Κατάλογος βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας Δημοτικού Σχολείου 2014-2015

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2014-2015

Αρ.Πρωτ.Φ.52/500/125897/Γ1/06-08-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : spudonpe(AT)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Παπαχρήστος
Τηλέφωνο : 210 344 2243, 210 344 2248
FAX : 210 344 3354

ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566 / 85, άρθρο 60 παρ. 4 και άρθρο 88 παρ.5 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄)
2. Τις διατάξεις του Ν.2525 / 97, άρθρο 7 παρ.2 και 3 (ΦΕΚ 188 τ. Α΄)
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 749 / 1970, άρθρο 9 παρ.3 (ΦΕΚ 277 τ. Α΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν. 2365/1995 (ΦΕΚ 255 τ. Α’) που καθιερώνει τα κριτήρια της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας κατά την δημοσιονομική διαχείριση.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152, τ. Α’) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως αντικατέστησε το άρθρο 3 του Π.Δ. 85/2012(ΦΕΚ 141 τ. Α’).
6. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.12 / 773 / 77094 / Γ1 / 28-7-2006, (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β΄) Υπουργικής Απόφασης, «Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο».
7. Τις διατάξεις της με αριθμ Φ.12 / 620 / 61531 / Γ1 / 31-5-2010 (ΦΕΚ 804/2010 Τ.Β΄) Υπουργικής Απόφασης ‹‹Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα›› όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ12 / 520 / 61575 / Γ1 / 30-5-2011 (ΦΕΚ1327 τ. Β’,) Υπουργικής Απόφασης.
8. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ52 / 63 / 12873 /Γ1 / 06-02-2012 (ΦΕΚ 253 τ .Β’.) Υπουργικής Απόφασης «Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά σχολεία».
9. Τις διατάξεις της με αριθ. 94654 / ΣΤ5/ 19-06-2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1618 / τ. Β΄) ‹‹Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο››.
10. Την αριθμ. Φ.52 / 220 / 54266 / Γ1 /08 -04 -2014 Υπουργική Απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή κρίσης ελευθέρων βοηθημάτων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
11. Το από 05-06-2014 πρακτικό της επιτροπής κρίσης ελεύθερων βοηθημάτων Γερμανικής για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
12. Την με αριθμ. 44 /01 - 07 -2014 Πράξη του Δ.Σ. Ι.Ε.Π.
13. Τις ανάγκες για χρήση διδακτικών βιβλίων κατά τη διδασκαλία της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.

αποφασίζουμε

να εγκρίνουμε τον ακόλουθο πίνακα ελεύθερων βοηθημάτων του μαθήματος της Γερμανικής γλώσσας για τις Ε' και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2014 – 2015, με την έναντι του καθενός αναφερόμενη τιμή πώλησης.

α/α

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΚΔ.ΟΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

ΕΚΔΟΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

1

Paul, Lisa&Co για το Δημοτικό – Τεύχος Α

Kurs- und Arbeitsbuch
(Το βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένο και το Τετράδιο Εργασιών)

Hueber Hellas

4,40

2013

 

Paul, Lisa& Co για το Δημοτικό – Τεύχος Α

Lehrer handbuch (Βιβλίο Καθηγητή)

Hueber Hellas

ΔΩΡΕΑΝ

2012

 

Paul , Lisa & Co για το Δημοτικό – Τεύχος Α

1 CD

Hueber HellasΔΩΡΕΑΝ2012

 

Paul , Lisa & Co για το Δημοτικό – Τεύχος B

Kurs- und Arbeitsbuch
(Το βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένο και το Τετράδιο Εργασιών)

Hueber Hellas

4,40

2013

 

Paul , Lisa & Co για το Δημοτικό – Τεύχος B

Lehrer handbuch (Βιβλίο Καθηγητή)

Hueber Hellas

ΔΩΡΕΑΝ

2012

 

Paul , Lisa & Co για το Δημοτικό – Τεύχος Β

1 CD

Hueber Hellas

ΔΩΡΕΑΝ

2012

 

Paul, Lisa & Co για το Δημοτικό

– Αφίσες

Hueber Hellas

ΔΩΡΕΑΝ

2013

2

Luftballons Band 1

(Το βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένο και το Τετράδιο Εργασιών)

Κουναλάκη

5,50

2012

 

Luftballons Band 1 (Lehrerhandbuch)

Βιβλίο καθηγητή

Κουναλάκη

5,50

2012

 

CD Luftballons Band 1
(ασκήσεις ακουστικής αντίληψης και τραγούδια)

Κουναλάκη

5,50

2012

 

Luftballons Band 1 –

Lernzielkontrollen (Test)

Κουναλάκη

1,50

 

 

Luftballons Band 2

(Το βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένο και το Τετράδιο Εργασιών)

Κουναλάκη

5,50

2012

 

Luftballons Band 2 Lehrerhandbuch

(Βιβλίο Καθηγητή)

Κουναλάκη

5,50

2012

 

CD Luftballons Band 2
(ασκήσεις ακουστικής αντίληψης και τραγούδια)

Κουναλάκη

5,50

2012

 

Luftballons Band 2

Lernzielkontrollen (Test)

Κουναλάκη

1,50

 

3

Naseweis 1 Lehrbuch

Verlag Nicolas Vlachos

4,70

2010

 

Naseweis 1 Lehrerhandbuch

Verlag Nicolas Vlachos

ΔΩΡΕΑΝ

2011

 

Naseweis 1 (2 CDs)

Verlag Nicolas Vlachos

ΔΩΡΕΑΝ

 

 

Naseweis 2 Lehrbuch

Verlag Nicolas Vlachos

4,70

2010

 

Naseweis 2 Lehrerhandbuch

Verlag Nicolas Vlachos

ΔΩΡΕΑΝ

2011

 

Naseweis 2 (2 CDs)

Verlag Nicolas Vlachos

ΔΩΡΕΑΝ

 

4

der, die, das STARTER NEU Kursbuch

Χρ. Καραμπάτος – Γερμανικές Εκδόσεις

5,60

2013

 

der, die, das STARTER NEU Arbeitsbuch

Χρήστος Καραμπάτος– Γερμανικές Εκδόσεις

7,00

2013

 

der, die, das STARTER NEU Lehrerhandbuch

Χρήστος Καραμπάτος– Γερμανικές Εκδόσεις

ΔΩΡΕΑΝ

2014

 

der, die, das STARTER NEU 1 CD

Χρήστος Καραμπάτος– Γερμανικές Εκδόσεις

ΔΩΡΕΑΝ

 

 

der, die, das RENNER NEU Kursbuch

Χρήστος Καραμπάτος– Γερμανικές Εκδόσεις

5,60

2011

 

der, die, das RENNERNEU Arbeitsbuch

Χρήστος Καραμπάτος– Γερμανικές Εκδόσεις

8,00

2010

 

der, die, das RENNER NEU Lehrerhandbuch

Χρ. Καραμπάτος – Γερμανικές Εκδόσεις

ΔΩΡΕΑΝ

2009

 

der, die, das RENNER NEU 1 CD

Χρήστος Καραμπάτος– Γερμανικές Εκδόσεις

ΔΩΡΕΑΝ

 

5

Magnet A1 Kursbuch, Audio CD

Klett

8,75

2013 (Audio CD 2009)

 

Magnet A1 Arbeitsbuch, Audio CD

Klett

7,93

2013 (Audio CD 2009)

 

Magnet A1 Testheft,

Klett

ΔΩΡΕΑΝ

2013 (mini CD 2009)

 

Magnet A1 Lehrerheft

Klett

ΔΩΡΕΑΝ

2014

 

Magnet A2 Kursbuch, Audio CD

Klett

9,10

2013

 

Magnet A2 Arbeitsbuch, Audio CD

Klett

7,93

2013 (Audio CD 2009)

 

Magnet A2 Testheft, mini CD

Klett

ΔΩΡΕΑΝ

2013 (mini CD 2009)

 

Magnet A2 Lehrerheft

Klett

ΔΩΡΕΑΝ

2013

 

Magnet A1 & A2 & Β1,CD Rom

για διαδραστικούς πίνακες

Klett

ΔΩΡΕΑΝ

 

6

Wir Kids A1.1 Lehr - und Arbeitsbuch + Audio CD

Klett

4,50

2014

 

Wir Kids A1.2 Lehr - und Arbeitsbuch +Audio CD

Klett

4,50

2014

 

Wir Kids A1 Lehrerhandbuch

Klett

ΔΩΡΕΑΝ

2014

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2014-15 θα αγοραστεί μόνο το βιβλίο μαθητή. Η επιλογή των βιβλίων του μαθητή θα γίνει μεταξύ των διδακτικών σειρών που έχουν τις τρεις χαμηλότερες τιμές.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

 


Εκτύπωση