ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


1. Σύμφωνα με το άρθρο 1, του νόμου Νόμου 2817/2000 " Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά την έννοια του παρόντος, θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων.

Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται όσοι:

- Έχουν νοητική ανεπάρκεια ή ανωριμότητα.
- Έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες) ή ακοής (κωφοί, βαρήκοοι).
- Έχουν σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώματα ή προβλήματα υγείας.
- Έχουν προβλήματα λόγου και ομιλίας.
- Έχουν ειδικές δυσκολίες στη μάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία δυσαναγνωσία.
- Έχουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και όσοι παρουσιάζουν αυτισμό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης.

- Στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνονται επίσης πρόσωπα νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας, που δεν ανήκουν σε μία από τις προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά έχουν ανάγκη από ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση και φροντίδα για ορισμένη περίοδο ή για ολόκληρη την περίοδο της σχολικής ζωής τους.

- Οι μαθητές για τους οποίους δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, καθώς και οι μαθητές, που για μόνο το λόγο ότι η μητρική τους γλώσσα δεν είναι ελληνική, εμφανίζουν μειωμένη σχολική επίδοση, δεν θεωρούνται άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

2. Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ίδιο άρθρο του ως άνω νόμου, τα άτομα που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται ειδική εκπαίδευση, η οποία στο πλαίσιο των σκοπών της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης επιδιώκει ιδιαίτερα:

α) την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους,
β) τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή επανένταξη τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα και η συμβίωση με το κοινωνικό σύνολο,
γ) την επαγγελματική τους κατάρτιση και τη συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία,
δ) την αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη.

3. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων λαμβάνονται μέτρα και παρέχονται υπηρεσίες στα παραπάνω άτομα ηλικίας έως 22 ετών σε όλες τις τάξεις των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ειδική αγωγή αναπτύσσεται στις εκπαιδευτικές δομές:

- τμήματα ένταξης σε κοινά νηπιαγωγεία,
- τμήματα ένταξης σε κοινά δημοτικά σχολεία,
- τμήματα ένταξης σε κοινά γυμνάσια,
- τμήματα ένταξης σε κοινά λύκεια,
- τμήματα ένταξης σε κοινά Τ. Ε. Ε. (Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια) με ένδειξη σε συγκεκριμένη ειδικότητα που μπορεί να εκπαιδευτεί ο μαθητής με .ε.ε.α.,
- ενιαία ειδικά σχολεία (3ετή φοίτηση στο νηπιαγωγείο και 7ετή στο δημοτικό, με ανώτερο ηλικιακό όριο το 14° έτος),
- ειδικά γυμνάσια (4ετή φοίτηση, με ανώτερο ηλικιακό όριο το 18° έτος),
- ειδικά λύκεια(4ετή φοίτηση, με ανώτερο ηλικιακό όριο το 22° έτος),
- ΤΕΕ α` βαθμίδας (4ετή φοίτηση, με ανώτερο ηλικιακό όριο το 18° έτος) και
- ΤΕΕ β` βαθμίδας (4ετή φοίτηση, με ανώτερο ηλικιακό όριο το 22° έτος),
- Ειδική επαγγελματική σχολή εκπαίδευσης και κατάρτισης(8ετή φοίτηση, με ανώτερο ηλικιακό όριο το 22° έτος)

4. Βάσει των ανωτέρω επιδιώξεων οι Υπηρεσίες πιστοποίησης οφείλουν α) κατά την σύνταξη των κείμενων περιγραφής των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών να λαμβάνουν υπόψη και να χρησιμοποιούν για σχολική χρήση τη γλώσσα του Νόμου, β) στην πρόταση, και με γνώμονα για το τι θα βοηθήσει στην μελλοντική εξέλιξη των παιδιών, να γίνεται παραπομπή σε συγκεκριμένη εκπαιδευτική δομή.


Εκτύπωση