Διαδικασία Προμήθειας Βιβλίων Αγγλικής Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία --

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Αριθ.Πρωτ.Φ.7/911/ 92306/Γ1/30-07-09/ΥΠΕΠΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε.- ΤΜΗΜΑ A
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 210. 34.43.605
210. 34.42.243
FAX : 210. 34.43.288
e-mail : spudonpe(ΣΤΟ)ypepth.gr

ΘΕΜΑ: Διαδικασία Προμήθειας βιβλίων Αγγλικής Γλώσσας για τη Γ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2009– 2010

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. Φ.7/779/147851/Γ1/29-12-2003 (ΦΕΚ 1975 τ.Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομίας & Οικονομικών, για την προμήθεια βιβλίων Αγγλικής Γλώσσας της Γ΄ τάξης του δημοτικού σχολείου θα τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία:

1.Η επιλογή των βιβλίων θα γίνει από τον εγκεκριμένο πίνακα που περιέχεται στην με αριθμ. Φ.7/908 /92062 /Γ1/ 30 -07-2009 Υπουργική Απόφαση, την οποία σας επισυνάπτουμε.

2.Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της Αγγλικής Γλώσσας εισηγούνται στο σύλλογο διδασκόντων το βιβλίο (βιβλίο μαθητή και τετράδιο εργασιών) το οποίο κατά τη γνώμη τους κρίνεται περισσότερο κατάλληλο για το επίπεδο των μαθητών του σχολείου τους. Μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων συντάσσεται πρακτικό, με το οποίο ορίζεται το συγκεκριμένο ξενόγλωσσο βιβλίο που θα προμηθευτεί η σχολική μονάδα. Σε όλα τα σχολεία οι συνεδριάσεις των συλλόγων θα πραγματοποιηθούν τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου 2009, ώστε να γίνουν οι παραγγελίες και με την έναρξη του διδακτικού έτους τα βιβλία να βρίσκονται στα σχολεία.

3. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της Αγγλικής Γλώσσας πραγματοποιούν τις παραγγελίες των βιβλίων, επικοινωνώντας με τους εκδοτικούς οίκους. Οι εκδοτικοί οίκοι οφείλουν να παραδώσουν τα βιβλία στην επιτροπή παραλαβής, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ (ΤΔΑ ή ΔΑ και τιμολόγιο πώλησης). Τα παραστατικά στοιχεία μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των βιβλίων παραδίδονται στον Πρόεδρο της σχολικής επιτροπής για εξόφληση τους, που θα γίνει μετά τη χρηματοδότησή της σχολικής επιτροπής με το απαιτούμενο ποσό.

4. Η επιτροπή παραλαβής ορίζεται από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας και αποτελείται από τρία μέλη του συλλόγου διδασκόντων, από τα οποία το ένα υποχρεωτικά θα είναι ο εκπαιδευτικός της Αγγλικής Γλώσσας.
Κατά την παραλαβή των βιβλίων από τη σχολική μονάδα συντάσσεται από την τριμελή Επιτροπή Πρακτικό Παράδοσης και Παραλαβής, στο οποίο πρέπει να φαίνονται ο τίτλος του ξενόγλωσσου βιβλίου και ο αριθμός των αντιτύπων.

Τα «Δελτία Αποστολής – Τιμολόγια» ή τα «Δελτία Αποστολής» για τα οποία θα εκδίδεται το αντίστοιχο «τιμολόγιο πώλησης» του Εκδοτικού Οίκου ή προμηθευτή ή συγγραφέα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:

Σχολική Επιτροπή ……………………………….
Δ/νση ………………………………..
ΑΦΜ Σχολικής Επιτροπής ……………………………….
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. .……………………………….

Στα ανωτέρω παραστατικά στοιχεία αναγράφονται ευανάγνωστα η σχολική μονάδα για την οποία προορίζονται τα βιβλία, ο αριθμός αντιτύπων, ο τίτλος και η τιμή μονάδας, προκειμένου να προωθηθεί η διαδικασία εξόφλησης των δικαιούχων που θα γίνει από τις Σχολικές Επιτροπές, προς τις οποίες θα διατεθούν τα ανάλογα ποσά από τον προϋπολογισμό του 2009, αφού γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις.
Η τιμή αγοράς των βιβλίων της Αγγλικής Γλώσσας είναι η αναγραφόμενη στην Φ.7/908/92062/Γ1/30-07-2009 Υπουργική Απόφαση, χωρίς καμιά παρέκκλιση.

5. Το Πρακτικό Παράδοσης και Παραλαβής, τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία (Δελτία Αποστολής ή τα τιμολόγια – ΔΑ κ.λ.π.), το πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων καθώς και ένα αντίτυπο του πίνακα Ι παραδίδονται στη σχολική επιτροπή και φυλάσσονται, όπως και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά δαπανών, τις οποίες πραγματοποιεί η σχολική επιτροπή.

6. Για τη διευκόλυνση του έργου των εμπλεκομένων υπηρεσιών και την επιτάχυνση της διαδικασίας εξόφλησης των προμηθευτών των βιβλίων, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας αποστέλλει το δεύτερο αντίτυπο του συνημμένου πίνακα Ι στο Δ/ντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια ο αρμόδιος Διευθυντής Εκπαίδευσης αποστέλλει ΑΜΕΣΑ στο ΥΠΕΠΘ – Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων αίτημα μεταφοράς του απαιτούμενου συνολικού ποσού για τη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών αρμοδιότητάς του. (ΦΟΡΕΑΣ 181 ΚΑΕ 2224).

7. Επισημαίνεται ότι για την αγορά των προαιρετικών βοηθημάτων και υλικού σε καμία περίπτωση δεν θα επιβαρυνθούν οικονομικά οι μαθητές και δεν θα χρησιμοποιηθούν χρήματα από το φορέα 181 ΚΑΕ 22 24.

8. Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, οικονομικής φύσεως, μπορείτε ν΄ απευθύνεστε στη Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Τμήμα Γ΄, τηλ: 210-34.42.993.

Συνοδευτικό αρχείο:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


Εκτύπωση