Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση; 

Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων Γενικής Παιδείας Εσπερινών ΕΠΑΛ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1915/2014)

Αριθμ. 100634/Γ2
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 και της περ. ι της παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013 (Α΄193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 16, 17 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθμ. 94654/ΣΤ5/19.6.2014 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Λοβέρδου (Β΄ 1618).
6. Την αριθμ. 30/09−05−2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του Ωρολογίου Προγράμματος των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα

 

Ώρες

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ελληνική Γλώσσα (*1)

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

1

Μαθηματικά (*2)

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

Θετικές Επιστήμες (*3)

Φυσική

1

Χημεία

1

Θρησκευτικά

1

Πολιτική  Παιδεία  (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

1

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Γενικής Παιδείας

10

(*1) Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και β) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.
(*2) Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.
(*3) Θετικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα

 

Ώρες

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ελληνική Γλώσσα (*1)

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

 

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

1

Μαθηματικά (*2)

Άλγεβρα

2

 

Γεωμετρία

1

Φυσική

1

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

Φυσική Αγωγή

1

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

1

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Γενικής Παιδείας

10

(*1) Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και β) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.
(*2) Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα

 

Ώρες

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ελληνική Γλώσσα (*1)

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

 

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

1

Μαθηματικά (*2)

Άλγεβρα

2

 

Γεωμετρία

1

Φυσική

2

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

(σ.σ. διορθώθηκε σε 1 ώρα σύμφωνα με τη διόρθωση στο ΦΕΚ 2112/2014)

2

1

Γενικό Σύνολο Ωρών Μαθημάτων Γενικής Παιδείας

9

(*1). Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και β) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.
(*2). Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. έχει καθοριστεί με την αριθμ.77204/Γ2/16−05−2014 υπουργική απόφαση (Β΄ 1336).

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει για τη Β΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2014−2015, για τη Γ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2015−2016, για τη Δ΄ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από το σχολικό έτος 2016−2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 30 Ιουνίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 903/2014)

Αριθ. 53143/Γ2
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Kώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (Α΄ 153) περί διορισμού του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου ως Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
5) Την αριθ. 32/23−09−2013 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α’ Τάξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Στην Α΄ Τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας είκοσι πέντε (25) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές παρακολουθούν πέντε (05) μαθήματα Γενικής Παιδείας, που είναι κοινά για όλους τους μαθητές, διάρκειας δώδεκα (12) ωρών και τέσσερα (04) έως και έξι (06) μαθήματα ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, διάρκειας δεκατριών (13) ωρών.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Ι. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα

Ώρες

Ελληνική Γλώσσα (*1)

Νέα Ελληνική Γλώσσα

3

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

1

Ιστορία

1

Μαθηματικά (*2)

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

1

Φυσική

2

Χημεία

1

(*1). Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Νέα Ελληνική Γλώσσα και β) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

(*2). Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

ΙΙ. Μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού

Α) Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών ΕφαρμογώνΏρες
Αρχές Μηχανολογίας4
Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας3
Τεχνικό Σχέδιο2
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός –
Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή
2
Εφαρμογές Πληροφορικής2
Β) Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας 
Οργάνωση και Διοίκηση4
Αρχές Λογιστικής3
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός –
Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή
2
Εφαρμογές Πληροφορικής4
Γ) Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 
Αρχές Αγροτικής Παραγωγής3
Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων3
Αρχές Επιστήμης της Διατροφής3
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός –
Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή
2
Εφαρμογές Πληροφορικής2
Δ) Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 
Ναυτική Τέχνη2
Ναυτιλιακές Γνώσεις2
Στοιχεία Μηχανών Πλοίου2
Τεχνικό Σχέδιο1
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός –
Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή
2
Εφαρμογές Πληροφορικής4

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013−2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Εκτύπωση