ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ

Εγγραφές Μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (ΕΠΑΛ)

Αρ.Πρωτ.101511/Δ4/22-06-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ B΄
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Πληροφορίες: Γ. Μουστάκας, Α. Μαγουλάς, Μ. Αποστόλου
Τηλέφωνo: 210 3442254, 210 3442212, 210 3443014

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών ΕΠΑ.Λ. .»

Σε συνέχεια του υπ. αριθμ. 98130/Δ4/15-06-2016 εγγράφου της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπ/σης, σας διευκρινίζουμε ότι, με σκοπό τον καλύτερο προγραμματισμό για την έναρξη των μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ., στο ίδιο χρονικό διάστημα των εγγραφών, έτσι όπως αυτό ορίζεται στο παραπάνω έγγραφο, πραγματοποιούνται και οι μετεγγραφές.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

 


 

Αρ.Πρωτ.98130/Δ4/15-06-2016/ΥΠΠΕΘ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ B΄
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Πληροφορίες: Μουστάκας Γ., Μαγουλάς Α.
Τηλέφωνο: 210 344 2212

ΘΕΜΑ: «Έγγραφές για τη σχολική χρονιά 2016-2017».

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2016-2017, σας υπενθυμίζουμε τα κάτωθι:

1. Οι εγγραφές των μαθητών ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. πραγματοποιούνται το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου του 2016 και ολοκληρώνονται έως την ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους 2015-2016 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (Παρ. 1, Άρθ. 1, Υ.Α. 141641/Γ2, ΦΕΚ 2470 τ. Β’, 2014).

2. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο δηλαδή έως τη Δευτέρα 12/9/2016, ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων (Υ.Α. 141641/Γ2, ΦΕΚ 2470 τ. Β’) για το διδακτικό έτος 2016-2017. Τα στοιχεία των μαθητών καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα Myschool έως και την Τετάρτη 14/9/2016.

3. Η έγκριση των ολιγομελών τμημάτων πραγματοποιείται έως την Παρασκευή 16/9/2016.

4. Οι μετεγγραφές επιτρέπονται μόνο στα ήδη εγκεκριμένα τμήματα έως την Παρασκευή 14/10/2016.

5. Εκπρόθεσμες εγγραφές σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 Υ.Α. 141641/Γ2, ΦΕΚ 2470 τ. Β’, 2014, πραγματοποιούνται μόνο στα ήδη εγκεκριμένα τμήματα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΣ


Αρ.Πρωτ.144338/Δ4/15-09-2015/ΥΠΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Πληροφορίες : ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΥΓΙΑ ΜΑΓΔΑ
Τηλέφωνο : 210-3442212
210-3442859
Fax : 210-3443253
e-mail:
statpds(ΑΤ)minedu.gov.gr

Θέμα: «Εγγραφές στη Γ’ τάξη του ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2015-16»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υ.Α. 141641/Γ2/8-9-2014 (Β’ 2470) κατά το σχολικό έτος 2015-16 στη Γ’ τάξη ΕΠΑΛ εγγράφονται μόνο οι προαχθέντες από τη Β’ ΕΠΑΛ στην ίδια ειδικότητα δηλαδή όποιοι κατά τη σχολική χρονιά 2014-15 φοίτησαν στη Β’ ΕΠΑΛ στην ίδια ειδικότητα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ


Αρ.Πρωτ.101502/Γ2/01-07-2014/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Τηλέφωνο: 210-3442229

ΘΕΜΑ: «Εγγραφές-φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής.»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 7, του εδαφίου ζ παρ.2 του άρθρου 43, το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 11, τις παρ.1,2 του άρθρου 46 του ν.4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄193) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.17 του άρθρου 45 του Ν.4264/2014 (Α΄ 118).
2. Τις διατάξεις της περ.2βi της παρ.7 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 71).
3. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 1 του Π.Δ. 112/2013 (Α΄ 145) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 (Α΄81) «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (Α΄ 86) και το Π.Δ. 61/2012 (Α΄112).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Το Π.Δ.89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄134).
6. Τις διατάξεις της με αρ.πρωτ.80033/Γ2/04-08-2006 Υ.Α. (Α΄ 1286) «Σχολικό και διδακτικό έτος, διακοπές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές-μετεγγραφές-φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητικές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια.».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθμ.94654/ΣΤ5/19-06-2014 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Λοβέρδου (Β΄1618) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων , Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».
8. Την αριθμ.35/03-06-2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε

Την εγγραφή-φοίτηση των μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής ως ακολούθως:

1. Στις σχολικές μονάδες Ημερήσιας φοίτησης εγγράφονται μαθητές οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 24ο έτος της ηλικίας τους με εξαίρεση τους μαθητές που εγγράφονται στην Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, Τομέας Πλοιάρχων, Μηχανικών οι οποίοι μπορούν να εγγράφονται και πέραν του ως άνω ορίου.

2. Για το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών προκειμένου να αποκτήσουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3 του ν.4186/2013 (Α΄193).

3. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών οι οποίοι εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας.

Για το σχολικό έτος 2014-2015 για την Γ΄ τάξη Ημερησίων και Γ΄, Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου 3 της παρ.7 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (Α΄71) καθώς και η υπ’αριθμ.80033/Γ2/04-08-2006 Υ.Α. (Α΄ 1286).

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2014-2015 για την Α΄,Β΄ τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ.Πρωτ.:138482 /Γ2/03-11-2010/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΙΗΥ9-ΧΑ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Τηλ.: 210.344.32.76
Fax: 210.344.33.90
e-mail :t09tee10(at)ypepth,gr

ΘΕΜΑ: «Εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ. Σχολικού Έτους 2010-2011»
ΣΧΕΤ.: οι υπ. αριθ. 117181/Γ2/21-9-2010, 110288/Γ2/08-09-2010 εγκύκλιοι.

Κατόπιν ερωτημάτων που τίθενται στην υπηρεσία μας σχετικά με τις εγγραφές των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ., σας γνωρίζουμε την με αριθ. πρωτ. 68100/Γ2/11-6-2010 εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. «Προγραμματισμού λειτουργίας Σχολικού Έτους 2010-2011» στην οποία αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις περί εγγραφών των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. Επισημαίνουμε επίσης ότι:

1.α. Το εδάφιο 3βί, παρ. 7, άρθρο 47 του ν.3848/2010 αναφέρεται στους κατόχους πτυχίου Α' Κύκλου ΤΕΕ οι οποίοι εγγράφονται στην Γ' Τάξη ΕΠΑ.Λ. στην ίδια ειδικότητα ή σε ειδικότητες των οποίων τα προγράμματα σπουδών της Β' Τάξης τους είναι κοινά σε μεγάλο ποσοστό με τα προγράμματα σπουδών της Β' Τάξης ΕΠΑ.Λ. του αντίστοιχου τομέα και παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας.

Στην περίπτωση όπου δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις οι μαθητές του ανωτέρω εδαφίου καθώς και οι πτυχιούχοι Α' Κύκλου ΤΕΕ (του ν. 2640/1998) άλλων Υπουργείων δεν εγγράφονται στην Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ.

Ωστόσο, δύνανται να εγγραφούν στην Β' Τάξη ΕΠΑ.Λ. και να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα εκτός και αν κατέχουν ήδη απολυτήριο οπότε παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας.

Επίσης δύνανται να εγγραφούν στην Β' Τάξη ΕΠΑ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3748/2009.

β. Οι μαθητές που εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ με απολυτήριο Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας και αποκτούν μόνο πτυχίο.

Όσοι εξ αυτών οφείλουν μαθήματα πτυχίου δεν μπορούν να εγγραφούν προς απόκτηση ίδιας ειδικότητας του τομέα που είχαν παρακολουθήσει.

γ. Οι μαθητές που εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ. με πτυχίο Τ.Ε.Λ., ΕΠΑ.Λ., Ε.Π.Λ., Β' Κύκλου Τ.Ε.Ε. παρακολουθούν όλα τα μαθήματα και αποκτούν πτυχίο και απολυτήριο.

Εφόσον όμως κατέχουν απολυτήριο Γ.Ε.Λ., Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., ή ΕΠΑ.Λ. ή οφείλουν μαθήματα προς απόκτηση του, παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας και αποκτούν μόνο πτυχίο (προς αποφυγή απόκτησης δεύτερου απολυτηρίου).

2. Το όριο των απουσιών για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης στους μαθητές οι οποίοι δεν παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας μειώνεται αναλογικά με προσαύξηση πέντε (5) απουσιών.

3. Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έχουν μόνο οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν .3748/2009.

4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ.50/2008 και οι άλλες σχετικές διατάξεις που διέπουν τα ΕΠΑ.Λ.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


Αρ.Πρωτ.117181/Γ2/21-09-2010/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
‐‐‐‐‐
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37,
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80, Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.ypepth.gr
Πληροφορίες: Σουρίλας Δ.
Τηλέφωνο: 210 344 3276
Φαξ: 210 344 3253

ΘΕΜΑ: «Εγγραφές μαθητών στα ΕΠΑ.Λ.»
ΣΧΕΤ.: Αριθ. πρωτ.110288/Γ2/8‐9‐2010 διευκρινιστική εγκύκλιος.

Οι αναφερόμενοι στο εδάφιο 2β και 3β της παραγράφου 7 του άρθρου 47 του Νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α’), εφόσον κατέχουν απολυτήριο Γ.Ε.Λ., Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ. και ΕΠΑ.Λ., παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα ειδικότητας. Όσοι δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου ‐ με Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ‐ και επιθυμούν την απόκτησή του παρακολουθούν όλα τα μαθήματα της τάξης στην οποία εγγράφονται στο ΕΠΑ.Λ.

Εξαιρούνται οι αναφερόμενοι στο εδάφιο 3βi, παράγραφο 7 του άρθρου 47 του ανωτέρω νόμου, οι οποίοι εγγράφονται στη Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. μόνο προς απόκτηση πτυχίου. Όσοι εξ αυτών επιθυμούν να αποκτήσουν απολυτήριο ‐ εφόσον δεν είναι κάτοχοι άλλου απολυτηρίου με Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ‐ εγγράφονται στην Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. ίδιου τομέα αντίστοιχης ή άλλης ειδικότητος και παρακολουθούν όλα τα μαθήματα.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ