ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Α` ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1:

α) Επαναπροσδιορίζεται η έννοια και ο τρόπος αντιμετώπισης των Ατόμων με Ειδικές Εκπ/κές Ανάγκες με σκοπό την σχολική και κοινωνική ενσωμάτωσή τους.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού λαμβάνονται μέτρα και παρέχονται υπηρεσίες στους μαθητές στην διαμόρφωση των οποίων συμμετέχουν και οι έχοντες την επιμέλεια των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

β) Καθιερώνεται η νοηματική ως γλώσσα των κωφών και βαρηκόων.

γ) Θεσμοθετείται νέα οργάνωση των Ειδικών Σχολείων η οποία κατά επίπεδο εκπ/σης ορίζεται ως εξής:
ι) Ειδικό Νηπιαγωγείο και Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, τα οποία αποτελούν ενιαία μονάδα με 3ετές τμήμα νηπιαγωγείου και 4ετές τμήμα Δημοτικού Σχολείου στα οποία φοιτούν παιδιά από το 40 140 έτος της ηλικίας τους.

ιι) Γυμνάσιο Ειδικής Αγωγής το οποίο περιλαμβάνει προκαταρκτική τάξη και 3 επόμενες τάξεις Α, Β και Γ στις οποίες φοιτούν μαθητές από το 140 - 180 έτος της ηλικίας τους.

ιιι) Ενιαίο Ειδικό Λύκειο, το οποίο περιλαμβάνει την προκαταρκτική τάξη και. επόμενες τάξεις Α, Β και Γ. Σ` αυτό φοιτούν μαθητές από το 180 - 220 έτος της ηλικίας τους.

ιν) Τ.Ε.Ε. Α` βαθμίδας το οποίο περιλαμβάνει τις τάξεις Α`, Β`, Γ`, Δ` και Ε`. Στο Τ.Ε.Ε. Α` βαθμίδας εγγράφονται απόφοιτοι Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και η φοίτηση διαρκεί από το 140 - 190 έτος της ηλικίας τους.

ν) Τ.Ε.Ε. Β` βαθμίδας το οποίο περιλαμβάνει τις τάξεις Α` και Β` α κύκλου σπουδών και τις τάξεις Γ` και Δ ` β` κύκλου σπουδών.
Στον Α` κύκλο σπουδών της Β` βαθμίδας εγγράφονται απόφοιτοι του Ειδικού Γυμνασίου και η φοίτηση διαρκεί από το 190 220 έτος της ηλικίας τους.
Στο Β` κύκλο σπουδών της Β` βαθμίδας εγγράφονται απόφοιτοι του Α` κύκλου Σπουδών της βαθμίδας αυτής και απόφοιτοι του Τ.Ε.Ε. Α` βαθμίδας.
Επίσης θεσμοθετείται το εργαστήριο ειδικής επαγγελματικής εκπ/σης και κατάρτισης το οποίο λειτουργεί με 5 - 8 τάξεις, στην Α` τάξη του οποίου εγγράφονται απόφοιτοι του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου.

δ) Με αποφάσεις και Π.Δ/τα θα ρυθμιστούν θέματα που αφορούν τα αναλυτικά και εξατομικευμένα προγράμματα, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Ειδικού Εκπ/κού Προσ/κού, την οργάνωση και λειτουργία των Σ.Μ.Ε.Α., την αξιολόγηση των μαθητών και λοιπά θέματα.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 2:
α) Καθιερώνεται ο θεσμός διάγνωσης και υποστήριξης των Α.Μ.Ε.Α. με την ίδρυση των Κ.Δ.Α.Υ. σε κάθε Νομό και Νομαρχία και συνιστώνται οι απαιτούμενες θέσεις ειδικού εκπ/κού προσ/κού και εκπ/κού προσωπικού για τη στελέχωσή τους
β) Ιδρύεται τμήμα Ειδικής Αγωγής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, συνιστώνται θέσεις αντιπροέδρου συμβούλου και παρέδρων για το σχεδιασμό και την επιστημονική υποστήριξη των θεμάτων Ειδικής Αγωγής.
γ) Διασφαλίζεται η δυνατότητα εκπροσώπησης των αντιπροσωπευτικών φορέων των Α.Μ.Ε.Α. στις συνεδριάσεις του τμήματος Ειδικής Αγωγής.
3. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 :
α) Συνιστώνται 3 επί πλέον θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής ειδικότητας Τυφλών και Κωφών.
β) Συνιστώνται νέοι κλάδοι και θέσεις Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού (παιδοψυχιάτρων, ειδικού προσωπικού εξειδικευμένου στο επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών και στην κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών) και ειδικού βοηθητικού προσωπικού.
γ) Αυξάνονται οι θέσεις των κλάδων του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού του άρθρου 35 του ν.1566/85 (ψυχολόγων, θεραπευτών λόγου, φυσικοθεραπευτών και κοινωνικών λειτουργών).
δ) Μετονομάζονται οι κλάδοι του Ειδικού Εκπ/κού Προσ/κού από Τ.Ε. σε Π.Ε., και τα μέλη του προσωπικού αυτού κατατάσσονται στους νέους κλάδους, εφόσον έχουν τα προσόντα που ορίζονται στην εν λόγω διάταξη.
ε) Συνιστώνται θέσεις γραμματέων για την στελέχωση των Κ.Δ.Α.Υ. και θέσεις οδηγών και συνοδών για τη μεταφορά των μαθητών.
4. Με τις διατάξεις του άρθρου 4:
α) Ορίζοντάι τα προσόντα και η διαδικασία κάλυψης των θέσεων των Σ.Μ.Ε.Α.
β) Προβλέπεται διορισμός σε ΣΜΕΑ ατόμων με Ειδικές Ανάγκες επιτυχόντων στο διαγωνισμό του Ν.2525/97.σε ποσοστό 20% του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων.
γ) Προβλέπεται η απόσπαση εκπ/κών σε Σ.Μ.Ε.Α. καθώς και η πρόσληψη αναπληρωτών εφόσον υπάρχουν ανάγκες που δεν καλύπτονται με διορισμό ή μετάθεση μονίμων εκπ/κών.
δ) Ρυθμίζονται θέματα διορισμού ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού στα Κ.Δ.Α.Υ. και στις Σ.Μ.Ε.Α., καθώς και η πρόσληψη ιδιωτών για την κάλυψη εξαιρετικών αναγκών.
ε) Δίνεται η δυνατότητα μετάθεσης του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού και βοηθητικού προσωπικού των Κ.Δ.Α.Υ. και των Σ.Μ.Ε.Α. η διαδικασία και τα κριτήρια των οποίων θα καθορισθούν με Π.Δ.
στ) Παρέχεται η δυνατότητα επιμόρφωσης των εκπ/κών Π,Ε. και Δ.Ε. καθώς και του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Προβλέπεται η εφαρμογή προγραμμάτων διετούς μετεκπαιδεύσεως σε διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς Δ.Ε. που πρόκειται να διδάξουν σε σχολεία ή τμήματα Ειδικής Αγωγής,
ζ) Το τμήμα Διοικητικού της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ μετονομάζεται σε τμήμα Προσωπικού με αρμοδιότητα τον χειρισμό θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και Πειθαρχικού Δικαίου του Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού, του Ειδικού βοηθητικού προσωπικού, του Διοικητικού Προσωπικού των οδηγών και Συνοδών των ΣΜΕΑ και των ΚΔΑΥ.

Β` ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Παρακαλούμε κατ` εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παραγρ. 1 του ν.2817 να μας υποβάλετε το συντομότερο δυνατό τις εισηγήσεις σας για την μετατροπή των ειδικών τάξεων σε τμήματα ένταξης ή την κατάργηση των τάξεων αυτών.

2. Σε εκτέλεση της παραγρ. 10 περίπτωση δ του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου.

α) να ενημερώσετε τους υπηρετούντες σε θέσεις ειδικού εκπ/κού προσ/κού του τομέα ευθύνης σας να υποβάλουν στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής δια των Δ/νσεων Εκπ/σης τα απαιτούμενα για την ένταξη τους δικαιολογητικά, στους νέους κλάδους και την επανακατάταξή τους στα μισθολογικά κλιμάκια των κλάδων αυτών.

β) Να υποβάλετε στην Υπηρεσία μας ονομαστική κατάσταση του Ειδικού Εκπ/κού Προσ/κού που δεν κατέχει τα ανωτέρω προσόντα για ένταξη, προκειμένου να προωθηθεί από την Υπηρεσία μας η διαδικασία για την απόκτηση του πτυχίου ΠΑΤΕΣ- ΣΕΛΕΤΕ.

3. Να μας γνωρίσετε τα ονόματα των Εκπ/κών της Περιφέρειάς σας που γνωρίζουν τη νοηματική γλώσσα.
Συνοδευτικά και για ενημέρωσή σας, σας στέλνουμε σε φωτοτυπία το κείμενο του νόμου.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.