ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΦΕΚ 1417/2006)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1417/2006)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1417
26 Σεπτεμβρίου 2006

Αριθμ. 88739/Γ7
Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30.9.1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Το ν. 3194 (ΦΕΚ 267/τ. Α΄/20.11.2003) «Ρύθμιση Εκπαιδευτικών Θεμάτων και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Γ2/3345/2.9.1988 υπουργικής απόφασης «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολείων» που κυρώθηκε με το ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄).

4. Το π.δ. 86 (ΦΕΚ 73/12.4.2001) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου».

5. Την υπ’ αριθμ. Γ7/45871/18.5.2004 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 786/τ. Β΄/26.5.2004) «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων».

6. Την υπ’ αριθμ. Γ2/3850 (ΦΕΚ 658/τ. Β΄/1.7.1998) υπουργική απόφαση με θέμα «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων».

7. Την υπ’ αριθμ. 65473/Γ7/30.6.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 932/τ. Β΄/6.7.2005) «Συγκρότηση Επιτροπής
Καλλιτεχνικών Σχολείων».

8. Την υπ’ αριθμ. 68/16.5.2006 πράξη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.

9. Την υπ’ αριθμ. 67864/Δ4/5.7.2006 απόφαση με θέμα: «Ίδρυση τάξης Καλλιτεχνικού Ενιαίου Λυκείου», αποφασίζουμε:

Α. Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων.

1. Στα Καλλιτεχνικά Λύκεια και συγκεκριμένα στην Α΄ τάξη αυτών εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων. Η προαγωγή των μαθητών των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων στις εξετάσεις Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παραμονή τους στο Καλλιτεχνικό Λύκειο.

2. Ο αριθμός των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εκδίδεται μέχρι τα τέλη Μαρτίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης των Καλλιτεχνικών Λυκείων της αρμοδιότητάς της. Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν είναι : η κτιριακή υποδομή του σχολείου και γενικότερα όλες οι αναγκαίες προϋπoθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

Β. Μετεγγραφές − φοίτηση μαθητών

Μετεγγραφές μαθητών σε οποιαδήποτε τάξη του Καλλιτεχνικού Λυκείου, από άλλο Καλλιτεχνικό Λύκειο επιτρέπονται, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο Καλλιτεχνικό Λύκειο υποδοχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Γ. Χαρακτηρισμός μαθημάτων

Για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας ισχύει ό,τι και για τα υπόλοιπα Γενικά Λύκεια.

Τα Καλλιτεχνικά Λύκεια περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατευθύνσεις :
α. Εικαστικών Τεχνών
β. Θεάτρου − Κινηματογράφου
γ. Χορού

Τα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας κάθε Κατεύθυνσης διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής :

Α΄ Λυκείου

Κατεύθυνση Εικαστικών
Υποχρεωτικά
Ζωγραφική
Γλυπτική
Χαρακτική
Διακοσμητική
Φωτογραφία
Ιστορία Τέχνης
Επιλογής
Πολυμέσα
Σκηνογραφία
Περφόρμινγκ Άρτ
Κόσμημα

Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου
Υποχρεωτικά
Κινησιολογία
Υποκριτική
Φωνητική – Ορθοφωνία
Δραματοποίηση κειμένου
Ιστορία Θεάτρου
Ιστορία Κινηματογράφου
Αισθητική Κινηματογράφου
Βασικές αρχές σκηνοθεσίας κινηματογράφου
Επιλογής
Εργαστήρι σκηνογραφίας
Μουσικό Θέατρο
Ιστορία κοστουμιού
Τεχνική σεναρίου – Ντεκουπάζ
Κινηματογραφική τεχνολογία – Μοντάζ

Κατεύθυνση Χορού
Υποχρεωτικά
Κλασικός χορός
Τεχνικές σύγχρονου χορού
Μουσική
Ρυθμός – Μετρική – Σύνθεση
Ιστορία Τέχνης
Επιλογής
Εργαστήρι σκηνογραφίας
Μουσικό Θέατρο
Ιστορία κοστουμιού

Β΄ Λυκείου

Κατεύθυνση Εικαστικών

Υποχρεωτικά
Ζωγραφική
Γλυπτική
Χαρακτική
Πολυμέσα
Ιστορία Τέχνης

Επιλογής
Κεραμική
Γραμμικό σχέδιο
Θεωρία Τέχνης – Στοιχεία αισθητικής
Βιομηχανικό σχέδιο (Ντιζάιν)

Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου

Υποχρεωτικά
Κινησιολογία – Σωματική έκφραση
Υποκριτική
Φωνητική – Τραγούδι
Αρχές σκηνοθεσίας θεάτρου
Ιστορία Θεάτρου
Ιστορία Κινηματογράφου
Αισθητική Κινηματογράφου (Μοντάζ – Ντεκουπάζ)
Βασικές αρχές σκηνοθεσίας κινηματογράφου

Επιλογής
Εργαστήρι σκηνογραφίας
Θεατρικό τραγούδι
Φωτισμός θεάτρου
Κινηματογραφική τεχνολογία – Μοντάζ
Κινούμενο σχέδιο

Κατεύθυνση Χορού

Υποχρεωτικά
Κλασικός χορός
Τεχνικές σύγχρονου χορού
Μουσική – Μετρική − Αυτοσχεδιασμός
Ιστορία Τέχνης

Επιλογής
Εργαστήρι σκηνογραφίας
Θεατρικό τραγούδι
Φωτισμός θεάτρου

Γ΄ Λυκείου

Κατεύθυνση Εικαστικών

Υποχρεωτικά
Ζωγραφική
Γλυπτική
Χαρακτική
Βιομηχανικό σχέδιο (Ντιζάιν)
Θεωρία και Ιστορία τέχνης
Εργαστήρια πολυμέσων και τεχνολογικών εφαρμογών

Επιλογής
Επαγγελματικό περιβάλλον
Θεωρία τέχνης – Στοιχεία αισθητικής
Γραμμικό σχέδιο – Αρχιτεκτονική
Κεραμική
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου

Υποχρεωτικά
Κινησιολογία – Σωματική έκφραση
Υποκριτική
Φωνητική – Τραγούδι
Ιστορία Θεάτρου
Σκηνοθεσία Θεάτρου
Αισθητική Κινηματογράφου (Μοντάζ – Ντεκουπάζ)
Μαζικά Μέσα Επικοινωνίας
Βασικές αρχές σκηνοθεσίας κινηματογράφου

Επιλογής
Ενδυματολογία θεάτρου
Φωτισμός θεάτρου
Εργαστήρι μάσκας και θεατρικών εξαρτημάτων (αξεσουάρ)
Ντοκυμαντέρ
Κινηματογραφική τεχνολογία – Φωτογραφία κινηματογράφου
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Κατεύθυνση Χορού

Υποχρεωτικά
Κλασικός χορός
Τεχνικές σύγχρονου χορού
Μουσική – Ρυθμός – Στοιχεία χορογραφίας
Κινησιολογία

Επιλογής
Ενδυματολογία θεάτρου
Φωτισμός θεάτρου
Εργαστήρι μάσκας και θεατρικών εξαρτημάτων (αξεσουάρ)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Δ. Εξέταση – Αξιολόγηση

Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, για την προαγωγή ή απόλυση εφαρμόζεται ό,τι ισχύει στα υπόλοιπα Γενικά Λύκεια.

Για τα Καλλιτεχνικά μαθήματα ισχύουν τα εξής :

Όλα τα μαθήματα των Κατευθύνσεων εξετάζονται εργαστηριακά και όχι με γραπτές εξετάσεις εκτός από :
  α. Το μάθημα της Ιστορίας Τέχνης των Κατευθύνσεων Εικαστικών Τεχνών και Χορού που εξετάζεται με την παρουσίαση Γραπτής εργασίας.
  β. Το μάθημα της Ιστορίας Θεάτρου και της Ιστορίας Κινηματογράφου της Κατεύθυνσης Θεάτρου – Κινηματογράφου που εξετάζεται με την παρουσίαση Γραπτής εργασίας.

Η εξέταση των μαθημάτων που γίνεται εργαστηριακά, διενεργείται ενώπιον διμελούς επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τον διδάσκοντα καθηγητή και έναν ακόμη καθηγητή της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας.

Η εξέταση των μαθημάτων που γίνεται εργαστηριακά, διενεργείται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.

Τα αποτελέσματά τους ανακοινώνονται μετά το πέρας των εξετάσεων όλων των Γενικών και Καλλιτεχνικών μαθημάτων και δεν επιδέχονται αναβαθμολόγηση.

Ο τελικός βαθμός για τα μαθήματα, τα οποία εξετάζονται εργαστηριακά προκύπτει από τον μέσο όρο των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και του βαθμού εργαστηριακής εξέτασης διαιρούμενο διά του δύο (2).

Ο τελικός βαθμός για τα μαθήματα της Ιστορίας της Τέχνης, της Ιστορίας Θεάτρου και της Ιστορίας Κινηματογράφου, τα οποία εξετάζονται με την παρουσίαση γραπτών εργασιών προκύπτει από τον μέσο όρο των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και του βαθμού εξέτασης της γραπτής εργασίας διαιρούμενο διά του δύο (2).

Ε. Εξαγωγή αποτελεσμάτων ετήσιας προόδου

Για την προαγωγή ή απόλυση των μαθητών των Καλλιτεχνικών Λυκείων ισχύουν τα εξής :

α) Στα γενικά μαθήματα εφαρμόζεται το π.δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73/τ. Α΄/12.4.2001)

β) Ο βαθμός για τα γραπτώς εξεταζόμενα καλλιτεχνικά μαθήματα προκύπτει από το μέσο όρο των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και του γραπτού βαθμού διαιρούμενος δια του δύο (2). Ο βαθμός των εργαστηριακών μαθημάτων προκύπτει από το μέσο όρο των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και του βαθμού εξέτασης διαιρούμενος δια του δύο (2).

1. Πότε ο μαθητής προάγεται ή απολύεται

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης όταν ο Γ.Μ.Ο. των γραπτώς εξεταζόμενων γενικών μαθημάτων είναι τουλάχιστον 9,5 ( π.δ. 86/ΦΕΚ 73/τ.Α΄/12.4.2001).

2. Πότε ο μαθητής παραπέμπεται

Ο μαθητής παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ή μόνο προφορική συμπληρωματική εξέταση τον Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχε βαθμό προαγωγής, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις,

3. Πότε ο μαθητής απορρίπτεται

Ο μαθητής που δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος, δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, οπότε οφείλει να φοιτήσει και πάλι στην ίδια τάξη.

Στους απόφοιτους του Καλλιτεχνικού Λυκείου χορηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφονται τα μαθήματα Γενικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας καθώς και η επίδοση ανά μάθημα. Ο βαθμός ωστόσο των Καλλιτεχνικών μαθημάτων δεν συνυπολογίζεται στον Γ.Μ.Ο προαγωγής ή απόλυσης.

Μαθητής που δεν συγκεντρώνει Γ.Μ.Ο. 10 (δέκα) σε όλα τα Καλλιτεχνικά μαθήματα της Κατεύθυνσης που παρακολουθεί, για να παραμείνει στο Καλλιτεχνικό Λύκειο, θα πρέπει να παραπεμφθεί σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο στο ή στα Καλλιτεχνικά μαθήματα που υστερεί. Εφόσον επιτύχει βαθμό προαγωγής, θα φοιτήσει στην επόμενη τάξη του Καλλιτεχνικού Λυκείου. Διαφορετικά μετεγγράφεται υποχρεωτικά σε άλλο Λύκειο Γενικής Παιδείας στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής του.

Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών των Καλλιτεχνικών Σχολείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που σε κάθε περίπτωση προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους μαθητές των ημερησίων Λυκείων της χώρας, προσαυξημένες κατά δεκαέξι (16) απουσίες. Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται οι απουσίες που πραγματοποιούνται στα Γενικά και στα Καλλιτεχνικά μαθήματα.

Μαθητές που :
• απορρίπτονται λόγω ανεπαρκούς φοίτησης ή
• απορρίπτονται κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις της περιόδου Ιουνίου ή
• απορρίπτονται κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου,
μετεγγράφονται υποχρεωτικά σε άλλα Λύκεια Γενικής παιδείας.

Στην περίπτωση αυτή, για τον καθορισμό της τάξης στην οποία δικαιούται να φοιτήσει ο μετεγγραφόμενος μαθητής, ο Σύλλογος διδασκόντων του Καλλιτεχνικού Λυκείου εφαρμόζει τις ισχύουσες περί προαγωγής διατάξεις μόνο για τα μαθήματα Γενικής παιδείας και ορίζει κατά περίπτωση ότι :

• ο μετεγγραφόμενος μαθητής υποχρεούται να επαναλάβει την φοίτησή του στην ίδια τάξη, εφόσον δεν προάγεται στα μαθήματα Γενικής παιδείας,

• εγγράφεται στην επόμενη τάξη του σχολείου στο οποίο θα μετεγγραφεί, εφόσον προάγεται στα μαθήματα Γενικής παιδείας.

Ακριβές αντίγραφο αυτής της απόφασης του Συλλόγου διδασκόντων συνοδεύει το υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής και το ατομικό δελτίο του μαθητή προς το σχολείο στο οποίο μετεγγράφεται.

Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης Λυκείου που παραπέμπονται σε επαναληπτική απολυτήρια εξέταση της περιόδου Σεπτεμβρίου και δεν επιτυγχάνουν να απολυθούν, ισχύουν όσα προβλέπονται για την περίπτωση αυτή στα Γενικά Λύκεια.

Τέλος, μαθητής που ενώ φοιτά σε τάξη του Καλλιτεχνικού Λυκείου αποφασίζει, για λόγους προσωπικούς ή οικογενειακούς, να μετεγγραφεί σε Γενικό Λύκειο, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επανεγγραφεί στην αντίστοιχη τάξη του Καλλιτεχνικού Λυκείου υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διδακτικό τετράμηνο από την αρχική αίτηση μετεγγραφής του και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα χρονικά όρια που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για τις μετεγγραφές (31 Μαρτίου εκάστου σχολικού έτους).

ΣΤ. Άλλες Διατάξεις

1. Κάθε Καλλιτεχνικό Λύκειο οργανώνει δύο (2) Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους. Το πρόγραμμα αυτών των Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων υποβάλλεται για έγκριση στην Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων συνοδευόμενο από το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, μετά από πρόταση του οικείου Συλλόγου διδασκόντων και του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην αρχή κάθε σχολικού έτους και μέχρι τις 10 Οκτωβρίου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να ζητηθεί μία επιπλέον Καλλιτεχνική εκδήλωση μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Συλλόγου διδασκόντων και σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση, ρυθμίζονται από τις πάγιες διατάξεις, που ισχύουν για τα Γενικά Λύκεια καθώς και με Υπουργικές Αποφάσεις που θα εκδοθούν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ