Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίησης

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων σε Τομείς και Ειδικότητες Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων - ΕΠΑΛ Τριετούς Φοίτησης

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2636/2018)

Αρ.Πρωτ.Φ2/107972/Δ4/28-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Ε-mail: depek_spoudon(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Μ. Κίσκιρα
Τηλέφωνο: 210 344 32 40
Fax: 210-344 23 65

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83)

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 105 του ν.4547/2018 (Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις παρ. 2 και 3.
2. Την παρ. 2, περ. ι) του άρθρου 43 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 45 του ν.4264/2014 (Α΄ 118) και την παρ. 2(β) του άρθρου 34 του ν.4415/2016 (Α΄ 159).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 4 και 5, αντίστοιχα, του άρθρου 66 του ν.4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν.4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
5. Την παρ. 15 του άρθρου 46 του ν.4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 66 του ν.4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν.4547/2018 (Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων... Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων…».
10. Το π.δ 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Την υπ’ αριθμ. 201408/Υ1/16/25-11-2016 (Β΄ 3818) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
12. Την υπ΄ αριθμ. Φ20/82041/Δ4/20-05-2016 (Β΄ 1489) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν.4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους».
13. Την υπ΄ αριθμ. 28/14-06-2018 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/181/106202/Β1/27-06-2018 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α΄ 83) ανά τάξη, ως ακολούθως:

Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Νέα Ελληνικά4
2Μαθηματικά 1Άλγεβρα3
Γεωμετρία1
3Φυσικές Επιστήμες 2Φυσική2
Χημεία1
Βιολογία1
4Πολιτική Παιδεία1
5Ιστορία1
6Θρησκευτικά1
7Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)2
8Φυσική Αγωγή1
9Πληροφορική32
 ΣΥΝΟΛΟ20 ώρες
1 Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
2 Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 32
2Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων2
ΣΥΝΟΛΟ4 ώρες
3     Όταν   ο αριθμός των μαθητών του τμήματος είναι μεγαλύτερος από δεκαέξι (16), κάθε τμήμα χωρίζεται σε  δύο  ομάδες.  Σε  κάθε ομάδα  διδάσκονται  εναλλάξ τα  μαθήματα  «Πληροφορική»  και «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως.

ΙΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Αγωγή Υγείας2
2Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου
3Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής2
4Αρχές Μηχανολογίας2
5Αρχές Οικονομίας2
6Βασικές Αρχές Σύνθεσης
7Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη2
8Ναυτιλιακές Γνώσεις2
ΣΥΝΟΛΟ6 ώρες
4 Οι μαθητές επιλέγουν τρία (3) μαθήματα μεταξύ των οκτώ (8) προσφερόμενων μαθημάτων ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑΛ.

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Νέα Ελληνικά3
Μαθηματικά5 Άλγεβρα2
Γεωμετρία1
Φυσικές Επιστήμες 6 Φυσική1
Χημεία1
4Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)1
5Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
ΣΥΝΟΛΟ10 ΩΡΕΣ
5 Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία
6 Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

ΙΙ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1 . ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης
2Περιβάλλον και Γεωργία1Θ+1Ε
3Φυτική Παραγωγή2Θ+2Ε
4Ζωική Παραγωγή2Θ+1Ε
5Τεχνολογία Τροφίμων2Θ+2Ε
6Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου1Θ+1Ε
7Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μηχανήματα1Θ+1Ε
8Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ:20 ΩΡΕΣ

2. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Αρχές Λογιστικής2Θ+2Ε
2Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
3Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές
4Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)
5Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές-Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)
6Στοιχεία Δικαίου (Αστικό –Εμπορικό-Εργατικό –Τουριστικό)
7Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική
8Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ

3. ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Οικοδομικό Σχέδιο
2Τοπογραφία2Θ+2Ε
3Τοπογραφικό Σχέδιο – Ψηφιακή Χαρτογραφία
4Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά2Θ+2Ε
5Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι
6Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές
7Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ

4. ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Ελεύθερο Σχέδιο
2Γραμμικό Σχέδιο
3Ιστορία της Τέχνης
4Αρχές Σύνθεσης
5Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ
6Ειδικό Εργαστηριακό μάθημα7
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
7 Οι μαθητές διδάσκονται ένα από τα παρακάτω εργαστηριακά μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Ε.Κ. ή του Σ.Ε. του ΕΠΑ.Λ. και τις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν στο αντίστοιχο ΕΠΑ.Λ.:
1Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας
2Τεχνολογία Υφαντικών Υλών
3Εργαστήριο Χαρακτικής-Πλαστικής
4Εισαγωγή στις Ξύλινες Κατασκευές*
*Το μάθημα «Εισαγωγή στις Ξύλινες Κατασκευές» επιλέγεται μόνο στα ΕΠΑ.Λ. στα οποία λειτουργεί στη Γ΄ τάξη η ειδικότητα «Επιπλοποιίας-Ξυλογλυπτική».

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Ηλεκτροτεχνία (Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος)2Θ+2Ε
2Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Ηλεκτρολογικό Σχέδιο2Θ+4Ε
3Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών
4Αυτοματισμοί, Αισθητήρες
5Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά2Θ+3Ε
6Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ

6. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής - Εφαρμογές3Θ+2Ε
2Μηχανική -Αντοχή Υλικών
3Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών
4Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών-Εφαρμογές2Θ+4Ε
5Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές2Θ+2Ε
6Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ

7. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών1Θ+3Ε
2Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών2Θ+2Ε
3Βασικά θέματα Πληροφορικής1Θ+2Ε
4Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων1Θ+2Ε
5Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων
6Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού1Θ+1Ε
7Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ

8. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Ανατομία – Φυσιολογία Ι
2Πρώτες Βοήθειες
3Υγεία και Διατροφή
4Διαπροσωπικές Σχέσεις
5Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
6Αγγλικά Τομέα
7Ειδικό Μάθημα A 84(Θ+E)
8Ειδικό Μάθημα B 84(Θ+E)
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
8 Οι μαθητές διδάσκονται δύο από τα παρακάτω ειδικά μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Ε.Κ. ή του Σ.Ε. του ΕΠΑ.Λ. και τις ειδικότητες του Τομέα που λειτουργούν στο ΕΠΑ.Λ. στη Γ΄ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
α) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ I (1Θ+3Ε)
β) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ I (1Θ+3Ε)
γ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ I (1Θ+3Ε)
δ) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ I (1Θ+3Ε)
ε) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ I (1Θ+3Ε)
στ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ I (4Ε)
ζ) ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΑ I (1Θ+3Ε)
η) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι (1Θ+3Ε)
θ) ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ I (1Θ+3Ε)
Σε περιπτώσεις όπου στο ΕΠΑ.Λ. ή σε Ε.Κ. της περιοχής δεν είναι δυνατή η διδασκαλία 2ου Eιδικού Μαθήματος λόγω μη ύπαρξης σχετικού εργαστηρίου, τότε με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και την έγκριση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι τέσσερις (4) ώρες του Ειδικού Μαθήματος Β κατανέμονται ως εξής:
(α) 1 ώρα (Θ) στο μάθημα «Ανατομία – Φυσιολογία Ι» (β) 1 ώρα (Ε) στο μάθημα «Πρώτες Βοήθειες»
(γ) 1 ώρα (Ε) στο μάθημα «Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα»
(δ) 1 ώρα (Ε) στο «Ειδικό Μάθημα Α»

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Νέα Ελληνικά3
2Μαθηματικά9Άλγεβρα2
  Γεωμετρία1
3Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική2
4Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)1
5Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1
ΣΥΝΟΛΟ10 ΩΡΕΣ
9 Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

1. ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
2Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
3Δενδροκομία - Αμπελουργία2Θ+2Ε
4Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας- Κηπευτικές Καλλιέργειες2Θ+2Ε
5Αρδεύσεις Καλλιεργειών1Θ+2Ε
6Φυτοπροστασία1Θ+2Ε
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
2Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
3Διατροφή Αγροτικών Ζώων2Θ+2Ε
4Εκτροφή Αγροτικών Ζώων2Θ+2Ε
5Υδατοκαλλιέργειες1Θ+2Ε
6Μελισσοκομία -Σηροτροφία1Θ+2Ε
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
2Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
3Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων2Θ+2Ε
4Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων2Θ+2Ε
5Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων2Θ+2Ε
6Ασφάλεια Τροφίμων1Θ+1Ε
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
2Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
3Ανθοκομικά Φυτά1Θ+2Ε
4Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων στην Κηποτεχνία1Θ+2Ε
5Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων2Θ+2Ε
6Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών2Θ+2Ε
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ

2. ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου1Θ+2Ε
4Φορολογική Πρακτική2Θ+3Ε
5Λογιστικές Εφαρμογές
6Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων1Θ+2Ε
4Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων1Θ+2Ε
5Γεωγραφία Τουρισμού
6Εφαρμογές στον Τουρισμό
7Αγγλικά Ειδικότητας
8Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ισπανικά ή Ιταλικά
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου1Θ+1Ε
4Διαφήμιση (Εισαγωγή, Δημιουργία και Προβολή)2Θ+3Ε
5Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
6Εφαρμογές Μάρκετινγκ
7Λογιστικές Εφαρμογές
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών2Θ+2Ε
4Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών2Θ+2Ε
5Εφαρμογές Εφοδιαστικής2Θ+2Ε
6Λογιστικές Εφαρμογές
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ

3. ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
2Οικοδομική
3Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής1Θ+2Ε
4Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα
5Οργάνωση Τεχνικών Έργων1Θ+2Ε
6Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ

4. ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
2Τεχνολογία Υλικών
3Ελεύθερο Σχέδιο -Χρώμα
4Γραφιστικές Εφαρμογές
5Τεχνολογία Εκτυπώσεων
6Ψηφιακή Σχεδίαση Εντύπων
7Γραμματογραφία
8Αγγλικά Ειδικότητας
 ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
2Τεχνολογία Υλικών
3Εργαστήριο Χειροποίητου Κοσμήματος
4Εργαστήριο Αναπαραγωγικού Κοσμήματος- Σμάλτο
5Σχέδιο Κοσμηματοποιίας
6Εργαστήριο Πλαστικής -Μεταλλοπλαστικής
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
2Τεχνολογία Υλικών
3Βασικές Τεχνικές Συντήρησης Έργων Τέχνης
4Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς
5Αντίγραφο Έργων Τέχνης
6Σχεδιαστική Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης
7Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
2Τεχνολογία Υλικών
3Τεχνολογία Προτύπων Κοπής (Πατρόν)
4Ηλεκτρονική Σχεδίαση Βιομηχανικού Προϊόντος
5Τεχνολογία Υφάσματος και Οργάνωση Συλλογής Ενδύματος
6Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσματος1Θ+2Ε
7Τεχνολογία Παραγωγή Ενδυμάτων
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
2Τεχνολογία Υλικών
3Ελεύθερο Σχέδιο -Χρώμα
4Ψηφιακή Σχεδίαση
5Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων
6Διακοσμητική Σύνθεση- Τρισδιάστατη Μακέτα
7Αγγλικά Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
2Τεχνολογία Υλικών
3Ξύλινες Κατασκευές1Θ+4Ε
4Συνδεσμολογία Επίπλου- Ξυλογλυπτική1Θ+4Ε
5Τεχνολογία Ξύλου - Μετρήσεις
6Γραμμικό Σχέδιο
7Ελεύθερο Σχέδιο
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ

5. ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Ψηφιακά Συστήματα
2Δίκτυα Υπολογιστών
3Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά – Κατασκευές
4Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων - Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
5Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας
6Τηλεπικοινωνίες – Τηλεματική2Θ+2Ε
7Ρομποτική
8Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Ηλεκτροτεχνία 2
2Ηλεκτρικές Μηχανές
3Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 22Θ+3Ε
4Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας – Ηλεκτρικών Μηχανών
5Αυτοματισμοί Προγραμματισμένης Λογικής2Θ+3Ε
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ

6. ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Στοιχεία Μηχανών
2Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
3Μηχανουργική Τεχνολογία- Εργαλειομηχανές2Θ+4Ε
4Ανελκυστήρες- Ανυψωτικές Μηχανές
5Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού2Θ+4Ε
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Στοιχεία Μηχανών
2Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
3Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων1Θ+3Ε
4Ύδρευση - Αποχέτευση1Θ+2Ε
5Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης1Θ+4Ε
6Σχέδιο Ειδικότητας
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Στοιχεία Μηχανών
2Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού
3Στοιχεία Ψύξης – Κλιματισμού (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
4Εγκαταστάσεις Κλιματισμού2Θ+4Ε
5Σύστημα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού1Θ+2Ε
6Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Στοιχεία Μηχανών
2Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
3Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
4Συστήματα Αυτοκινήτου3Θ+3Ε
5Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων2Θ+3Ε
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Στοιχεία Μηχανών
2Κινητήρες Αεροσκαφών
3Κινητήρες Αεροσκαφών (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
4Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών2Θ+4Ε
5Διαδικασίες Συντήρησης Αεροσκαφών
6Τεχνολογία Αεροπορικού Υλικού1Θ+2Ε
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ

7. ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Προγραμματισμός Υπολογιστών
2Δίκτυα Υπολογιστών
3Προγραμματισμός Υπολογιστών (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
4Δίκτυα Υπολογιστών (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
5Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
6Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο
7Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών
8Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Προγραμματισμός Υπολογιστών
2Δίκτυα Υπολογιστών
3Προγραμματισμός Υπολογιστών (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
4Δίκτυα Υπολογιστών (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
5Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς
6Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων
7Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα Υπολογιστών
8Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ

8. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2Υγιεινή
3Νοσηλευτική ΙΙ2Θ+8Ε
4Στοιχεία Παθολογίας
5Χειρουργική – Τεχνική Χειρουργείου
6Στοιχεία Μαιευτικής - Γυναικολογίας
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2Υγιεινή
3Μικροβιολογία ΙΙ2Θ+2Ε
4Αιματολογία1Θ+2Ε
5Κλινική Βιοχημεία1Θ+4Ε
6Ανοσολογία1Θ+2Ε
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2Υγιεινή
3Παιδαγωγικό Περιβάλλον Βρεφονηπιακού Σταθμού
4Αγωγή Βρέφους και Νηπίου2Θ+2Ε
5Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας
6Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία ΙΙ
7Μουσικοκινητική Αγωγή
8Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2Υγιεινή
3Κινησιολογία
4Φυσικοθεραπεία2Θ+2Ε
5Πρακτική Φυσικοθεραπεία1Θ+2Ε
6Μάλαξη
7Φυσικά Μέσα και Εφαρμογή τους1Θ+2Ε
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2Υγιεινή
3Οργάνωση- Εξοπλισμός – Υλικά Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου
4Οδοντοτεχνία ΙΙ1Θ+2Ε
5Ακίνητη Προσθετική1Θ+2Ε
6Ακίνητη Προσθετική και Πορσελάνη1Θ+3Ε
7Στοιχεία Ορθοδοντικής1Θ+2Ε
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2Υγιεινή
3Ακτινοπροστασία
4Νεότερες Απεικονιστικές Μέθοδοι
5Ακτινοτεχνολογία ΙΙ1Θ+6Ε
6Ακτινοανατομική1Θ+2Ε
7Δεοντολογία Επαγγέλματος
 ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2Υγιεινή
3Συνταγολογία- Νομοθεσία- Βιβλία Φαρμακείου
4Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ1Θ+2Ε
5Κοσμητολογία1Θ+2Ε
6Στοιχεία Φαρμακογνωσίας1Θ+2Ε
7Φαρμακολογία - Τοξικολογία
 ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2Υγιεινή
3Μακιγιάζ
4SPA και Λουτροθεραπεία1Θ+2Ε
5Σύγχρονη Αισθητική ΙΙ1Θ+5Ε
6Αισθητική Άκρων - Ονυχοπλαστική
7Κοσμητολογία Τεχνολογία Υλικών
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
α/αΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
1Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ
2Υγιεινή
3Υγιεινή Κόμης Τριχωτού Κεφαλής – Τοξικολογία- Δερματολογία
4Εργαστήριο Τεχνικών Εργασιών
5Καλλιτεχνικά Χτενίσματα
6Τεχνολογία Υλικών
7Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής ΙΙ
ΣΥΝΟΛΟ20 ΩΡΕΣ

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019 για την Α΄ και Β΄ τάξη του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και από το σχολικό έτος 2019-2020 για την Γ΄ τάξη του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

Από την ισχύ της παρούσης (σχολικό έτος 2018-2019) παύει να ισχύει η υπ΄ αριθμ. Φ2/92271/Δ4/05-06-2018 (Β΄ 2187) Υπουργική Απόφαση κατά το μέρος που αφορά στην Α΄ και Β΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης. Αντίστοιχα, από το σχολικό έτος 2019-2020 παύει να ισχύει η υπ΄ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 (Β΄ 1426) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. Φ2/95229/Δ4/07-06-2017 (Β΄ 2071) και Φ2/89289/Δ4/31-05-2018 (Β΄ 2122) όμοιές της, κατά το μέρος που αφορά στην Γ΄ τάξη Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τετραετούς φοίτησης.

Η Δ΄ τάξη του τετραετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. θα λειτουργήσει έως το σχολικό έτος 2019-2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ


Εκτύπωση