Βιβλία Γερμανικής Γλώσσας για Διδασκαλία σε Δημοτικά Σχολεία

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ Ε' - ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.Φ52/137798/Δ1/18-08-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ
& ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Email : spudonpe(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Θ.Δημητρακόπουλος, Γ.Μανέντη
Τηλέφωνο : 210 344 3372

ΘΕΜΑ: Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γερμανικής Γλώσσας για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου σχολικού έτους 2017-2018.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985, άρθρο 60 παρ. 4 .
2. Τις διατάξεις του Ν.2525/1997, άρθρο 7 παρ.2 και 3 (ΦΕΚ 188 τ. Α΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1, Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 τ. Α’) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 τ.Α’) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/2016, τ. Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως ισχύει.
6. Την Απόφαση 95260/Γ1/07-06-2017 «Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,( ΦΕΚ 277, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).
7. Την Απόφαση 114351/Α1/06-07-2017 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με εντολή Υφυπουργού» στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,( ΦΕΚ 2381, τ.Β’).
8. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1324/2016 τ.Β’), «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου», από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με όσα αναφέρονται σε αυτή.
9. Την με αριθμ. Φ52/60806/Δ1/07-04-2017 Υπουργική Απόφαση με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή κρίσης ελεύθερων βοηθημάτων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
10. Το 103777/20-06-2017 πρακτικό της επιτροπής κρίσης ελεύθερων βοηθημάτων Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.
11. Την με αριθμ. 29/20-07-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
12. Τις ανάγκες για χρήση διδακτικών βιβλίων κατά τη διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τον ακόλουθο πίνακα ελεύθερων βοηθημάτων του μαθήματος της Γερμανικής γλώσσας για τις Ε’ και Στ΄ τάξεις του δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2017 – 2018, με την έναντι του καθενός αναφερόμενη τιμή πώλησης.

α/α

ΤΙΤΛΟΣ

Τάξη

ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ

ΤΙΜΗ

ΕΚΔΟΣΗ

1

Paul , Lisa & Co για το Δημοτικό – Τεύχος Α
Kurs- und Arbeitsbuch
(Το βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένο και το Τετράδιο Εργασιών)

Ε΄
Δημοτικού

Hueber Hellas

4,40 €

2012

Paul , Lisa & Co για το Δημοτικό – Τεύχος Α
Lehrerhandbuch
(Βιβλίο εκπαιδευτικού)

ΔΩΡΕΑΝ

2012

Paul , Lisa & Co για το Δημοτικό – Τεύχος Α 1 CD

ΔΩΡΕΑΝ

2012

Paul , Lisa & Co για το Δημοτικό – Τεύχος B
Kurs- und Arbeitsbuch
(Το βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένο και το Τετράδιο Εργασιών)

ΣΤ΄ Δημοτικού

4,40 €

2012

Paul , Lisa & Co για το Δημοτικό – Τεύχος B
Lehrerhandbuch (Βιβλίο εκπαιδευτικού)

ΔΩΡΕΑΝ

2012

Paul , Lisa & Co για το Δημοτικό – Τεύχος B
1 CD

ΔΩΡΕΑΝ

2012

Paul , Lisa & Co για το Δημοτικό – Αφίσες
Wortschatzposter: αφίσες διδακτικού περιεχομένου με οπτικοποιημένο βασικό λεξιλόγιο του τεύχους Α & Β

Ε΄& ΣΤ΄
Δημοτικού

Hueber Hellas

ΔΩΡΕΑΝ
για
εκπαιδευτικό

2013

2

Luftballons Band 1
(Το βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένο και το Τετράδιο Εργασιών)

Ε Δημοτικού

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ

4,40 €

2012

Luftballons Band 1 Lehrerhandbuch
(Βιβλίο εκπαιδευτικού)

ΔΩΡΕΑΝ

2012

CD Luftballons Band 1
(ασκήσεις ακουστικής αντίληψης και τραγούδια)

ΔΩΡΕΑΝ

2012

Luftballons Band 2
(Το βιβλίο Μαθητή με ενσωματωμένο και το Τετράδιο Εργασιών)

ΣΤ Δημοτικού

4,40 €

2012

Luftballons Band 2 Lehrerhandbuch
(Βιβλίο εκπαιδευτικού)

ΔΩΡΕΑΝ

2012

CD Luftballons Band 2
(ασκήσεις ακουστικής αντίληψης και τραγούδια)

ΔΩΡΕΑΝ

2012

3

Beste Freunde 1-Kursbuch (Βιβλίο Μαθητή)

Ε΄ Δημοτικού

Hueber Hellas

17,80 €

2015

Beste Freunde 1-Arbeitsbuch mit CD-ROM
(τετράδιο εργασιών με CD-ROM)

17,80 €

2015

Beste Freunde 1- Lehrerhandbuch (Βιβλίο εκπαιδευτικού)

ΔΩΡΕΑΝ για εκπαιδευτικό

2015

Beste Freunde 1-2 Audio-CDs

ΔΩΡΕΑΝ για εκπαιδευτικό

2015

Beste Freunde 1-digital  (DVD-ROM για διαδραστικά whiteboards

ΔΩΡΕΑΝ για εκπαιδευτικό

2015

Beste Freunde 2-Kursbuch (Βιβλίο Μαθητή)

 

17,80 €

2016

Beste Freunde 2-Arbeitsbuch mit CD-ROM
(τετράδιο εργασιών με CD-ROM)

17,80 €

2016

Beste Freunde 2- Lehrerhandbuch (Βιβλίο εκπαιδευτικού)

ΣΤ΄Δημοτικού

ΔΩΡΕΑΝ για εκπαιδευτικό

2017

Beste Freunde 2-2 Audio-CDs

ΔΩΡΕΑΝ για εκπαιδευτικό

2016

Beste Freunde 2-digital
(DVD-ROM για διαδραστικά whiteboards)

ΔΩΡΕΑΝ για εκπαιδευτικό

2016

3

Schulbus A - βιβλίο μαθητή και εργασιών σε έναν τόμο

Ε΄ Δημοτικού

Verlag Nicolas Vlachos

3,64 €

2015

Schulbus A Lehrerhandbuch (βιβλίο εκπαιδευτικού)

ΔΩΡΕΑΝ

2015

Schulbus A -1 CD

ΔΩΡΕΑΝ

2015

Schulbus A-200 Karten-flash cards για την επανάληψη του λεξιλογίου του κάθε κεφαλαίου

ΔΩΡΕΑΝ

2015

Schulbus Β - βιβλίο μαθητή και εργασιών σε έναν τόμο

ΣΤ΄ Δημοτικού

3,64 €

2015

Schulbus Β Lehrerhandbuch (βιβλίο εκπαιδευτικού)

ΔΩΡΕΑΝ

2015

Schulbus Β -1 CD

ΔΩΡΕΑΝ

2015

4

Schulbus A-Kurs-& Arbeitsbuch βιβλίο μαθητή και εργασιών σε έναν τόμο)

Ε΄ Δημοτικού

Verlag
Nicolas Vlachos

03,64 €

2015

Schulbus A -Lehrerhandbuch
(βιβλίο εκπαιδευτικού)

ΔΩΡΕΑΝ για σχολείο

2015

Schulbus A-1 CD με ακουστικά κείμενα

ΔΩΡΕΑΝ για σχολείο

2015

Schulbus A-CD με flash cards

ΔΩΡΕΑΝ για σχολείο

2015

Schulbus Β- Kurs-& Arbeitsbuch βιβλίο μαθητή και εργασιών σε έναν τόμο)

ΣΤ΄ Δημοτικού

Verlag
Nicolas Vlachos

03,64 €

2015

Schulbus Β- Lehrerhandbuch
(βιβλίο εκπαιδευτικού)

ΔΩΡΕΑΝ για σχολείο

2015

Schulbus Β-1 CD με ακουστικά κείμενα

ΔΩΡΕΑΝ για σχολείο

2015

5

Magnet A1 NEU Lehrbuch + Audio CD (βιβλίο του μαθητή + Ακουστικό CD)

Ε' Δημοτικού

Klett

10,40 €

2014

Magnet A1 NEU Arbeitsbuch + Audio CD (Griechische Ausgabe)
(βιβλίο του ασκήσεων, ελληνική έκδοση + Ακουστικό CD)

8,40 €

2014

Magnet A1 NEU, Testheft + Audio – CD (βιβλίο με τεστ + Ακουστικό CD)

ΔΩΡΕΑΝ

2014

Magnet A1 NEU, Interaktiv E-Book CD-ROM (Λογισμικό για τον διαδραστικό πίνακα)

ΔΩΡΕΑΝ

2014

Magnet A1 NEU, Lehrerheft (Griech. Ausgabe) (βιβλίο του εκπαιδευτικού ελληνική έκδοση)

ΔΩΡΕΑΝ

2014

Magnet A2 NEU, Lehrbuch + Audio CD (βιβλίο του μαθητή + Ακουστικό CD)

 

Στ΄
Δημοτικού

10,40 €

2014

Magnet A2 NEU, Arbeitsbuch + Audio CD (Griech. Ausgabe) (βιβλίο του ασκήσεων, ελληνική έκδοση + Ακουστικό CD) Arbeitsbuch, Audio CD

8,40 €

2015

Magnet A2 NEU, Testheft + Audio – CD (βιβλίο με τεστ + Ακουστικό CD)

ΔΩΡΕΑΝ

2014

Magnet A2 NEU, Lehrerheft (Griechische Ausgabe) (βιβλίο του εκπαιδευτικού ελληνική έκδοση)

ΔΩΡΕΑΝ

2015

Magnet A2 NEU, , interaktiv E-book CD-ROM λογισμικό για διαδραστικό πίνακα

6

Wir Kids A1.1 Lehr- und Arbeitsbuch + Audio CD (βιβλίο του μαθητή με βιβλίο ασκήσεων + Ακουστικό CD)

Ε' Δημοτικού

Klett

4,40 €

2014

Wir Kids A1.2 Lehr- und Arbeitsbuch + Audio- C (βιβλίο του μαθητή με βιβλίο ασκήσεων + Ακουστικό CD)

ΣΤ΄ Δημοτικού

4,40 €

2014

Wir Kids A1, Lehrerhandbuch (Βιβλίο του εκπαιδευτικού σε έντυπη μορφή)

Ε’+Στ΄
Δημοτικού

Δωρεάν

2014

Wir Kids A1.1, Interaktiv E- Book
CD Rom (Λογισμικό για τον διαδραστικό πίνακα)

Ε΄

Δωρεάν

2014

Wir Kids A1.2 Interaktiv E- Book CD Rom (Λογισμικό για τον διαδραστικό πίνακα)

ΣΤ΄ Δημοτικού

Δωρεάν

2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση