Τομείς (Ειδικότητες) ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΤΟΜΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑΛ)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2068/2017)

Αρ.Πρωτ.Φ20/98092/Δ4/12-06-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Ε-mail: depek_spoudon(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Ι. Καπουτσής
Τηλέφωνο: 210-344 22 29
Fax: 210-344 23 65

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του Ν.4386/2016 (Α΄ 83)

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 66 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Την παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 66 του Ν.4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Την παρ. 15 του άρθρου 46 του Ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 66 του Ν.4386/2016 (Α΄ 83).
4. Την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4415/2016 (Α΄ 159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Π.Δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων... Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων…».
8. Το Π.Δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την υπ’ αριθμ. 201408/Υ1/25.11.2016 (Β΄ 3818) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
10. Την υπ΄ αριθμ. Φ20/82041/Δ4/20-05-2016 (Β΄ 1489) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν.4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους».
11. Την υπ΄ αριθμ. Φ12/127076/Δ4/01-08-2016 (Β΄ 2434) Υπουργική Απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α' Τάξης, τμήματος Τομέα της Β' Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ' Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)».
12. Την υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του Ν.4386/2016 (Α΄ 83)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
14. Τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.
15. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 97311/B1/12-06-2017 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του Ν.4386/2016 (Α΄ 83), ως εξής:

Α. Προσθήκη τομέων, από το σχολικό έτος 2017-18, στις παρακάτω σχολικές μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.) ανά Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και ανά Δ/νση Δ.Ε., ως ακολούθως

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Στους Τομείς της σχολικής μονάδας, όπως καθορίστηκαν με την υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργική Απόφαση, προστίθεται ο Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ
Στους Τομείς της σχολικής μονάδας, όπως καθορίστηκαν με την υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργική Απόφαση, προστίθεται ο Τομέας Πληροφορικής και στη σχετική στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» η παρατήρηση που αναφέρεται στον ανωτέρω Τομέα» «1 Προήλθε από τον αντίστοιχο Τομέα του 7ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Πάτρας».

Έτσι, οι Τομείς που θα λειτουργήσουν στο 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου της Δ/νσης Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, και στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Πάτρας της Δ/νσης Δ.Ε. Αχαΐας, αντίστοιχα, καθορίζονται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΟΜΕΑΣ

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

- Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

- Εφαρμοσμένων Τεχνών

- Πληροφορικής

- Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ

- Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

- Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

- Μηχανολογίας

- Πληροφορικής
( Προήλθε από τον αντίστοιχο Τομέα του 7ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Πάτρας)

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Στους Τομείς της σχολικής μονάδας, όπως καθορίστηκαν με την υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργική Απόφαση, προστίθεται ο Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών και στη σχετική στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» η παρατήρηση που αναφέρεται στον ανωτέρω Τομέα» «1 Προήλθε από τον αντίστοιχο Τομέα του 2ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Αμαρουσίου».

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ
Στους Τομείς της σχολικής μονάδας, όπως καθορίστηκαν με την υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργική Απόφαση, προστίθεται ο Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.

Συνεπώς, οι Τομείς που θα λειτουργήσουν στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ραφήνας της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής καθορίζονται ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΟΜΕΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ

- Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

- Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

- Μηχανολογίας

- Υγείας- Πρόνοιας – Ευεξίας

Β. Μεταφορά τομέων, από το σχολικό έτος 2017-18, μεταξύ σχολικών μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και ανά Δ/νση Δ.Ε., ως ακολούθως

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ
Ο Τομέας Πληροφορικής, ο οποίος σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργική Απόφαση περιλαμβανόταν στους Τομείς της ανωτέρω σχολικής μονάδας, μεταφέρεται στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Πάτρας.

Έτσι, οι Τομείς που θα λειτουργήσουν στο 7ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Πάτρας της Δ/νσης Δ.Ε. Αχαΐας καθορίζονται ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.ΑΧΑΪΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΟΜΕΑΣ

7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ

- Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

- Διοίκησης και Οικονομίας

- Υγείας- Πρόνοιας – Ευεξίας

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Ο Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, ο οποίος σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργική Απόφαση περιλαμβανόταν στους Τομείς της ανωτέρω σχολικής μονάδας μεταφέρεται στο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Αναβρύτων – ΕΠΑ.Λ. Αναβρύτων.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Ο Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών, ο οποίος σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργική Απόφαση περιλαμβανόταν στους Τομείς της ανωτέρω σχολικής μονάδας, μεταφέρεται στο 3ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Αμαρουσίου.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Ο Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, ο οποίος σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργική Απόφαση περιλαμβανόταν στους Τομείς της ανωτέρω σχολικής μονάδας, μεταφέρεται στο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Αναβρύτων – ΕΠΑ.Λ. Αναβρύτων.

Έτσι, οι Τομείς που θα λειτουργήσουν στο 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Χαλανδρίου, στο 2ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Αμαρουσίου, στο 3ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Αμαρουσίου και στο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Αναβρύτων – ΕΠΑ.Λ. Αναβρύτων της Δ/νσης Δ.Ε. Β΄ Αθήνας καθορίζονται ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.Β΄ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΤΟΜΕΑΣ

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Διοίκησης και Οικονομίας

Πληροφορικής

Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Μηχανολογίας

Πληροφορικής

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Διοίκησης και Οικονομίας

Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Εφαρμοσμένων Τεχνών
( Προήλθε από τον αντίστοιχο Τομέα του 2ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Αμαρουσίου)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ – ΕΠΑ.Λ. ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 2ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Χαλανδρίου, του 3ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Αμαρουσίου και του Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Αναβρύτων)

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-18.

Κατά τα λοιπά για τους Τομείς που λειτουργούν στα ΕΠΑ.Λ. της Επικράτειας βάσει των διατάξεων του Ν.4386/2016 (Α΄ 83) ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. Φ20/120403/21-07-2016 (Β΄ 2423) όμοιά της και στην υπ΄ αριθμ. Φ20/142627/Δ4/06-09-2016 (Β΄2875) Υπουργική Απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2017

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 2423/2016)

Αρ.Πρωτ.Φ20/120403/Δ4/05-08-2016/ΥΠΠΕΘ
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ.Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργικής Απόφασης περί Καθορισμού Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 66 του Ν.4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Την παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 66 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 46 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ίσχυε και όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 66 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
4. Την παρ. 20 του άρθρου 66 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων... Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων...».
8. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την υπ΄ αριθμ. Φ20/82041/Δ4/20-05-2016 (Β΄ 1489) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους».
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ.Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργικής Απόφασης με την οποία καθορίστηκαν οι Τομείς που θα λειτουργήσουν σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ανά Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και ανά Δ/νση Δ.Ε., ως ακολούθως:

(...)

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργική Απόφαση.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2016

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2079/2016)

Αρ.Πρωτ.Φ20/105925/Δ4/29-06-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Ε-mail: t09tee07(ΑΤ)minedu.gov.gr
Τηλέφωνο: 210-344 2229, 2228, 3278,
210-344 3306, 3240
Fax: 210-344 23 65

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83)

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 66 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Την παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 66 του Ν.4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 46 του Ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως ίσχυε και όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 66 του Ν.4386/2016 (Α΄ 83).
4. Την παρ. 20 του άρθρου 66 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Π.Δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων... Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων…».
8. Το Π.Δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Τον καθορισμό των Τομέων που θα λειτουργήσουν σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), ως ακολούθως:

(...)

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

(Συντάχθηκε σύμφωνα με το περιεχόμενο τυ ΦΕΚ 2079/2016 και τις τροποποιήσεις του ΦΕΚ2423/2016)


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΟΞΑΤΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής

2ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Δράμας και του 2ου ΕΠΑΛ Δράμας)

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Πληροφορικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ

1ο ΕΠΑ.Λ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού /
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΚΑΒΑΛΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΛΑΥΚΗΣ
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗΣ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

10ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΘΗΝΩΝ
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων
Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Δομικών Έργων,
Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΑΦΝΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Εφαρμοσμένων Τεχνών
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Καισαριανής - 10ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Αθηνών- ΦΕΚ 2423/2016)
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΣ - ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς 4ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Αθηνών - 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Γαλατσίου- ΦΕΚ 2423/2016)
Πληροφορικής

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

7ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1ο ΕΠΑΛ ΔΙΟΝΥΣΟΥ - "ΖΗΝΩΝ"
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΝΕΑΠΟΛΗ
Δομικών Έργων,
Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΛΑΘΕΑ
Γεωπονίας,
Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΥΡΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΩΡΩΠΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΑΦΗΝΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Εφαρμοσμένων Τεχνών
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ραφήνας και του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Κορωπίου)
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας,
Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ - ΕΠΑΛ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Μηχανολογίας

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΧΑΡΝΩΝ
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Αμαρουσίου και του 3ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Αμαρουσίου
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
(Προήλθε από αντίστοιχους Τομείς 1ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου - 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου - 1ου ΕΠΑΛ Αγ. Παρασκευής ΦΕΚ 2432/2016)
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 1ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου και 2ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου)

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Εφαρμοσμένων Τεχνών Μηχανολογίας
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 2ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Αμαρουσίου και του 3ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Αμαρουσίου)
Πληροφορικής

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
(Προήλθε από τον αντίστοιχο Τομέα του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Αμαρουσίου)
Διοίκησης και Οικονομίας
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 2ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Αμαρουσίου και του 3ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Αμαρουσίου)
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
(Προήλθε από τον αντίστοιχο Τομέα του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Αμαρουσίου)

7ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ - ΕΠΑΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ

1ο ΕΠΑΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πληροφορικής
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (Διαγράφηκε στο ΦΕΚ 2423/2016)
Εφαρμοσμένων Τεχνών (Προσθήκη στο ΦΕΚ 2423/2016)
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Αιγάλεω - 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου ΦΕΚ 2423/2016)
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ιλίου και του 2ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ιλίου)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (1)
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Περιστερίου και του 3ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Περιστερίου)
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (προσθήκη στο ΦΕΚ 2423/2016)
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου - 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Αιγάλεω)
Εφαρμοσμένων Τεχνών (Διαγράφηκε στο ΦΕΚ 2423/20191)
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας Πληροφορικής
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ
Διοίκησης και Οικονομίας
Μηχανολογίας
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πληροφορικής

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Αγ. Δημητρίου - 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Αλίμου -ΦΕΚ 2423/2016)
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ
Διοίκησης και Οικονομίας
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Γλυφάδας - 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Αργυρούπολης ΦΕΚ 2423/2016)
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας Εφαρμοσμένων Τεχνών
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς 2ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Νέας Σμύρνης - 3ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ταύρου)
Πληροφορικής Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Νέας Σμύρνης - 2ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Νέας Σμύρνης)

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πληροφορικής
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ελευσίνας και του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ασπροπύργου)
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΡΩΝ - ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΡΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΚΕΛΕΟΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΝΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΕΠΑΛ ΓΑΛΑΤΑ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - ΕΠΑ.Λ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΙΚΑΙΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
Διοίκησης και Οικονομίας
Εφαρμοσμένων Τεχνών
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς 3ου ΕΠΑΛ Πειραιά -1ου ΕΠΑΛ Πειραιά -1ου ΕΠΑΛ Δραπετσώνας)
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

7ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
Διοίκησης και Οικονομίας
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΕΡΑΣ
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΟΥΔΡΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
(Προήλθε από τον αντίστοιχο Τομέα του 2ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Μυτιλήνης)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής (Προσθήκη από ΦΕΚ 2423/2016)

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Διοίκησης και Οικονομίας Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΑΜΟΥ - ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟ ΕΠΑΛ ΣΑΜΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΙΟΥ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ - ΛΙΒΑΝΕΙΟ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΧΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Αγρινίου - 2ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Αγρινίου)
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Μηχανολογίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ - ΕΠΑΛ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας Μηχανολογίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

1o ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
(Προήλθε από τους αντίστοιχους τομείς του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Πάτρας -2ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Πάτρας)
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ
Εφαρμοσμένων Τεχνών
(Προήλθε από τους αντίστοιχους τομείς του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Πάτρας και του 2ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Πάτρας)
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Μηχανολογίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
(Προήλθε από τους αντίστοιχους τομείς του 4ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Πάτρας και του 6ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Πάτρας)
Διοίκησης και Οικονομίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑ
Διοίκησης και Οικονομίας
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας
(Προήλθε από τους αντίστοιχους τομείς του 4ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Πάτρας και του 6ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Πάτρας)

7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

9ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΑΣ
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

1ο ΕΠΑΛ ΛΕΧΑΙΝΩΝ
Διοίκησης και Οικονομίας
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ - ΕΠΑΛ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ - ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΕΠΑ.Λ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΠΟΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς 1ου ΕΠΑΛ Σερβίων Κοζάνης - 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης - ΦΕΚ 2423/2016)
Διοίκησης και Οικονομίας
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς 1ου ΕΠΑΛ Σερβίων Κοζάνης - 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης - ΦΕΚ 2423/2016)
Πληροφορικής
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς 1ου ΕΠΑΛ Κοζάνης - 2ου ΕΠΑΛ Κοζάνης - 1ου ΕΠΑΛ Σερβίων Κοζάνης)
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας

4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1ο ΕΠΑ.Λ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΕΠΑΛ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΡΤΑ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΑΡΤΑΣ
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ - ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1ο ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1ο ΕΠΑΛ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 3ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ιωαννίνων και του 6ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ιωαννίνων)
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ιωαννίνων και του 3ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ιωαννίνων)

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 3ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ιωαννίνων και του 6ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ιωαννίνων)

ΕΠΑ.Λ. ΒΡΟΣΙΝΑΣ
Πληροφορικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

1o ΕΠΑΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

1ο ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΠΑΛ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας (Αφαιρέθηκε ΦΕΚ 2423/2016)


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΟΦΑΔΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

1ο ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Μηχανολογίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Πληροφορικής

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής

6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας

7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μηχανολογίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΜΥΡΟΥ ΒΟΛΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μηχανολογίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΕΠΑ.Λ ΒΟΛΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟ
Διοίκησης και Οικονομίας
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πληροφορικής

2ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πληροφορικής

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1ο ΕΠΑΛ ΠΥΛΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

1ο ΕΠΑΛ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Μηχανολογίας

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Μηχανολογίας Πληροφορικής Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Διοίκησης και Οικονομίας Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας1 Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Μηχανολογίας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 1Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Κέρκυρας και του 2ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Κέρκυρας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Πληροφορικής Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Μηχανολογίας Πληροφορικής Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1o ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ
ΙΘΑΚΗΣ Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας Πληροφορικής Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Μηχανολογίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Μηχανολογίας Πληροφορικής

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Μηχανολογίας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

12ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

13ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
( Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 13ου Εσπ. ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης και του 5ου Εσπ. ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης)
Μηχανολογίας

14ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος (Προσθήκη ΦΕΚ 2423/2016)
(Προήλθε από τον αντίστοιχο Τομέα του 6ου Εσπ. ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης)
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
(Προήλθαν από τους αντίστοιχους Τομείς του 6ου Εσπ. ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης)
Εφαρμοσμένων Τεχνών
(Προήλθαν από τους αντίστοιχους Τομείς του 6ου Εσπ. ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης)
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας

15ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 15ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης- 7ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης - 8ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

5ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 5ου Εσπ. ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης και του 13ο Εσπ. ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης)

6ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος (Αφαιρέθηκε στο ΦΕΚ 2423/2016)
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 6ου Εσπ. ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης και του 14ου Εσπ. ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης)

7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (*1)
Εφαρμοσμένων Τεχνών (*1)
Διοίκησης και Οικονομίας (*1)
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος (*2)
(*1) Προήλθαν από τους αντίστοιχους Τομείς του 8ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης
(*2) Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 1ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης, του 7ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης και του 8ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης

8ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πληροφορικής Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 8ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης - 7ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης - 15ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης)

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος Διοίκησης και Οικονομίας Πληροφορικής Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

1ο ΕΠΑΛ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
|Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Μηχανολογίας
Εφαρμοσμένων Τεχνών (Προσθήκη ΦΕΚ 2423/2016)
(Προήλθε από τον αντίστοιχο Τομέα του 2ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ευόσμου)

1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΕΠΑΛ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΗΡΩΝ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑΔΑ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΙΝΔΟΥ - ΕΠΑ.Λ ΣΙΝΔΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 1
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και του 2ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης)
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ
Διοίκησης και Οικονομίας Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 2ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης και του 1ου ΕΠΑΛ Σταυρούπολης)

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Εφαρμοσμένων Τεχνών (Αφαιρέθηκε ΦΕΚ 2423/2016)
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 1ου ΕΠΑΛ Ευόσμου και του 2ου ΕΠΑΛ Ευόσμου)

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΕΥΟΣΜΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού Πληροφορικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Μηχανολογίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΕΔΕΣΣΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών και του 1ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών)
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας (Προσθήκη ΦΕΚ 2423/2016)
Πληροφορικής

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

1ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας
Πληροφορικής (Προσθήκη ΦΕΚ 2423/2016)

ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Πληροφορικής

ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής

ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΝΑΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΠΑΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ηρακλείου και του 6ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ηρακλείου)
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΟΙΡΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ηρακλείου - 5ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ηρακλείου ΦΕΚ 2423/2016)
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής

6ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ηρακλείου και του 6ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Ηρακλείου)
Μηχανολογίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΣIΘΙΟΥ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΑΡΑΖΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

1ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας1
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 2ου ΕΠΑΛ Χανίων και του ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

2ο ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ
Μηχανολογίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΠΑ.Λ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής

ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΠΑΛ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

ΕΠΑΛ ΒΡΥΣΩΝ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

ΕΠΑΛ ΚΙΣΑΜΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΕΠΑΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας (Αφαιρέθηκε ΦΕΚ 2423/2016)
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΩ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΕΡΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΤΜΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (Αφαιρέθηκε ΦΕΚ 2423/2016)
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΜΗΣ - ΕΠΑΛ ΣΥΜΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής (Αφαιρέθηκε ΦΕΚ 2423/2016)

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΕΠΑ.Λ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος (Αφαιρέθηκε ΦΕΚ 2423/2016)
Διοίκησης και Οικονομίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (Αφαιρέθηκε ΦΕΚ 2423/2016)
Πληροφορικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1ο ΕΠΑ.Λ ΝΑΞΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

HΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ - ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος (Αφαιρέθηκε ΦΕΚ 2423/2016)
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (Προστέθηκε από ΦΕΚ 2423/2016)
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΠΑ.Λ ΑΜΟΡΓΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής

ΕΠΑ.Λ. ΜΥΚΟΝΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

ΕΠΑ.Λ. ΑΝΔΡΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Μηχανολογίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΠΑ.Λ. ΜΗΛΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΠΑ.Λ. ΠΑΡΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΠΑ.Λ. ΣΙΦΝΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

ΕΠΑ.Λ. ΤΗΝΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Πληροφορικής

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΘΗΡΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΘΗΡΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΣΤΡΟΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας

ΕΠΑ.Λ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Πληροφορικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Εφαρμοσμένων Τεχνών Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας
(Προήλθε από τους αντίστοιχους Τομείς του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Λουτρακίου και του 2ου Ημερήσιου ΕΠΑΛ Λουτρακίου)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΜΕΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΠΑ.Λ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1ο ΕΠΑΛ ΣΠΑΡΤΗΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΒΟΙΩΝ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΟΛΑΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΓΥΘΕΙΟΥ
Πληροφορικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Μηχανολογίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πληροφορικής

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

ΕΠΑ.Λ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Εφαρμοσμένων Τεχνών
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΛΙΑΡΤΟΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΗΒΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΟΙΝΟΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΤΕΕ-ΕΠΑΛ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ - ΕΠΑΛ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας
(Προήλθε από τους αντίστοιχους τομείς του 1ου και του 2ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Χαλκίδας)

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΨΑΧΝΩΝ
Διοίκησης και Οικονομίας
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Μηχανολογίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(Προήλθε από τους αντίστοιχους τομείς του 1ου και του 2ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Χαλκίδας)

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΔΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ - ΕΠΑ.Λ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας

3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ
Διοίκησης και Οικονομίας (Αφαιρέθηκε ΦΕΚ 2423/2016)
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Διοίκησης και Οικονομίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Μηχανολογίας
Πληροφορικής
Υγείας - Πρόνοιας – Ευεξίας


Εκτύπωση