Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Αριθμ. 65516/Δ2
 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 67798/Δ2/21-04-2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1342) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των εδαφ. β΄ και γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η με αριθ. πρωτ. Γ2/ 3345/02.09.1988 υπουργική απόφαση (Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων».
3) Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 8 του ν.3194/2003 (Α΄ 267) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το π.δ. 114/2014 (A΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
6. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114 ) «Ανασύσταση των Υπουρ γείων...».
7. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την με αρ. πρωτ. 106486/Δ2/29-06-2016 υπουργική απόφαση (Β΄ 2107) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου.»
9. Το π.δ. 126/2016 (Α΄ 211) «Περί σχολικού και διακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του Γυμνασίου».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
11. Την με αριθμ. 67798/Δ2/21-04-2016 υπουργική απόφαση (Β΄1342) «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17).
13. Την με αρ. 302/27-03-2017 Πράξη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.
14. Την με αρ. πρωτ. αριθμ. 180168/Δ2/10-11-2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 850 ΥΟΔΔ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 62766/Β1/11-04-2017 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄129) της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 67798/Δ2/21-04-2016 υπουργική απόφαση ως εξής:

1) Αντικαθιστούμε την παράγραφο 2 του Κεφαλαίου Α΄ ως εξής:

«Η διαδικασία επιλογής των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων διενεργείται το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου κάθε σχολικού έτους με απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης μετά από πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων του Καλλιτεχνικού Σχολείου και εισήγηση της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης.

Οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων γίνονται σύμφωνα με τον πίνακα επιτυχόντων κατά τις εξετάσεις επιλογής του Ιουνίου και πραγματοποιούνται από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι κηδεμόνες των μαθητών που επελέγησαν σύμφωνα με τον πίνακα εισαχθέντων, παραλαμβάνουν από το Καλλιτεχνικό Σχολείο σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα, το οποίο και προσκομίζουν στο γυμνάσιο που έχει εγγραφεί ο μαθητής μετά την αποφοίτησή του από το δημοτικό σχολείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή».

2) Αντικαθιστούμε την παράγραφο 3 του Κεφαλαίου Α΄ ως εξής:

«Ο αριθμός των τμημάτων ανά κατεύθυνση καθώς και ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα καθορίζονται, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπ/σης που εκδίδεται μέχρι τα τέλη Μαΐου ύστερα από πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων του Καλλιτεχνικού Σχολείου και εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών είναι: η κτηριακή υποδομή του σχολείου και γενικότερα όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

Η κατανομή των μαθητών στα τμήματα γενικής παιδείας, όταν η τάξη λειτουργεί με δύο ή περισσότερα τμήματα καθορίζεται με βάση την αλφαβητική σειρά των μαθητών.

Ο μέγιστος αριθμός ανά τμήμα γενικής παιδείας είναι εικοσιπέντε (25) μαθητές.

Για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε Καλλιτεχνικά Σχολεία και την κατανομή τους σε τμήματα ισχύει το άρθρο 11 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17). Για την εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι εικοσιπέντε (25) μαθητές.»

3) Αντικαθιστούμε την παράγ. 4 του Κεφαλαίου Α ως εξής:

«Οι αιτήσεις για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής μαθητών υποβάλλονται από τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/τριών στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της περιοχής τους από τις 2 Μαΐου μέχρι την παραμονή διεξαγωγής των εξετάσεων. Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις, τότε ο γονέας-κηδεμόνας του υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση.

Για τη συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία επιλογής για την κατεύθυνση του Χορού οι γονείς-κηδεμόνες πρέπει να προσκομίσουν, μαζί με την αίτηση, ιατρικές βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από παθολόγο/παιδίατρο και από ορθοπεδικό γιατρό στις οποίες βεβαιώνεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση του χορού.».

4) Η παρ. 12 του Κεφαλαίου Α΄ καταργείται.

5) Αντικαθιστούμε την παράγραφο 2 του Κεφαλαίου Β΄ ως εξής:

«2. Ο μαθητής που ενώ φοιτά σε τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου αποφασίζει, για λόγους προσωπικούς ή οικογενειακούς, να μετεγγραφεί σε Γυμνάσιο Γενικής Παιδείας, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επανεγγραφεί στην αντίστοιχη τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διδακτικό τετράμηνο από την αρχική αίτηση μετεγγραφής του και εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός μαθητών στην τάξη. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα χρονικά όρια που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για τις μετεγγραφές (31 Μαρτίου εκάστου σχολικού έτους).».

6) Αντικαθιστούμε την παράγραφο 3 του Κεφαλαίου Β΄ ως εξής:

«3. Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου από μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται εντός του πρώτου εικοσαημέρου Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.».

7) Το κεφάλαιο Γ΄ μετονομάζεται και αντικαθίσταται ως εξής:

Γ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

I. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

i. Το διδακτικό έτος στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

ii. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.

iii. Η διδασκαλία των μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα.

iv. Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.

II. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο διακρίνονται σε μαθήματα γενικής παιδείας και σε μαθήματα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης.

i. Τα μαθήματα γενικής παιδείας που διδάσκονται στο καλλιτεχνικό Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες ως εξής:

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα γενικής παιδείας:
1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία),
2) Μαθηματικά,
3) Φυσική και
4) Ιστορία.

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα γενικής παιδείας:
1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση),
2) Χημεία,
3) Βιολογία,
4) Γεωλογία-Γεωγραφία,
5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή,
6) Θρησκευτικά,
7) Αγγλικά,
8) Δεύτερη ξένη γλώσσα.

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα γενικής παιδείας:
1) Πληροφορική,
2) Φυσική Αγωγή.

ii. Τα μαθήματα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης που διδάσκονται στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο κατατάσσονται σε δύο ομάδες Ομάδα Β΄ και Ομάδα Γ΄.

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης:
1) Ιστορία Τέχνης
2) Θεατρολογία
3) Εικαστικό εργαστήρι,
4) Παραδοσιακός χορός,
5) Κλασικός χορός,
6) Σύγχρονος χορός,
7) Υποκριτική-αυτοσχεδιασμός
8) θεατρική κίνηση-χορός,
9) εργαστήρι δημιουργικής γραφής,
10) αγωγή προφορικού λόγου,
11) θέατρο (κατεύθυνση Χορού),
12) θέατρο (κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών),
13) Χορός (κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών),
14) Υποκριτική
15) Εικαστικά (κατεύθυνση Χορού)
16) Κινηματογράφος
17) Εικαστικά (κατεύθυνση Θεάτρου-Κινηματογράφου).

Η Τρίτη Ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει το μάθημα Μουσική που διδάσκεται και στις τρείς (03) κατευθύνσεις.

8) Το Κεφάλαιο Ε΄ μετονομάζεται και αντικαθίσταται ως εξής:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Η ΑΠΟΛΥΣΗΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1. Στα μαθήματα γενικής παιδείας των καλλιτεχνικών γυμνασίων για την αξιολόγηση των μαθητών ισχύουν όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα ημερήσια γυμνάσια.

2. Για μαθήματα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης της Ομάδας Β΄ και της Ομάδας Γ΄ ακολουθείται η διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 126/2016 (Α΄ 211).

3. Για την αξιολόγηση των μαθημάτων α) Ιστορία Τέχνης (Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών) και β) Θεατρολογία (Κατεύθυνση Θεάτρου-Κινηματογράφου) ισχύουν τα εξής:

Στην ωριαία γραπτή δοκιμασία των ως άνω μαθημάτων περιλαμβάνονται ερωτήσεις οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες.
Η Α΄ ομάδα περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού ή κλειστού τύπου, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, που ελέγχουν την κατοχή των γνώσεων και την κατανόησή τους.
Η Β΄ ομάδα περιλαμβάνει ανοικτές ερωτήσεις, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού που απαιτούν συνδυασμό γνώσεων και κριτικής ικανότητας. Η κατανομή της βαθμολογίας σε κάθε ομάδα ερωτήσεων μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας των ερωτήσεων που τις αποτελούν (π.χ. 50%−50%).
Το ποσοστό με το οποίο θα βαθμολογείται κάθε ερώτημα θα διευκρινίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.

4. Η αξιολόγηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Κατεύθυνσης Εικαστικών Τεχνών περιλαμβάνει εφαρμογές που θα αφορούν στην εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος, ώστε να εκτιμηθεί ο ουσιαστικός βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης ενός εκάστου γνωστικού αντικειμένου.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, οι διαστάσεις των αντικειμένων και της σχεδιαστικής επιφάνειας θα ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς.

5. Η αξιολόγηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Κατεύθυνσης Θεάτρου − Κινηματογράφου γίνεται με παρουσίαση μιας ατομικής ή ομαδικής εργασίας (σκηνής, αυτοσχεδιασμού, τραγουδιού κ.ο.κ.) Η βαθμολόγηση αφορά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος, όπου θα εκτιμηθεί ο βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης του γνωστικού αντικειμένου.

6. Η αξιολόγηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Κατεύθυνσης Χορού διενεργείται με παρουσίαση μιας ομαδικής ή ατομικής εργασίας (σύνθεσης, αυτοσχεδιασμού, κ.ο.κ.) Η βαθμολόγηση αφορά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος, όπου θα εκτιμηθεί ο βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης του γνωστικού αντικειμένου.

7. Γενικά για την αξιολόγηση των μαθημάτων Καλλιτεχνικών Κατευθύνσεων κατά τη διάρκεια των τετραμήνων συνεκτιμώνται επίσης από τους εκπαιδευτικούς τα εξής:

α) ο ατομικός φάκελος των μαθητών, που τηρείται και περιλαμβάνει τα ατομικά έργα των μαθητών ως σύνολο, όπου διαπιστώνεται ο βαθμός απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων,

β) η συμμετοχή, το ενδιαφέρον, η προσπάθεια, οι πρωτοβουλίες στις εργασίες στην τάξη αλλά και η συνολική προσφορά του σε όλες τις καλλιτεχνικές δράσεις του σχολείου (όπως καταγράφεται από τον διδάσκοντα στον ατομικό φάκελο του μαθητή),

γ) οι ατομικές και ομαδικές εργασίες που υλοποιούνται.

δ) Η συνολική συμμετοχή του μαθητή στη διδασκαλία, τα ερωτήματα που θέτει, οι απαντήσεις που δίνει, η συμβολή του στη μελέτη ενός καλλιτεχνικού θέματος μέσα στην τάξη (θεατρικό έργο, χορευτική φόρμα, εικαστική εργασία), η συνεργασία του με τους συμμαθητές του για το συνολικό αποτέλεσμα, η επιμέλειά του στην εκτέλεση των έργων που του ανατέθηκαν από τον διδάσκοντα, η γνώση του και η κατανόηση των εννοιών και φαινομένων ως προς τις δεξιότητες της καλλιτεχνικής ειδικότητας, η ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης, η δημιουργικότητά του κ.α.,

ε) η ενεργός συμμετοχή του μαθητή στις εκδηλώσεις του σχολείου.

Για όλα τα παραπάνω κρατείται ατομικός φάκελος του μαθητή σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

8. Για τον βαθμό ετήσιας επίδοσης ανά μάθημα, την εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης, την παραπομπή, την απόρριψη, των μαθητών των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εφαρμόζονται τα εξής:

α. Για τα μαθήματα γενικής και καλλιτεχνικής παιδείας εφαρμόζονται όσα περιγράφονται και ισχύουν από την κείμενη νομοθεσία και το άρθρο 12 «Βαθμός ετήσιας απόδοσης» του π.δ. 126/2016.

β. Ο μαθητής του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

1. όταν έχει σε κάθε μάθημα γενικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή όταν στα μαθήματα γενικής παιδείας έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13) και

2. όταν σε κάθε καλλιτεχνικό μάθημα, ανεξαρτήτως Ομάδας, έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10).

γ. Ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων γενικής και καλλιτεχνικής κατεύθυνσης αποτελεί τον βαθμό προαγωγής ή απόλυσής του.

δ. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής των Α΄ και Β΄ τάξεων δεν κριθεί άξιος προαγωγής λόγω επίδοσης σε μάθημα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης, τότε επαναλαμβάνει την τάξη στην ίδια καλλιτεχνική κατεύθυνση ή μετεγγράφεται σε άλλο γυμνάσιο γενικής παιδείας, στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής του.

ε. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής των Α΄ και Β΄ τάξεων δεν κριθεί άξιος προαγωγής λόγω επίδοσης σε μάθημα γενικής παιδείας τότε επαναλαμβάνει την τάξη στην ίδια καλλιτεχνική κατεύθυνση ή μετεγγράφεται σε άλλο γυμνάσιο γενικής εκπαίδευσης και επαναλαμβάνει την τάξη.

στ. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης λόγω επίδοσης σε μάθημα καλλιτεχνικής κατεύθυνσης και με την προϋπόθεση ότι ο βαθμός απολυτηρίου είναι πλήρες δέκα (10), συμπεριλαμβανομένων και των βαθμών των καλλιτεχνικών μαθημάτων, τότε λαμβάνει απολυτήριο τίτλο γυμνασίου χωρίς δικαίωμα εγγραφής στο Καλλιτεχνικό Γενικό Λύκειο αλλά δύναται να εγγραφεί σε οποιοδήποτε άλλο τύπο Λυκείου.

ζ. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης λόγω επίδοσης σε μάθημα γενικής ή καλλιτεχνικής κατεύθυνσης, τότε δύναται να προσέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική περίοδος), στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10). Εφόσον κριθεί άξιος απόλυσης και μόνο για το συγκεκριμένο έτος απόλυσης, μπορεί να εγγραφεί στο Καλλιτεχνικό Λύκειο.

η. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου (τρίτη εξεταστική περίοδος), μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, δύναται να συμμετάσχει σε εξετάσεις επόμενης εξεταστικής περιόδου και στην ύλη στην οποία εξετάζονται οι μαθητές της Γ΄ τάξης.

θ. Οι επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου διεξάγονται με τον τρόπο και τη διαδικασία των επαναληπτικών εξετάσεων του Ιουνίου.

ι. Στους αποφοίτους του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου χορηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφονται τα μαθήματα γενικής και καλλιτεχνικής κατεύθυνσης, καθώς και η επίδοση ανά μάθημα.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. αριθμ. 67798/ Δ2/21-04-2016 υπουργική απόφαση (Β΄ 1342) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 20 Απριλίου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1342/2016)

Αριθμ. 67798/Δ2
Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 τ.Α΄) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις». β) της παρ. 12 της υπ’ αριθμ. 3345/02−09−1988 υπουργικής απόφαση (ΦΕΚ 649 Β΄) «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων», η οποία κυρώθηκε με το στοιχείο Ι΄ του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (Α΄ 296).
2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του Π.δ. 182/1984 (ΦΕΚ 60 τ.Α΄) «Τροποποίηση και συμπλή ρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα των Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης» όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθου 35 του Π.δ. 376/1993 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Δομή και Λειτουργία Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων».
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 409/1994, (ΦΕΚ 226 τ.Α΄) «Αξιολόγηση μαθητών του Γυμνασίου»
5. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 του Π.δ. 39/2014 (ΦΕΚ 75 τ.Α΄) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124 τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
7. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
9. Την υπ’ αριθμ. 132127/Δ2/24−08−2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1840 τ.Β΄) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄και Γ΄τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄και Γ΄τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου».
10. Την υπ’ αριθμ. 7888/Δ2/19−01−2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 166 τ.Β΄) «Προγράμματα Σπουδών των Μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων».
11. Την υπ’ αριθμ. 180168/Δ2/10−11−2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 850 ΥΟΔΔ) «Συγκρότηση Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων».
12. Την με αριθμ. 277/22−3−2016 πράξη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.
13. Την ανάγκη επικαιροποίησης του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των Καλλιτεχνικών Σχολείων.
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

1) Στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων κατόπιν επιλογής. Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών β) Θεάτρου − Κινηματογράφου γ) Χορού. Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις.

2) Η διαδικασία επιλογής των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων διενεργείται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου κάθε σχολικού έτους.

3) Ο αριθμός των τμημάτων ανά κατεύθυνση καθώς και ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα καθορίζονται, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται μέχρι τα τέλη Μαΐου ύστερα από εισήγηση των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών είναι: η κτηριακή υποδομή του σχολείου και γενικότερα όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιπέντε (25) μαθητές.

4) Οι αιτήσεις για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής μαθητών υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της περιοχής τους από 15 Μαΐου μέχρι 15 Ιουνίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις, τότε ο γονέας/κηδεμόνας του υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση.

Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει να προσκομίσουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

5) Η συμμετοχή μαθητή στις διαδικασίες επιλογής για φοίτηση στην Α΄ τάξη Καλλιτεχνικού Γυμνασίου δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για φοίτηση σε Μουσικό Σχολείο, σε Πρότυπο Σχολείο ή σε Πειραματικό Σχολείο.

6) Για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων συγκροτείται για κάθε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο και για κάθε μία από τις κατευθύνσεις «Επιτροπή Επιλογής Μαθητών», η οποία ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Καλλιτεχνικού Σχολείου και έγκριση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας.

Οι Επιτροπές Επιλογής Μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία είναι τριμελείς και αποτελούνται από καθηγητές (μόνιμους, αναπληρωτές, ωρομίσθιους) που διδάσκουν τα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας στην αντίστοιχη κατεύθυνση ή Σχολικό σύμβουλο της αντίστοιχης ειδικότητας ή Μέλος της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων. Σε περίπτωση συμμετοχής Συμβούλου ή Μέλους της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων αυτοί θα ορίζονται ως πρόεδροι. Η τελική σύνθεση: Πρόεδρος, μέλη, γραμματέας θα αναγράφονται στην Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σύνθεση επιτροπών:

α) Στην Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών:
Τρεις (3) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ08 − Καλλιτεχνικών Μαθημάτων και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου ως γραμματέας. Ο γραμματέας δεν έχει δικαίωμα βαθμολόγησης.

β) Στην Κατεύθυνση Θεάτρου − Κινηματογράφου:
Ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ18.41−Δραματικής Τέχνης, ένας (1) από τους διδάσκοντες Κινηματογράφο, ένας (1) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ32 − θεατρικών Σπουδών ή άλλος εκπαιδευτικός με εξειδίκευση σπουδών στο θέατρο ή τον Κινηματογράφο και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου ως γραμματέας. Ο γραμματέας δεν έχει δικαίωμα βαθμολόγησης.

γ) Στην Κατεύθυνση Χορού:
Τρεις (3) διδάσκοντες Χορό εκ των οποίων ο ένας (1) να είναι εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 − Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Παραδοσιακού χορού και ένας (1) εκπαιδευτικός οποιουδήποτε κλάδου ως γραμματέας.Ο γραμματέας δεν έχει δικαίωμα βαθμολόγησης. Επίσης, ορίζεται μία διδάσκουσα το μάθημα χορού για την επίδειξη ασκήσεων και για το αρχικό ζέσταμα.

Οι υποψήφιοι μαθητές των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων αξιολογούνται και από τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής Επιλογής Μαθητών.

Ο Διευθυντής του Καλλιτεχνικού Σχολείου συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής μαθητών με αποκλειστική αρμοδιότητα τη διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής. Ο Διευθυντής του Καλλιτεχνικού Σχολείου δεν έχει δικαίωμα βαθμολόγησης.

7) Οι υποψήφιοι μαθητές εξετάζονται ως εξής:

Στην Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών (μέγιστος βαθμός 100 μονάδες):

1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 3 ώρες).
Σχέδιο με χρώμα ή ασπρόμαυρο. Οι υποψήφιοι μαθητές εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου σχεδιάζουν/ζωγραφίζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δώσει η επιτροπή. Το χαρτί σχεδίου θα είναι διαστάσεων 30X50 εκ. και θα τους δοθούν περισσότερα από ένα. Τα χρώματα που μπορούν να έχουν μαζί τους είναι: υδατοχρώματα (τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι, ΕΚΤΟΣ από λαδομπογιές
(Ποσοστό επί του συνολικού βαθμού 80%)

2ο ΘΕΜΑ. (διάρκεια 1.00 ώρα).
Γραπτή εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές καλούνται στη συνέχεια να περιγράψουν σε ένα κείμενο (έως 200 λέξεων περίπου) το έργο τους ή και τις σκέψεις τους πάνω σ' αυτό.
(Ποσοστό επί του συνολικού βαθμού 20%)

Στην Κατεύθυνση Θεάτρου − Κινηματογράφου (μέγιστος βαθμός 100 μονάδες):

1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1.30 ώρα).
Προετοιμασία ομάδας (Ζέσταμα), Αυτοσχεδιασμός: Οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες οργανωμένοι σε ομάδες (έως 24 άτομα) συμμετέχουν σε προετοιμασία μαθήματος θεατρικής έκφρασης. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι μαθητές οργανωμένοι σε τέσσερις ομάδες (6 ατόμων) αυτοσχεδιάζουν πάνω σε ένα θέμα που θα τους δώσει η επιτροπή.
(Ποσοστό επί του συνολικού βαθμού 40%)

2ο ΘΕΜΑ.
Απόδοση Κειμένου: Κατά την ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι μαθητές παίρνουν από την επιτροπή ένα μικρό λογοτεχνικό κείμενο (ποίημα/πεζό 50−80 λέξεων) το οποίο μελετούν ατομικά. Αφού ολοκληρώσουν το πρώτο στάδιο (ζέσταμα−αυτοσχεδιασμός) καλούνται να αποδώσουν το κείμενο διαβάζοντας το δυνατά ενώπιον της επιτροπής.
(Ποσοστό επί του συνολικού βαθμού 20%)

3ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1.00 ώρα).
Γραπτή εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές διαλέγουν από ένα σύνολο εικόνων (έως 15) 5 εικόνες (φωτογραφίες), με τις οποίες δημιουργούν ένα σενάριο (ιστορία), που καλούνται στη συνέχεια να γράψουν (κείμενο 200 λέξεις περίπου). (Ποσοστό επί του συνολικού βαθμού 40%). [Όλες οι εικόνες θα είναι εκτυπωμένες πάνω σε χαρτί A4]

Στην Κατεύθυνση Χορού (μέγιστος βαθμός 100 μονάδες):

1ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1.30 ώρα ανά ομάδα)

α) Ενεργοποίηση (Ζέσταμα): Οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες οργανωμένοι σε ομάδες (έως 20 άτομα) συμμετέχουν σε μάθημα χορού, το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις στο πάτωμα, στην όρθια θέση και στο χώρο. Όλες οι ασκήσεις θα κινητοποιήσουν τη δημιουργική φαντασία των παιδιών και θα αποτελέσουν έμπνευση για αυτοσχεδιασμό.
(Ποσοστό επί του συνολικού βαθμού 30%)

β) Αυτοσχεδιασμός: Η προηγούμενη διαδικασία ολοκληρώνεται με αυτοσχεδιασμό πάνω σε ένα θέμα με ή και χωρίς μουσική, που θα δώσει η επιτροπή.
(Ποσοστό επί του συνολικού βαθμού 40%)

γ) Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί: Στη συνέχεια ο καθηγητής ή η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής υποδεικνύει Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς, τους οποίους εκτελεί η ομάδα.
(Ποσοστό επί του συνολικού βαθμού 10%).

2ο ΘΕΜΑ (διάρκεια 1.00 ώρα).

Γραπτή Εξέταση: Οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες διαλέγουν από ένα σύνολο 15 εικόνων, 3 έως 5 εικόνες (φωτογραφίες), με τις οποίες δημιουργούν μία ιστορία, που καλούνται να γράψουν (κείμενο 200 λέξεις περίπου).
(Ποσοστό επί του συνολικού βαθμού 20%)
[Όλες οι εικόνες θα είναι εκτυπωμένες πάνω σε χαρτί A4]

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών είναι μεγάλος τότε η εξέταση και αξιολόγηση των μαθητών θα πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από μία ημέρες. Το σχολείο θα ανακοινώσει με ποια ακρι βώς σειρά (ονοματεπώνυμα υποψηφίων) θα μπαίνουν οι ομάδες προς εξέταση.

8) Οι υποψήφιοι μαθητές βαθμολογούνται ως εξής:

Η βαθμολογία κάθε βαθμολογητή καταχωρείται σε ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίων, που φέρει τη σφραγίδα του Γυμνασίου και υπογράφεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρος της Επιτροπής Επιλογής Μαθητών.

Ο μέσος όρος του αθροίσματος της βαθμολογίας ανά θέμα όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής αποτελεί τη βαθμολογία του υποψήφιου μαθητή ανά θέμα. Το ποσοστό επί του συνολικού βαθμού που λαμβάνει η βαθμολογία κάθε θέματος καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

9) Μετά το πέρας των εξετάσεων συνέρχονται οι Επιτροπές Επιλογής Μαθητών. Με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης υποψηφίων συντάσσονται αξιολογικοί πίνακες ανά κατεύθυνση και με φθίνουσα βαθμολογική σειρά, οι οποίοι αναρτώνται στο οικείο Γυμνάσιο και διαβιβάζονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κοινοποίηση στην Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων του ΥΠ.Π.Ε.Ο. μέσω της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το δικαίωμα εγγραφής των υποψηφίων μαθητών σε ένα από τα τμήματα των τριών Κατευθύνσεων της Α΄ τάξης Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 2 του παρόντος, προκύπτει από την σειρά κατάταξης τους στους αξιολογικούς πίνακες ανά Κατεύθυνση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την 25η θέση αυτή καταλαμβάνεται ανά Κατεύθυνση ως ακολούθως:

Για την Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών προηγείται ο υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό στο 1ο ΘΕΜΑ.

Για την Κατέυθυνση Θεάτρου − Κινηματογράφου προηγείται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο μέσο όρο του αθροίσματος του 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ και του 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ.

Για την Κατεύθυνση Χορού προηγείται ο υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο μέσο όρο του αθροίσματος του 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ και του 3ου ΘΕΜΑΤΟΣ.

Στην εξαιρετική περίπτωση που παρουσιαστεί ισοβαθμία για την 25η θέση και αφού έχουν ληφθεί υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια τότε εγγράφονται στην Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου όλοι οι ισοβαθμίσαντες.

10) Στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών που επελέγησαν για να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων χορηγείται σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα από το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο, το οποίο οι γονείς/κηδεμόνες προσκομίζουν στο Γυμνάσιο όπου έχει εγγραφεί το παιδί τους μετά την αποφοίτηση του από το Δημοτικό σχολείο.

Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις στην Α΄ τάξη Γυμνασίου από μετεγγραφή μαθητών σε άλλο Γυμνάσιο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι θέσεις αυτές συμπληρώνονται από τους υποψήφιους μαθητές που είναι εγγεγραμένοι στους αξιολογικούς πίνακες ανά Κατεύθυνση, με αυστηρή τήρηση της σειράς κατάταξης στους πίνακες.

Μετά τη λήξη του Α΄ τριμήνου οι κενές θέσεις στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων δεν συμπληρώνονται.

11) Στην εξαιρετική περίπτωση που κατά την διαδικασία επιλογής των υποψήφιων μαθητών της Α΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου,τον Ιούνιο ο αριθμός των υποψηφίων σε μία Κατεύθυνση είναι μικρότερος από τον αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί για το συγκεκριμένο Καλλιτεχνικό Σχολείο τότε οι εισαγωγικές εξετάσεις δύνανται να επαναληφθούν το Σεπτέμβριο μαζί με τις κατατακτήριες εξετάσεις της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά τις επαναλη πτικές εισαγωγικές εξετάσεις είναι ακριβώς η ίδια με την διαδικασία επιλογής μαθητών του Ιουνίου.

12) Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων γίνονται έως και τις πέντε (5) Σεπτεμβρίου του κάθε σχολικού έτους.

Β. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ − ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1) Οι μετεγγραφές μαθητών στην Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου από άλλο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο επιτρέπονται μόνο εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο υποδοχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2) Μαθητής που ενώ φοιτά σε τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου αποφασίζει, για λόγους προσωπικούς ή οικογενειακούς, να μετεγγραφεί σε άλλο Γυμνάσιο Γενικής Παιδείας, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να με τεγγραφεί στην αντίστοιχη τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα χρονικά όρια που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για τις μετεγγραφές.

3) Αφού πραγματοποιηθούν οι μετεγγραφές από τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στην Β΄τάξη και την Γ΄τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων οι κενές αυτές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων.
Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται μετά την λήξη των επαναληπτικών/παραπεμπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου και εντός του ιδίου μηνός.

4) Για την επιλογή των μαθητών που θα συμπληρώσουν τις κενές θέσεις στη Β΄ και στη Γ΄τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων, μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, συγκροτείται για κάθε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο και για κάθε μία από τις τρεις κατευθύνσεις «Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων». Οι Επιτροπές Κατατακτηρίων Εξετάσεων ορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Καλλιτεχνικού Σχολείου και έγκριση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων. Η σύνθεση των Επιτροπών Κατατακτηρίων Εξετάσεων είναι αντίστοιχη με την σύνθεση των Επιτροπών Επιλογής Μαθητών που συγκροτούνται για τη διενέργεια των εισαγωγικών εξετάσεων της Α΄ τάξης του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και ο ορισμός τους γίνεται με την ίδια διαδικασία.

5) Μετά τη λήξη των παραπεμπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου, με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζονται οι τυχόν κενές θέσεις στη Β΄ τάξη και στη Γ΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου. Οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της περιοχής τους, από την ημέρα της προκήρυξης των κενών θέσεων και μέχρι την παραμονή της διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων.

Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις πρέπει να προσκομίσουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής φυσικής και ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

6) Στις κατατακτήριες εξετάσεις οι υποψήφιοι της κάθε Κατεύθυνσης εξετάζονται με βάση την ύλη που διδάχθηκε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος στα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας, όπως αυτά καθορίζονται με βάση τα ισχύοντα Ωρολόγια Προγράμματα, της Κατεύθυνσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Η διδαχθείσα ύλη ανακοινώνεται από το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με τη λήξη του διδακτικού έτους. Επιτυχόντες είναι οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τουλάχιστον τη βάση στο καθένα από τα μαθήματα της κατεύθυνσης που επέλεξαν.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ

1) Για την αξιολόγηση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν και για τα υπόλοιπα Γυμνάσια.

2) Τα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων διδάσκονται εργαστηριακά και εξετάζονται όλα με τη μορφή καλλιτεχνικών εφαρμογών εκτός από τα ακόλουθα:
• Ιστορία Τέχνης (Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών)
• Θεατρολογία (Κατεύθυνση Θεάτρου − Κινηματογράφου)

Για την αξιολόγηση των μαθητών στα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας κατά τη διάρκεια των τριμήνων συνεκτιμώνται τα εξής:
α) ο ατομικός φάκελος των μαθητών, όπου τηρείται και περιλαμβάνει τα ατομικά έργα των μαθητών ως σύνολο,
β) η συμμετοχή, το ενδιαφέρον, η προσπάθεια, οι πρωτοβουλίες στις εργασίες στην τάξη αλλά και η συνολική δραστηριότητα μέσα στο σχολείο,
γ) ο βαθμός απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων,
δ) οι ερευνητικές και οι ομαδικές εργασίες, που υλοποιούνται,
ε) τα αποτελέσματα της επίδοσης των μαθητών στα διαγωνίσματα και στα τεστ των τριμήνων.

Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την αξιολόγηση του κάθε γνωστικού αντικειμένου θα πρέπει να αναζητά ο εκπαιδευτικός στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου.

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1) Για την αξιολόγηση των μαθητών των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων στα μαθήματα Γενικής Παιδείας στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν και για τα υπόλοιπα Γυμνάσια.

2) Ως προς την διαδικασία εξέτασης των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων, κατά τις τελικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, ισχύουν τα ακόλουθα:

Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς είναι:
• Ιστορία Τέχνης (Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών)
• Θεατρολογία (Κατεύθυνση Θεάτρου − Κινηματογράφου)

Στις γραπτές προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των ως άνω μαθημάτων περιλαμβάνονται ερωτήσεις οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες.
Η Α ομάδα περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού ή κλειστού τύπου, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, που ελέγχουν την κατοχή των γνώσεων και την κατανόηση τους.
Η Β ομάδα περιλαμβάνει ανοικτές ερωτήσεις, κατά την κρίση του εκπαιδευτικού που απαιτούν συνδυασμό γνώσεων και κριτικής ικανότητας. Η κατανομή της βαθμολογίας σε κάθε ομάδα ερωτήσεων μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας των ερωτήσεων που τις αποτελούν (π.χ. 50%−50%).
Η βαθμολόγηση των ερωτήσεων, όχι περισσότερες από 5 σε κάθε ομάδα, καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανα κοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.

Για τα υπόλοιπα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας ισχύουν τα εξής:

3) Οι προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας της Κατεύθυνσης Εικαστικών Τεχνών περιλαμβάνουν εφαρμογές που θα αφορούν στην εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος, ώστε να εκτιμηθεί ο ουσιαστικός βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης ενός εκάστου γνωστικού αντικειμένου. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, οι διαστάσεις των αντικειμένων και της σχεδιαστικής επιφάνειας θα ορίζονται από τους εκπαιδευτικούς.

4) Οι προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας της Κατεύθυνσης Θεάτρου − Κινηματογράφου γίνονται με παρουσίαση μιας ατομικής ή ομαδικής εργασίας (σκηνής, αυτοσχε διασμού, τραγουδιού κ.ο.κ.). Η βαθμολόγηση αφορά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος, όπου θα εκτιμηθεί ο βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης του γνωστικού αντικειμένου.

5) Οι προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας της Κατεύθυνσης Χορού διενεργούνται με παρουσίαση μιας ομαδικής ή ατομικής εργασίας (σύνθεσης, αυτοσχεδιασμού, κ.ο.κ.). Η βαθμολόγηση αφορά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος όπου θα εκτιμηθεί ο βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της διδαχθείσας ύλης του γνωστικού αντικειμένου.

Περαιτέρω λεπτομέρειες αξιολόγησης ειδικά για το κάθε γνωστικό αντικείμενο θα πρέπει να αναζητά ο εκπαιδευτικός στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών Γυμνασίου.

Οι εξετάσεις, προαγωγικές ή απολυτήριες, έχουν θέση γραπτής εξέτασης παρ'όλο που δεν γίνονται γραπτά.

Οι φυσικώς αδύνατοι μαθητές εξετάζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6) Οι προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των εργαστηριακών μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας διενεργούνται ενώπιον διμελούς επιτροπής εκπαιδευτικών του αντικειμένου και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται μετά το πέρας των εξετάσεων όλων των μαθημάτων (Γενικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας) και δεν επιδέχονται αναβαθμολόγηση.

7) Ο τελικός βαθμός ενός εκάστου των εργαστηριακών και των θεωρητικών μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των τριών τριμήνων και του βαθμού της τελικής εξέτασης διαιρουμένων διά του τέσσερα (4).

ΣΤ. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

1) Για την προαγωγή ή απόλυση μαθητών των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εφαρμόζονται οι ισχύουσες για όλα τα ημερήσια Γυμνάσια της χώρας διατάξεις (Π.δ. 182/1984, άρθρο 1, παρ. 1, 2, 3).

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:

α) Όταν έχει σε κάθε μάθημα γενικής παιδείας ετήσιο γενικό βαθμό τουλάχιστον δέκα (10).

β) Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και (4) μαθήματα της ομάδας Β Γενικής Παιδείας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δύο ομάδων τουλάχιστον πλήρες δέκα (10).

γ) Όταν υστερεί σε ένα(1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της ομάδας Α Γενικής Παιδείας και έχει Μ.Ο. όλων των μαθημάτων της ομάδας Α τουλάχιστον 13 (12, 5).

δ) Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α και Β Γενικής Παιδείας και ισχύουν αντιστοίχως οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων για τα μαθήματα κάθε ομάδας.

2) Ο μαθητής παραπέμπεται σε επανεξέταση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Σεπτέμβριο, σε όσα μαθήματα δεν πέτυχε βαθμό προαγωγής, όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

3) Ο μαθητής απορρίπτεται όταν δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος, άρα δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, οπότε οφείλει να φοιτήσει στην ίδια τάξη, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, του άρθρου 2, που Π.δ. 580/1982 (ΦΕΚ 105, 31−8−1982).

4) Ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων Γενικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας αποτελεί το βαθμό προαγωγής ή απόλυσης στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια.
Στους αποφοίτους των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων χορηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφονται τα μαθήματα Γενικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας καθώς και η επίδοση ανά μάθημα.

5) Ο μαθητής που προάγεται σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις αλλά υστερεί σε μάθημα Καλλιτεχνικής Παιδείας έχει το δικαίωμα επανεξέτασης το Σεπτέμβριο. Εάν προκύπτει και πάλι επίδοση μικρότερη του δέκα (10) ως Μ.Ο. τότε ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη ή μετεγγράφεται σε άλλο σχολείο Γενικής Παιδείας.

Ζ. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Οι απόφοιτοι των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγράφονται αυτομάτως στη Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Λυκείου.

2) Κάθε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο οργανώνει καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, που εγκρίνονται από το σύλλογο διδασκόντων.

3) Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4, του Π.δ. 39/2014 (ΦΕΚ 75 τ.Α΄) με προσαύξηση των απουσιών κατά 16 αδικαιολόγητες.

4) Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα Υπουργική Απόφαση, ρυθμίζονται από τις πάγιες διατάξεις που ισχύουν για τα ημερήσια Γυμνάσια καθώς και με Υπουργικές Αποφάσεις που θα εκδοθούν.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ


Καταργούνται οι σχετικές  Αριθμ.39708/Γ7 στο ΦΕΚ 690/2007 και 45871 στο ΦΕΚ 786/2004)


 


Εκτύπωση