Παρακολούθηση - Συντονισμός Ύλης Μαθημάτων ΕΠΑΛ 2017 - 2018

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Γ' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ 2017 - 2018

Αρ.Πρωτ.Φ5/220768/Δ4/14-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Ε-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Σ. Κατσικάς, Ε. Μελίσσα
Τηλέφωνο: 210 344 32 53, 210 344 23 65

ΘΕΜΑ: Παρακολούθηση και συντονισμός της ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016, της Γ΄ τάξης Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων Συνδιδασκαλίας ΕΠΑ.Λ. του ν.4473/2017 και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 για το σχολικό έτος 2017-18

Για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2013, της Γ΄ τάξης Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων Συνδιδασκαλίας ΕΠΑ.Λ. του ν.4473/2017 και της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013, που θα εξεταστούν σε πανελλαδικό επίπεδο για το σχολικό έτος 2017-2018, κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διδακτέας - εξεταστέας ύλης, η οποία έχει οριστεί:

  • με την υπ΄ αριθμ. Φ6/162684/Δ4/29.09.2017 (ΦΕΚ 3588/τ.Β΄/11.10.2017) Υπουργική Απόφαση για τη Γ΄ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016
  • με την υπ΄ αριθμ. Φ6/162681/Δ4/29.09.2017 (ΦΕΚ 3602/τ.Β΄/12.10.2017) για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013 και
  • με την υπ’ αριθ. Φ2/220509/Δ4/14.12.2017 (αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ) Υπουργική Απόφαση για τη Γ΄ τάξη Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του ν.4473/2017. (Σχετική εγκύκλιος με αρ. πρωτ. Φ3/182720/Δ4/26.10.2017 με Οδηγίες για την Εφαρμογή των ΩΠΣ των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 4 (παρ. 3) του Ν.4473/2017 (Α΄ 78) – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ)

Για το λόγο αυτό οι Διευθυντές των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καλούν τους καθηγητές που διδάσκουν στο σχολείο τους τα μαθήματα που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο να συνεργαστούν κατά κλάδους και όλοι μαζί, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που, ενδεχομένως, έχουν προκύψει.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεγάλη καθυστέρηση ή άλλο σοβαρό πρόβλημα σχετικά με τη διδασκαλία, οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. ενημερώνουν αμέσως τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, καθώς και τον Σχολικό Σύμβουλο της αντίστοιχης ειδικότητας με έγγραφο, το οποίο κοινοποιούν στον Διευθυντή της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει το σχολείο.

Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της πορείας της διδασκαλίας των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικώς και την παρακολούθηση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης είναι οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να αρχίσουν άμεσα τη διαδικασία συγκρότησης των επιτροπών, με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 που ακολουθεί).

1) Συγκρότηση και έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης

Σε κάθε Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης συγκροτείται από τον Διευθυντή Δ/θμιας Εκπ/σης Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης, η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης, τον Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης (εφόσον υπάρχει δυνατότητα), τους Σχολικούς Συμβούλους που εδρεύουν στον Νομό για τα μαθήματα ειδικότητάς τους, καθώς και τον υπεύθυνο ΠΛΗΝΕΤ που έχει και την τεχνική υποστήριξη.

Χρέη προέδρου της Επιτροπής θα ασκεί ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ο οποίος ορίζει και τον γραμματέα της Επιτροπής.

Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που αποστέλλουν οι σχολικές μονάδες σχετικά με την πορεία της διδακτέας – εξεταστέας ύλης και η επίλυση των προβλημάτων που ενδεχομένως επισημαίνονται από τους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ.

2) Συμπλήρωση και Αποστολή στοιχείων από τους Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. προς τις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

Οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. θα υποβάλλουν στην οικεία Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης (για την Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης), συμπληρωμένο τον Πίνακα 1 (για την Γ΄ τάξη Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016), τον Πίνακα 2 (για την Δ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013) και, κατά περίπτωση, τον Πίνακα 3 (για την Γ΄ τάξη Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων Συνδιδασκαλίας ΕΠΑ.Λ. του ν.4473/2017), με τις ενδείξεις της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους:

α) μέχρι και 20/12/2017,

β) μέχρι και 26/01/2018,

γ) μέχρι και 27/02/2018,

δ) μέχρι και 28/03/2018 και

ε) μέχρι και 10/05/2018.

Η εξεταστέα-διδακτέα ύλη πρέπει σε κάθε περίπτωση να ολοκληρωθεί. Συνεπώς, οι σχολικές μονάδες οφείλουν να συμπληρώνουν όλα τα στοιχεία των προαναφερθέντων Πινάκων 1, 2 ή 3 ακόμη και στην περίπτωση που κάποιοι μαθητές τους δεν επιθυμούν να εξεταστούν στα σχετικά μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η υποβολή των στοιχείων γίνεται για όλες τις ημερομηνίες που αναφέρθηκαν ανωτέρω και οι σχολικές μονάδες αποστέλλουν τους πίνακες 1, 2 ή τον πίνακα 3 ΜΟΝΟ στη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης στην οποία ανήκουν.

Στην τελευταία φάση της παρακολούθησης (10/05/2018), και εφόσον η ύλη έχει ολοκληρωθεί, οι Διευθυντές των ΕΠΑ.Λ. παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν, ώστε να αναγράφεται η λέξη «ΤΕΛΟΣ» στα σχετικά πεδία των πινάκων 1, 2 ή του πίνακα 3 και όχι οι σελίδες του βιβλίου

3) Συμπλήρωση συγκεντρωτικού Πίνακα από τις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

Ο συγκεντρωτικός πίνακας θα συμπληρώνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης των μαθημάτων που εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο και θα υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το αργότερο τρεις (3) ημέρες μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων από την Διεύθυνση. Η συγκέντρωση και η υποβολή των στοιχείων γίνεται για όλες τις ημερομηνίες που αναφέρθηκαν νωρίτερα.

4) Εισηγητική έκθεση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης & Συντονισμού της ύλης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης & Συντονισμού της ύλης θα πρέπει να συνυποβάλλει -μαζί με τους πίνακες - και εισηγητική έκθεση σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης της ύλης.

Επισημαίνεται ότι στην εισηγητική έκθεση, ιδιαίτερα κατά την πρώτη φάση υποβολής των στοιχείων, πρέπει να αναφέρονται οι σχολικές μονάδες στις οποίες καταγράφονται καθυστερήσεις στην πορεία ολοκλήρωσης της ύλης και τα αίτια των καθυστερήσεων αυτών (π.χ. έλλειψη καθηγητών, καταλήψεις, κ.λπ.), καθώς και οι ενέργειες στις οποίες προέβη η επιτροπή για την επίλυση των προβλημάτων των σχολικών μονάδων και για την ολοκλήρωση της ύλης.

5) Συγκέντρωση και αποστολή των στοιχείων – Τήρηση των χρονικών προθεσμιών

Όταν η Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης ολοκληρώσει τη συγκέντρωση όλων των συμπληρωμένων πινάκων από όλα τα ΕΠΑ.Λ., θα αποστείλει τα στοιχεία (συγκεντρωτικός πίνακας και εισηγητική έκθεση) στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Α΄) μόνο ηλεκτρονικά (με τον πίνακα σε μορφή EXCEL και όχι σε pdf) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης & Συντονισμού της ύλης είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ορθής συμπλήρωσης του συγκεντρωτικού πίνακα και της αποστολής του χωρίς ελλείψεις και ασάφειες. Επίσης, η Επιτροπή Παρακολούθησης της ύλης θα πρέπει να ενημερώνει τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εάν η διδακτέα – εξεταστέα ύλη θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη των μαθημάτων του τρέχοντος σχολικού έτους, για τα σχολεία εκείνα που έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση στην κάλυψή της.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μεριμνούν για την πιστή τήρηση των ημερομηνιών αποστολής των στοιχείων στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Τέλος, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης παρακαλούνται να παρακολουθούν, να συντονίζουν, να ελέγχουν και να εποπτεύουν το έργο των Επιτροπών Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης των Διευθύνσεων αρμοδιότητάς τους.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

Pin It

Εκτύπωση