edu.klimaka.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ

Υλοποίηση Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑΛ 2016-2017

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ (ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ) ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 4176/2016)

Αριθ. 217890/ΓΓ4
Υλοποίηση Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις (...)
2. Την τελική έκθεση «Υλοποίηση Μαθητείας στα κρά τη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και ΄Ενταξης, Μονάδα C3 (2012).
3. Την ανάγκη θέσπισης ενός συγχρόνου πλαισίου ποιότητας για την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαί δευσης, κατάρτισης και μαθητείας.
4. Τη με αριθμ. Πρωτ.186867/Β1/4112016 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από φασης προκαλείται δαπάνη ύψους πενήντα τεσσάρων χι λιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (54.450€) για το έτος 2017, που αφορά στην επιδότηση των μαθητών και η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμμα τος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης

Σκοπός της παρούσας είναι η υλοποίηση της Πιλο τικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης, σύμ φωνα με τις διατάξεις της παρ. 14, του άρθρου 46, του ν. 4186/2013 (Α΄193), η οποία προστέθηκε με την παρά γραφο 6, του άρθρου 72, του ν. 4310/2014 (Α΄258), και της υποπερίπτωσης 4.1 της περίπτωσης 4 της παραγρά φου γ΄ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α΄94). Η υλοποίη ση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Κρήτης, στο 1ο Ε.Κ. Ηρακλείου και στο 6ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου. Στην Πιλοτική Τάξη Μαθητείας θα απασχοληθούν εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.

Άρθρο 2
Διάρκεια, Πρόγραμμα σπουδών και αναθέσεις διδακτικού έργου σε εκπαιδευτικούς του ΥΠΠΕΘ στην Περιφέρεια Κρήτης

Στην εφαρμογή της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης, η οποία είναι προαιρετική, εγγρά φονται οι κάτοχοι πτυχίου του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών του ΕΠΑ.Λ. Η εφαρμογή της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης έχει διάρκεια εν νέα μηνών. Στην Πιλοτική Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» διάρκειας τουλάχιστον διακοσίων (200) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται επτά (7) ώρες εβδομαδιαίως από εκπαιδευ τικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο 1ο Ε.Κ. Ηρακλείου ή/ και στο 6ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί των εργαστηριακών μα θημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων. Το πρόγραμμα έχει έναρξη το Δεκέμβριο του 2016 και ολοκληρώνεται εντός του έτους 2017, ακολουθώντας το πρόγραμμα δι δασκαλίας των σχολικών μονάδων της δημόσιας επαγ γελματικής εκπαίδευσης.

Στην Πιλοτική Τάξη Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρή της εφαρμόζεται επιπλέον «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμε ρισμένο κατ' ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες.

Οι παράγραφοι 2,3,4 και 5 του άρθρου 14 του ν. 4186/ 2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εφαρμό ζονται και για την Πιλοτική Τάξη Μαθητείας. Την ευθύνη υλοποίησης της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περι φέρεια Κρήτης, της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το 1ο Ε.Κ. Ηρακλείου ή/και το 6ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

Άρθρο 3
Αριθμός μαθητευόμενων, διαδικασία υποβολής αιτήσεων, κριτήρια επιλογής υποψηφίων και κατάρτισης Πίνακα Κατάταξης Συμμετεχόντων στην Πιλοτική Τάξη Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης.

Ο αριθμός των μαθητευομένων που θα παρακολου θήσουν την Πιλοτική Τάξη Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης ανέρχεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) άτομα. Δικαίωμα εγγραφής έχουν νέοι και νέες που:

α) κατέχουν Απολυτήριο και Πτυχίο του Δευτεροβάθμι ου Κύκλου Σπουδών του ΕΠΑ.Λ. της ειδικότητας Τεχνι κός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων ή αντίστοιχης ειδικότητας παλαιοτέρων ετών

β) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κα τάρτισης (ΕΑΕΚ) και είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ. Όσοι έχουν δικαίωμα έγγραφης στην Πιλοτική Τάξη Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης, κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ νας και θρησκευμάτων, καλούνται να υποβάλουν ηλε κτρονική αίτηση για τη συμμετοχή τους. Στη δημόσια πρόσκληση θα περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες: υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, κατάρτισης προσωρινού πίνακα κατάταξης, υποβολής ενστάσεων και κατάρτισης οριστικού πίνακα κατάταξης καθώς και οι αντίστοιχες προθεσμίες.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέ σεις είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις, προηγούνται οι υποψήφιοι
α) που έχουν αποφοιτήσει κατά το σχολικό έτος 201516 και έπονται οι απόφοιτοι παλαιότερων σχολικών ετών και
β) οι απόφοιτοι που εί ναι μόνιμοι κάτοικοι του νομού Ηρακλείου [ιδιότητα του μόνιμου κάτοικου που αποδεικνύεται με τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006, Α΄114)] ή είναι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου των ΕΠΑ.Λ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου. Οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει το ίδιο σχολικό έτος κατατάσσονται με βάση το βαθμό του Πτυ χίου Ειδικότητας.

Άρθρο 4
Ειδικότητα της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης

1. Η Ειδικότητα που θα προσφερθεί στην Πιλοτική Τάξη Μαθητείας στην περιφέρεια Κρήτης είναι η Τεχνι κός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων.

2. Το Πρόγραμμα Σπουδών Μαθητείας που θα εφαρ μοστεί στην Πιλοτική Τάξη Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του ΙΕΠ και με βάση τα κριτήρια, τα οποία είναι συμβατά με τα ισχύοντα αντίστοιχα πιστοποιημένα επαγγελματικά πε ριγράμματα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το Πρόγραμμα Σπουδών δύναται να προσαρμόζεται μερικώς σε τοπικές ανάγκες/ιδιαιτερότητες συμπεριλαμ βάνοντας πρόσθετες μαθησιακές ενότητες/ δραστηρι ότητες υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτονται του λάχιστον τα 4/5 του γνωστικού αντικειμένου κάθε μίας από τις ενότητες του ΠΣ, προκειμένου οι μαθητευόμενοι που θα παρακολουθούν την Πιλοτική Τάξη Μαθητείας να μην παρουσιάσουν μαθησιακά ελλείμματα σε σχέση με την πιστοποίηση.

Άρθρο 5
Περιγραφή του Προγράμματος/ Συμμετοχή των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κρήτης

Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» πραγματοποιείται σε φυ σικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου (επιχειρήσεις) σε αντικείμενα αντίστοιχα της ειδικότητας του άρθρου 4 της παρούσης. Οι επιχειρήσεις που συμ μετέχουν στο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο ερ γασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» ακολουθούν τις προδιαγραφές του προγράμματος Σπουδών Μαθητείας.

Άρθρο 6
Επιμόρφωση Εκπαιδευτών στους Χώρους Εργα σίας στην Περιφέρεια Κρήτης

Για την ικανοποίηση των αναγκών ανάπτυξης της Πι λοτικής Τάξης Μαθητείας προβλέπεται ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης με θέμα την «Επιμόρφωση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», στο οποίο θα συμμετάσχουν οι εκπαιδευτές του φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου (επιχειρήσε ων) που θα παρακολουθούν τους μαθητευόμενους στο χώρο εργασίας. Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα θα διε ξαχθεί με συνεργασία του 1ου Ε.Κ. Ηρακλείου και του Κ.Ε.Κ. «Τεχνικές Σχολές» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του 1ου Ε.Κ. Ηρακλείου με την επίβλεψη του εκπαιδευτικού προσωπικού του.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που συμμετέ χουν στην υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθη τείας στην Περιφέρεια Κρήτης

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Εκ παίδευσης στον χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ, οφεί λουν να διασφαλίζουν τα παρακάτω κριτήρια, που τις αναδεικνύουν σε δομές παροχής ποιοτικής Μαθητείας:

1. Η επιχείρηση εφαρμόζει τις αρχές του Πλαισίου Ποιότητας της Μαθητείας στις Επιχειρήσεις όπως αυτό έχει καταρτιστεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, και τον ΟΑΕΔ.

2. Μεταξύ της επιχείρησης και του μαθητευόμενου συνάπτεται «Σύμβαση Μαθητείας», η οποία συνυπογρά φεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και εκπρόσωπο του ΟΑΕΔ και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του «Προ γράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο». Η Σύμβαση Μαθητείας συντάσσε ται σε πέντε (5) πρωτότυπα και λαμβάνουν από ένα η επι χείρηση, ο ΟΑΕΔ, το ΕΠΑ.Λ., ο μαθητευόμενος και η Επι τελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Ο.. Η επιχείρηση τηρεί τους όρους της Σύμβασης Μαθητείας και του Προγράμματος Μάθησης στο χώρο εργασίας (learning agreement). Το Πρόγραμμα Μάθησης στον χώρο εργασίας (learning agreement) είναι συμβατό με το πρόγραμμα σπουδών μαθητείας της ειδικότητας, περιλαμβάνει γνώσεις, ικανό τητες και δεξιότητες ή και ολοκληρωμένες επαγγελματι κές δραστηριότητες/εργασίες και άλλα έργα (projects) και αποτελεί παράρτημα της σύμβασης Μαθητείας.

3. Η επιχείρηση ορίζει έμπειρο στέλεχος ως «εκπαιδευ τή στην επιχείρηση», ο οποίος αναλαμβάνει την αποτελε σματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην επιχείρηση, την παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύ θυνου εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα, μέσω της οποίας ο μαθητευόμενος συμμετέχει στο πρόγραμμα.

4. Ο «εκπαιδευτής στην επιχείρηση» δύναται να έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα, για την εφαρμογή της μαθητείας, την παροχή του οποίου ανα λαμβάνει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ μάτων. Η επιχείρηση παρέχει κάθε διευκόλυνση στον υπεύθυνο εκπαιδευτή για τη συμμετοχή του στο εν λόγω πρόγραμμα επιμόρφωσης.

5. Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στον χώρο της επι χείρησης στη συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

6. Η επιχείρηση μεριμνά για την τήρηση των όρων υγι εινής και ασφάλειας εργασίας, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για την προστασία των εργαζομένων. Επίσης οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους μαθητευόμενους.

7. Η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει τον μαθητευ όμενο για τις δραστηριότητες, τα αντικείμενα και τους τομείς της επιχείρησης και να τον εντάσσει ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον.

8. Η επιχείρηση οφείλει να συνεργάζεται με το ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. για την υλοποίηση του Προγράμματος Εκπαίδευ σης στον χώρο εργασίας, όπως αυτό ορίζεται από τις προδιαγραφές του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, και να αναθέτει στον εκπαιδευόμενο εργα σίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα αυτό.

9. Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί όλα τα μέσα (ηλεκτρο νικά και έντυπα) για την παρακολούθηση της υλοποίησης της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, ήτοι: Μηνιαίο Δελ τίο Απασχόλησης Μαθητευόμενου, το οποίο συμπληρώ νεται σε ημερήσια βάση από τον μαθητευόμενο και στο τέλος κάθε μήνα σφραγίζεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης και αποστέλλεται στο ΕΠΑ.Λ. προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος για την έγκριση καταβολής της επιδότησης του προγράμματος, β) Ημερολόγιο Μάθησης που συμπληρώνεται μηνιαίως από τον μαθητή, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή της επιχείρησης που τον επιβλέπει, και με αυτό το έντυπο ενημερώνεται ενυπογράφως ο εκπαιδευτικός του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ., καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από τις σχετικές εγκυκλίους.

10. Η επιχείρηση οφείλει να καταχωρεί στο Πληρο φοριακό Σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το έντυπο Ε3.4 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Σύμ βασης Μαθητείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις την έναρξη την Μαθητείας ή τη διακοπή αυτής για κάθε μαθητευόμενο που απασχολεί.

11. Η επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στον μαθητευόμενο για την εκπαίδευσή του στο ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις των μαθητευόμενων στην Περιφέρεια Κρήτης

1. Ο μαθητευόμενος οφείλει να παρακολουθεί την «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» στο ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ.

2. Ο μαθητευόμενος οφείλει, παράλληλα με την «Ενι σχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» στο ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ., να συμμετέχει στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευ σης στον χώρο εργασίας».

3. Ο μαθητευόμενος οφείλει να εκτελεί κάθε εργασία που του αναθέτει ο υπεύθυνος γι' αυτόν Εκπαιδευτικός (στο ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ.) και ο υπεύθυνος εκπαιδευτής (στην επιχείρηση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας».

4. Ο μαθητευόμενος οφείλει να τηρεί τους όρους υγι εινής και ασφάλειας εργασίας της επιχείρησης.

5. Ο μαθητευόμενος οφείλει να τηρεί το ωράριο του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας».

6. Ο μαθητευόμενος οφείλει να έχει εμφάνιση συμβατή με το εργασιακό περιβάλλον.

7. Ο μαθητευόμενος οφείλει να σέβεται την κινητή και ακίνητη περιουσία της επιχείρησης.

8. Ο μαθητευόμενος οφείλει να συνεργάζεται αρμονι κά με τα στελέχη της επιχείρησης.

9. Ο μαθητευόμενος οφείλει να μην δημιουργεί προ βλήματα σε πελάτες ή συνεργάτες της επιχείρησης.

10. Ο μαθητευόμενος οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους Υπευθύνους του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στη συνεργασία του με την επιχείρηση.

11. Ο μαθητευόμενος οφείλει να προσκομίζει, όπου απαιτείται, όλες τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις για την εξάσκηση του επαγγέλματος και να συμπληρώνει έγκαιρα όλα τα έντυπα Μαθητείας (Ημερολόγιο Μά θησης, Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης Μαθητευόμενου κ.λπ.) σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Εκπαιδευτικό.

12. Ο μαθητευόμενος οφείλει να συνυπογράψει τη Σύμβαση Μαθητείας με την επιχείρηση.

13. Με την ολοκλήρωση του «Προγράμματος Εκπαί δευσης στον χώρο εργασίας» οι μαθητευόμενοι οφεί λουν να συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης της μαθητείας.

14. Το όριο απουσιών της «Ενισχυτικής Εργαστηρι ακής Εκπαίδευσης» δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού ωρών του Προγράμματος. Σε περιπτώσεις ασθένειας με κατάθεση δικαιολογητικού από Δημόσιο φορέα δύναται το παραπάνω ποσοστό να αυξάνεται κατά 5%.

15. Το όριο απουσιών του «Προγράμματος Εκπαίδευ σης στο χώρο εργασίας» δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των κανονικών αδειών και αδειών ασθενείας που προβλέπονται στο Άρθρο 10 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.

16. Σε περίπτωση υπέρβασης ενός εκ των παραπάνω ο ωφελούμενος του προγράμματος χάνει την ιδιότητα του μαθητευόμενου και διακόπτεται η φοίτησή του στο ΕΠΑ.Λ. και η εκπαίδευσή του στον χώρο εργασίας με απόφαση του Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ ή του Συλλόγου διδα σκόντων του ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 9
Δικαιώματα των μαθητευόμενων στην Περιφέρεια Κρήτης

Οι μαθητευόμενοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

1. Στον μαθητευόμενο παρέχεται αμοιβή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10 της παρούσας.

2. Στον μαθητευόμενο εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 658 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθενείας.

3. Ο μαθητευόμενος δικαιούται, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, τις κανονικές άδειες των μισθω τών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 1346/1983, όπως ισχύει.

4. Ο μαθητευόμενος δικαιούται εκπαίδευση σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών, η οποία τον οδηγεί σε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, ανεξάρτητα από τον χώρο μαθητείας, τα οποία συμπληρώνονται κατάλληλα στη σχολική μονάδα.

5. Ο μαθητευόμενος δικαιούται παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πρό γραμμα μάθησης στην επιχείρηση, η οποία παρέχεται από τις οικείες δομές των ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. ή ΟΑΕΔ.

6. Ο μαθητευόμενος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με τα επαγγελματικά του δικαιώματα από τον εκπαιδευτικό της ειδικότητας που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας».

7. Ο μαθητευόμενος έχει δικαίωμα να αναφέρει στον Δ/ντή ή στον υπεύθυνο καθηγητή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. τη μη τήρηση των όρων της Σύμβασης και της εργατικής νομοθεσίας.

8. Ο μαθητευόμενος για σοβαρούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη του υπευθύνου του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ., δύναται να ζητήσει τη διακοπή της Σύμβασης Μαθη τείας στην επιχείρηση και την τοποθέτησή του σε άλλη επιχείρηση, εάν είναι εφικτό, για τη συνέχιση του προ γράμματος.

Άρθρο 10
Αποζημίωση μαθητευόμενων/Ασφαλιστική κά λυψη στην Περιφέρεια Κρήτης

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητών της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νο μοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (22,83€) δηλαδή 17,12€. Τα 6,12€ της αποζημίωσης καθώς και οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές θα καταβάλλονται μηνιαίως από την επιχείρη ση, όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στον χώρο εργασίας Μαθητεία στον εργασιακό χώρο» της εφαρμογής της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας». Τα υπόλοιπα 11€ της αποζημίωσης θα καταβάλλονται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητές μόνο μέσω ebanking.

Σημειώνεται ότι για τα θέματα της αποζημίωσης/ ασφαλιστικής κάλυψης των μαθητευομένων πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

• Για να γίνει η καταβολή της αποζημίωσης από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τον Ειδικό Λογα ριασμό απαιτείται εντός του 1ου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα να αποστέλλονται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αντίγραφα των παρουσιολογίων των μαθητευ όμενων για τον προηγούμενο μήνα.

• Σύμφωνα με το ισχύον ημερομίσθιο και δεδομένου ότι οι εισφορές στο ΙΚΑ, τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητή θα υπολογίζονται στο ήμισυ (1/2) των πραγ ματικών αποδοχών, (δηλ στο ποσό των 8,56 ευρώ), οι επιβαρύνσεις εργοδοτών και μαθητών για κάθε ημέρα «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας Μαθητείας στον εργασιακό χώρο» διαμορφώνονται ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ(€)
Ημερομίσθιο
22,83€x75%= 17,12€
Ποσό στο οποίο υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές
17,12/2= 8,56€
Εισφορές εργοδότη
8,56€x37,78%= 3,23€
Εισφορές μαθητή
8,56€x3,28%= 0,28€
Σύνολο εισφορών
3,23€+0,28€= 3,51€
Καθαρό εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητή
17,12€-0,28€ = 16,84€
Επιβάρυνση του εργοδότη, αφαιρούμενης της επιδότησης
17,12€ (ημερομίσθιο) –11€ (επιδότηση) = 6,12€
6,12+3,23€ (ασφαλιστικές εισφορές) =9,35€

• Το ποσό της επιδότησης ορίζεται στα 11,00€ για κάθε ημέρα «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας Μαθητείας στον εργασιακό χώρο».

• Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες της κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδο μάτων, (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν). Στις περι πτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητές. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθέ νειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657658 του Α.Κ.

• Κανονικές άδειες: Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται κα νονική άδεια με αποδοχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον παρακάτω πίνακα:

ΑΔΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
«Εκπαίδευση στον χώρο εργασίας − Μαθητεία στον εργασιακό χώρο» την εβδομάδα
Ανά έτος
Ανά μήνα
για 3 μήνες
για 6 μήνες
για 9 μήνες
Για 4 ημέρες
16,00
1,33
3,99
7,98
11,97
Για 5 ημέρες
20,00
1,67
5,01
10,02
15,03

• Ασφάλιση: Οι μαθητευόμενοι από την πρώτη ημέρα μαθητείας ασφαλίζονται στο ΙΚΑ και τους παρέχεται ασφα λιστική κάλυψη για όλο το διάστημα μαθητείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ του άρθρου 2 του α.ν. 1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 4186/2013 (Α΄193). Οι ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευόμενων διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ %)
ΜΑΘΗΤΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ %)
Ι.Κ.Α.& Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.
34,10%
------
ΑΝΕΡΓΙΑ
3,17%
1,83%
ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
--------
------
ΔΛΟΕΜ
--------
------
ΛΠΕαΑ.Ε
0,15%
------
ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ
0,24%
------
ΕΚΛΑ
0,12%
0,10%
ΟΕΚ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)
------
1,00%
ΟΕΕ (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)
------
0,35%
ΣΥΝΟΛΟ
37,78%
3,28%
 
ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ
41,06%

Επίσης, βαρύνουν τον εργοδότη, εάν υπάρχουν: Επαγγελματικός κίνδυνος + 1% Βαρέα και ανθυγιεινά + 3,6% ΙΚΑ TEAM + 2% (όπου υπάρχουν βαρέα και αν θυγιεινά)

Οι μαθητευόμενοι δηλαδή κατά το διάστημα της «Εκ παίδευσης στον χώρο εργασίας Μαθητείας στον εργα σιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση, τόσο του κλά δου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύ νταξης. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να υποβληθούν οι ΑΠΔ (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις) και επειδή το πρόγραμμα του ΙΚΑ στο INTERNET δεν αναγνωρίζει την ειδική περίπτωση ασφάλισης των μαθητών, θα πρέπει να αναγράφονται ως αποδοχές στην ΑΠΔ το ήμισυ των πράγματι καταβαλλομένων ποσών, δηλαδή ακριβώς το ποσό εκείνο, στο οποίο υπολογίζονται οι εισφορές, δη λαδή 8,56€. Αυτό ακριβώς και θα αναφέρεται στην ΑΠΔ, προκειμένου να μην το απορρίψει το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ. Επίσης, όπου υπάρ χουν Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης, επιβαρύνεται, άλ λοτε ο εργοδότης και άλλοτε ο μαθητής. Θα πρέπει να γίνεται σχετική συνεννόηση με τα ως άνω Ταμεία.

• Οι φορείς που απασχολούν για την «Εκπαίδευση στον χώρο εργασίας Μαθητεία στον εργασιακό χώρο» μαθητευόμενουςαποφοίτους ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι δικαι ούνται επιδότηση αποστέλλουν στο ΕΠΑ.Λ. του αρθ.1 όπου φοιτούν οι μαθητές επικυρωμένο μηνιαίο δελτίο παρουσίας και πλήρους απασχόλησης των μαθητών που τους προσκομίζουν οι μαθητές σαν φύλλα εντύπου ή σαν φυλλάδια, και αποτελεί το βιβλίο παρουσίας των μαθη τών, καθ' όλη την διάρκεια του προγράμματος. Τα ως άνω φύλλα τα οποία πρωτοκολλούνται στη γραμματεία του ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να αποστέλλονται στο ΕΠΑ.Λ. το αργότερο εντός 10ημέρου από την λήξη κάθε μήνα. Στη συνέχεια το ΕΠΑ.Λ. με βάση τα ανωτέρω Δελτία συντάσ σει μηνιαίες καταστάσεις ημερών εργασίας των πρακτικά ασκούμενων μαθητών με το ποσό της επιδότησης, που δικαιούνται. Η επιδότηση στους μαθητές καταβάλλεται εφόσον έχουν υποβληθεί τα δελτία παρουσίας και η από δειξη ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές από τον εργοδότη. Υπεύθυνος του έργου και του ελέγχου των ΑΠΔ και των δελτίων παρουσίας από την πλευρά του ΕΠΑ.Λ. είναι ο Διευθυντής. Οι ως άνω καταστάσεις αποστέλλονται στην αρμόδια Μονάδα Β της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Ο. για έλεγχο και ακολούθως στον Ειδικό Λογαριασμό (Μονάδα Δ) προκειμένου να πιστωθούν με τα αναλογούντα ποσά οι λογαριασμοί των μαθητών. Τα ανωτέρω πρωτότυπα δικαιολογητικά και αντίγραφα αυτών φυλάσσονται σε αρχείο που τηρεί το ΕΠΑ.Λ. και η Μονάδα Δ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αντίστοιχα. Επιπλέον τηρούνται στο αρχείο της Μονάδας Δ τα αποδεικτικά πληρωμής (extraits) των μαθητών στη τράπεζα.

• Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε εργοδό της (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) που απα σχολεί πρακτικά ασκούμενους μαθητές υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό νοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕΟΑΕΔΙΚΑΕΤΑΜ) τον Πίνακα Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας.

Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρήσουν το απογραφικό δελτίο κάθε Ασκούμενου μαθητή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δη μοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο του ΕΠΑ.Λ. ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου.

Άρθρο 11
Εποπτεία εφαρμογής του «Προγράμματος Εκπαί δευσης στον χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργα σιακό χώρο».

1. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμά των ασκεί από κοινού με τον ΟΑΕΔ την παρακολούθηση της υλοποίησης του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο».

2. Η ευθύνη του συντονισμού για την ποιοτική εφαρ μογή του προγράμματος ανατίθεται από κοινού στις Διευθύνσεις του οικείου ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ., καθώς και στο συνεργαζόμενο ΚΠΑ. Ειδικότερα, έχουν αρμοδιότητα για τα εξής: α. τη συστηματική παρακολούθηση και πιστο ποίηση της ορθής εφαρμογής του «Προγράμματος Εκ παίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» και την υποβολή σχετικών εκθέσεων, β. τη στενή συνεργασία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. με τον εκπαιδευτή της επιχείρησης σχετικά με τη συ μπλήρωση των απαραίτητων εντύπων για την ποιοτική εφαρμογή και παρακολούθηση του προγράμματος, γ. την τήρηση των όρων υλοποίησης του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργα σιακό χώρο», όπως περιγράφονται στη «Σύμβαση Μα θητείας», δ. την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής σε Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας και Επιχειρηματικότητας στους μαθητευόμενους, ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους μήνες του Προγράμματος, εφόσον η επιχείρηση, τρεις τουλάχιστον μήνες προ της ολοκλήρωσης του Προγράμ ματος δηλώσει την από μέρους της έλλειψη ενδιαφέρο ντος συνέχισης της συνεργασίας με τον μαθητευόμενο.

Άρθρο 12
Αξιολόγηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας στην Περιφέρεια Κρήτης

1. Η αξιολόγηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας αφορά: α. στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μάθησης των μαθητευομένων β. στη συνολική αξιολόγηση του Πιλοτικού Προγράμματος.

2. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μάθησης πραγ ματοποιείται: α. στο ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. («Ενισχυτική Εργαστη ριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας») και θα πραγματο ποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες για τα ΕΠΑ.Λ. και με συντελεστή βαρύτητας 50% στην τελική αξιολόγηση του μαθητή β. στον χώρο εργασίας («Πρό γραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο»). Ο βαθμός αξιολόγησης στον χώρο της επιχείρησης («Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο») έχει συντε λεστή βαρύτητας 50% στην τελική αξιολόγηση του μα θητή και γίνεται με βάση: βα. Το Ημερολόγιο Μάθησης του προγράμματος ββ. Τη διερεύνηση και την πρόοδο υλοποίησης των έργων (projects), που αποτυπώνεται περιληπτικά στο Ημερολόγιο Μάθησης και ορίζεται στη Σύμβαση Μαθητείας του άρθρου 7 της παρούσης σε συ νεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή της επιχείρησης, βγ. Τη τελική εξέταση, επίδειξη δεξιοτήτων και παρου σίαση των έργων (projects) σε πραγματική ή ψηφιακή μορφή.

3. Η συνολική αξιολόγηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθη τείας πραγματοποιείται ως εξής:

• Συστήνεται Επιτροπή Αξιολόγησης της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας, η οποία καθορίζει αναλυτικά τη δι αδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμ ματος. Η Επιτροπή Αξιολόγησης της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας υποβάλλει στην Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ τελική έκθεση αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση θα είναι συνεχής, ωστόσο θα παραδοθεί μια ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος από την ανωτέρω Επιτροπή, η οποία αφορά κυρίως τις διαδικα σίες προετοιμασίας, επιλογής, τοποθέτησης και αρχικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και μια τελική αξιολόγηση μετά το πέρας της υλοποίησης του Προγράμματος.

4. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας θα αξιοποιηθούν για την αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού της Μαθητείας.

Άρθρο 13
Ολοκλήρωση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας Πιστοποίηση Προσόντων.

Οι απόφοιτοι της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας λαμβά νουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους σύμ φωνα με την περ. Δ', της παρ. 14, του άρθρου 46, του ν. 4186/2013 (Α΄193), η οποία προστέθηκε με την παρ. 6, του άρθρου 72, του ν. 4310/2014 (Α΄258).

Άρθρο 14 Διασφάλιση Ποιότητας

Η ποιότητα του συνόλου των διαδικασιών, τόσο για την παροχή της εκπαίδευσης στο ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. («Ενισχυ τική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας»), όσο και στο χώρο εργασίας («Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας»), διασφαλίζεται με την υιοθέτηση των αρχών του Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 1 έως 12 της παρούσας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 20 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Παιδείας, Οικονομίας και Ανάπτυξης Έρευνας και Θρησκευμάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

 


Αρ.Πρωτ. οικ.20405/373/05052016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΙI
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29,
Ταχ. Κώδικας: 10110, Αθήνα
Τηλ.: 2131516092 – 075071
Email: ypergd4(ΑΤ)ypakp.gr

ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση της Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
(...)

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Υλοποίηση της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας»

Σκοπός της παρούσας είναι η υλοποίηση της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14, του άρθρου 46, του ν. 4186/2013 (Α’ 193), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 6, του άρθρου 72, του Ν. 4310/2014 (Α’ 258), σε συμπράξεις με Περιφερειακές Αρχές και επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται στην υποπερίπτωση 4.1 της περίπτωσης 4 της παραγράφου γ’ του άρθρου 3 του Ν. 4336/2015 (Α’ 94).

Η υλοποίηση της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» θα πραγματοποιηθεί στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο ΕΠΑΛ Κορωπίου Αττικής και στο 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης αντίστοιχα. Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» θα απασχοληθούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ΠΕ και ΔΕ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» πραγματοποιούνται και δράσεις δημοσιότητας προκειμένου να αναδειχθεί ο θεσμός της Μαθητείας και να ενδυναμωθεί η συνεργασία των συναρμόδιων φορέων.

Άρθρο 2
Διάρκεια και Πρόγραμμα σπουδών

Στην εφαρμογή της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας», η οποία είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι πτυχίου του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών του ΕΠΑ.Λ.

Η πιλοτική εφαρμογή της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα μηνών. Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται επτά (7) ώρες εβδομαδιαίως από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ). Το πρόγραμμα έχει έναρξη το σχολικό έτος 20152016 και ολοκληρώνεται το σχολικό έτος 20162017, ακολουθώντας το πρόγραμμα διδασκαλίας των σχολικών μονάδων της δημόσιας εκπαίδευσης.

Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται επιπλέον «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες. Οι υπεύθυνοι τομέων ειδικότητας της Σχολικής Μονάδας έχουν την ευθύνη παρακολούθησης του προγράμματος και της τήρησης του Ημερολογίου Μάθησης του προγράμματος.

Οι παράγραφοι 2,3,4 και 5 του άρθρου 14 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193) εφαρμόζονται και για την «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας».

Την ευθύνη υλοποίησης της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας», της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το ΕΠΑ.Λ σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

Άρθρο 3
Αριθμός μαθητευόμενων και κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο αριθμός των μαθητευομένων που θα παρακολουθήσουν την «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» ανέρχεται κατά ανώτατο όριο σε πενήντα (50) άτομα και στις δυο Περιφέρειες συνολικά.

Δικαίωμα εγγραφής στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» κατά την πιλοτική εφαρμογή της έχουν νέοι και νέες που:

α) κατέχουν Πτυχίο του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών του ΕΠΑ.Λ. των τομέων Ηλεκτρολογίας και Γεωπονίας

β) είναι ηλικίας 18 έως 24 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ), εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και

γ) προσκομίζουν Βεβαίωση αποδοχής για την πραγματοποίηση του Προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας Μαθητεία σε εργασιακό χώρο, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης του άρθρου 6 της παρούσης.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις ανά ειδικότητα, για την επιλογή των μαθητευομένων για την «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας»:

α) προηγούνται οι απόφοιτοι των ειδικοτήτων του άρθρου 4 της παρούσης, έναντι των μαθητών των άλλων ειδικοτήτων των τομέων «Ηλεκτρολογίας» και «Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος» των ΕΠΑΛ αντίστοιχα [με βάση την Υπ. Απόφαση 36618/Γ2 /3032007 «Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους» (Β’ 940)] β) οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τον βαθμό του Πτυχίου Ειδικότητας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγούνται κατά προτεραιότητα όσοι έχουν αποφοιτήσει κατά το πιο πρόσφατο σχολικό έτος και έπονται όσοι εμπίπτουν στο κριτήριο της εντοπιότητας [ιδιότητα του μόνιμου κάτοικου που αποδεικνύεται με την βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006, Α’ 114)].

Άρθρο 4
Ειδικότητες της πιλοτικής «Τάξης Μαθητείας»

1.Ειδικότητες που θα προσφερθούν στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» είναι οι εξής: α) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, β) Σύγχρονη επιχειρηματική γεωργία.

2. Τα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών των ως άνω ειδικοτήτων πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας, με βάση το εγκεκριμένο Πλαίσιο Ποιότητας καθώς και τα κριτήρια, τα οποία είναι συμβατά με τα ισχύοντα αντίστοιχα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 5
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και Κατάρτιση Πίνακα Κατάταξης Συμμετεχόντων στην Πιλοτική Τάξη Μαθητείας

Οι κάτοχοι πτυχίου των ΕΠΑ.Λ της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (των τελευταίων τεσσάρων ετών), κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης (που θα εκδοθεί εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη συμμετοχή τους στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ στις ειδικότητες που ορίζονται ως άνω. Στη δημόσια πρόσκληση θα περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες: υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, κατάρτισης προσωρινού πίνακα κατάταξης, υποβολής ενστάσεων και κατάρτισης οριστικού πίνακα κατάταξης καθώς και οι αντίστοιχες προθεσμίες.

Άρθρο 6
Περιγραφή του Προγράμματος/Συμμετοχή των επιχειρήσεων

Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίαςΜαθητεία σε εργασιακό χώρο» πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα σε αντικείμενα αντίστοιχα των ειδικοτήτων του άρθρου 4 της παρούσης. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίαςΜαθητεία σε εργασιακό χώρο» είναι επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Μαθητείας και του Πλαισίου Ποιότητας της Μαθητείας στις Επιχειρήσεις.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην υλοποίηση της πιλοτικής «Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» ΕΠΑ.Λ, οφείλουν να διασφαλίζουν τα παρακάτω κριτήρια, που τις αναδεικνύουν σε δομές παροχής ποιοτικής Μαθητείας:

1. Η επιχείρηση εφαρμόζει τις αρχές του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Μαθητεία, όπως αυτό έχει καταρτιστεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον ΟΑΕΔ, και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο συνημμένο κείμενο κανόνων της παρούσης.

2. Μεταξύ της επιχείρησης και του μαθητευόμενου συνάπτεται «Σύμβαση Μαθητείας», η οποία συνυπογράφεται από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και τον εκπρόσωπο του ΟΑΕΔ και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο». Η Σύμβαση Μαθητείας συντάσσεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και λαμβάνουν από ένα η επιχείρηση, ο ΟΑΕΔ, η Σχολική Μονάδα και ο μαθητευόμενος. Η επιχείρηση τηρεί τους όρους της Σύμβασης Μαθητείας και του Προγράμματος Μάθησης στο χώρο εργασίας (learning agreement).

Το Πρόγραμμα Μάθησης στον χώρο εργασίας (learning agreement) είναι συμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών κάθε ειδικότητας, περιλαμβάνει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ή και ολοκληρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες/εργασίες και άλλα έργα (projects) και αποτελεί παράρτημα της σύμβασης Μαθητείας.

3. Η επιχείρηση ορίζει έμπειρο στέλεχος ως «εκπαιδευτή στην επιχείρηση», ο οποίος αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην επιχείρηση, την παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα, μέσω της οποίας ο μαθητευόμενος συμμετέχει στο πρόγραμμα.

4. Ο «εκπαιδευτής στην επιχείρηση» πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα, για την εφαρμογή της μαθητείας, την παροχή του οποίου αναλαμβάνει ο ΟΑΕΔ. Η επιχείρηση παρέχει κάθε διευκόλυνση στον υπεύθυνο εκπαιδευτή για τη συμμετοχή του στο εν λόγω πρόγραμμα επιμόρφωσης.

5. Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στον χώρο της επιχείρησης στη συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

6. Η επιχείρηση μεριμνά για την τήρηση των όρων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για την προστασία των εργαζομένων. Επίσης οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους μαθητευόμενους.

7. Η επιχείρηση οφείλει να ενημερώνει τον μαθητευόμενο για τις δραστηριότητες, τα αντικείμενα και τους τομείς της επιχείρησης και να τον εντάσσει ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον.

8. Η επιχείρηση οφείλει να συνεργάζεται με τη Σχολική Μονάδα για την υλοποίηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας, όπως αυτό ορίζεται από τις προδιαγραφές του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, και να αναθέτει στον εκπαιδευόμενο εργασίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα αυτό.

9. Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί όλα τα μέσα (ηλεκτρονικά και έντυπα) για την παρακολούθηση της υλοποίησης της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης (παρουσιολόγια, έντυπα προόδου μαθητή και κάθε άλλο έγγραφο που προβλέπεται από τις σχετικές εγκυκλίους).

10. Η επιχείρηση οφείλει να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το έντυπο Ε3.4 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις την έναρξη την Μαθητείας ή τη διακοπή αυτής για κάθε μαθητευόμενο που απασχολεί.

11. Η επιχείρηση ελέγχει και συνυπογράφει Ημερολόγιο Μάθησης, ειδικό έντυπο για την καταγραφή σε τακτική βάση των βασικών εργασιών ή ολοκληρωμένων έργων που εκτελεί ο μαθητευόμενος κατά τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας». Το έvτυπο συμπληρώνεται μηνιαίως από τον μαθητή, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή της επιχείρησης που τον επιβλέπει, και με αυτό το έντυπο ενημερώνεται ενυπογράφως ο εκπαιδευτικός της Σχολικής Μονάδας.

12. Η επιχείρηση ελέγχει και συνυπογράφει Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης Μαθητή το οποίο συμπληρώνεται σε ημερήσια βάση από τον μαθητευόμενο και στο τέλος κάθε μήνα σφραγίζεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης και αποστέλλεται στο ΕΠΑ.Λ εφαρμογής προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος για την έγκριση καταβολής της επιδότησης του προγράμματος

13. Η επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στον μαθητευόμενο για την εκπαίδευσή του στη Σχολική Μονάδα.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις των μαθητευόμενων

1. Ο μαθητευόμενος οφείλει να παρακολουθεί την «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» στη Σχολική Μονάδα.

2. Ο μαθητευόμενος οφείλει, παράλληλα με την «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» στη Σχολική Μονάδα, να συμμετέχει στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας».

3. Ο μαθητευόμενος οφείλει να εκτελεί κάθε εργασία που του αναθέτει ο υπεύθυνος γι’ αυτόν Εκπαιδευτικός (στη Σχολική Μονάδα) και ο υπεύθυνος εκπαιδευτής (στην επιχείρηση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας».

4. Ο μαθητευόμενος οφείλει να τηρεί τους όρους υγιεινής και ασφάλειας εργασίας της επιχείρησης.

5. Ο μαθητευόμενος οφείλει να τηρεί το ωράριο του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας».

6. Ο μαθητευόμενος οφείλει να έχει ευπρεπή εμφάνιση.

7. Ο μαθητευόμενος οφείλει να σέβεται την κινητή και ακίνητη περιουσία της επιχείρησης.

8. Ο μαθητευόμενος οφείλει να συνεργάζεται αρμονικά με τα στελέχη της επιχείρησης.

9. Ο μαθητευόμενος οφείλει να μην δημιουργεί προβλήματα σε πελάτες ή συνεργάτες της επιχείρησης.

10. Ο μαθητευόμενος οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους Υπευθύνους της Σχολικής Μονάδας σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στη συνεργασία του με την επιχείρηση.

11. O μαθητευόμενος οφείλει να προσκομίζει, όπου απαιτείται, όλες τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις για την εξάσκηση του επαγγέλματος και να συμπληρώνει έγκαιρα όλα τα έντυπα Μαθητείας (παρουσιολόγια, έντυπο προόδου μαθητή κ.λπ.) σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Εκπαιδευτικό.

12. Ο μαθητευόμενος οφείλει να συνυπογράψει τη Σύμβαση Μαθητείας με την επιχείρηση.

13. Με την ολοκλήρωση του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας» οι μαθητευόμενοι οφείλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης της μαθητείας.

14. Το όριο απουσιών της «Ενισχυτικής Εργαστηριακής Εκπαίδευσης» δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού ωρών του Προγράμματος. Σε περιπτώσεις ασθένειας με κατάθεση δικαιολογητικού από Δημόσιο φορέα δύναται το παραπάνω ποσοστό να αυξάνεται κατά 5%.

15. Το όριο απουσιών του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των εργάσιμων ημερών του Προγράμματος. Σε περιπτώσεις ασθένειας με κατάθεση δικαιολογητικού από Δημόσιο φορέα δύναται το παραπάνω ποσοστό να αυξάνεται κατά 5%.

16. Σε περίπτωση υπέρβασης ενός εκ των παραπάνω ορίων ο ωφελούμενος του προγράμματος χάνει την ιδιότητα του μαθητευόμενου και διακόπτεται η φοίτηση του στο ΕΠΑ.Λ και η εκπαίδευση του στον χώρο εργασίας με απόφαση του Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ ή του Συλλόγου διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 9
Δικαιώματα των μαθητευόμενων

Οι μαθητευόμενοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

1. Στον μαθητευόμενο παρέχεται αμοιβή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10 της παρούσας.

2. Στον μαθητευόμενο δίδεται σπουδαστική άδεια για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις.

3. Στον μαθητευόμενο εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 – 658 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθενείας.

4. Ο μαθητευόμενος δικαιούται, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, τις κανονικές άδειες των μισθωτών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 1346/1983, όπως ισχύει.

5. Ο μαθητευόμενος δικαιούται εκπαίδευση σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών, η οποία τον οδηγεί σε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, ανεξάρτητα από τον χώρο μαθητείας, τα οποία συμπληρώνονται κατάλληλα στη σχολική μονάδα.

6. Ο μαθητευόμενος δικαιούται παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πρόγραμμα μάθησης στην επιχείρηση, η οποία παρέχεται από τις οικείες δομές του ΟΑΕΔ και των ΕΠΑ.Λ.

7. Ο μαθητευόμενος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με τα επαγγελματικά του δικαιώματα από τον εκπαιδευτικό της ειδικότητας που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας»

8. Ο μαθητευόμενος έχει δικαίωμα να αναφέρει στον Δ/ντή ή στον υπεύθυνο καθηγητή της Σχολικής Μονάδας τη μη τήρηση των όρων της Σύμβασης και της εργατικής νομοθεσίας.

9. Ο μαθητευόμενος για σοβαρούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη του υπευθύνου του ΕΠΑ.Λ, δύναται να ζητήσει τη διακοπή της Σύμβασης Μαθητείας στην επιχείρηση και την τοποθέτηση του σε άλλη επιχείρηση, εάν είναι εφικτό, για τη συνέχιση του προγράμματος.

Άρθρο 10
Αποζημιώση μαθητευόμενων/Ασφαλιστική κάλυψη

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητών της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας» ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας»

Το σύνολο της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, θα καταβάλλεται μηνιαίως από την επιχείρηση, όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα «Εκπαίδευση στον χώρο εργασίας Μαθητεία στον εργασιακό χώρο» της εφαρμογής της «Πιλοτικής Τάξης Μαθητείας».

Στον μαθητευόμενο παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για το διάστημα του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951 όπως ισχύει, στα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 2, του άρθρου 22, του Α.Ν. 1846/1951 όπως ισχύουν, καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995.

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 4186/2013 (Α’ 193) και της οικ.29378/408/26062015 Κοινής Υπουργικής Απόφασης έχουν εφαρμογή και στην απόφαση αυτή.

Άρθρο 11
Εποπτεία εφαρμογής του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίαςΜαθητεία σε εργασιακό χώρο».

1. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ασκεί από κοινού με τον ΟΑΕΔ την παρακολούθηση της υλοποίησης του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίαςΜαθητεία σε εργασιακό χώρο», σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Μαθητεία.

2. Η ευθύνη του συντονισμού για την ποιοτική εφαρμογή του προγράμματος ανατίθεται από κοινού στα Γραφεία Διασύνδεσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, τα ΚΠΑ ΟΑΕΔ και στις Διευθύνσεις των οικείων ΕΠΑΛ. Ειδικότερα, έχουν αρμοδιότητα για τα εξής:

α. Τη συστηματική παρακολούθηση και πιστοποίηση της ορθής εφαρμογής του “Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίαςΜαθητεία σε εργασιακό χώρο” και την υποβολή σχετικών εκθέσεων.

β. Τη στενή συνεργασία του Γραφείου Διασύνδεσης, του υπεύθυνου εκπαιδευτικού της Σχολικής Μονάδας με τον Εκπαιδευτή της Επιχείρησης σχετικά με τη συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων για την ποιοτική εφαρμογή και παρακολούθηση του προγράμματος.

γ. Την τήρηση των όρων υλοποίησης του “Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίαςΜαθητεία σε εργασιακό χώρο”, όπως περιγράφονται στη «Σύμβαση Μαθητείας».

δ. Την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής σε Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας και Επιχειρηματικότητας στους μαθητευόμενους, ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους μήνες του Προγράμματος, εφόσον η επιχείρηση, τρεις τουλάχιστον μήνες προ της ολοκλήρωσης του Προγράμματος δηλώσει την από μέρους της έλλειψη ενδιαφέροντος συνέχισης της συνεργασίας με τον μαθητευόμενο.

Άρθρο 12
Αξιολόγηση της πιλοτικής Τάξης Μαθητείας

1. Η αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής της «Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. αφορά: α. την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μάθησης των μαθητευομένων β. τη συνολική αξιολόγηση του Πιλοτικού Προγράμματος

2. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μάθησης πραγματοποιείται:

α. στη Σχολική Μονάδα («Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας») θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες για τα ΕΠΑ.Λ. και με συντελεστή βαρύτητας 50% στην τελική αξιολόγηση του μαθητή

β. στον χώρο εργασίας («Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίαςΜαθητεία σε εργασιακό χώρο»). Ο βαθμός αξιολόγησης στον χώρο της επιχείρησης («Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίαςΜαθητεία σε εργασιακό χώρο») έχει συντελεστή βαρύτητας 50% στην τελική αξιολόγηση του μαθητή και γίνεται με βάση:

βα. Το Ημερολόγιο Μάθησης του προγράμματος

ββ. Τη διερεύνηση και την πρόοδο υλοποίησης των έργων (projects), που αποτυπώνεται περιληπτικά στο Ημερολόγιο Μάθησης και ορίζεται στη Σύμβαση Μαθητείας του άρθρου 7 της παρούσης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή της επιχείρησης.

βγ. Τη τελική εξέταση, επίδειξη δεξιοτήτων και παρουσίαση των έργων (projects) σε πραγματική ή ψηφιακή μορφή.

3. Η συνολική αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος Μαθητείας πραγματοποιείται ως εξής:

Συστήνεται Επιτροπή Αξιολόγησης του Πιλοτικού Προγράμματος Μαθητείας αποτελούμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του ΟΑΕΔ, η οποία καθορίζει αναλυτικά τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος

Οι υπεύθυνοι τομέων ειδικότητας ή και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικότητας αρμόδιοι για τις σχολικές μονάδες στις οποίες πραγματοποιήθηκε το πιλοτικό πρόγραμμα Μαθητείας συντάσσουν σχετική έκθεση την οποία υποβάλλουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης του πιλοτικού Προγράμματος Μαθητείας. Στην έκθεση αυτή λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις όλων των εμπλεκομένων στο Πρόγραμμα.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του πιλοτικού προγράμματος Μαθητείας υποβάλλει στο διυπουργικό συντονιστικό όργανο τελική έκθεση αξιολόγησης

Θα πραγματοποιηθεί μια ενδιάμεση αξιολόγηση του Προγράμματος από την ανωτέρω Επιτροπή, η οποία αφορά κυρίως τις διαδικασίες προετοιμασίας, επιλογής, τοποθέτησης και αρχικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και μια τελική αξιολόγηση μετά το πέρας της υλοποίησης του Προγράμματος.

4. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Πιλοτικής «Τάξης Μαθητείας» θα αξιοποιηθούν για την αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού της Μαθητείας.

Άρθρο 13
Ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής της «Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ Πιστοποίηση προσόντων.

Οι απόφοιτοι της πιλοτικής «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους σύμφωνα με την περ. Δ’, της παρ. 14, του άρθρου 46, του ν. 4186/2013 (Α’ 193), η οποία προστέθηκε με την παρ. 6, του άρθρου 72, του ν. 4310/2014 (Α’ 258).

Άρθρο 14
Διασφάλιση Ποιότητας

Η ποιότητα του συνόλου των διαδικασιώ, τόσο για την παροχή της εκπαίδευσης στην Σχολική Μονάδα («Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας»), όσο και στον χώρο εργασίας («Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας»), διασφαλίζεται με την υιοθέτηση των αρχών του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση Κατάρτιση και Μαθητεία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 1 έως 11 της παρούσας

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ