ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑΛ)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑΛ)

Αρ.Πρωτ.104033/Γ2/12-09-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ B΄
Πληροφορίες: Βιολέτης Αν.
Τηλέφωνο: 210-344 3276
Fax: 210 344 32 53

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Επαγγελματικό Λύκειο»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της παρ. 1γ του άρθρου 18.του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
3. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 111276/Γ2/08-10-2007 (ΦΕΚ 2057 Β΄) και 138011/Γ2/03-12-2007 (ΦΕΚ 26 Β΄) Υπουργικές Αποφάσεις, που καθορίζουν τα Ωρολόγια Προγράμματα στο Ημερήσιο και Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο, όπως τροποποιήθηκαν με την 73030/Γ2/30-6-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1643 Β’).
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984 Β΄), που καθορίζει τις Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 12/2010, 17/2010 και 9/2011 Πράξεις του Τμήματος Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
6. Το Προεδρικό Διάταγμα 187/2009 (ΦΕΚ 214 Α΄) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1120/Η/07-01-2010 (ΦΕΚ 1 Β΄) Απόφαση περί Καθορισμού Αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.

Αποφασίζουμε

1. Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. θα διδάσκεται η Αγγλική ως ξένη γλώσσα από το σχολικό έτος 2011-2012.
Οι μαθητές της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2011-2012 θα συνεχίσουν να διδάσκονται ως ξένη γλώσσα τη γλώσσα που έχουν διδαχθεί κατά το σχ. έτος 2010-11.

2. Τα τμήματα Ξένων Γλωσσών θα συγκροτούνται με βάση τις επιλογές των μαθητών και ο αριθμός τους δεν θα υπερβαίνει τους εικοσιπέντε (25).

3. Για τη δημιουργία τμημάτων ξένης γλώσσας ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται είναι δώδεκα (12). Σε απομονωμένα ΕΠΑ.Λ. της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα και με οκτώ (8) μαθητές.

Οι με αρ. πρωτ. 128758/Γ2/19-10-2009 (ΦΕΚ 2293 Β’) και 112987/Γ2/14-09-2010 (ΦΕΚ 1583 Β΄ ) Υπουργικές Αποφάσεις καταργούνται.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2011-12.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση