ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

1. Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και συγκεκριμένα στην Α` τάξη αυτών εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων κατόπιν επιλογής

Τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατευθύνσεις:
α. Εικαστικών Τεχνών
β. Θεάτρου - Κινηματογράφου
γ. Χορού

Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις.

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 20 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 11 Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

2. Ο αριθμός των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α` τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που εκδίδεται μέχρι τα τέλη Μαρτίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων της αρμοδιότητας της.
Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών, που θα φοιτήσουν είναι: η κτιριακή υποδομή του σχολείου και γενικότερα όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις, που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

3. Οι γονείς των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν τα παιδιά τους στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 15 Μαΐου μέχρι και 15 Ιουνίου κάθε έτους.
Στην περίπτωση κατά την οποία ένας μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις, υποχρεούται να υποβάλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση χωριστά.

4. Η συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών στην επιλογή για φοίτηση σε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε κλήρωση σε Πειραματικό Γυμνάσιο ή Μουσικό Γυμνάσιο.

5. Για την επιλογή των μαθητών, οι οποίοι θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων συγκροτείται για κάθε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο και κάθε κατεύθυνση του "Επι­τροπή Επιλογής μαθητών", η οποία ορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Για κάθε Κατεύθυνση η Επιτροπή Επιλογής μαθητών συγκρατείται ως ακολούθως:

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

Η Επιτροπή Επιλογής μαθητών της Κατεύθυνσης Εικαστικών Τεχνών αποτελείται από:
α. Έναν μόνιμο εκπαιδευτικό του δημοσίου, κλάδου ΠΕ8, ως πρόεδρο.
β. Δύο μόνιμους εκπαιδευτικούς του δημοσίου, κλάδου ΠΕ8, ως μέλη.
γ. Έναν εκπαιδευτικό οποιουδήποτε κλάδου (μόνιμο ή αναπληρωτή) που υπηρετεί στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο, ως γραμματέα.

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου

Η Επιτροπή Επιλογής μαθητών της κατεύθυνσης Θεάτρου - Κινηματογράφου αποτελείται από:
α. Έναν καθηγητή της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου ή της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ή άλλον καταξιωμένο καλλιτέχνη του Θεάτρου ή Κινηματογράφου, ως πρόεδρο.
β. Έναν καθηγητή της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου ή της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ή άλλον καταξιωμένο καλλιτέχνη του Θεάτρου ή πτυχιούχο Θεατρικών Σπουδών, ως μέλος.
γ. Έναν καταξιωμένο καλλιτέχνη του Κινηματογράφου, ως μέλος.
δ. Έναν εκπαιδευτικό οποιουδήποτε κλάδου (μόνιμο ή αναπληρωτή) που υπηρετεί στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο, ως γραμματέα.

Κατεύθυνση Χορού
Η Επιτροπή Επιλογής μαθητών της κατεύθυνσης Χορού αποτελείται από:
α. Έναν καθηγητή της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή καλλιτέχνη του μπαλέτου της Λυρικής Σκηνής ή καταξιωμένο καλλιτέχνη Κλασικού - Σύγχρονου Χορού, ως πρόεδρο.
β. Έναν καθηγητή της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης ή καλλιτέχνη του μπαλέτου της Λυρικής Σκηνής ή καταξιωμένο καλλιτέχνη Κλασικού - Σύγχρονου Χορού, ως μέλος.
γ. Έναν μόνιμο εκπαιδευτικό του δημοσίου, κλάδου ΠΕ11, με ειδικότητα Παραδοσιακού Χορού, ως μέλος.
δ. Έναν εκπαιδευτικό οποιουδήποτε κλάδου (μόνιμο ή αναπληρωτή) που υπηρετεί στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο, ως γραμματέα.
Στις Επιτροπές Επιλογής μαθητών κάθε Κατεύθυνσης δεν δικαιούνται να συμμετέχουν ως πρόεδροι ή ως μέλη εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διδάσκουν στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο, όπου διενεργείται η διαδικασία επιλογής.

Οι υποψήφιοι μαθητές αξιολογούνται μόνο από τους εκπαιδευτικούς των εδαφίων α και β για την Κατεύθυνση των Εικαστικών Τεχνών και των εδαφίων α, β και γ, για τις Κατευθύνσεις Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού.

Ο Διευθυντής του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου ή ο αναπληρωτής του συμμετέχει στις Επιτροπές Επιλογής μαθητών χωρίς δικαίωμα βαθμολόγησης και έχει αποκλειστική αρμοδιότητα τη διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.
Η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής Επιλογής μαθητών γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Η επιλογή των μαθητών για κάθε Κατεύθυνση γίνεται ως ακολούθως:

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών (μέγιστος βαθμός 100 μονάδες)
Οι μαθητές εντός τριών (3) ωρών θα πρέπει να ζωγραφίσουν με τη βοήθεια της φαντασίας τους ένα έργο, πάνω σε ένα θέμα, το οποίο θα τους δοθεί την ημέρα της επιλογής τους.
Το χαρτί σχεδίου θα είναι διαστάσεων 35x50 cm και θα τους δοθούν περισσότερα του ενός κατά την ημέρα της επιλογής τους.
Τα χρώματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι όλα τα υδατοχρώματα (τέμπερες, ακρυλικά χρώματα, ακουαρέλα), χρώματα παστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, μολύβι και οτιδήποτε άλλο υλικό επιθυμούν οι μαθητές, εκτός από λαδομπογιές.
Τα χρώματα και τα υλικά οφείλουν να τα φέρουν μαζί τους οι ίδιοι οι μαθητές.

Κατεύθυνση Θεάτρου- Κινηματογράφου
Οι μαθητές θα αξιολογηθούν στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Απαγγελία ποιήματος (μέγιστος βαθμός 40 μονάδες)
Οι μαθητές θα επιλέξουν ένα ποίημα από ποιητές που τους εκφράζουν και θα το απαγγείλουν από μνήμης.

ΘΕΜΑ 2ο
Αυτοσχεδιασμός (μέγιστος βαθμός 40 μονάδες)
Οι μαθητές θα αυτοσχεδιάσουν ελεύθερα, με φαντασία και λεπτομέρεια, δύο θέματα
α) ένα της επιλογής τους
β) ένα της Επιτροπής Επιλογής μαθητών κοινό για όλους που θα αποτελεί μία μικρή ιστορία, μόνο με σωματική έκφραση και χωρίς τη χρήση προφορικού λόγου.

ΘΕΜΑ 3ο
Φωτογραφία (μέγιστος βαθμός 20 μονάδες)
Οι μαθητές θα σχολιάσουν προφορικά ή γραπτά - με κοινό τρόπο για όλους - πέντε (5) φωτογραφίες, οι οποίες θα πρέπει να τοποθετηθούν με τρόπο τέτοιο που να συνθέτουν μία ιστορία. Οι φωτογραφίες αυτές θα δίδονται στους μαθητές από την Επιτροπή Επιλογής μαθητών την ημέρα και την ώρα της εξέτασης, η οποία θα είναι ατομική.

Κατεύθυνση Χορού
Οι μαθητές θα πρέπει να προσκομίσουν δύο (2) Ιατρικές Βεβαιώσεις μία από Παθολόγο και μία από Ορθοπεδικό γιατρό, στις οποίες θα αναφέρεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια, για την κατεύθυνση του Χορού.
Τις Ιατρικές βεβαιώσεις θα καταθέσουν στο Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, την ημέρα υποβολής της αίτησης, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής.

Εάν δεν εξασφαλιστούν οι παραπάνω ιατρικές βεβαιώσεις, οι μαθητές δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην κατεύθυνση αυτή.

Οι μαθητές θα αξιολογηθούν στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Σύγχρονος Χορός (μέγιστος βαθμός 33 μονάδες)
Οι μαθητές καλούνται να εκτελέσουν
1. ασκήσεις καθ` υπόδειξη των μελών της Επιτροπής, (ασκήσεις: εδάφους- σε όρθια θέση - ελεύθερα στο χώρο)
2. έναν αυτοσχεδιασμό σε κοινό θέμα και μουσική, επιλογής των μελών της Επιτροπής

ΘΕΜΑ 2ο
Μπαλέτο (μέγιστος βαθμός 33 μονάδες)
Οι μαθητές καλούνται να εκτελέσουν ασκήσεις καθ` υπόδειξη των μελών της Επιτροπής. (ασκήσεις: εδάφους- σε όρθια θέση - ελεύθερα στο χώρο)

ΘΕΜΑ 3ο
Παραδοσιακός Χορός, (μέγιστος βαθμός 34 μονάδες)
Εκτέλεση Παραδοσιακών Χορών μετά από διδασκαλία κατά την ώρα της αξιολόγησης.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών είναι μεγάλος, η αξιολόγηση των μαθητών θα πραγματοποιηθεί σε περισσότερες από μία ημέρες.

Στην Κατεύθυνση των Εικαστικών η βαθμολογία κάθε μέλους της Επιτροπής Επιλογής για την αξιολόγηση του έργου κάθε μαθητή κυμαίνεται από 1-100 μονάδες.

Στις Κατευθύνσεις Θεάτρου - Κινηματογράφου και Χορού όπου οι μαθητές εξετάζονται σε θέματα, η βαθμολογία κάθε μέλους της Επιτροπής Επιλογής για την αξιολόγηση του μαθητή αποτελείται από το άθροισμα των βαθμολογιών των Εξεταζόμενων θεμάτων με ανώτερη αθροιστικά βαθμολογία τις 100 μονάδες.

Η βαθμολογία κάθε βαθμολογητή καταχωρείται σε ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίων, που φέρει τη σφραγίδα του Γυμνασίου και υπογράφεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Επιλογής.

Ο μέσος όρος του αθροίσματος όλων των μελών της Επιτροπής Επιλογής αποτελεί τη βαθμολογία αξιολόγησης του μαθητή.

2. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής συνέρχεται η Επιτροπή Επιλογής μαθητών με πρόσκληση του Προέδρου της και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης, συντάσσει αξιολογικούς πίνακες των μαθητών ανά Κατεύθυνση και με φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

Οι παραπάνω αξιολογικοί πίνακες των μαθητών αναρτώνται στο οικείο Γυμνάσιο και διαβιβάζονται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην Α` τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων δύνανται να εγγραφούν τόσοι μαθητές όσοι προβλέπονται από την παράγραφο 2 αυτής της Υπουργικής Απόφασης και οι οποίοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους εικοσιπέντε (25) ανά Κατεύθυνση. Το δικαίωμα εγγραφής τους προκύπτει από τη θέση τους στους αξιολογικούς πίνακες ανά Κατεύθυνση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για την 25η θέση αυτή καταλαμβάνεται ανά Κατεύθυνση ως ακολούθως:

1) για την Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου προηγείται ο υποψήφιος ο οποίος έχει συγκεντρώσει κατά απόλυτη σειρά:
α) μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στα θέματα 1 και 2 β) μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στα θέματα 1 και 3 γ) μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στα θέματα 2 και 3

2) για την Κατεύθυνση Χορού προηγείται ο υποψήφιος ο οποίος έχει συγκεντρώσει κατά απόλυτη σειρά:
α) μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στα θέματα 1 και 2 β) μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στα θέματα 1 και 3 γ) μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στα θέματα 2 και 3 Σε περίπτωση που παρουσιαστεί ισοβαθμία για την 25η θέση και αφού ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια τότε εγγράφονται στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο όλοι οι ισοβαθμίσαντες.

3) Για την Κατεύθυνση της Ζωγραφικής εγγράφονται στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο όλοι οι ισοβαθμίσαντες.

B. Οι γονείς των μαθητών που επελέγησαν για να φοιτήσουν στην Α` τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων, εφοδιάζονται με σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα από το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο, το οποίο προσκομίζουν στο Γυμνάσιο όπου έχει εγγραφεί το παιδί τους, μετά την αποφοίτηση του από το Δημοτικό σχολείο.

Στην περίπτωση που θα υπάρξουν κενές θέσεις στην Α` Γυμνασίου από μετεγγραφή μαθητών σε άλλο Γυμνάσιο και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι θέσεις αυτές θα συ­μπληρώνονται από τον πρώτο κατά σειρά υποψήφιο του πίνακα των αξιολογηθέντων μαθητών, που συγκεντρώνει το υψηλότερο άθροισμα μονάδων.

Μετά τη λήξη του Α` τριμήνου οι κενές θέσεις δεν συμπληρώνονται.

Μετεγγραφές - φοίτηση μαθητών

1. Μετεγγραφές μαθητών σε οποιαδήποτε τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, από άλλο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο επιτρέπονται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο υποδοχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Αφού πραγματοποιηθούν οι μετεγγραφές από τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και εφόσον παραμένουν κενές θέσεις στη Β` Γυμνασίου, συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, που πραγματοποιούνται μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων, που ορίζεται με Υπουργική Απόφαση, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων. Η σύνθεση των Επιτροπών Κατατακτήριων Εξετάσεων για κάθε Κατεύθυνση είναι αντίστοιχη με τη σύνθεση των Επιτροπών Επιλογής μαθητών.

Η ύλη των εξετάσεων προέρχεται από την ύλη, που διδάχθηκε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος στα Καλλιτεχνικά μαθήματα της ομάδας Α (όπως αναφέρονται παρακάτω στο Χαρακτηρισμό μαθημάτων) της κατεύθυνσης που επιθυμεί να παρακολουθήσει.

Η διδαχθείσα ύλη ανακοινώνεται από το Γυμνάσιο με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου ορίζονται τα τυχόν κενά της Β` τάξης των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων, μετά τη λήξη των παραπεμπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μαθητών μπορούν να υποβληθούν από την ημέρα της προκήρυξης των κενών θέσεων και μέχρι την προηγούμενη της διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων.

Επιτυχόντες είναι εκείνοι που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση σε κάθε ένα από εξεταζόμενα μαθήματα.

Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητώντων Καλλιτεχνικών Σχολείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που σε κάθε περίπτωση προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους μαθητές των ημερησίων Γυμνασίων της χώρας, προσαυξημένες κατά τριάντα (30) απουσίες.
Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται οι απουσίες που πραγματο­ποιούνται στα Γενικά και Καλλιτεχνικά μαθήματα.


Εκτύπωση