ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Τοποθέτηση Διευθυντών - Υποδιευθυντών σε Εκκλησιαστικά Σχολεία

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Αρ.Πρωτ.182108/Θ2/12-11-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Τηλ.: 210-344.2412

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υποδιευθυντών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/Α) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 39 παρ. 3 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α), με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 23 παρ. 8 του ν. 3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 14/Α),
γ) του άρθρου 14 της αριθ. 93339/Θ2/12-6-2015 (Φ.Ε.Κ. 1158/Β) απόφασης Υπουργού ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών των Σχολείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4327/2015 στις ιδιαίτερες συνθήκες των λειτουργούντων υπό ενιαία διεύθυνση Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για την επιλογή των διευθυντών και υποδιευθυντών αυτών»,
2. Την αριθ. 123373/Θ2/31-7-2015 πρόσκληση του Διευθυντή Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ. για επιλογή υποδιευθυντών στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
3. Την αριθ. 4-Δ/02-10-2015 Πράξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη του σύνθεση ως Συμβούλιο Επιλογής,
4. Το αριθ. 11/6-10-2015 έγγραφο του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής,
5. Τα πρακτικά των ειδικών συνεδριάσεων των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
6. Το Π.Δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/2015) «…… Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ……»
7. Το Π.Δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ. 116/Α/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τοποθετούμε, από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και έως και την 31η Ιουλίου 2017, ως υποδιευθυντές Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, τους στον παρακάτω πίνακα αναγραφόμενους εκπαιδευτικούς της και υπηρετούντες με οργανική θέση σε αυτά, ως εξής:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ
Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Νεάπολης Θεσσαλονίκης Ρεντάκης Νικόλαος Φίλιππος ΠΕ01
Χατζηγιάννη Αμπολία Γεώργιος ΠΕ06
Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Ξάνθης Τοροσίδου Ελισάβετ Νικόλαος ΠΕ06
Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών Μπρακατσέλος Πολύβιος Νικόλαος ΠΕ11
Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής Κάτσης Αθανάσιος Γεώργιος ΠΕ02
Πατριαρχική Σχολή Κρήτης/Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Χανίων Στεφανάκης Κωνσταντίνος Θεόδωρος ΠΕ16

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Αρ. Πρωτ. 119905/Θ2/27-07-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Βάια Παπαβασιλείου
Τηλ.: 210-344.2412
Fax : 210-344.2173
e-mail: vpapavassiliou(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση διευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/Α) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 39 παρ. 3 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α), με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 23 παρ. 8 του ν. 3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 14/Α),
γ) του άρθρου 12 της αριθ. 93339/Θ2/12-6-2015 (Φ.Ε.Κ. 1158/Β) απόφασης Υπουργού ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών των Σχολείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4327/2015 στις ιδιαίτερες συνθήκες των λειτουργούντων υπό ενιαία διεύθυνση Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για την επιλογή των διευθυντών και υποδιευθυντών αυτών»,
δ) της αριθ. 98179/Θ2/22-6-2015 απόφασης Υπουργού ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Πλήρωση θέσεων διευθυντών των υπό ενιαία διεύθυνση λειτουργούντων Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης - Καθορισμός προθεσμιών»,
2. Την αριθ. 3-Δ/10-7-2015 Πράξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη του σύνθεση ως Συμβούλιο Επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών των λειτουργούντων υπό ενιαία διεύθυνση εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων,
3. Την αριθ. 119890/Θ2/27-7-2015 (ΑΔΑ: 7Ω4Φ465ΦΘ3-6ΚΨ) απόφαση Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών εκκλησιαστικών σχολείων»,
4. Το αριθ. Φ.5/4/1433/08-7-2015 έγγραφο της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους,
5. Το αριθ. 11/30-6-2015 έγγραφο του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής,
6. Το Π.Δ. 25/2015 (Φ.Ε.Κ. 21/Α/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τοποθετούμε ως διευθυντές των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης τους κάτωθι εκπαιδευτικούς:

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο - Γυμνάσιο Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας

Δημάκης

Δημήτριος

Χριστόδουλος

ΠΕ03

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς

Γεωργούλας

Χρήστος

Βασίλειος

ΠΕ01

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο - Γυμνάσιο Λαμίας

Ζαχαράκης

Ιωάννης

Γεώργιος

ΠΕ01

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Νεάπολης Θεσσαλονίκης

Γαλώνη

Αικατερίνη

Αθανάσιος

ΠΕ02

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Ξάνθης

Τρασανίδης

π. Στέφανος

Χαράλαμπος

ΠΕ01

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Πατμιάδος Εκκλησιαστικής Σχολής

Ζαρκαδούλας

Ιωάννης

Ανδρέας

ΠΕ05

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών

Κόττορος

Ιωάννης

Κωνσταντίνος

ΠΕ16.01

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

Γιαννής

Νικόλαος

Βασίλειος

ΠΕ03

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Φλώρινας

Κολομπότσιος

Νικόλαος

Γεώργιος

ΠΕ20

Πατριαρχική Σχολή Κρήτης/Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Χανίων

Παναγιώτου

Θωμάς

Βασίλειος

ΠΕ03

Η θητεία των αναφερομένων λήγει στις 31 Ιουλίου 2017.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ


Αρ.Πρωτ.119890/Θ2/27-07-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Email : vpapavassiliou(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάια Παπαβασιλείου
Τηλέφωνο : 210 3442412
FAX : 210 3442173

ΘΕΜΑ: Κύρωση τελικού πίνακα υποψηφίων διευθυντών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/Α) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 39 παρ. 3 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α), με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 23 παρ. 8 του ν. 3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 14/Α),
γ) των άρθρων 1, παρ. 2, και 12, παρ. 3 της αριθ. 93339/Θ2/12-6-2015 (Φ.Ε.Κ. 1158/Β) απόφασης Υπουργού ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών των Σχολείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4327/2015 στις ιδιαίτερες συνθήκες των λειτουργούντων υπό ενιαία διεύθυνση Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για την επιλογή των διευθυντών και υποδιευθυντών αυτών»,
δ) της αριθ. 98179/Θ2/22-06-2015 απόφασης Υπουργού ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. «Πλήρωση θέσεων διευθυντών των υπό ενιαία διεύθυνση λειτουργούντων Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης - Καθορισμός προθεσμιών»,
ε) της αριθ. 98962/Θ2/22-6-2015 εγκυκλίου «Διευκρινίσεις-Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία της ψηφοφορίας για την επιλογή Διευθυντών των Σχολικών Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης»
2. Τις αριθ. 1-Δ/26-6-2015, 2-Δ/30-6-2015, 3-Δ/3-7-2015 Πράξεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη του σύνθεση ως Συμβούλιο Επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών των λειτουργούντων υπό ενιαία διεύθυνση Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,
3. Το Π.Δ. 25/2015 (Φ.Ε.Κ. 21/Α/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Κυρώνουμε τον τελικό πίνακα επιλογής διευθυντών:

α) των πέντε (5) από τα επτά (7) υπό ενιαία διεύθυνση λειτουργούντων Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, και,

β) των τριών (3) Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α', Β' και Γ' των ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ανά ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Α

Β

Γ

ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας

1

Δημάκης

Δημήτριος

0,00

8,75

12,00

20,75

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς

1

Γεωργούλας

Χρήστος

0,50

13,00

11,00

24,50

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Λαμίας

1

Ζαχαράκης

Ιωάννης

3,00

11,57

12,00

26,57

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Νεάπολης Θεσσαλονίκης

1

Γαλώνη

Αικατερίνη

8,00

5,50

7,00

20,50

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Ξάνθης

1

Τρασανίδης

π. Στέφανος

2,50

13,00

9,00

24,50

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών

1

Κόττορος

Ιωάννης

0,50

13,00

12,00

25,50

Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

1

Γιαννής

Νικόλαος

4,00

11,00

8,00

23,00

2

Ζήσιμος

Γεώργιος

6,00

10,25

5,00

21,25

3

Αγγελόπουλος

π. Σπυρίδων

3,50

8,00

3,00

14,50

Πατριαρχική Σχολή Κρήτης/Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Χανίων

1

Παναγιώτου

Θωμάς

0,50

13,00

12,00

25,50

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ