ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δημοτικών Σχολείων

Pin It

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Μετάβαση στο άρθρο με τις ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ των Ωρολογίων Προγραμμάτων Δημοτικών Σχολείων

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1139/2006)

Αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1
Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο.

Η YΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του ν. 1566/1985, (ΦΕΚ 161, τ.Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2, του άρθρου 7, του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188, τ.Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
2. Την παράγραφο 2, περίπτωση γ του άρθρου 24, του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 161, τ.Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις».
3. Το άρθρο 29 α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992, (ΦΕΚ 154, τ.Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38, τ.Α΄).
4. Την παράγραφο 1, του άρθρου 10 , του π.δ. 201/1998, (ΦΕΚ 161, τ.Α΄), «Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων».
5. Την Πράξη 7/2005 «Εισαγωγή δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό σχολείο» του Τμήματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
6. Την Πράξη 12/2006 «Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος στο Δημοτικό Σχολείο» του Τμήματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αποφασίζουμε:

1. Την επέκταση της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας) το σχολικό έτος 2006−2007 στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου και το σχολικό έτος 2007−2008 στην Ε΄ και στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, σε όλα τα πολυθέσια Σχολεία από 6/θέσια και πάνω και για δύο (2) ώρες την εβδομάδα.

2. Ορίζουμε αναμορφωμένο Διδακτικό Ωράριο και Ωρολόγιο Πρόγραμμα 6/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων συμπεριλαμβανομένου και του Ολοήμερου προγράμματος.

3. α. Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας

07:00−08:00

 

Πρωινή Ζώνη

 

 

 

08:00−08:10 (*1)

10΄

Υποδοχή μαθητών

ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

08:10 −09:40

90΄

1ηδιδακτική περίοδος (1η και 2η ώρα)

 

09:40−10:00

20΄

Διάλειμμα

 

10:00−11:30

90΄

2η διδακτική περίοδος (3η και 4η ώρα)

 

11:30 − 11:45

15΄

Διάλειμμα

 

11:45 −12:25

40΄

5η ώρα(*2)

 

12:25 − 12:35

10΄

Διάλειμμα

 

12:35 − 13:15

40΄

6η ώρα

1η ώρα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13:15 − 13:20

Διάλειμμα

Διάλειμμα

13:20 − 14:00

40΄

7η ώρα για τις Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεις

2η ώρα

14:00−14:40

 

40΄

Φαγητό − ξεκούραση χαλάρωση (*3)

14:40 − 14:50

 

10΄

διάλειμμα

14:50 − 15:30

 

40΄

3η ώρα

15:30 − 15:40

 

10΄

διάλειμμα

15:40 − 16:15

 

35΄

4η ώρα

Προαιρετική Ζώνη

16:15 − 16:25

 

10΄

διάλειμμα

16:25 − 17:00

 

35΄

5η ώρα(*4)

Γ΄ & Δ΄ τάξεις: 30 ώρες / αποχώρηση: 13:15

Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεις: 30 ώρες / αποχώρηση: 13:15

Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεις: 32 ώρες με προσθήκη 2 (δύο) ωρών για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης Γλώσσας / αποχώρηση: 14:00

(*1) Η ώρα έναρξης των μαθημάτων μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

(*2) Εάν οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας επιτρέπουν την εφαρμογή της τρίτης διδακτικής περιόδου, τότε αυτή θα περιλαμβάνει την 5η και 6η ώρα και ο χρόνος του 2ου και 3ου διαλείμματος θα αυξάνεται κατά 5΄ λεπτά.

(*3) Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων η ώρα του φαγητού−ξεκούρασης χαλάρωσης μπορεί να μετατίθεται για τις τάξεις Α΄ και Β΄ στις 13:20−14:00.

(*4) Λειτουργία προαιρετικής Ζώνης παρακολούθησης του Ολοήμερου προγράμματος.

3. β. Διδακτικό Ωράριο Απογευματινής Λειτουργίας

14:00΄−14:10΄(*1)

10΄

Υποδοχή μαθητών

14:10΄ – 15:30΄

80΄

1η διδακτική περίοδος (1η και 2η ώρα)

15:30΄ – 15:45΄

15΄

1ο Διάλειμμα

15:45 – 17:05΄

80΄

2η διδακτική περίοδος (3η και 4η ώρα)

17:05΄ – 17:20΄

15΄

2ο Διάλειμμα

17:20΄ – 18:40΄ (*2)

80΄

3η διδακτική περίοδος (5η και 6η ώρα)

18:40΄ – 18:50΄

10΄

3ο Διάλειμμα

18:50΄ – 19:30΄

40΄

7η ώρα

Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεις: 30 ώρες / αποχώρηση: 18:40

Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεις: 32 ώρες με προσθήκη 2 (δύο) ωρών για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης Γλώσσας / αποχώρηση: 19:30

(*1) Η ώρα έναρξης των μαθημάτων μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

(*2) Εάν οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας παρεμποδίζουν την εφαρμογή της τρίτης διδακτικής περιόδου, αυτή μπορεί να διασπάται σε δύο σαραντάλεπτα με ενδιάμεσο δεκάλεπτο διάλειμμα και με ανάλογη μείωση του δεύτερου και τρίτου διαλείμματος.

4. Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος

Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στο 6/Θ Δημοτικό Σχολείο

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΑΞΕΙΣ

 

 

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

1

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

2

2

2

2

2

ΓΛΩΣΣΑ

9

9

8

8

7

7

3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

4

4

4

4

4

4

4

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

2

2

2

5

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4

4

3

3

6

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

2

2

7

ΦΥΣΙΚΑ

3

3

8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

1

1

9

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (*1)

3

3

3

3

2

2

10

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2

2

2

2

2

2

11

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

3

3

3

3

12

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ (*2)

3

3

3

3

2

2

13

ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΓΑΛΛΙΚΗ Ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ)

2

2 (*3)

 

ΣΥΝΟΛΟ

25

25

30

30

32

32(*3)

(*1) Οι ώρες της Αισθητικής Αγωγής στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ κατανέμονται ως εξής: μία (1) ώρα Μουσικής και οι άλλες διατίθενται για τα υπόλοιπα αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής.
Οι ώρες της Αισθητικής Αγωγής στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ κατανέμονται ως εξής: μία (1) ώρα Μουσικής και η άλλη ώρα διατίθεται στα υπόλοιπα αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής.

(*2) Στις τάξεις των σχολείων που εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» ο χρόνος της Ευέλικτης Ζώνης στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις μειώνεται κατά μία ώρα. Για το λόγο αυτό προτείνεται η συνεργασία του δασκάλου της τάξης με τον εκπαιδευτικό του Προγράμματος για την υλοποίηση σχεδίων εργασίας.

(*3) Οι ώρες που αναγράφονται στην Στ΄ τάξη [(2) δύο ώρες] θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2007−2008. Για το σχολικό έτος 2006−2007 το σύνολο των ωρών της Στ΄ τάξης παραμένει 30 ώρες.

5. Δημιουργία τμημάτων διδασκαλίας της δεύτερης Ξένης Γλώσσας

Για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλική ή Γερμανική) ο ελάχιστος αριθμός που απαιτείται είναι 8 μαθητές ανά τάξη.

Σε απομονωμένα Δημοτικά Σχολεία της ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου και έγκριση του Δ/ντή Εκπαίδευσης μπορούν να λειτουργήσουν τάξεις με 5 μαθητές.

6. Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος

α. Στα πολυθέσια σχολεία (από 6/θέσια και πάνω) ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 15 μαθητές.

β. Στα 4/θέσια και 5/θέσια σχολεία ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 10 μαθητές.

γ. Στα ολιγοθέσια σχολεία (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια) ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου είναι 5 μαθητές.

7. Αναμόρφωση του Ολοήμερου Προγράμματος

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

ΤΑΞΕΙΣ

Α΄−Β΄

Γ΄−Δ΄

Ε΄

ΣΤ΄

Μελέτη – Προετοιμασία

(Υποχρεωτικό)

10

7

7

7

Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

(Υποχρεωτικό)

2

2

2

2

Αγγλική  Γλώσσα

(Υποχρεωτικό)

2

2

2

Αθλητισμός

(Υποχρεωτικό)

4

Επιλογής

α. Αθλητισμός

β. Εικαστικά

γ. Θεατρική Αγωγή

δ. Μουσική

ε. Χορός

Επιλογή
ΔΥΟ
αντικειμένων
από 2 ώρες
το καθένα

(εκτός Αθλητισμού)

Επιλογή ΔΥΟ
αντικειμένων
από 2 ώρες
το καθένα

Επιλογή
ΕΝΟΣ
αντικειμένου
από 2 ώρες

Επιλογή
ΕΝΟΣ
αντικειμένου
από 2 ώρες
(*1)

ΣΥΝΟΛΟ

20

15

13

13

(*1) Μόνο για το σχολικό έτος 2006−2007 στην Στ΄ τάξη επιλέγονται 2 διδακτικά αντικείμενα και το σύνολο των ωρών του Ολοήμερου προγράμματος παραμένει 15 ώρες.

α. Υποχρεωτικά Διδακτικά Αντικείμενα:

Για όλα τα τμήματα:
• Η Μελέτη−Προετοιμασία (στην Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά)
• Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, εφόσον το σχολείο στελεχωθεί με εκπαιδευτικό της αντίστοιχης ειδικότητας.
• Ο Αθλητισμός για τα τμήματα των τάξεων Α΄, Β΄.
• Η Αγγλική Γλώσσα για τα τμήματα των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄.

β. Προαιρετικά Διδακτικά Αντικείμενα:
• Ο Αθλητισμός για τα τμήματα των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄.
• Τα Εικαστικά για όλα τα τμήματα.
• Η Θεατρική Αγωγή για όλα τα τμήματα.
• Η Μουσική για όλα τα τμήματα.
• Ο Χορός για όλα τα τμήματα.

8. Πρωινή ζώνη του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Η πρωινή ζώνη του Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου λειτουργεί τις ώρες 07:00΄− 08:00΄, εφόσον σ’ αυτή συμμετέχουν από 5 μαθητές και πάνω. Στα συστεγαζόμενα σχολεία, εφόσον ο αριθμός είναι μικρός γίνονται κοινά τμήματα.

9. Υποχρεωτική παρακολούθηση του προγράμματος του Ολοήμερου Σχολείου

Η επιτυχής εφαρμογή του Ολοήμερου προγράμματος προϋποθέτει την παρακολούθησή του από όλους τους μαθητές που συμμετέχουν στο ολοήμερο μέχρι τη λήξη του, στις 16.15.

10. Προαιρετική Ζώνη παρακολούθησης του προγράμματος του Ολοήμερου Σχολείου

α. Από τις 16:15 μέχρι τις 17:00 λειτουργεί προαιρετική Ζώνη για τους μαθητές όλων των τάξεων.

β. Γνωστικά αντικείμενα προαιρετικής Ζώνης

Α/Α

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΩΡΕΣ

1

Μελέτη − Προετοιμασία

1 − 3

2

Λογοτεχνία

1 − 2

3

Μυθολογία – Παραμύθι

1 − 2

4

Θεατρικό παιχνίδι

1 − 2

5

Εικαστικά

1 – 2

6

Μουσική

1 – 2

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

5

Σημείωση:
• Τα γνωστικά αντικείμενα 1 έως 3 διδάσκονται από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 70.
• Το Θεατρικό παιχνίδι διδάσκεται από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κλάδων.
• Τα Εικαστικά διδάσκονται από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κλάδων.
• Η Μουσική διδάσκεται από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων κλάδων.

γ. Ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος στην προαιρετική Ζώνη του Ολοήμερου Σχολείου είναι 10 μαθητές.

δ. Τα πρόσθετα γνωστικά αντικείμενα επιλογής και οι ώρες στην προαιρετική Ζώνη ορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τις προτιμήσεις των μαθητών.

9. Εφημερεύοντες − Επιτήρηση μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

α. Με πράξη του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται οι εφημερεύοντες (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που προσλαμβάνονται για τις ανάγκες του Ολοήμερου προγράμματος) και καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες τους. Αντίγραφο του πρακτικού αναρτάται στο γραφείο του Διευθυντή και στο γραφείο των εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που συμπληρώνουν το ωράριο τους σε δύο σχολεία κάνουν εφημερία μόνο στο ένα, σ’ αυτό που διδάσκουν τις περισσότερες ώρες.

Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστον το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο.

β. Η ώρα του φαγητού – ξεκούρασης – χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τον Υποδιευθυντή – Υπεύθυνο του Ολοήμερου προγράμματος ή τον υπεύθυνο του Ολοήμερου προγράμματος.

10. Αναμόρφωση Ωρολογίου προγράμματος του 3/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Αναμορφώνουμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του 3/θεσίου Δημοτικού Σχολείου με την προσθήκη μιας διδακτικής ώρας στα Μαθηματικά των τάξεων Α΄ και Β΄.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 3/θ Δημοτικού Σχολείου

Α/Α

Μαθήματα

Τάξεις Α΄ και Β΄

Τάξεις Γ΄ και Δ΄

Τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄

 

 

Α΄

Β΄

Συν/λία

Συν.ωρών

Γ΄

Δ΄

Συν/λία

Συν.ωρών

Ε΄

ΣΤ΄

Συν/λία

Συν.ωρών

1.

Θρησκευτικά

2

2

2

2

2

Γλώσσα

7

7

14

8

8

7

7

3.

Μαθηματικά

4/2

4/2

4

3

3

6

3

3

6

4.

Ιστορία

2

2

2

2

5.

Μελ. Περιβάλ.

3/2

3/2

3

3

3

6.

Γεωγραφία

2/2

1

7.

Φυσικά

3

3

8.

Κοιν. Πολιτ. Αγωγή

1

1

9.

Αισθητική Αγωγή

3/2

3/2

4/2

2

3/2

3/2

10.

Φυσική Αγωγή

2/2

1

2

2

2

2

11.

Ευέλικτη Ζώνη

3/2

3/2

4/2

2

3/2

3/2

 

ΣΥΝΟΛΑ

101/2

101/2

4

25

3

3

21

27

3

3

21

27

1. Στα ολιγοθέσια σχολεία (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια) στα οποία θα διατεθεί εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας, το ωράριο των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ αυξάνεται με τις αντίστοιχες που θα διδάξει ο εκπ/κός αυτός χωρίς βεβαίως να γίνεται υπέρβαση (3) τριών ωρών την εβδομάδα για κάθε μία από τις παραπάνω τάξεις και το σύνολο των ωρών αυξάνεται σε (30) τριάντα ώρες.

2. Εάν τη Φυσική Αγωγή την αναλάβει (σε ολιγοθέσιο σχολείο) εκπ/κός της αντίστοιχης ειδικότητας, οι ώρες αυτές αφαιρούνται από το δάσκαλο της τάξης.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2006−2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

 


ΦΕΚ 43/2000 - Αριθ.Φ.12/79/51/33

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 11 του άρθρου 4 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 161 τ.Α) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Τ.Α) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. 3/1999 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την αριθ. ΣΤ.5/33/96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων,

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

1. Ορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τύπων του δημοτικού σχολείου ως ακολούθως:

α. Ωρολόγιο πρόγραμμα 1/θέσιου δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα Γενική
συνδ.
Α,Β,Γ,
Δ,Ε,ΣΤ
Τάξεις Α - Β Τάξεις Γ - Δ Τάξεις Ε - ΣΤ Γενική
συνδ.
Γ,Δ,
Ε,ΣΤ
ΣΥΝΟΛΟ
Α Β Συνδ.
Α- Β
Γ Δ Συνδ.
Γ-Δ
Ε ΣΤ Συνδ.
Ε-ΣΤ
Ε ΣΤ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - - - ½ - - ½ - 1
2. ΓΛΩΣΣΑ - 6/2 6/2 - - - 6/2 - - 6/2 - 12
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - 3/2 3/2 - 3/2 3/2 - 3/2 3/2 - - 9
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - - - - - ½ - - ½ - 1
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ - 2/2 2/2 - - - 2/2 - - - - 3
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - - - - - - ½ - ½
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - - - - - - 2/2 - 1
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΉ - - - - - - - - - ½ - ½
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ - - - ½ - - - - - - ½ 1
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 2/2 - - - - - - - - - - 1
ΣΥΝΟΛΟ 1 5 ½ 5 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 5 1 ½ 1 ½ 6 ½ 30

Παρατήρηση :

Θέματα Αισθητικής Αγωγής ανατίθενται και ως σιωπηρές εργασίες.

β. Ωρολόγιο πρόγραμμα 2/θέσιου δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα 1ο Τμήμα συνδ/λίας 2ο Τμήμα συνδ/λίας
Γενική
συνδ.
Α.Γ,Δ
Α Τάξεις Γ, Δ Ώρες
1ου
τμήμ.
Γενική συνδ.
Β,Ε,ΣΓ
Β Τάζεις
Ε, ΣΤ
Ώρες
2ου
τμήμ.
Γ Δ Συνδ.
Γ,Δ
Ε ΣΤ Συνδ.
Ε,ΣΤ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - 2/2 1 - - - - 2/2 1
2. ΓΛΩΣΣΑ - 8 - - 8 16 - 8 - - 8 16
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - 4/2 4/2 4/2 - 6 - 4/2 3/2 3/2 - 5
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - - - 2/2 1 - - - - 2/2 1
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ - 4/2 - - 4/2 4 - 4/2 - - - 2
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - - - - - - - 2/2 1
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - - - - - - - 3/2
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΉ - - - - - - - - - - ½ ½
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ - 1/2 - - ½ 1 - ½ - - ½ 1
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 2/2 - - - - 1 2/2 - - - - 1
ΣΥΝΟΛΟ 1 12½ 2 2 12 ½ 30 1 12 ½ 1 ½ 1 ½ 13 ½ 30

Παρατηρήσεις:

1 . Θέματα Αισθ. Αγωγής ανατίθενται και ως σιωπηρές εργασίες.

2. Δεν αποκλείεται η συγκρότηση του 1ου Τμήματος με τις τάξεις Β, Γ, Δ και του 2ου με τις τάξεις Α, Ε. ΣΤ.

γ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 3/θ δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα Τάξεις Α και Β Τάξεις Γ και Δ Τάξεις Ε και ΣΤ
Α Β Συνδ. Σύνολο Γ Δ Συνδ. Σύνολο Ε ΣΤ Συνδ. Σύνολο
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - - - 2 2 - - 2 2
2. ΓΛΩΣΣΑ 8 8 - 16 - - 9 9 - - 8 8
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3/2 3/2 - 3 3 3 - 6 3 3 - 6
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - - - - - 2 2 - - 2 2
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 3/2 3/2 - 3 - - 4 4 - - - -
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - - - - - - - 2/2 1
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - - - - - - - 3 3
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ.ΑΓΩΓΉ - - - - - - - - - - 1 1
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ - - 4/2 2 - - 4/2 2 - - 2 2
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ - - 2/2 1 - - 2 2 - - 2 2
ΣΥΝΟΛΟ 11 11 3 25 3 3 21 27 3 3 21 27

Παρατηρήσεις :

1. Στα ολιγοθέσια σχολεία (1/θ, 2/θ, 3/θ) στα οποία θα διατεθεί εκπ/κός Αγγλικής Γλώσσας, το ωράριο των τάξεων Δ, Ε και ΣΤ αυξάνεται με τις αντίστοιχες που θα διδάξει ο εκπ/κός αυτός χωρίς βεβαίως να γίνεται υπέρβαση τριών ωρών την εβδομάδα για κάθε μία από τις παραπάνω τάξεις.

2. Εάν τη γυμναστική την αναλάβει (σε ολιγοθέσιο σχολείο) εκπ/κός της αντίστοιχης ειδικότητας, οι ώρες αυτές αφαιρούνται από το δάσκαλο της τάξης.

δ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 4/θ δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα Α Β Τμήμα
συνδιδασκαλίας
Γ - Δ
Τμήμα
συνδιδασκαλίας
Ε-ΣΤ
Γ Δ Συνδιδ.
Γ-Δ
Σύνολο
ωρών
Ε ΣΤ Συνδ.
Ε-ΣΤ
Σύνολο
ωρών
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - 2/2 1 - - 2/2 1
2. ΓΛΩΣΣΑ 9 9 - - 8 ½ 8 ½ - - 8 8
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 4 3 3 - 6 3 ½ 3 ½ - 7
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - - - 2 2 - - 2 2
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 4 4 - - 3 ½ 3 ½ - - - -
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - - - - - 2/2 1
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - - - - - 3 3
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΉ - - - - - - - - 1 1
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ 4 4 - - 4/2 2 - - 2 2
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 2 2 - - 2 2 - - 2 2
11. ΑΓΓΛΙΚΑ. - - - 3 - 3 3/2 3/2 - 3
ΣΥΝΟΛΟ 23 23 3 6 19 28 5 5 20 30

Παρατηρήσεις:

1. Συνδιδασκαλία Α' και Β' τάξεων μπορεί να γίνει μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών των τάξεων αυτών υπολείπεται κατά πολύ του αριθμού των μαθητών των άλλων τάξεων.

2. Εάν γίνουν χωριστά τμήματα για τις τάξεις Ε', ΣΤ, τα τρία ημίωρα (3/2) της Αγγλικής Γλώσσας γίνονται 3 ώρες για καθεμιά από τις τάξεις αυτές.

3. Η Γ' τάξη που δε διδάσκεται Αγγλικά έχει 25 ώρες την εβδομάδα. Επομένως, εφόσον η διαπλοκή του προγράμματος το επιτρέπει, η τάξη αυτή μπορεί να τελειώνει όλες τις ημέρες με πεντάωρο.

4. Στα συνδιδασκόμενα τμήματα των τάξεων Ε' και ΣΤ' την ώρα που η μία τάξη διδάσκεται Αγγλικά, η άλλη ασχολείται με σιωπηρές εργασίες ή παρακολουθεί σιωπηρά τη διδασκαλία. Το ίδιο γίνεται και με τη Γ' τάξη την ώρα που η συνδιδασκόμενη Δ' τάξη διδάσκεται Αγγλικά.

5. Σε περίπτωση που συνδιδάσκονται οι Α' και Β' τάξεις (με την προϋπόθεση της παραπάνω παραγράφου 1) εφαρμόζεται το πρόγραμμα του αντίστοιχου συνδιδασκόμενου τμήματος του 3/θ δημ. σχολείου, ενώ για τις άλλες τάξεις που δεν συνδιδάσκονται εφαρμόζεται το πρόγραμμα των αντίστοιχων τάξεων του 6/θ σχολείου.

ε. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 5/θ δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα
Α

Β
Τμήμα συνδιδασκαλίας Γ-Δ Ε ΣΤ
Γ Δ Συνδ/λία
Γ-Δ
Σύνολο
ωρών
Γ-Δ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - - - 2/2; 1 2 2
2. ΓΛΩΣΣΑ - - 8 ½ 8 ½
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - - -
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 4 4 - - 3 ½ 3 ½ - -
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - - -
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - - -
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΉ - - - - - - 1 1
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ 4 4 - - 4/2 2 2 2
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 2 2 - - 2 2 2 2
11. ΑΓΓΛΙΚΑ. - - - 3 - 3 3 3
ΣΥΝΟΛΟ 23 23 3 6 19 28 29 29

Παρατηρήσεις:

1. Συνδιδασκαλία Α' και Β' τάξεων μπορεί να γίνει μόνο όταν ο αριθμός των μαθητών των τάξεων αυτών υπολείπεται κατά πολύ του αριθμού των μαθητών των άλλων τάξεων. Στην περίπτωση αυτή για το συνδιδασκόμενο τμήμα των Α και Β τάξεων εφαρμόζεται το πρόγραμμα του αντίστοιχου τμήματος του 3/θ σχολείου ενώ για τις τάξεις Γ και Δ το πρόγραμμα του 6/θέσιου.

2. Οι παρατηρήσεις (3) και (4) που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του 4/θ σχολείου έχουν ανάλογη ισχύ και στο 5/θ.

3. Εάν λόγω του αριθμού των μαθητών προτιμηθεί η συνδιδασκαλία των τάξεων Ε και ΣΤ, για τις τάξεις αυτές εφαριιόζεται το πρόγραμμα του αντίστοιχου συνδιδασκόμενου τμήματος του 4/θέσιου και για τις τάξεις Γ και Δ το πρόγραμμα του 6/θ σχολείου.

στ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα 6/θ δημοτικού σχολείου

A/A Μαθήματα ΤΑΞΕΙΣ
Α Β Γ Δ Ε ΣΤ
1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - 2 2 2 2
2. ΓΛΩΣΣΑ 9 9 9 9 8 8
3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 4 4 4 4 4
4. ΙΣΤΟΡΙΑ - - 2 2 2 2
5. ΜΕΛ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 5 5 4 4 - -
6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - 2 2
7. ΦΥΣΙΚΑ - - - - 3 3
8. ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΑΓΩΓΉ - - - - 1 1
9. ΑΙΣΘ. ΑΓΩΓΉ 4 4 3 3 2 2
10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΉ 2 2 2 2 2 2
11. ΑΓΓΛΙΚΑ. - - - 3 3 3
12. ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ 1 1 - - - -
ΣΥΝΟΛΟ 25 25 26 29 29 29

Παρατηρήσεις

1. (1) Όλα τα πολυθέσια σχολεία από 6/θ και πάνω εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα του 6/θέσιου.

2. Με εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ μπορεί να γίνει προσθήκη ωρών στο πρόγραμμα, ώστε οι συνολικές διδακτικές ώρες για τη Γ τάξη να φθάσουν τις 28 και για τις Δ, Ε, ΣΤ τάξεις τις 30 ώρες.

2. Ορίζουμε το διδακτικό ωράριο όλων των τύπων του δημοτικού σχολείου ως εξής:

α) Πρωινή εργασία
08.00 – 08.15 15' Υποδοχή μαθητών. Προσευχή
08.15 - 09.45 90' 1η και 2η διδακτικές ώρες
09.45 - 10.05 20' Α' διάλειμμα
10.05 - 10.50 45' 3η διδακτική ώρα
10.50 - 11.00 10' Β' διάλειμμα
11.00 - 11.45 45' 4η διδακτική ώρα
11.45 - 11.55 10' Γ' διάλειμμα
11.55 - 12.40 45' 5η διδακτική ώρα
12.40 - 12.50 10' Δ' διάλειμμα
12.50 - 13.30 40' 6η διδακτική ώρα

 


β) Απογευματινή εργασία
13.45 - 14.00 15' Υποδοχή μαθητών. Προσευχή
14.00 - 15.30 90' 1η και 2η διδακτικές ώρες
15.30 - 15.45 15' Α' διάλειμμα
15.45 - 17.05 80' 3η και 4η διδακτική ώρα
17.05 - 17.25 20' Β' διάλειμμα
17.25 - 18.05 40' 5η διδακτική ώρα
18.05 - 18.15 10' Γ' διάλειμμα
18.15 - 18.55 40' 6η διδακτική ώρα

3. Με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι δυνατό να τροποποιείται η έναρξη και λήξη των μαθημάτων αναλόγως των τοπικών συνθηκών. Λόγω εκτάκτων καταστάσεων μπορούν να γίνουν αλλαγές στο ωράριο εργασίας για συγκεκριμένες ημέρες ή ώρες, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ή του οικείου Νομάρχη μετά από σχετική έγκριση του Υπουργού Παιδείας.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2000

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Pin It