ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΣ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΣ

Αρ.Πρωτ.41474/Γ2/24-04-2007/ΥΠΕΠΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - T.E.E
Πληροφορίες: Αθ. Μαράντου
Τηλ.: 210 3442228
Fax: 210 3442234
e-mail: tee(ΑΤ)ypepth.gr
,
 

ΘΕΜΑ : «Ενημερωτικό για τις ΕΠΑ.Σ».

Σχετικά με τη λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) για τη σχολική χρονιά 2007-2008, σας ενημερώνουμε ότι:

Α. Εγγραφές μαθητών στις ΕΠΑ.Σ.

Στην Α΄ τάξη των ΕΠΑ.Σ. εγγράφονται:

α) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου

β) Όσοι προάγονται στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων

γ) Όσοι έχουν προαχθεί στη Β΄ τάξη του Α΄ κύκλου ΤΕΕ

δ) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β΄ Κύκλου ΤΕΕ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας

ε) Μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου

στ) Μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γεν. Λυκείου, ΤΕΛ, Εν. Λυκείου, ΛΕΝ, ΕΠΛ

ζ) Μαθητές του Β΄ κύκλου ΤΕΕ

η) Προαχθέντες της Α΄ και Β΄ τάξης των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ ημερησίων και εσπερινών.

θ) Προαχθέντες της Δ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου

ι) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων προς αυτές σχολών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας

ια) Απορριπτόμενοι της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

ιβ) Kάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ. για την απόκτηση άλλης ειδικότητας

ιγ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α’ τάξης ΕΠΑ.Σ.

ιδ) Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ για την απόκτηση άλλης ειδικότητας

Β. Δικαιολογητικά εγγραφών

1.α) Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης για εγγραφή σε ΕΠΑ.Σ. το οποίο εκδίδεται εφάπαξ και έχει θέση επίσημου τίτλου εγγραφής ή ενδεικτικό Δ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου.
Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει το αποδεικτικό Σπουδών Α΄ τάξης στέλνει το ατομικό δελτίο του μαθητή επισημοποιημένο στο σχολείο που γίνεται η εγγραφή, ή

β) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, η ΕΠΑ.Σ στην οποία γίνονται οι εγγραφές πρέπει με έγγραφό της να ζητήσει επαλήθευση τίτλου και ακριβές απόσπασμα του μητρώου του μαθητή από το σχολείο έκδοσης του πτυχίου

2.Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα των οποίων είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του.

3. Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή. Κηδεμόνας του μαθητή, εφόσον αυτός είναι ανήλικος, είναι ο πατέρας ή η μητέρα και απουσία αυτών ή κωλυομένων από το νόμο, ο έχων την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή το υπό τούτου νομίμως κατά περίπτωση ή παγίως εξουσιοδοτημένο ενήλικο μέλος της οικογένειάς του.

4. Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος για την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, σχετικά με τη διπλή φοίτηση.

Η ταυτόχρονη φοίτηση σε ΕΠΑ.Λ. ή σε άλλο σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οποιουδήποτε υπουργείου ή σε σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν επιτρέπεται.

Γ. Προθεσμίες εγγραφών

1. Οι εγγραφές των μαθητών στις ΕΠΑ.Σ. για κάθε σχολικό έτος γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές που δεν μπόρεσαν αιτιολογημένα να εγγραφούν, καθώς και για τους παραπεμπόμενους σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο μαθητές.

Ο Διευθυντής

Παύλος Γρ. Νταβαρίνος


Εκτύπωση