ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ (ΦΕΚ 786/2004)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

(Αποσπάσματα από τα ΦΕΚ 690/2007 και ΦΕΚ 786/2004)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 690
3 Μαΐου 2007

Αριθμ. 39708/Γ7
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45871/Γ7/18.5.2004 απόφασης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30.9.1985) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Γ2/3345/2.9.1988 υπουργικής απόφασης «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολείων», που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296/τ. Α΄/30.12.1988).
3) Τις διατάξεις της Γ2/3850/29.5.1998 (ΦΕΚ 658/τ. Β΄/1.7.1998) απόφασης με θέμα «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων».
4) Την υπ’ αριθμ. 58407/Γ7 (ΦΕΚ 811/τ.Β΄/14.6.2005) υπουργικής απόφασης με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ2/3850/29.5.1998 απόφασης Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5) Τις διατάξεις του ν. 3194 (ΦΕΚ 267/τ. Α΄/20.11.2003), «Ρύθμιση Εκπαιδευτικών Θεμάτων και άλλες διατάξεις».
6) Το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 107922/Γ7/3.10.2003 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/10.10.2003) με θέμα «Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας Γυμνασίων (Καλλιτεχνικών Σχολείων)».
7) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 45871/Γ7/18.5.2004 (ΦΕΚ 786/τ. Β΄/26.5.2004) απόφασης με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων».
8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 45871/Γ7/18.5.2004 (ΦΕΚ 786/τ. Β΄/26.5.2004) υπουργική απόφαση με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» ως εξής:

1. Το εδάφιο α της παρ. 5 του υπό στοιχείο Α της ανωτέρω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την επιλογή των μαθητών, οι οποίοι θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων συγκροτείται για κάθε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο και κάθε κατεύθυνση «Επιτροπή Επιλογής Μαθητών», η οποία ορίζεται με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το Καλλιτεχνικό Σχολείο, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων».

2. Τα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 2 του υπό στοιχείο Β της ανωτέρω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπές Κατατακτηρίων Εξετάσεων, που ορίζονται με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το Καλλιτεχνικό Σχολείο, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.
Η σύνθεση των Επιτροπών Κατατακτηρίων Εξετάσεων για κάθε κατεύθυνση είναι αντίστοιχη με την σύνθεση των Επιτροπών Επιλογής Μαθητών».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2007

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 786/2004)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 786
26 Μαΐου 2004

Αριθ. 45871/Γ7
Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Το Ν. 3194 (ΦΕΚ 267 Α/20.11.2003) «Ρύθμιση Εκπαιδευτικών Θεμάτων και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της Γ2/3345/2.9.1988 Υ.Α. «'lδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολείων» που κυρώθηκε με το Ν. 1824/88( ΦΕΚ296/τ.Α).

4. Την 3161/Γ7/14.1.04 Υ.Α (ΦΕΚ 307/Β/11.2.2004) «Συγκρότηση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων».

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Εισαγωγή μαθητών στην Α' τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

1. Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και συγκεκριμένα στην Α' τάξη αυτών εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων κατόπιν επιλογής.

Τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατευθύνσεις:
α. Εικαστικών Τεχνών
β. Θεάτρου - Κινηματογράφου
γ. Χορού.

Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις.

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 20 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιmώσεις κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 11 Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

2. Ο αριθμός των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α' τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εκδίδεται μέχρι τα τέλη Μαρτίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων της αρμοδιότητας της. Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών, που θα φοιτήσουν είναι: η κτιριακή υποδομή του σχολείου και γενικότερα όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις, που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

3. Οι γονείς των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 15 Μαΐου μέχρι και 15 Ιουνίου κάθε έτους. Στην περίmωση κατά την οποία ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις, υποχρεούται να υποβάλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση χωριστά.

4. Η συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών στην επιλογή για φοίτηση σε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε κλήρωση σε Πειραματικό Γυμνάσιο ή Μουσικό Γυμνάσιο.

5. Για την επιλογή των μαθητών, οι οποίοι θα φοιτήσουν στην Α' τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων συγκροτείται για κάθε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο και κάθε κατεύθυνση του «Επιτροπή Επιλογής μαθητών», η οποία ορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Για κάθε Κατεύθυνση η Επιτροπή Επιλογής μαθητών συγκροτείται ως ακολούθως:

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

Η Επιτροπή Επιλογής μαθητών της Κατεύθυνσης Εικαστικών Τεχνών αποτελείται από:
α. Έναν μόνιμο εκπαιδευτικό του δημοσίου, κλάδου ΠΕ8, ως πρόεδρο.
β. Δύο μόνιμους εκπαιδευτικούς του δημοσίου, κλάδου ΠΕ8, ως μέλη.
γ. Έναν εκπαιδευτικό οποιουδήποτε κλάδου (μόνιμο ή αναπληρωτή) που υπηρετεί στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο, ως γραμματέα.

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου
Η Επιτροπή Επιλογής μαθητών της κατεύθυνσης Θεάτρου - Κινηματογράφου αποτελείται από:
α. Έναν καθηγητή της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου ή της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ή άλλον καταξιωμένο καλλιτέχνη του Θεάτρου ή Κινηματογράφου, ως πρόεδρο.
β. Έναν καθηγητή της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου ή της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ή άλλον καταξιωμένο καλλιτέχνη του Θεάτρου ή πτυχιούχο Θεατρικών Σπουδών, ως μέλος.
γ. Έναν καταξιωμένο καλλιτέχνη του Κινηματογράφου, ως μέλος.
δ. Έναν εκπαιδευτικό οποιουδήποτε κλάδου (μόνιμο ή αναπληρωτή ) που υπηρετεί στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο, ως γραμματέα.

Κατεύθυνση Χορού
Η Επιτροπή Επιλογής μαθητών της κατεύθυνσης Χορού αποτελείται από:
α. Έναν καθηγητή της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή καλλιτέχνη του μπαλέτου της Λυρικής Σκηνής ή καταξιωμένο καλλιτέχνη Κλασικού- Σύγχρονου Χορού, ως πρόεδρο.
β. Έναν καθηγητή της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή καλλιτέχνη του μπαλέτου της Λυρικής Σκηνής ή καταξιωμένο καλλιτέχνη Κλασικού- Σύγχρονου Χορού, ως μέλος.
γ. Έναν μόνιμο εκπαιδευτικό του δημοσίου, κλάδου ΠΕ11, με ειδικότητα Παραδοσιακού Χορού, ως μέλος.
δ. Έναν εκπαιδευτικό οποιουδήποτε κλάδου (μόνιμο ή αναπληρωτή) που υπηρετεί στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο, ως γραμματέα.

Στις Επιτροπές Επιλογής μαθητών κάθε Κατεύθυνσης δεν δικαιούνται να συμμετέχουν ως πρόεδροι ή ως μέλη εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διδάσκουν στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο, όπου διενεργείται η διαδικασία επιλογής.

Οι υποψήφιοι μαθητές αξιολογούνται μόνο από τους εκπαιδευτικούς των εδαφίων α και β για την Κατεύθυνση των Εικαστικών Τεχνών και των εδαφίων α, β και γ, για τις Κατευθύνσεις Θεάτρου- Κινηματογράφου και Χορού.

Ο Διευθυντής του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου ή ο αναπληρωτής του συμμετέχει στις Επιτροπές Επιλογής μαθητών χωρίς δικαίωμα βαθμολόγησης και έχει αποκλειστική αρμοδιότητα τη διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.

Η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής Επιλογής μαθητών γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Η επιλογή των μαθητών για κάθε Κατεύθυνση γίνεται ως ακολούθως:

• Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών (μέγιστος βαθμός 100 μονάδες)

Οι μαθητές εντός τριών (3) ωρών θα πρέπει να ζωγραφίσουν με τη βοήθεια της φαντασίας τους ένα έργο, πάνω σε ένα θέμα, το οποίο θα τους δοθεί την ημέρα της επιλογής τους.

Το χαρτί σχεδίου θα είναι διαστάσεων 35χ50 cm και θα τους δοθούν περισσότερα του ενός κατά την ημέρα της επιλογής τους.

Τα χρώματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι όλα τα υδατοχρώματα (τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι και οτιδήποτε άλλο υλικό επιθυμούν οι μαθητές, εκτός από λαδομπογιές.

Τα χρώματα και τα υλικά οφείλουν να τα φέρουν μαζί τους οι ίδιοι οι μαθητές.

• Κατεύθυνση Θεάτρου- Κινηματογράφου

Οι μαθητές θα αξιολογηθούν στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ1ο
Απαγγελία ποιήματος (μέγιστος βαθμός 40 μονάδες)
Οι μαθητές θα επιλέξουν ένα ποίημα από ποιητές που τους εκφράζουν και θα το απαγγείλουν από μνήμης.

ΘΕΜΑ2ο
Αυτοσχεδιασμός (μέγιστος βαθμός 40 μονάδες)
Οι μαθητές θα aυτοσχεδιάσουν ελεύθερα, με φαντασία και λεπτομέρεια, δύο θέματα
α) ένα της επιλογής τους
β) ένα της Επιτροπής Επιλογής μαθητών κοινό για όλους που θα αποτελεί μία μικρή ιστορία, μόνο με σωματική έκφραση και χωρίς τη χρήση προφορικού λόγου.

ΘΕΜΑ3ο
Φωτογραφία (μέγιστος βαθμός 20 μονάδες)
Οι μαθητές θα σχολιάσουν προφορικά ή γραπτά - με κοινό τρόπο για όλους- πέντε (5) φωτογραφίες, οι οποίες θα πρέπει να τοποθετηθούν με τρόπο τέτοιο που να συνθέτουν μία ιστορία. Οι φωτογραφίες αυτές θα δίδονται στους μαθητές από την Επιτροπή Επιλογής μαθητών την ημέρα και την ώρα της εξέτασης, η οποία θα είναι ατομική.

• Κατεύθυνση Χορού
Οι μαθητές θα πρέπει να προσκομίσουν δύο (2) Ιατρικές Βεβαιώσεις μία από Παθολόγο και μία από Ορθοπεδικό γιατρό, στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια, για την κατεύθυνση του Χορού.

Τις Ιατρικές βεβαιώσεις θα καταθέσουν στο Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, την ημέρα υποβολής της αίτησης, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

Εάν δεν εξασφαλιστούν οι παραπάνω ιατρικές βεβαιώσεις, οι μαθητές δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην κατεύθυνση αυτή.

Οι μαθητές θα αξιολογηθούν στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ1ο
Σύγχρονος Χορός (μέγιστος βαθμός 33 μονάδες)
Οι μαθητές καλούνται να εκτελέσουν
1. ασκήσεις καθ' υπόδειξη των μελών της Επιτροπής.
(ασκήσεις: εδάφους- σε όρθια θέση- ελεύθερα στο χώρο)
2. έναν αυτοσχεδιασμό σε κοινό θέμα και μουσική, επιλογής των μελών της Επιτροπής

ΘΕΜΑ2ο
Μπαλέτο (μέγιστος βαθμός 33 μονάδες)
Οι μαθητές καλούνται να εκτελέσουν ασκήσεις καθ' υπόδειξη των μελών της Επιτροπής.
(ασκήσεις: εδάφους- σε όρθια θέση- ελεύθερα στο χώρο)

ΘΕΜΑ3ο
Παραδοσιακός Χορός, (μέγιστος βαθμός 34 μονάδες)
Εκτέλεση Παραδοσιακών Χορών μετά από διδασκαλία κατά την ώρα της αξιολόγησης.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών είναι μεγάλος, η αξιολόγηση των μαθητών θα πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από μία ημέρες.

Στην Κατεύθυνση των Εικαστικών η βαθμολογία κάθε μέλους της Επιτροπής Επιλογής για την αξιολόγηση του έργου κάθε μαθητή κυμαίνεται από 1- 100 μονάδες.

Στις Κατευθύνσεις Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού όπου οι μαθητές εξετάζονται σε θέματα, η βαθμολογία κάθε μέλους της Επιτροπής Επιλογής για την αξιολόγηση του μαθητή αποτελείται από το άθροισμα των βαθμολογιών των Εξεταζόμενων θεμάτων με ανώτερη αθροιστικά βαθμολογία τις 100 μονάδες.

Η βαθμολογία κάθε βαθμολογητή καταχωρείται σε ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίων, που φέρει τη σφραγίδα του Γυμνασίου και υπογράφεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Επιλογής.

Ο μέσος όρος του αθροίσματος όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής αποτελεί τη βαθμολογία αξιολόγησης του μαθητή.

2. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής συνέρχεται η Επιτροπή Επιλογής μαθητών με πρόσκληση του Προέδρου της και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης, συντάσσει αξιολογικούς πίνακες των μαθητών ανά Κατεύθυνση και με φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Οι παραπάνω αξιολογικοί πίνακες των μαθητών αναρτώνται στο οικείο Γυμνάσιο και διαβιβάζονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην Α' τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων δύνανται να εγγραφούν τόσοι μαθητές όσοι προβλέπονται από την παράγραφο 2 αυτής της Υπουργικής Απόφασης και οι οποίοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους εικοσιπέντε (25) ανά Κατεύθυνση. Το δικαίωμα εγγραφής τους προκύπτει από τη θέση τους στους αξιολογικούς πίνακες ανά Κατεύθυνση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για την 25η θέση αυτή καταλαμβάνεται ανά Κατεύθυνση ως ακολούθως:

1) για την Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου προηγείται ο υποψήφιος ο οποίος έχει συγκεντρώσει κατά απόλυτη σειρά:
α) μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στα θέματα 1 και 2
β) μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στα θέματα 1 και 3
γ) μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στα θέματα 2 και 3

2) για την Κατεύθυνση Χορού προηγείται ο υποψήφιος ο οποίος έχει συγκεντρώσει κατά απόλυτη σειρά:
α) μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στα θέματα 1 και 2
β) μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στα θέματα 1 και 3
γ) μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στα θέματα 2 και 3
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί ισοβαθμία για την 25η θέση και αφού ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια τότε εγγράφονται στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο όλοι οι ισοβαθμίσαντες.

3) Για την Κατεύθυνση της Ζωγραφικής εγγράφονται στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο όλοι οι ισοβαθμίσαντες.

8. Οι γονείς των μαθητών που επελέγησαν για να φοιτήσουν στην Α' τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων, εφοδιάζονται με σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα από το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο, το οποίο προσκομίζουν στο Γυμνάσιο όπου έχει εγγραφεί το παιδί τους, μετά την αποφοίτησή του από το Δημοτικό σχολείο.

Στην περίπτωση που θα υπάρξουν κενές θέσεις στην Α' Γυμνασίου από μετεγγραφή μαθητών σε άλλο Γυμνάσιο και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι θέσεις αυτές θα συμπληρώνονται από τον πρώτο κατά σειρά υποψήφιο του πίνακα των αξιολογηθέντων μαθητών, που συγκεντρώνει το υψηλότερο άθροισμα μονάδων.

Μετά τη λήξη του Α' τριμήνου οι κενές θέσεις δεν συμπληρώνονται.

Β. Μετεγγραφές- φοίτηση μαθητών

1. Μετεγγραφές μαθητών σε οποιαδήποτε τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, από άλλο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο επιτρέπονται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο υποδοχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Αφού πραγματοποιηθούν οι μετεγγραφές από τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και εφόσον παραμένουν κενές θέσεις στη Β' Γυμνασίου, συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, που πραγματοποιούνται μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Σεmεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων, που ορίζεται με Υπουργική Απόφαση, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Η σύνθεση των Επιτροπών Κατατακτήριων Εξετάσεων για κάθε Κατεύθυνση είναι αντίστοιχη με τη σύνθεση των Επιτροπών Επιλογής μαθητών.

Η ύλη των εξετάσεων προέρχεται από την ύλη, που διδάχθηκε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος στα Καλλιτεχνικά μαθήματα της ομάδας Α (όπως αναφέρονται παρακάτω στο «Χαρακτηρισμό μαθημάτων») της κατεύθυνσης που επιθυμεί να παρακολουθήσει.

Η διδαχθείσα ύλη ανακοινώνεται από το Γυμνάσιο με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου ορίζονται τα τυχόν κενά της Β' τάξης των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων, μετά τη λήξη των παραπεμmικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μαθητών μπορούν να υποβληθούν από την ημέρα της προκήρυξης των κενών θέσεων και μέχρι την προηγούμενη της διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων.

Επιτυχόντες είναι εκείνοι που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση σε κάθε ένα από εξεταζόμενα μαθήματα.

Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών των Καλλιτεχνικών Σχολείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που σε κάθε περίπτωση προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους μαθητές των ημερησίων Γυμνασίων της χώρας, προσαυξημένες κατά τριάντα (30) απουσίες. Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται οι απουσίες που πραγματοποιούνται στα Γενικά και Καλλιτεχνικά μαθήματα.

Γ. Χαρακτηρισμός μαθημάτων

Για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 1, ΠΔ 465/1981, άρθρο 2 ΠΔ 213/1989, και ΠΔ 409/1994, που αφορούν στα μαθήματα Γενικής Παιδείας που διδάσκονται στα υπόλοιπα Γυμνάσια Γενικής Παιδείας.

Τα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας κάθε Κατεύθυνσης διακρίνονται σε:

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

Ομάδα Α
Εικαστικό εργαστήρι
Ιστορία της Τέχνης

Ομάδα Β
Χορός
Θέατρο
Μουσική
Δημιουργική Γραφή

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου

Ομάδα Α
Υποκριτική - Αυτοσχεδιασμός
Αγωγή προφορικού λόγου
Θεατρολογία
Θεατρική Κίνηση - Χορός
Κινηματογράφος

Ομάδα Β
Εικαστικά
Μουσική
Δημιουργική Γραφή

Κατεύθυνση Χορού

Ομάδα Α
Κλασικός Χορός
Σύγχρονος Χορός
Παραδοσιακός Χορός
Ασκήσεις εδάφους (ακροβατικά)
Ειδική Γυμναστική (stretching)

Ομάδα Β
Μουσική
Θέατρο
Εικαστικά

Δ. Εξέταση - Αξιολόγηση

Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, για την προαγωγή ή απόλυση εφαρμόζεται ό,τι ισχύει στα Γυμνάσια Γενικής Παιδείας.

Για τα Καλλιτεχνικά μαθήματα ισχύουν τα εξής:

Όλα τα μαθήματα των ομάδων Α και Β όλων των Κατευθύνσεων εξετάζονται εργαστηριακά και όχι με γραπτές εξετάσεις εκτός από:

α. Το μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης της ομάδας Α της Κατεύθυνσης Εικαστικών Τεχνών που εξετάζεται με την παρουσίαση Γραmής εργασίας.

β. Το μάθημα της Θεατρολογίας της ομάδας Α της Κατεύθυνσης Θεάτρου - Κινηματογράφου που εξετάζεται με την παρουσίαση Γραπτής εργασίας.

Η εξέταση των μαθημάτων που γίνεται εργαστηριακά διενεργείται ενώπιον διμελούς επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τον διδάσκοντα καθηγητή και έναν ακόμη καθηγητή της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας.

Η εξέταση των μαθημάτων που γίνεται εργαστηριακά διενεργείται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.

Τα αποτελέσματα τους ανακοινώνονται μετά το πέρας των εξετάσεων όλων των Γενικών και Καλλιτεχνικών μαθημάτων και δεν επιδέχονται αναβαθμολόγηση.

Ο τελικός βαθμός για τα μαθήματα, τα οποία εξετάζονται εργαστηριακά προκύmει από το άθροισμα των προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων και του βαθμού εργαστηριακής εξέτασης διαιρούμενο διό του τέσσερα (4).

Ο τελικός βαθμός για τα μαθήματα της Ιστορίας της Τέχνης και της Θεατρολογίας, τα οποία εξετάζονται με την παρουσίαση γραπτών εργασιών προκύmει από το άθροισμα των προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων και του βαθμού εξέτασης της γραπτής εργασίας διαιρούμενο διά του τέσσερα (4).

Ε. Εξαγωγή αποτελεσμάτων ετήσιας προόδου

Για την προαγωγή ή απόλυση των μαθητών των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εφαρμόζονται οι ισχύουσες για όλα τα ημερήσια Γυμνάσια της χώρας διατάξεις: ΠΔ. 182/1984, άρθρο 1, παρ. 1, 2, 3.

1. Πότε ο μαθητής προάγεται ή απολύεται

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:

α. Όταν έχει σε κάθε μάθημα των ομάδων Α και Β Γενικής Παιδείας ετήσιο γενικό βαθμό τουλάχιστον δέκα (10).

β. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της ομάδας Β Γενικής Παιδείας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δύο ομάδων τουλάχιστον πλήρες δέκα (10).

γ. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της ομάδας Α Γενικής Παιδείας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων της ομάδας Α τουλάχιστον δεκατρία 13 (12,5).

δ. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α και Β Γενικής Παιδείας και ισχύουν αντιστοίχως οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων για τα μαθήματα της κάθε ομάδας.

2. Πότε ο μαθητής παραπέμπεται

Ο μαθητής παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ή μόνο προφορική, όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, συμπληρωματική εξέταση το Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχε βαθμό προαγωγής, όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι, που προβλέπονται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

3. Πότε ο μαθητής απορρίπτεται

Ο μαθητής που δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, οπότε οφείλει να φοιτήσει και πάλι στην ίδια τάξη, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του Π .Δ.580/1982 (βλ. και Π.Δ. 188/1985).

Ο μέσος όρος των βαθμών όλων των Γενικών και Καλλιτεχνικών μαθημάτων αποτελεί το βαθμό προαγωγής ή απόλυσης των μαθητών στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια.

Στους απόφοιτους του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου χορηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφονται τα μαθήματα Γενικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας καθώς και η επίδοση ανά μάθημα.

Η προαγωγή των μαθητών των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων στις εξετάσεις Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παραμονή τους στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο.

Μαθητής που προάγεται σύμφωνα με τις β, γ, και δ, της παρ.1, αλλά υστερεί:

α. Σε Καλλιτεχνικό μάθημα της Ομάδας Α της Κατεύθυνσης που παρακολουθεί, για να παραμείνει στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο θα πρέπει να παραπεμφθεί σε επαναληmική εξέταση τον Σεπτέμβριο και εφόσον επιτύχει θα φοιτήσει στην επόμενη τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου. Διαφορετικά μετεγγράφεται υποχρεωτικά σε άλλο Γυμνάσιο Γενικής Παιδείας στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής του.

β. Σε Καλλιτεχνικό μάθημα της Ομάδας Β της Κατεύθυνσης, που παρακολουθεί για να παραμείνει στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο, θα πρέπει να παραπεμφθεί σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο για το μάθημα αυτό και εφόσον συγκεντρώσει μέσο όρο πλήρες δέκα (10) σε όλα τα Καλλιτεχνικά μαθήματα των ομάδων Α και Β της Κατεύθυνσής του, μετά την επαναληmική εξέταση στο μάθημα που υστερεί, θα φοιτήσει στην επόμενη τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου. Διαφορετικά μετεγγράφεται υποχρεωτικά σε άλλο σχολείο Γενικής Παιδείας στην αντίστοιχη τάξη.

Μαθητές που:
• απορρίπτονται λόγω ανεπαρκούς φοίτησης
• απορρίπτονται κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις της περιόδου Ιουνίου
• απορρίπτονται κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις της περιόδου Σεmεμβρίου, μετεγγράφονται υποχρεωτικά σε άλλα Γυμνάσια Γενικής παιδείας.

Στην περίπτωση αυτή, για τον καθορισμό της τάξης στην οποία δικαιούται να φοιτήσει ο μετεγγραφόμενος μαθητής, ο Σύλλογος διδασκόντων του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου εφαρμόζει μόνο για τα μαθήματα Γενικής παιδείας τις ισχύουσες περί προαγωγής διατάξεις και ορίζει κατά περίπτωση ότι:
• ο μετεγγραφόμενος μαθητής υποχρεούται να επαναλάβει τη φοίτησή του στην ίδια τάξη, εφόσον δεν προάγεται στα μαθήματα Γενικής παιδείας,
• εγγράφεται στην επόμενη τάξη του σχολείου στο οποίο θα μετεγγραφεί, εφόσον προάγεται στα μαθήματα Γενικής παιδείας.

Ακριβές αντίγραφο αυτής της απόφασης του Συλλόγου διδασκόντων συνοδεύει το υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής και το ατομικό δελτίο του μαθητή προς το σχολείο στο οποίο μετεγγράφεται.

Για τους μαθητές της Γ τάξης Γυμνασίου που παραπεμπόμενοι σε επαναληmική απολυτήρια εξέταση της περιόδου Σεπτεμβρίου και δεν επιτυγχάνουν να απολυθούν, ισχύουν όσα προβλέπονται για την περίπτωση αυτή και στα υπόλοιπα Γυμνάσια Γενικής παιδείας, έχουν δηλαδή το δικαίωμα να προσέρχονται σε επαναληmικές εξετάσεις στα μαθήματα στα οποία υστέρησαν μέχρι να πετύχουν την απόλυσή τους.

Τέλος, μαθητής που ενώ φοιτά σε τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου αποφασίζει, για λόγους προσωπικούς ή οικογενειακούς, να μετεγγραφεί σε Γυμνάσιο Γενικής Παιδείας, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επανεγγραφεί στην αντίστοιχη τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διδακτικό τρίμηνο από την αρχική αίτηση μετεγγραφής του και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα χρονικά όρια που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για τις μετεγγραφές (31 Μαρτίου εκάστου σχολικού έτους).

Στ. Άλλες Διατάξεις

1. Κάθε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο οργανώνει δύο (2) Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Το πρόγραμμα αυτών των Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων υποβάλλεται συνοδευόμενο από το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων- για έγκριση στην Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων, μετά από πρόταση του οικείου Συλλόγου διδασκόντων και του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην αρχή του σχολικού έτους και μέχρι τις 10 Οκτωβρίου κάθε χρόνου.

Σε εξαιρετικές περιmώσεις είναι δυνατό να ζητηθεί μια επιπλέον Καλλιτεχνική εκδήλωση μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Συλλόγου διδασκόντων και σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση, ρυθμίζονται από τις πάγιες διατάξεις, που ισχύουν για τα ημερήσια Γυμνάσια καθώς και με Υπουργικές Αποφάσεις που θα εκδοθούν.

Ζ. Μεταβατικές Διατάξεις

Για το σχολικό έτος 2003-2004 θα ισχύσουν τα παρακάτω:

α) Η εξέταση των Καλλιτεχνικών μαθημάτων, που γίνεται εργαστηριακά θα πραγματοποιηθεί το μήνα Ιούνιο, αμέσως μετά το πέρας των εξετάσεων στα μαθήματα Γενικής παιδείας.

β) Μαθητής ο οποίος υστερεί σε Καλλιτεχνικό μάθημα είτε της ομάδας Α είτε της ομάδας Β εφόσον προάγεται στην επόμενη τάξη, παραμένει στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο για να φοιτήσει το σχολικό έτος 2004- 2005.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2004

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΣ