχόν αλλαγή του αριθμού συμμετεχόντων μαθητών στο πρόγραμμα,

δ) ενημερώνει/ουν για τις ημέρες που τα σχολεία αρμοδιότητας του/τους δεν λειτουργούν (αργίες, τοπικές εορτές, συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων, εκλογές, εκπαιδευτικά σεμινάρια κ.ά.) τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν, ώστε να γίνεται σωστός προγραμματισμός και να μη δημιουργούνται δυσλειτουργίες στην υλοποίηση του προγράμματος,

ε) καλείται/ούνται κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε επόμενου μήνα να ελέγχει/ουν τα πρακτικά παραλαβής που αποστέλλονται από τις Επιτροπές Παραλαβής των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του/τους, καθώς και τα λοιπά παραστατικά (δελτία αποστολής κ.λπ. ...). Μετά τον έλεγχο διαβιβάζει/ουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ εντός του δεύτερου δεκαήμερου κάθε επόμενου μήνα τα ανωτέρω πρακτικά καθώς και τα λοιπά παραστατικά (δελτία αποστολής κ.λπ. ...) του προηγούμενου μήνα υλοποίησης για όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του/τους, συνοδευόμενα από υπολογιστικά φύλλα (excel), στα οποία θα αναφέρεται ο ακριβής αριθμός σχολικών γευμάτων που παρελήφθησαν ανά βδομάδα από κάθε Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας, ανά Δήμο, Ανάδοχο και μήνα αναφοράς. Στα ίδια υπολογιστικά φύλλα, σε ξεχωριστή στήλη, θα αναγράφονται οι αριθμοί των δελτίων αποστολής κατ’ αντιστοιχία με τα εβδομαδιαία πρακτικά παραλαβής.

3. Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων

α) ενημερώνουν σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για το σκοπό και τους στόχους του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα»,

β) συγκεντρώνουν τις Υπεύθυνες Δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα των μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις συμμετοχής και παραμονής στο σχολείο πέραν του υποχρεωτικού Πρωινού Προγράμματος (13.15-13.45) των μαθητών που δεν παρακολουθούν Ολοήμερο Πρόγραμμα,

γ) καταγράφουν τυχόν αλλεργίες -δυσανεξίες των μαθητών και τις αποστέλλουν στο Συντονιστή/ές του προγράμματος,

δ) ενημερώνουν το Σύλλογο Διδασκόντων για τον τρόπο παραλαβής των γευμάτων,

ε) συγκαλούν το Σχολικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, προκειμένου να ενημερωθεί η σχολική κοινότητα για το σκοπό και τους στόχους του προγράμματος, τον τρόπο και τις διαδικασίες υλοποίησης του καθώς και την επίλυση τυχόν πρακτικών ζητημάτων που ανακύπτουν,

στ) ενημερώνουν τον/τους Συντονιστή/ές για τυχόν αλλαγή του αριθμού συμμετεχόντων μαθητών στο πρόγραμμα,

ζ) ασκούν καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής της οικείας σχολικής μονάδας και εισηγούνται στον οικείο Διευθυντή Εκπ/σης δυο (2) εκπαιδευτικούς (ο ένας είναι ο Υποδιευθυντής, όπου προβλέπεται η θέση ευθύνης) μαζί με τους οποίους θα απαρτίζουν την Επιτροπή Παραλαβής της οικείας σχολικής μονάδας (βλ. άρθρο 1.α1 της παρούσας υπουργικής απόφασης) και

η) μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, αποστέλλουν γραπτώς προς τον/τους Συντονιστή/ές του προγράμματος στην οικεία Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης τα ονόματα και τα λοιπά στοιχεία των μελών που απαρτίζουν την Επιτροπή Παραλαβής.

4. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων όλων των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, σε ειδική συνεδρίαση τους, κατά την έναρξη του προγράμματος, θα αποφασίσουν

α) τον καθορισμό των απαραίτητων αιθουσών που κατά περίπτωση κρίνονται αναγκαίες για τη σίτιση των μαθητών,

β) τους εκπαιδευτικούς που ημερησίως ορίζονται να εποπτεύουν τη διαδικασία της σίτισης και

γ) ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν στον τρόπο παραλαβής των γευμάτων, οργάνωσης και υλοποίησης της όλης διαδικασίας.

5.1 Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» θα υλοποιηθεί ως εξής: Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» μεταβαίνουν στις οριζόμενες από το Σύλλογο Διδασκόντων αίθουσες σίτισης. Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» διαρκεί ως τις 13.45 για τους μαθητές που δεν παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, οπότε και αποχωρούν από το σχολείο. Για τους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» λήγει, όπως προβλέπεται από το ισχύον πρόγραμμα του Ολοημέρου, στις 14.00.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΑ Δ. ΣΧ. ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 4/ΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

08.00 – 08.15

15΄

Υποδοχή μαθητών

08.15 – 09:40

85΄

1η διδακτική περίοδος

09:40 – 10:00

20΄

Διάλειμμα

10:00 – 11:30

90΄

2η διδακτική περίοδος

11:30– 11:45

15΄

Διάλειμμα

11:45 – 12:25

40΄

5η διδακτική ώρα

12:25 – 12:35

10΄

Διάλειμμα

12.35– 13:15

40΄

6η διδακτική ώρα

(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

13.15-13.20

5’

Μετάβαση μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σίτισης στην-στις αίθουσες σίτισης

13.20-13.45

25’

Σίτιση για τους μαθητές που δεν παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα και συμμετέχουν στο πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα»

13.20-14.00

40’

1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Σίτιση-χαλάρωση για τους μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα

 

5.2. Όσον αφορά τα ολιγοθέσια σχολεία και ειδικότερα τα 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια και λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, θα πρέπει να δίνεται στο σχολείο η δυνατότητα επιλογής του χρόνου εφαρμογής του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» κατά τη διάρκεια της ημέρας.

β) τροποποιείται το άρθρο 1 της με αριθμ. Φ.14/ΦΜ/42448/Δ1/14-3-2018 (ΦΕΚ 1022 Β΄/21-3-2018) υπουργικής απόφασης του ΥΠΠΕΘ, ως προς τη διαδικασία αποστολής πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ως ακολούθως:

«Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας παραλαμβάνει καθημερινά τα σχολικά γεύματα, φροντίζοντας για τον ποσοτικό (αριθμό πακέτων) και ποιοτικό έλεγχο τους. Πιο συγκεκριμένα, η ανωτέρω επιτροπή παραλαμβάνει δελτίο αποστολής από τον ανάδοχο, στο οποίο αναγράφεται η ποσότητα και η ώρα παράδοσης. Το προσωπικό που μεταφέρει και παραδίδει τα γεύματα θα διαθέτει κατάλληλα θερμόμετρα, ώστε κατά την παραλαβή και παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής θα μετρά τις θερμοκρασίες των θερμοθαλάμων και των ψυκτικών θαλάμων. Οι θερμοκρασίες που πρέπει να τηρούνται για τα ζεστά γεύματα είναι μεγαλύτερες από 63 βαθμούς Κελσίου, ενώ για τα κρύα (σαλάτα) είναι από 0 έως 4 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων, τη συνολική ποσότητα των παραδοθέντων γευμάτων, καθώς και το είδος του γεύματος. Επιπλέον, σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 1% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) των γευμάτων, 1% από τις σαλάτες και 1% από τα ψωμάκια, ελέγχει τη συμμόρφωση ως προς τη σύνθεση των γευμάτων. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάσταση τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα».

Ο ως άνω έλεγχος διενεργείται καθημερινά κατά τη διαδικασία παραλαβής, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της Σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΑ, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών καις συνεπώς η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της Σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Η Επιτροπή Παραλαβής αποστέλλει μια φορά την εβδομάδα πρακτικό παραλαβής, καθώς και τα σχετικά παραστατικά (δελτίο αποστολής στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα και η ώρα παράδοσης) στο/στους Συντονιστή/ές του προγράμματος στην οικεία Δ/νση Π.Ε.

γ) επεκτείνεται το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στα δημοτικά σχολεία που αναφέρονται στους Πίνακες του Παραρτήματος (Παράρτημα 1).

Σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος και σε νέες σχολικές μονάδες, η Δ/νση Σπουδών Π.Ε. του ΥΠΠΕΘ θα γνωστοποιεί την εν λόγω επέκταση με την έκδοση σχετικών Εγκυκλίων.

Άρθρο 2
Παραρτήματα

Το παρακάτω παράρτημα προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

(...) (σ.σ. αναφέρονται 946+8 σχολεία)

Άρθρο 3
Δημοσίευση σε ΦΕΚ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του εγγράφου με τα τις νέες ρυθμίσεις για τα Σχολικά Γεύματα

 

 

 


Αρ.Πρωτ.Φ.14/ΦΜ/42448/Δ1/14-03-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Γ. Μέττα
Τηλέφωνο : 210 344 2247
FAX : 210 344 3354

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ. αρ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3870Β’/3-11-2017) και επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα”».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Tου άρθρου 4, του ν. 1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 7, του ν.2525/1997 (Α’ 188).
β) Του άρθρου 12, του ν. 4455/2017 (Α’22) «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών. Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 55, του ν. 1566/1985 (Α’ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
δ) Του π.δ. 70/2015 (Α΄114) περί μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
ε) Του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
στ) Του άρθρου 2, του π.δ. 79/2017 (Α’109) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.
ζ) Της υπ΄ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2012 Υ.Α. (Β’1340) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», όπως ισχύει.
η) Της υπ΄ αριθμ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3870Β’/3-11-2017) με θέμα «Επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” και σύσταση, συγκρότηση και έργο των Επιτροπών Παραλαβής στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα”».
θ) Της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/192967/Δ1/9-11-2017 Εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/4/42153/Β1/13-3-2018 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ του ΥΠΠΕΘ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα Απόφαση,

α) τροποποιείται το άρθρο 6 της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017 (ΦΕΚ 3870Β’/3-11-2017) Υ.Α. του ΥΠΠΕΘ, ως προς τη διαδικασία αποστολής πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ως ακολούθως :

«Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας παραλαμβάνει καθημερινά τα σχολικά γεύματα, φροντίζοντας για τον ποσοτικό (αριθμό πακέτων) και ποιοτικό έλεγχό τους. Πιο συγκεκριμένα, η ανωτέρω επιτροπή παραλαμβάνει δελτίο αποστολής από τον ανάδοχο, στο οποίο αναγράφεται η ποσότητα και η ώρα παράδοσης. Το προσωπικό που μεταφέρει και παραδίδει τα γεύματα θα διαθέτει κατάλληλα θερμόμετρα, ώστε κατά την παραλαβή και παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής θα μετρά τις θερμοκρασίες των θερμοθαλάμων και των ψυκτικών θαλάμων. Οι θερμοκρασίες που πρέπει να τηρούνται για τα ζεστά γεύματα είναι μεγαλύτερες από 63 βαθμούς Κελσίου, ενώ για τα κρύα (σαλάτα) είναι από 0 έως 4 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων, τη συνολική ποσότητα των παραδοθέντων γευμάτων, καθώς και το είδος του γεύματος. Επιπλέον, σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 1% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) των γευμάτων, 1% από τις σαλάτες και 1% από τα ψωμάκια, ελέγχει τη συμμόρφωση ως προς τη σύνθεση των γευμάτων. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς  συμφωνηθείσα ποσότητα».

Η Επιτροπή Παραλαβής αποστέλλει μια φορά την εβδομάδα πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, καθώς και τα σχετικά παραστατικά (δελτίο αποστολής στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα και η ώρα παράδοσης) στο Συντονιστή του Προγράμματος στην οικεία Δ/νση Π.Ε.

Ο Συντονιστής του Προγράμματος καλείται το πρώτο πενθήμερο κάθε επόμενου μήνα να διαβιβάζει συνολικά τα πρακτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και τα σχετικά παραστατικά όλων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του για τον προηγούμενο μήνα υλοποίησης στην Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ΄ αριθμ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3870Β’/3-11-2017) και η με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/192967/Δ1/9-11-2017 Εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Πρόγραμμα σίτισης “Σχολικά Γεύματα”.

β) επεκτείνεται το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, στα δημοτικά σχολεία του κάτωθι Πίνακα.

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ» 
  Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
1 ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔYΜΟΤΕΙΧΟΥ
2 ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 12ο Δ/Σ Κομοτηνής
3 Β΄ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 11ο ΔΣ Ν. Ιωνίας
4 Β΄ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 15ο ΔΣ Ν. Ιωνίας
5 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 1ο Δ.Σ. Α. ΛΙΟΣΙΩΝ
6 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 4ο Δ.Σ. Α.ΛΙΟΣΙΩΝ
7 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ Δ.Σ. ΦΥΛΗΣ
8 ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2ο Δ.Σ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
9 ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ
10 ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 10ο Δ.Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ
11 ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 4ο Δ.Σ. ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ
12 ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 5ο Δ.Σ. ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ
13 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 10ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
14 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 11ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ
15 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Δ/Σ Σαλμώνης
16 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Δ/Σ Αλποχωρίου
17 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Δ/Σ Βουνάργου
18 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Δ/Σ Ελαιώνα
19 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Δ/Σ Επιτάλειου
20 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Δ/Σ Πρασίνου
21 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ 4ο Δ/Σ Πύργου
22 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ Δ.Σ. ΚΕΝΤΡΟΥ
23 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9ο Δ/Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
24 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 5ο Δ/Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
25 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
26 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/Σ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ
27 ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 13ο Δ/Σ Κατερίνης
28 ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 16ο Δ/Σ Κατερίνης
29 ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ειδ. Δημοτικό Κατερίνης
30 ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/Σ Κάτω Αγ. Ιωάννη
31 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
32 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
33 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
34 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
35 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 101ο Δ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
36 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ- ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 1ο Δ/Σ Ληξουρίου
37 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ- ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2ο Δ/Σ Ληξουρίου
38 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ- ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 1ο Δ/Σ Αργοστολίου
39 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ- ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Ειδικό Δημοτικό Περατάτων
40 Α΄ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 26ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ
41 Α΄ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 79ο Δ.Σ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Σε περίπτωση επέκτασης του προγράμματος και σε νέες σχολικές μονάδες, η Δ/νση Σπουδών Π.Ε. του ΥΠΠΕΘ θα γνωστοποιεί την εν λόγω επέκταση με την έκδοση σχετικών Εγκυκλίων.

Οι σχολικές μονάδες που επρόκειτο να σιτιστούν από Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις [Πίνακας 2 της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017 (ΦΕΚ 3870Β’/3-11-2017) Υ.Α.], πλην των σχολικών μονάδων των Δήμων Περάματος και Τρικκαίων, εντάσσονται πλέον στον ενιαίο Πίνακα με τις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» (Πίνακας 1) και ο χρόνος έναρξης σίτισής τους ταυτίζεται με το χρόνο έναρξης σίτισης των σχολικών μονάδων του Πίνακα 1.

Άρθρο 2
Δημοσίευση σε ΦΕΚ

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.Φ.14/ΦΜ/192967/Δ1/09-11-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σ. Λαπατά, Γ. Μέττα
Τηλέφωνο : 210 344 2247
FAX : 210 344 3354

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα»

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3870 B’/3-11-2017), η Υπηρεσία μας προβαίνει σε οδηγίες ως προς την εφαρμογή του προγράμματος σίτισης «Σχολικά Γεύματα». Συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα σίτισης θα υλοποιηθεί σταδιακά για όλους τους μαθητές όλων των Δημοτικών Σχολείων του Παραρτήματος 1. Το πρόγραμμα υλοποιείται εντός του διδακτικού έτους 2017-2018, ενώ παράλληλα γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες, ώστε το πρόγραμμα να συνεχισθεί και το επόμενο διδακτικό έτος 2018-2019.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ 109/Α’ /01-08-2017)) ως ακολούθως:

Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα» μεταβαίνουν στις οριζόμενες από το Σύλλογο Διδασκόντων αίθουσες σίτισης. Η ώρα της σίτισης διαρκεί ως τις 13.45 για τους μαθητές που δεν παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, οπότε και αποχωρούν από το σχολείο. Για τους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, η ώρα σίτισης-χαλάρωσης λήγει, όπως προβλέπεται από το ισχύον πρόγραμμα του Ολοημέρου, στις 14.00.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΑ Δ. ΣΧ. ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 4/ΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

08.00–08.10

10΄

Υποδοχή μαθητών

08.10–09:40

90΄

1η διδακτική περίοδος

09:40–10:00

20΄

Διάλειμμα

10:00–11:30

90΄

2η διδακτική περίοδος

11:30–11:45

15΄

Διάλειμμα

11:45–12:25

40΄

5η διδακτική ώρα

12:25–12:35

10΄

Διάλειμμα

12.35–13:15

40΄

6η διδακτική ώρα

(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

13.15-13.20

5’

Μετάβαση μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σίτισης στην-στις αίθουσες σίτισης

13.20-13.45

25’

Σίτιση για τους μαθητές που δεν παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα και συμμετέχουν στο πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα»

13.20-14.00

40’

1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Σίτιση-χαλάρωση για τους μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων όλων των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο ανωτέρω Πρόγραμμα, σε ειδική συνεδρίασή τους, κατά την έναρξη του Προγράμματος, θα αποφασίσουν

α) τον καθορισμό των απαραίτητων αιθουσών που κατά περίπτωση κρίνονται αναγκαίες για τη σίτιση των μαθητών,

β) τις ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν στην οργάνωση και υλοποίηση της όλης διαδικασίας και γενικότερα τη ρύθμιση όλων των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας.

Όσον αφορά τα ολιγοθέσια σχολεία και ειδικότερα τα 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια και λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, θα πρέπει να δίνεται στο σχολείο, με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, η δυνατότητα επιλογής του χρόνου εφαρμογής του Προγράμματος Σίτισης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων έχουν εκφράσει ποικιλοτρόπως τη βούλησή τους να ενισχύσουν τους μαθητές.

Το σχολείο αποτελεί βασικό πεδίο εφαρμογής τέτοιου είδους δράσεων, λόγω του εκπαιδευτικού,  παιδαγωγικού και ευρύτερα κοινωνικού του ρόλου.

Το Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» στοχεύει, αφενός στην αντιμετώπιση όσο είναι δυνατόν των αναγκών σίτισης των μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και αφετέρου στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αποτροπή φαινόμενων σχολικής διαρροής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών των επιλεγμένων σχολείων, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων-κηδεμόνων αυτών (επισυνάπτονται υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων).

Η καθημερινή προσφορά στο σχολείο ενός υγιεινού γεύματος περιλαμβάνει σημαντικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, όπως η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, η ενίσχυση της εκπαίδευσης, η ενίσχυση της αποδοτικότητας των μαθητών.

Το μενού του Προγράμματος αφορά και στις πέντε (5) εκπαιδευτικές ημέρες της εβδομάδας και είναι ειδικά σχεδιασμένο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των μαθητών, στo πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής. Τα παραπάνω γεύματα παρασκευάζονται από επιλεγμένους προμηθευτές, που διαθέτουν τα απαιτούμενα συστήματα υγιεινής και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχουν οριστεί. Επιπρόσθετα, προβλέπονται συνεχείς πιστοποιημένοι έλεγχοι από αρμόδιους φορείς κατά την προμήθεια, διαδικασία παρασκευής και διανομής των γευμάτων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ –ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Το κάθε προσφερόμενο γεύμα θα είναι ατομικά συσκευασμένο ανά είδος (ζεστό φαγητό και σαλάτα) σε πλαστικούς περιέκτες μιας χρήσεως (C-PET, A-PET & PP), που θα κλείνουν αεροστεγώς, ώστε να μην επιτρέπουν τις διαρροές κατά τη μεταφορά και να προστατεύουν τα τρόφιμα από σκόνη, έντομα και άλλες ρυπάνσεις. Το ψωμί θα είναι συσκευασμένο σε κλειστές ατομικές συσκευασίες.
Κάθε συσκευασία θα συνοδεύεται από χαρτοπετσέτες και κατάλληλα πλαστικά πιρούνια ή κουτάλια - κατά περίπτωση - καθώς και μαχαίρια (χωρίς προεξοχές και ανωμαλίες) μιας χρήσεως.

Σε κάθε συσκευασία θα αναγράφεται η ημερομηνία παρασκευής και τα συστατικά του γεύματος (π.χ σαλάτα εποχής και κυρίως ζεστό πιάτο).

Τα γεύματα θα είναι τοποθετημένα σε ειδικούς θερμοθαλάμους μεταφοράς τροφίμων με τον ασφαλή ενδεδειγμένο τρόπο. Οι σαλάτες θα μεταφέρονται σε ψυκτικούς θαλάμους.

Τα γεύματα θα παραδίδονται στα σχολεία εντός του χρονικού διαστήματος 11:00 π.μ. -12:45 μ.μ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αφήσει τις μερίδες των γευμάτων σε θερμοθαλάμους, τους οποίους θα παραλαμβάνει την επόμενη σχολική ημέρα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Α. Σε κάθε σχολική μονάδα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η σύσταση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής των γευμάτων, με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3870 B’/3-11-2017). Πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει ο Διευθυντής/Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, ενώ τις άλλες δυο θέσεις καταλαμβάνουν ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας, όπου προβλέπεται η θέση και ένας εκπαιδευτικός. Ο ορισμός των δυο (2) εκπαιδευτικών γίνεται με εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και με απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης Π.Ε.

Μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος κάθε σχολικής μονάδας οφείλει να αποστείλει γραπτώς προς το Συντονιστή του Προγράμματος στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε. τα ονόματα και τα λοιπά στοιχεία των μελών που απαρτίζουν την Επιτροπή Παραλαβής.

Β. Το έργο και τα καθήκοντα των Επιτροπών Παραλαβής ορίζονται στο άρθρο 6 της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 3870 B’/3-11-2017), σύμφωνα με το οποίο:

Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας παραλαμβάνει καθημερινά τα σχολικά γεύματα, φροντίζοντας για τον ποσοτικό (αριθμό πακέτων) και ποιοτικό έλεγχό τους. Πιο συγκεκριμένα, η ανωτέρω επιτροπή παραλαμβάνει δελτίο αποστολής από τον ανάδοχο, στο οποίο αναγράφεται η ποσότητα και η ώρα παράδοσης. Το προσωπικό που μεταφέρει και παραδίδει τα γεύματα θα διαθέτει κατάλληλα θερμόμετρα, ώστε κατά την παραλαβή και παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής θα μετρά τις θερμοκρασίες των θερμοθαλάμων και των ψυκτικών θαλάμων. Οι θερμοκρασίες που πρέπει να τηρούνται για τα ζεστά γεύματα είναι μεγαλύτερες από 63 βαθμούς Κελσίου, ενώ για τα κρύα (σαλάτα) είναι από 0 έως 4 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων, τη συνολική ποσότητα των παραδοθέντων γευμάτων, καθώς και το είδος του γεύματος.
Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στον έλεγχο των μακροσκοπικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των γευμάτων, τα οποία πρέπει να είναι χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών, απαλλαγμένα από ξένες ύλες και το χρώμα, η υφή, η οσμή και η γεύση τους να είναι χαρακτηριστικά του είδους και των συστατικών τους. Γεύματα τα οποία παρουσιάζουν σημάδια σήψης, ευρωτίασης (μούχλας) ή άλλης αλλοίωσης πρέπει να αποκλείονται από την κατανάλωση.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά το τελευταίο πενθήμερο κάθε μήνα, η Επιτροπή αποστέλλει συνολικά όλα τα πρακτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (μαζί με τα σχετικά παραστατικά) του τρέχοντος μήνα στο Συντονιστή του Προγράμματος στην οικεία Δ/νση Π.Ε. Ο Συντονιστής του Προγράμματος καλείται το πρώτο πενθήμερο κάθε επόμενου μήνα να διαβιβάζει συνολικά τα πρακτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και τα σχετικά παραστατικά όλων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του για τον προηγούμενο μήνα υλοποίησης στην Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κα Χριστίνα Μπαγατέλα, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., τηλ. 210. 5281184 και κα Μαρία Καλύβα, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , τηλ 210. 5281184).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα του μενού των σχολικών γευμάτων και θα παρακαλούσαμε για την ακριβή ενημέρωση του αριθμού των μαθητών που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καθώς και την αναλυτική και αριθμητική αναφορά των αλλεργιών και δυσανεξιών αυτών, συμφώνα με το άρθρο 5, παρ. 4, της με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/48617/Δ1/21-3-2017 Υ.Α. (Β’1115), ως ακολούθως:

«Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων
α) ενημερώνουν σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για το σκοπό και τους στόχους του Προγράμματος Σίτισης,
β) συγκεντρώνουν τις Υπ. Δηλώσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
γ) καταγράφουν τυχόν αλλεργίες - δυσανεξίες των μαθητών και τις αποστέλλουν στο Συντονιστή του Προγράμματος,
δ) ενημερώνουν το Σύλλογο Διδασκόντων για τον τρόπο παραλαβής των γευμάτων,
ε) συγκαλούν το Σχολικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, προκειμένου να ενημερωθεί η σχολική κοινότητα για το σκοπό και τους στόχους του Προγράμματος, τον τρόπο και τις διαδικασίες υλοποίησής του καθώς και την επίλυση τυχόν πρακτικών ζητημάτων που ανακύπτουν και στ) ενημερώνουν το Συντονιστή για τυχόν αλλαγή του αριθμού συμμετεχόντων μαθητών στο πρόγραμμα.»

Περίοδος: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ (Νοέμβριος έως και Μάρτιος)

 

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

1η εβδομάδα

-Κοτόπουλο
ή μπιφτέκια κοτόπουλου
ή γαλοπούλας

-Ρύζι
ή μακαρόνια
ή πατάτες φούρνου

- Σαλάτα

-Μακαρόνια με 4-5 κουταλιές της σούπας κιμά

- Σαλάτα

Φιλέτο ψαριού
(πέρκα ή γλώσσα ή βακαλάος ή παγκάσιους)

-Ρύζι ή πατάτες

- Σαλάτα

-Κρέας μοσχαρίσιο

-Ρύζι
ή μακαρόνια
ή κριθαράκι
ή πλιγούρι

- Σαλάτα

-Αρακάς κοκκινιστός ή λεμονάτος

- Ψωμί

-Τυρί φέτα
ή Ομελέτα
ή βραστό αυγό

- Σαλάτα

2η εβδομάδα

- Φιλέτο ψαριού (πέρκα
ή γλώσσα
ή βακαλάος
ή παγκάσιους)

- Ρύζι ή πατάτες

- Σαλάτα

-Μπιφτέκια μοσχαρίσια

-Ρύζι
ή μακαρόνια
ή πατάτες

- Σαλάτα

-Όσπρια (φακές
ή φασόλια
ή ρεβίθια)

- Ρύζι
ή Ψωμί

- Τυρί φέτα

- Σαλάτα

- Κοτόπουλο

-Ρύζι
ή μακαρόνια
ή πατάτες
ή πλιγούρι

- Σαλάτα

-Σπανακόρυζο
ή λαχανόρυζο

-Ψωμί ολικής άλεσης

-Τυρί φέτα
ή Ομελέτα
ή βραστό αυγό

- Σαλάτα (λάχανο ή ντομάτες)

 

Περίοδος: ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΙ ΜΗΝΕΣ (Απρίλιος – Ιούνιος και Σεπτέμβριος – Οκτώβριος)

 

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

1η εβδομάδα

-Κοτόπουλο
ή μπιφτέκια κοτόπουλου
ή γαλοπούλας

-Ρύζι
ή μακαρόνια
ή πατάτες φούρνου

- Σαλάτα

- Μακαρόνια με 4-5 κουταλιές της σούπας κιμά

- Σαλάτα

-Φιλέτο ψαριού (πέρκα ή γλώσσα ή βακαλάος ή παγκάσιους)

-Ρύζι
ή πατάτες (φούρνου ή σε μορφή πατατοσαλάτας

- Σαλάτα

-Κρέας μοσχαρίσιο

-Ρύζι
ή μακαρόνια
ή κριθαράκι
ή πλιγούρι

- Σαλάτα

-Σπανακόπιτα (με τυρί φέτα)

-Ομελέτα
ή βραστό αυγό

-Σαλάτα

2η εβδομάδα

- Φιλέτο ψαριού
(πέρκα ή γλώσσα ή βακαλάος ή παγκάσιους)

- Ρύζι
ή πατάτες

- Σαλάτα

-Μπιφτέκια μοσχαρίσια

-Ρύζι
ή μακαρόνια
ή πατάτες

-Σαλάτα

-Όσπρια
(φακές ή φασόλια μαυρομάτικα ή χάντρες ή ρεβίθια)

- Ρύζι ή Ψωμί

- Τυρί φέτα

- Σαλάτα

-Κοτόπουλο φούρνου

-Ρύζι
ή μακαρόνια
ή πατάτες
ή πλιγούρι

- Σαλάτα

-Φασολάκια
ή μπριάμ (με κολοκυθάκια, πατάτα & λαχανικά)

-Ψωμί ολικής άλεσης

-Τυρί φέτα
ή Ομελέτα
ή βραστό αυγό

-Σαλάτα
(λάχανο ή ντομάτες)

Τα σχολικά γεύματα έχουν παρασκευαστεί για να μοιράζονται στην/στις αίθουσα/ες ακριβώς πριν την έναρξη της σίτισης, ώστε να παραμένουν στις ασφαλείς θερμοκρασίες συντήρησης. Η κατανάλωση των γευμάτων πέραν αυτού του πλαισίου δεν είναι ευθύνη των εμπλεκομένων στη διαδικασία σίτισης εντός του σχολείου. Σε όποιες τυχόν περιπτώσεις η κατανάλωση του γεύματος δε γίνεται εντός του σχολείου και βάσει των προαναφερόμενων διαδικασιών σίτισης (π.χ. έκτακτη πρόωρη αποχώρηση μαθητή από το σχολείο), εφιστάται η προσοχή στην τήρηση των όρων που θέτει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:

Τα γεύματα να διατηρηθούν υπό ψύξη, με την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία τους θα φτάσει τους 4 βαθμούς Κελσίου εντός 2 ωρών από το σερβίρισμα. Σε αυτή την περίπτωση τα γεύματα μπορούν να αποθηκευτούν στο ψυγείο και να καταναλωθούν, αφού ξαναζεσταθούν στους 74 βαθμούς Κελσίου για 15 δευτερόλεπτα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3870/2017)

Αρ.Πρωτ.Φ.14/ΦΜ/181027/Δ1/25-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σ. Λαπατά, Γ. Μέττα
Τηλέφωνο : 210 344 2247
FAX : 210 344 3354

ΘΕΜΑ : «Επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” και σύσταση, συγκρότηση και έργο των Επιτροπών Παραλαβής στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα”».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) Tου άρθρου 4, του ν. 1566/1985 (Α΄167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 12, του ν. 4455/2017 (Α’22) «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών. Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»
γ) Του π.δ. 70/2015 (Α΄114) περί μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
δ) Του π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ε) Του π.δ. 79/2017 (Α’109) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.
στ) Της υπ΄ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2012 Υ.Α. (Β’1340) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων», όπως ισχύει.
ζ) Της υπ΄ αριθμ. Φ.14/ΦΜ/48617/Δ1/21-03-2017 Υ.Α. (Β΄1115) με θέμα «Τροποποίηση της υπ. αρ. Φ.14/2929/5544/Δ1 /12-01-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 324 τ.Β΄/8-2-2017) με θέμα «Επέκταση του προγράμματος ‘’Σχολικά Γεύματα’’».
η) Το με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/167447/Δ1/06-10-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα».
2. Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης των εν θέματι Επιτροπών, καθορισμού του έργου τους καθώς και των σχετικών καθηκόντων του Συντονιστή του Προγράμματος.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 177331/20-10-2017 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ του ΥΠΠΕΘ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την επέκταση του προγράμματος σίτισης «Σχολικά Γεύματα», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, στα δημοτικά σχολεία που αναφέρονται στους δυο (2) πινάκες του Παραρτήματος (Παράρτημα 1).

Β. Τη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής σε κάθε σχολική μονάδα που συμμετέχει στο πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα» και καθορίζουμε το έργο τους καθώς και τα σχετικά καθήκοντα του Συντονιστή του Προγράμματος.

Άρθρο 1 - Σκοπός

Οι εν λόγω Επιτροπές συστήνονται με σκοπό τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο των σχολικών γευμάτων.

Άρθρο 2 - Στόχος της σύστασης των Επιτροπών Παραλαβής

Στόχος της σύστασης των Επιτροπών Παραλαβής, είναι η αποστολή των πρακτικών ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των γευμάτων καθώς και των λοιπών παραστατικών (δελτίο αποστολής κλπ), μέσω της οικείας Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 3 - Ομάδα-στόχος

Υποχρέωση σύστασης Επιτροπών Παραλαβής έχουν όλες οι σχολικές μονάδες οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα».

Άρθρο 4 - Περίοδος λειτουργίας των Επιτροπών Παραλαβής

Ως περίοδος λειτουργίας των εν λόγω Επιτροπών ορίζεται η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος σίτισης «Σχολικά Γεύματα».

Άρθρο 5 - Διαδικασία συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής

Οι Επιτροπές Παραλαβής είναι τριμελείς και αποτελούνται από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ως Πρόεδρο και δυο (2) εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας, όπου προβλέπεται η θέση. Ο ορισμός των δυο (2) εκπαιδευτικών γίνεται με εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και με απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης Π.Ε.

Μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος κάθε σχολικής μονάδας οφείλει να αποστείλει γραπτώς προς το Συντονιστή του Προγράμματος στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε. τα ονόματα και τα λοιπά στοιχεία των μελών που απαρτίζουν την Επιτροπή Παραλαβής.

Άρθρο 6 - Έργο των Επιτροπών Παραλαβής-καθήκοντα του Συντονιστή του Προγράμματος

Η Επιτροπή Παραλαβής κάθε σχολικής μονάδας παραλαμβάνει καθημερινά τα σχολικά γεύματα, φροντίζοντας για τον ποσοτικό (αριθμό πακέτων) και ποιοτικό έλεγχό τους. Πιο συγκεκριμένα, η ανωτέρω επιτροπή παραλαμβάνει δελτίο αποστολής από τον ανάδοχο, στο οποίο αναγράφεται η ποσότητα και η ώρα παράδοσης. Το προσωπικό που μεταφέρει και παραδίδει τα γεύματα θα διαθέτει κατάλληλα θερμόμετρα, ώστε κατά την παραλαβή και παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής θα μετρά τις θερμοκρασίες των θερμοθαλάμων και των ψυκτικών θαλάμων. Οι θερμοκρασίες που πρέπει να τηρούνται για τα ζεστά γεύματα είναι μεγαλύτερες από 63 βαθμούς Κελσίου, ενώ για τα κρύα (σαλάτα) είναι από 0 έως 4 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει τις συνθήκες μεταφοράς των προς παράδοση τροφίμων, τη συνολική ποσότητα των παραδοθέντων γευμάτων, καθώς και το είδος του γεύματος. Επιπλέον, σε τυχαία και αντιπροσωπευτικά δείγματα σε ποσοστό 1% (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) των γευμάτων, 1% από τις σαλάτες και 1% από τα ψωμάκια, ελέγχει τη συμμόρφωση ως προς τη σύνθεση των γευμάτων. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους ώστε σε κάθε περίπτωση να παραδίδεται η αρχικώς συμφωνηθείσα ποσότητα».

Στο τέλος κάθε εβδομάδας, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, επισυνάπτοντας και τα σχετικά παραστατικά (δελτίο αποστολής στο οποίο θα αναγράφεται η ποσότητα και η ώρα παράδοσης). Κατά το τελευταίο πενθήμερο κάθε μήνα, η Επιτροπή οφείλει να αποστέλλει συνολικά όλα τα πρακτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής (μαζί με τα σχετικά παραστατικά) του τρέχοντος μήνα στο Συντονιστή του Προγράμματος στην οικεία Δ/νση Π.Ε.

Ο Συντονιστής του Προγράμματος καλείται το πρώτο πενθήμερο κάθε επόμενου μήνα να διαβιβάζει συνολικά τα πρακτικά ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και τα σχετικά παραστατικά όλων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του για τον προηγούμενο μήνα υλοποίησης στην Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Κατά τα λοιπά, ως προς τα καθήκοντα του Συντονιστή του Προγράμματος, ισχύει η υπ΄ αριθμ. Φ.14/ΦΜ/48617/Δ1/21-03-2017 Υ.Α. (Β΄1115) με θέμα «Τροποποίηση της υπ. αρ. Φ.14/2929/5544/Δ1/12-01-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 324 τ.Β΄/8-2-2017) με θέμα «Επέκταση του προγράμματος ‘’Σχολικά Γεύματα’’».

Άρθρο 7 - Παραρτήματα

Το παρακάτω παράρτημα προσαρτάται στην παρούσα Απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Παραρτήματα
1) Παράρτημα 1 - Αποδέκτες προς ενέργεια

Άρθρο 8 - Δημοσίευση σε ΦΕΚ

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Λήψη του πίνακα με τα σχολεία που εντάσσονται στο πρόγραμμα "Σχολικά Γεύματα"


Αρ.Πρωτ.Φ.14/ΦΜ/48617/Δ1

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : spudonpe(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σ. Λαπατά, Γ. Μέττα
Τηλέφωνο : 210 344 2247
FAX : 210 344 3354

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ. αρ. Φ.14/2929/5544/Δ1/12-01-2017 Υ.Α.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 /τ.Α΄/22-9-2015) περί μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
2. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210, τ. Α'/ 5-11-2016) με θέμα «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Tο άρθρο 4, παρ. 11, περιπτώσεις γ, ε και ζ του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167Α/30-9-1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις» και το αρ. 7 του Ν. 2525/1997.
4. Τη με αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340Β/16-10-2002) Υ.Α του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά στον «Καθορισμό των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».
5. Το άρθρο 10 , παρ.1, 2 και 3, του Π.Δ 201/1998 (ΦΕΚ 161Α/13-7-1998).
6. Τη με αρ. πρωτ. Φ.12/657/70691/Δ1/26-04-2016 (ΦΕΚ 1324Β/11-05-2016) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου».
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 48469/Β1/21-3-2017 Εισήγηση της Δ/νσης Τακτικού Προϋπολογισμού, ΜΠΔΣ και ΠΔΕ του ΥΠΠΕΘ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1 - Σκοπός

Με την παρούσα Απόφαση, καταργούμε το άρθρο 1 και τροποποιούμε το άρθρο 5, της υπ. αρ.Φ.14/2929/5544/Δ1/12-01-2017 Υ.Α., που αφορά στο πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το ΥΠΠΕΘ.

Άρθρο 2 - Στόχοι του Προγράμματος

Οι στόχοι του προγράμματος «Σχολικά γεύματα» είναι η κάλυψη των διατροφικών αναγκών των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων που συμμετέχουν, στο πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής, ώστε να επιτευχθούν:
- η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού και
- η βελτίωση των παιδαγωγικών και γνωστικών αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Άρθρο 3 - Ομάδα-στόχος

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε Δημοτικά Σχολεία των Δήμων Περάματος Αττικής, Τρικκαίων και Καβάλας, όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα και πρόκειται να επεκταθεί στο σύνολο των μαθητών όλων των Δημοτικών Σχολείων που ανήκουν στους Δήμους Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Βόλβης, Δέλτα, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, Λαγκαδά και Χαλκηδόνος του Ν. Θεσσαλονίκης.

Α. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ
6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΙΝΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΞΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ

Άρθρο 4 - Περίοδος υλοποίησης

Ως περίοδος υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται η περίοδος έως τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2016-17 (14 Ιουνίου 2017).

Άρθρο 5 - Όργανα υλοποίησης του Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα Σχολεία με ευθύνη του οικείου Διευθυντή Π.Ε., του αρμοδίου Σχολικού Συμβούλου, του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας/Σχολικών Δραστηριοτήτων, ο οποίος ορίζεται ως Συντονιστής του Προγράμματος σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με το ΥΠΠΕΘ και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των Διευθυντών και του Διδακτικού προσωπικού των Δημοτικών Σχολείων. Ο Συντονιστής του Προγράμματος συνεπικουρείται στο έργο του από υπάλληλο της οικείας Δ/νσης που ορίζεται από τον οικείο Δ/ντή Π.Ε.

Ειδικότερα:
1. Ο οικείος Διευθυντής Π.Ε. επιβλέπει την υλοποίησή του στα Δημοτικά Σχολεία περιοχής ευθύνης του.

2. Ο Σχολικός Σύμβουλος Δημ. Εκπ/σης έχει την ευθύνη της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του Προγράμματος.

3. Ο Συντονιστής του Προγράμματος, σε συνεργασία με τον ορισμένο υπάλληλο της οικείας Δ/νσης Π.Ε. είναι επιφορτισμένος με αρμοδιότητες που αφορούν στην υλοποίηση και την καθημερινή ροή του Προγράμματος, καθώς και στην επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Εργασίας & Κοιν. Αλληλεγγύης και του ΥΠΠΕΘ.
Πιο συγκεκριμένα,
 α) καταγράφει τις Σχολικές Μονάδες ανά Δήμο στην περιοχή ευθύνης του, με αναφορά στις ακριβείς διευθύνσεις, όνομα & στοιχεία επικοινωνίας του Διευθυντή και ακριβή αριθμό μαθητών,
 β) παρακολουθεί την καθημερινή ροή του Προγράμματος, καταγράφει θέματα-προβλήματα που προκύπτουν και ενημερώνει αυθημερόν σχετικά με τα προβλήματα αυτά τα συναρμόδια Υπουργεία,
 γ) ενημερώνει για τυχόν αλλαγή του αριθμού συμμετεχόντων μαθητών στο πρόγραμμα,
 δ) ενημερώνει για τις ημέρες που τα σχολεία αρμοδιότητάς του δεν λειτουργούν (αργίες, τοπικές εορτές, συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων, εκλογές, εκπαιδευτικά σεμινάρια κ.ά.) τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν, ώστε να γίνεται σωστός προγραμματισμός και να μη δημιουργούνται δυσλειτουργίες στην υλοποίηση του προγράμματος.

4. Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων
 α) ενημερώνουν σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για το σκοπό και τους στόχους του Προγράμματος Σίτισης,
 β) συγκεντρώνουν τις Υπεύθυνες Δηλώσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα των μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις συμμετοχής και παραμονής στο σχολείο πέραν του υποχρεωτικού Πρωινού Προγράμματος (13.15-13.45) των μαθητών που δεν παρακολουθούν Ολοήμερο Πρόγραμμα,
 γ) καταγράφουν τυχόν αλλεργίες - δυσανεξίες των μαθητών και τις αποστέλλουν στο Συντονιστή του Προγράμματος,
 δ) ενημερώνουν το Σύλλογο Διδασκόντων για τον τρόπο παραλαβής των γευμάτων,
 ε) συγκαλούν το Σχολικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, προκειμένου να ενημερωθεί η σχολική κοινότητα για το σκοπό και τους στόχους του Προγράμματος, τον τρόπο και τις διαδικασίες υλοποίησής του καθώς και την επίλυση τυχόν πρακτικών ζητημάτων που ανακύπτουν και στ) ενημερώνουν το Συντονιστή για τυχόν αλλαγή του αριθμού συμμετεχόντων μαθητών στο πρόγραμμα.

5. Οι Σύλλογοι Διδασκόντων όλων των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο ανωτέρω Πρόγραμμα, σε ειδική συνεδρίασή τους, κατά την έναρξη του Προγράμματος, θα αποφασίσουν
 α) τον καθορισμό των απαραίτητων αιθουσών που κατά περίπτωση κρίνονται αναγκαίες για τη σίτιση των μαθητών,
 β) τους εκπαιδευτικούς που ημερησίως ορίζονται να εποπτεύουν τη διαδικασία της σίτισης και
 γ) ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν στον τρόπο παραλαβής των γευμάτων, οργάνωσης και υλοποίησης της όλης διαδικασίας.

6.1. Σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, η σίτιση γίνεται ως εξής :
Οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα» μεταβαίνουν στις οριζόμενες από το Σύλλογο Διδασκόντων αίθουσες σίτισης.
Η ώρα της σίτισης διαρκεί ως τις 13.45 για τους μαθητές που δεν παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, οπότε και αποχωρούν από το σχολείο.
Για τους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, η ώρα σίτισης-χαλάρωσης λήγει, όπως προβλέπεται από το ισχύον πρόγραμμα του Ολοημέρου, στις 14.00.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΑ Δ. ΣΧ
ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 4/ΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

08.00 – 08.10 10΄ Υποδοχή μαθητών

08.10 – 09:40 90΄ 1η διδακτική περίοδος

09:40 – 10:00 20΄ Διάλειμμα

10:00 – 11:30 90΄ 2η διδακτική περίοδος

11:30 – 11:45 15΄ Διάλειμμα

11:45 – 12:25 40΄ 5η διδακτική ώρα

12:25 – 12:35 10΄ Διάλειμμα

12.35 – 13:15 40΄ 6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

13.15 – 13.20 5’ Μετάβαση μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σίτισης στην-στις αίθουσα-ες σίτισης

13.20 – 13.45 25’ Σίτιση για τους μαθητές που δεν παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα και συμμετέχουν στο πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα»

13.20 – 14.00 40’ 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Σίτιση-χαλάρωση για τους μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα

6.2. Όσον αφορά τα ολιγοθέσια σχολεία και ειδικότερα τα 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια και λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, θα πρέπει να δίνεται στο σχολείο η δυνατότητα επιλογής του χρόνου εφαρμογής του Προγράμματος Σίτισης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Άρθρο 6 - Δημοσίευση σε ΦΕΚ

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 324/2017)

Αριθμ. Φ. 14/2929/5544/Δ1
Επέκταση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα».

Τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την αρ.  Φ. 14/2929/5544/Δ1 στο ΦΕΚ 324/2017


Αρ.Πρωτ.Φ.14/2878/212240/Δ1/12-12-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πληροφορίες : Γ. Πολίτης, Σ. Λαπατά
Γ. Μέττα, Ε. Αγγέλου
Τηλέφωνο : 210 344 2425/2247
FAX : 210 344 3354

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά Γεύματα»

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 168631/Δ1/11-10-2016 Υ.Α., η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3414 Β’/24-10-2016), η Υπηρεσία μας προβαίνει σε οδηγίες ως προς την εφαρμογή του προγράμματος σίτισης «Σχολικά Γεύματα». Συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε ότι στη Β΄ φάση, το πρόγραμμα σίτισης θα υλοποιηθεί, εντός διδακτικού ωραρίου, για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων των Δήμων Καβάλας και Τρικκαίων του παρακάτω πίνακα.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2ο Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

156

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/1/17

5ο Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

216

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1/17

7ο Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

80

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/1/17

1ο Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

120

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1/17

2ο Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

117

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1/17

Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

202

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1/17

Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

149

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/1/17

Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

95

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1/17

1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

48

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/1/17

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

182

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/12/2016

13ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

72

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1/17

14ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

52

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1/17

16ο   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

71

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/1/17

17ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

113

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1/17

18ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

163

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1/17

20ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

87

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/1/17

24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

38

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/1/17

25ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

89

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/1/17

4/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ

36

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/1/2017

6/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ

69

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12/16

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΙΝΟΣ

9

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/1/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

24

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/1/17

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

59

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/1/17

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΟΥΛΙΑΣ

9

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/1/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΞΑΣ

30

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12/16

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ

57

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/1/17

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΧΗΣ

36

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1/17

Το ωρολόγιο πρόγραμμα για τα ενιαίου τύπου ολοήμερα Δ. Σχ. με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω τροποποιείται ως ακολούθως:

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΑ Δ.ΣΧ. ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 4/ΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

08.00 – 08.10

10΄

Υποδοχή μαθητών

08.10 – 09:30

80΄

1η διδακτική περίοδος

09:30 – 9:50

20΄

Διάλειμμα

9:50 – 11:10

80΄

2η διδακτική περίοδος

11:10– 11:25

15΄

Διάλειμμα

11:25 – 12:05

40΄

5η διδακτική ώρα

12:05-12:10

5'

Διάλειμμα

12:10 – 12:50

40΄

6η διδακτική ώρα

12.50– 13:15

25΄

Σίτιση

Όσον αφορά τα ολιγοθέσια σχολεία και ειδικότερα τα 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια και λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, θα πρέπει να δίνεται στο σχολείο, με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, η δυνατότητα επιλογής του χρόνου εφαρμογής του Προγράμματος Σίτισης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων όλων των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο ανωτέρω πρόγραμμα, σε ειδική συνεδρίασή τους, κατά την έναρξη του προγράμματος, θα αποφασίσουν την τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος, η οποία στη συνέχεια θα τεθεί υπόψη των οικείων Σχολικών Συμβούλων της, ώστε αυτοί να δώσουν την τελική έγκριση, σύμφωνα με την ανωτέρω Υ.Α.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων έχουν εκφράσει ποικιλοτρόπως τη βούλησή τους να ενισχύσουν τους μαθητές.

Το σχολείο αποτελεί βασικό πεδίο εφαρμογής τέτοιου είδους δράσεων, λόγω του εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και ευρύτερα κοινωνικού του ρόλου.

Το Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» στοχεύει, αφενός στην αντιμετώπιση όσο είναι δυνατόν των αναγκών σίτισης των μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και αφετέρου στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αποτροπή φαινόμενων σχολικής διαρροής.

Ημερομηνία έναρξης υλοποίησης της Β΄ φάσης του προγράμματος σίτισης «Σχολικά Γεύματα » ορίζεται η 19η Δεκεμβρίου 2016, αφορά σε 26 Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Δήμων Τρικκαίων και Καβάλας. Το πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών των επιλεγμένων σχολείων, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων-κηδεμόνων αυτών (επισυνάπτεται υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης).

Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος είναι μέχρι τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και ειδικότερα μέχρι και τη 14η Ιουνίου 2017, ενώ παράλληλα γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες ώστε το πρόγραμμα να συνεχισθεί και την επόμενη σχολική χρονιά 2017-2018.

Η καθημερινή προσφορά στο σχολείο ενός υγιεινού γεύματος περιλαμβάνει σημαντικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, όπως η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, η ενίσχυση της εκπαίδευσης, η ενίσχυση της αποδοτικότητας των μαθητών.

Το μενού του Προγράμματος αφορά και στις πέντε (5) εκπαιδευτικές ημέρες της εβδομάδας και είναι ειδικά σχεδιασμένο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των μαθητών, στα πλαίσια της υγιεινής μεσογειακής διατροφής. Τα παραπάνω γεύματα παρασκευάζονται από επιλεγμένους προμηθευτές, που διαθέτουν τα απαιτούμενα συστήματα υγιεινής και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχουν οριστεί. Επιπρόσθετα, προβλέπονται συνεχείς πιστοποιημένοι έλεγχοι από αρμόδιους φορείς κατά την προμήθεια, διαδικασία παρασκευής και διανομής των γευμάτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα του μενού των σχολικών γευμάτων και θα παρακαλούσαμε για την ακριβή ενημέρωση του αριθμού των μαθητών καθώς και την αναλυτική και αριθμητική αναφορά των αλλεργιών και δυσανεξιών αυτών.

Το μενού της Δευτέρας 19ης Δεκεμβρίου 2016, είναι αυτό που περιγράφεται στην πρώτη εβδομάδα του προγράμματος την ημέρα Δευτέρα.

1η Εβδομάδα

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

-Κοτόπουλο ψητό (μπούτι )
με πατάτες φούρνου
-Σαλάτα μαρούλι ντομάτα

-Μακαρόνια
(βίδες) με 4-5 κουταλιές μοσχαρίσιο κιμά
-Σαλάτα καροτοσαλάτα
Τριμμένη

-Φιλέτο ψαριού
(παγκάσιους) με ρύζι κίτρινο
(τύπου Μπονέτ)
-Σαλάτα παντζάρι

-Μοσχάρι γιουβέτσι
(σπάλα)
-Σαλάτα μπρόκολο

-Αρακάς κοκκινιστός ή λεμονάτος* (σε περίπτωση αλλεργίας με σάλτσα ντομάτας)
-Τυρί φέτα
-Σαλάτα ντομάτα*
(ή καροτοσαλάτα
τριμμένη σε περίπτωση αλλεργίας)

2η εβδομάδα

-Φιλέτο ψαριού(Βακαλάος) με ρύζι λευκό
-Σαλάτα παντζάρι

-Μπιφτέκια μοσχαρίσια με πατάτες φούρνου
(κιμάς)
-Σαλάτα καροτοσαλάτα
τριμμένη

-Φακές *
-Τυρί φέτα
-Σαλάτα ντομάτα (ή καροτοσαλάτα
τριμμένη σε περίπτωση αλλεργίας)

-Κοτόπουλο βραστό
(ξεψαχνισμένο ή σε κομμάτια) με κοφτό μακαρονάκι
-Σαλάτα μαρούλι ντομάτα

-Φασολάκια πράσινα με πατάτες
(λαδερό)
-Τυρί φέτα
-Σαλάτα ντομάτα (ή καροτοσαλάτα
τριμμένη σε περίπτωση αλλεργίας)

3η εβδομάδα

-Κοτόπουλο ψητό (μπούτι)
με ρύζι λευκό
-Σαλάτα μαρούλι ντομάτα

-Ζυμαρικά όπως: (πεννάκι) με 4-5 κουταλιές μοσχαρίσιο
κιμά
-Σαλάτα καροτοσαλάτα
τριμμένη

-Φιλέτο ψαριού (παγκάσιους) με πατάτες φούρνου
-Σαλάτα παντζάρι

-Μοσχάρι κοκκινιστό με κίτρινο ρύζι
(τύπου Μπονέτ)
-Σαλάτα μπρόκολο

-Μπριαμ (πατάτες, κολοκυθάκια, μελιτζάνες)
-τυρί φέτα
-Σαλάτα ντομάτα
(ή καροτοσαλάτα
τριμμένη σε περίπτωση αλλεργίας)

4η εβδομάδα

-Φιλέτο ψαριού (βακαλάο) με ρύζι κίτρινο
(τύπου Μπονέτ)

-Μπιφτέκια μοσχαρίσια με πατάτες φούρνου
(κιμά λάπα)
-Σαλάτα καροτοσαλάτα
τριμμένη

-Φασόλια (άσπρα)
-Τυρί φέτα
-Σαλάτα ντομάτα (ή καροτοσαλάτα
τριμμένη σε περίπτωση αλλεργίας)

-Κοτόπουλο βραστό(ξεψαχνι-σμένο ή σε κομμάτια) με κοφτό
μακαρονάκι
-Σαλάτα μαρούλι ντομάτα

-Σπανακόπιτα
-Τυρί φέτα
-Σαλάτα ντομάτα (ή καροτοσαλάτα
τριμμένη σε περίπτωση αλλεργίας)

Τα σχολικά γεύματα έχουν παρασκευαστεί ώστε να καταναλώνονται στο χρόνο σίτισης στο σχολείο (12:50μμ-13:15μμ). Τα γεύματα μοιράζονται στην αίθουσα ακριβώς πριν την έναρξη της σίτισης, ώστε να παραμένουν στις ασφαλείς θερμοκρασίες συντήρησης.

Κατανάλωση μετά από αυτόν το χρόνο μπορεί να ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια των γευμάτων.

Εφ’ όσον οι γονείς επιθυμούν να παραλάβουν τα γεύματα με ασφάλεια στο σπίτι, πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

Τα γεύματα να διατηρηθούν υπό ψύξη, με την προϋπόθεση ότι η θερμοκρασία τους θα φτάσει τους 4 βαθμούς Κελσίου εντός 2 ωρών από το σερβίρισμα (μέχρι τις 14:50). Σε αυτή την περίπτωση τα γεύματα μπορούν να αποθηκευτούν στο ψυγείο και να καταναλωθούν, αφού ξαναζεσταθούν στους 74 βαθμούς Κελσίου για 15 δευτερόλεπτα.

Τέλος, σημαντική είναι η τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής κατά το σερβίρισμα και την κατανάλωση των σχολικών γευμάτων, με πρώτο το πολύ καλό πλύσιμο των χεριών.

Οι υπεύθυνοι παραλαβής πρέπει να ελέγχουν την ορθή τήρηση των θερμοκρασιών κατά την παραλαβή (ζεστά γεύματα θερμοκρασία μεγαλύτερη από 63 βαθμούς Κελσίου και κρύα σε θερμοκρασία μικρότερη από 4 βαθμούς Κελσίου).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

 


(απόσπασμα από ΦΕΚ 3414/2016)

Αρ.πρωτ.Φ.14/2097/168631/Δ1
Αναμόρφωση της διάρκειας των διδακτικών ωρών του ωρολόγιου προγράμματος των Δημοτικών Σχολείων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά γεύματα», το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης."

Καταργήθηκε με την αρ. Φ. 14/2929/5544/Δ1 στο ΦΕΚ 324/2017


Αρ.Πρωτ.5199/26-04-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΜΟΝΑΔΕΣ Β1, Γ
Email : ampampi(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Αναστασία Μπαμπή
Παύλος Πασχάλης
Ελευθερία Μαδεράκη
Τηλέφωνο : 210- 344 3334, 344 3322
FAX : 210 344 2153

Θέμα: «Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή προγράμματος παροχής υπηρεσιών σχολικών γευμάτων (σίτισης) σε δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, που ανήκουν σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της Πράξης «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» και σύμφωνα με την Πρόσκληση με κωδικό 126 (Α.Π. 6902/29-03-2013) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, πρόκειται να υλοποιήσει άμεσα Πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών σχολικών γευμάτων (σίτισης) σε δημοτικά σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, που ανήκουν σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας.

Για την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος παροχής υπηρεσιών σχολικών γευμάτων, επίκειται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το Πρόγραμμα θα εφαρμοστεί πιλοτικά για το υπόλοιπο της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 2012-2013 στις Σχολικές Μονάδες με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που ανήκουν σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά τα βήματα που έχουν σχεδιασθεί για την υλοποίηση του ανωτέρω Προγράμματος, είναι:

1. Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για υποβολή προσφοράς – Διαδικασία Διαπραγμάτευσης.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα απευθύνει Πρόσκληση προς τους μισθωτές των κυλικείων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, που ανήκουν σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, όπως αυτές αναγράφονται στον Συνημμένο Πίνακα, να υποβάλλουν προσφορά για παροχή υπηρεσιών σχολικών γευμάτων στους μαθητές των ανωτέρω Σχολικών Μονάδων.

Εντός δύο εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής Πρόσκλησης, η οποία θα εκδοθεί στο πλαίσιο του ανωτέρω Προγράμματος, οι υποψήφιοι-μισθωτές κυλικείων θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τηλεομοιοτυπία στην ΕΥΕ ΕΔ, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, fax: 210-344 3335, σύμφωνα με το συνημμένο στην ανωτέρω Πρόσκληση έντυπο.

Η Πρόσκληση θα απευθύνεται σε μισθωτές κυλικείων, οι οποίοι έχουν ήδη υπογεγραμμένη και ενεργή σύμβαση μίσθωσης κυλικείου με τη Σχολική Μονάδα, στην οποία θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών σχολικών γευμάτων.

Για την υλοποίηση του προγράμματος θα συναφθεί σύμβαση μεταξύ της ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του αντίστοιχου μισθωτή του κυλικείου.

2. Σύναψη Σύμβασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. με τους μισθωτές των κυλικείων των Σχολικών Μονάδων.

Ο μισθωτής του κυλικείου της Σχολικής Μονάδας με την οποία υφίσταται ενεργή Σύμβαση Μίσθωσης, θα παρέχει υπηρεσίες σχολικών γευμάτων στους παρόντες μαθητές, και συγκεκριμένα:

• Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων), σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ.ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 ΥΑ, όπως ισχύει, και τιμή προσφοράς 1 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α4-442/30-08-2012 ΥΑ και επιπλέον, ποσοστό έκπτωσης τουλάχιστον 10%, δηλαδή κατά μέγιστο 0,90/ανά τεμάχιο.

• Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, μαργαρίνης και άλλων), σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 ΥΑ, όπως ισχύει, και τιμή προσφοράς 1,25 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.Α4-442/30-08-2012 ΥΑ και επιπλέον, ποσοστό έκπτωσης τουλάχιστον 10%, δηλαδή κατά μέγιστο 1,125/ ανά τεμάχιο.

• Τυρόπιτα-σπανακόπιτα με τυρί φέτα ή κασέρι βάρους 130 γραμμαρίων τουλάχιστον, σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 ΥΑ, όπως ισχύει, και τιμή προσφοράς 1 ΕΥΡΩ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α4-442/30-08-2012 ΥΑ και επιπλέον, ποσοστό έκπτωσης τουλάχιστον 10%, δηλαδή κατά μέγιστο 0,90/ανά τεμάχιο.

Στις ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.

Στην ΕΥΕ ΕΔ θα συσταθεί Επιτροπή Διαπραγμάτευσης. Η Επιτροπή θα συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα υπηρεσιών σχολικών γευμάτων:
Δύο ημέρες την εβδομάδα θα παρέχεται σάντουϊτς με τυρί.
Δύο ημέρες την εβδομάδα θα παρέχεται σάντουϊτς με τυρί και γαλοπούλα.
Μία ημέρα την εβδομάδα θα παρέχεται σπανακόπιτα ή τυρόπιτα.

Ο μισθωτής του κυλικείου υποχρεούται στην προμήθεια των ανωτέρω ειδών σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις και τις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς επίσης και με τους όρους της Σύμβασης Μίσθωσης, η οποία έχει συναφθεί μεταξύ του ιδίου και της Σχολικής Επιτροπής.

Σε εβδομάδες που υπάρχουν αργίες, ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, δύναται να προσαρμόσει το πρόγραμμα παροχής σχολικών γευμάτων, ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες.

Ο Ανάδοχος – μισθωτής κυλικείου σε ώρα που θα ορισθεί από το Διευθυντή του Σχολείου θα μεταφέρει στις τάξεις τα ως άνω περιγραφόμενα γεύματα όπου και θα μοιράζονται παρουσία του εκπαιδευτικού της τάξης στους παρόντες μαθητές . Ο αριθμός των παρόντων μαθητών θα προκύπτει από σχετικό «έντυπο σίτισης» (υπόδειγμα υπάρχει συνημμένο στη σύμβαση), που θα διαβιβάζεται στο κυλικείο από το Διευθυντή του Σχολείου.

Ο Ανάδοχος - Μισθωτής του κυλικείου υποχρεούται να εκδίδει καθημερινά δελτίο αποστολής συγκεντρωτικό με τα προσφερόμενα είδη και τις σχετικές ποσότητες που προσέφερε με τα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού της ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και τόπο παράδοσης το σχολείο, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Κάθε μήνα ο Ανάδοχος εκδίδει τιμολόγιο πώλησης με τα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού ως ανωτέρω για τις συνολικές ποσότητες γευμάτων που παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια του μήνα και θα προκύπτουν από τα σχετικά ημερήσια δελτία αποστολής.

Τόσο τα εκδιδόμενα δελτία αποστολής όσο και τα τιμολόγια πώλησης θα παραδίδονται μετά την έκδοσή τους στην ανωτέρω Επιτροπή Παραλαβής.

Ο Ανάδοχος - Μισθωτής του κυλικείου υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους όρους της ήδη υπάρχουσας Σύμβασης Μίσθωσης που έχει συναφθεί μεταξύ αυτού ως μισθωτή του κυλικείου και της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής.

Ο μισθωτής του κυλικείου υποχρεούται στην προμήθεια των ανωτέρω ειδών σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις και τις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα, όπως κάθε φορά ισχύουν.

3. Υποχρεώσεις / Αρμοδιότητες του Διευθυντή και της Επιτροπής Παραλαβής της Σχολικής Μονάδας.

Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας καλεί τους γονείς των μαθητών να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση για το αν επιθυμούν ή όχι τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών σχολικών γευμάτων.

Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, ανάλογα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και λαμβάνοντας υπόψη του τις ανάγκες των μαθητών, θα ορίσει την ώρα παροχής των σχολικών γευμάτων, τα οποία θα μεταφέρονται από τον Ανάδοχο – Μισθωτή του κυλικείου στις τάξεις όπου και θα μοιράζονται παρουσία του εκπαιδευτικού της τάξης στους παρόντες μαθητές. Ο αριθμός των παρόντων μαθητών θα προκύπτει από σχετικό «έντυπο σίτισης» (υπόδειγμα υπάρχει συνημμένο στη σύμβαση), που θα διαβιβάζεται στο κυλικείο από το Διευθυντή του Σχολείου.

Το ημερήσιο «έντυπο σίτισης» θα περιέχει τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών κάθε τμήματος, τον αριθμό των απόντων, θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος και από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, ο οποίος θα το διαβιβάζει έγκαιρα στον Μισθωτή του Κυλικείου, προκειμένου να ετοιμαστούν τα προς διανομή σχολικά γεύματα.

Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, μεριμνά για τη σύσταση – συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων, για την παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης, η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της ΕΥΕ ΕΔ και του μισθωτή του κυλικείου. Η εν λόγω επιτροπή θα ορισθεί με σχετική απόφαση του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και θα αποτελείται από τον ίδιο ως Πρόεδρο και Δύο (2) εκπαιδευτικούς από τους υπηρετούντες σε αυτήν, ως μέλη. Έργο της Επιτροπής Παραλαβής είναι η παραλαβή των υπηρεσιών διαχείρισης κυλικείου και υπηρεσιών σχολικών γευμάτων, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης καθώς και της Πρόσκλησης, η οποία θα εκδοθεί, όπως και ο έλεγχος αντιστοιχίας των παραδοθέντων γευμάτων με την αριθμητική κατάσταση των παρόντων μαθητών που σιτίστηκαν, όπως αυτή έχει καταγραφεί στο σχετικό έντυπο, η συγκέντρωση των δελτίων αποστολής και των τιμολογίων πώλησης από τον ανάδοχο, η έκδοση Πρακτικού Παραλαβής καθώς και η αποστολή όλων των ανωτέρω στην ΕΥΕ ΕΔ του ΥΠΑΙΘΠΑ, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι, γραφείο 1031, 1ος όροφος.

Ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας συνεργάζεται με την αρμόδια Σχολική Επιτροπή, για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την εκτέλεση του Προγράμματος και το οποίο εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Pin It

Εκτύπωση