Εγκύκλιος Έναρξης Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2017 - 2018

Pin It

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2017-2018

Αρ.Πρωτ.216182/Δ2/08-12-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Θ. Κανελλοπούλου
Τηλέφωνο: 210-3443010
Fax: 210-3443390
e-mail:sde_tmd(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2017-2018»

Σχετ.: η με αρ. πρωτ. 167152/Δ2/06-10-2017 Υ.Α. (Β΄ 3638)
η με αρ. πρωτ. 211624/Δ2/04-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΘΙΨ4653ΠΣ-1ΝΤ) απόφαση

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Δ.Ε.):

Α1. Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017:

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκδίδουν τους Πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας:

• Η κάθε Δ.Δ.Ε. εισέρχεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), https://opsyd.sch.gr/ και εξάγει σε αρχείο/αρχεία τις αιτήσεις των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εμφανίζονται στα αρχεία με βάση την σειρά κατάταξής τους στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών. Οι Πίνακες κατάταξης των υποψήφιων διδασκόντων της Δ.Δ.Ε. συντάσσονται σύμφωνα με τα αρχεία.

• Η Δ.Δ.Ε. ελέγχει την ορθότητα των αρχείων αντιπαραβάλλοντας την σειρά που εμφανίζονται οι υποψήφιοι στα αρχεία με την σειρά κατάταξής τους στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών. Οι κυρωμένοι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών είναι αναρτημένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr/

• Στη συνέχεια οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγουν τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν στην Ενισχυτική Διδασκαλία με βάση την σειρά κατάταξής τους στους Πίνακες σύμφωνα με την παράγραφο 17 της με αρ. πρωτ. 167152/Δ2/06-10-2017 Υ.Α. (Β΄ 3638) και με βάση τις ανάγκες της κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αυτές καθορίζονται στον πίνακα ΣΚΑΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού έχουν γίνει οι ανωτέρω ενέργειες αναρτούν τη Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017, έως ώρα 14.00 στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο
α) τους Πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων) και
β) πίνακα όπου θα αποτυπώνεται η κατανομή ειδικοτήτων – ωρών ανά ΣΚΑΕ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.

Α2. Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017:

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

• συνάπτουν τις συμβάσεις έργου των Υπευθύνων των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης.

• τοποθετούν τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς ανά ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ, εκδίδουν τις σχετικές Αποφάσεις Πρόσληψης και Τοποθέτησης και υπογράφονται οι συμβάσεις εργασίας.

• μεριμνούν ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές/τριες για την έναρξη του προγράμματος από τις οικείες σχολικές μονάδες και καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

• Σε όσες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν δεν επαρκεί για τη λειτουργία των ΣΚΑΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της με αρ.πρωτ. 211624/Δ2/04-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΘΙΨ4653ΠΣ-1ΝΤ) Απόφασης, τότε με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του προγράμματος, ο Δ/ντής της οικείας Δ.Δ.Ε. δύναται να κάνει χρήση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τις Β΄ και Γ΄ αναθέσεις σε ήδη επιλεγέντες διδάσκοντες, με την προϋπόθεση οι συνολικές ώρες των διδασκόντων να μην υπερβαίνουν το όριο που αντιστοιχεί στις ώρες διδασκαλίας των Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου, στο πλαίσιο της κατανομής πιστώσεων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2017-2018.

• Σε περίπτωση πρόσληψης αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου ή ωρομισθίου με σκοπό να καλύψει το κενό που θα προκύψει από απουσία διδάσκοντα με δικαιολογημένη μακροχρόνια άδεια (κατ’ εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 167152/Δ2/06-10-2017 Υ.Α.), η ημερομηνία έναρξης καθώς και η ημερομηνία λήξης της σύμβασής του (δηλαδή η ημερομηνία επανόδου στα διδακτικά καθήκοντα του/της διδάσκοντα/ουσας που απουσίαζε) θα πρέπει να αναγράφονται στην Απόφαση Πρόσληψης της Δ.Δ.Ε. και να ενημερώνεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ.

Β. ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ:

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. μόνο την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης). Σε περίπτωση που κάποιες Δ.Δ.Ε. αργούν λόγω τοπικής εορτής, οι επιλεγέντες υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιαστούν την επόμενη μέρα, Τετάρτη 13/12/2017 και ώρα 09:00.
Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την Ενισχυτική Διδασκαλία, ανά ειδικότητα και η τοποθέτηση τους ανά ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ θα καθορίζεται βάσει της σειράς κατάταξης τους στους οικείους ενιαίους πίνακες και σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 167152/Δ2/06-10-2017 Υ.Α. (Β΄ 3638). Δηλαδή, ο υποψήφιος διδάσκων ο οποίος είναι πρώτος στον Πίνακα κατάταξης επιλέγει πρώτος σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από την αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Η μη παρουσίαση ενός επιλεγέντα υποψηφίου σε μία Δ.Δ.Ε. ή η παραίτησή του μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν επιφέρει ποινή σχετικά με τη θέση του στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών.

Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 παρουσιάζονται στα ΣΚΑΕ, και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των ΣΚΑΕ. Οι εκπαιδευτικοί που παρουσιάστηκαν στις οικείες Δ.Δ.Ε. την Τετάρτη 13/12/2017 λόγω τοπικής αργίας, παρουσιάζονται στα ΣΚΑΕ την Πέμπτη 14/12/2017.

Γ. ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

• Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται η Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 με εξαίρεση των Δ.Δ.Ε. οι οποίες αργούσαν τη 12η Δεκεμβρίου 2017, για τις οποίες ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η Πέμπτη 14/12/2017.

• Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 167152/Δ2/06-10-2017 Υ.Α. (Β΄ 3638), η Ενισχυτική Διδασκαλία λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων, δηλαδή 31 Μαΐου 2018 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. ΑΔΑ: 61Ι44653ΠΣ-Θ7Ρ

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συντονίζουν, εποπτεύουν και ελέγχουν την όλη διαδικασία.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δ/θμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2017/18 με κωδικό ΟΠΣ 5009800 στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020”».

Συνημμένα:
1) Δήλωση τοποθέτησης
2) Κατανομή ειδικοτήτων-ωρών ανά ΣΚΑΕ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)
3) Πίνακας ΣΚΑΕ-Εκπαιδευτικών (Ανακοινοποιημένος)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση