ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Χαρακτηρισμός μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια

Για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 1, ΠΔ 465/1981, άρθρο 2 Π.Δ. 213/1989, και Π.Δ. 409/1994, που αφορούν στα μαθήματα Γενικής Παιδείας που διδάσκονται στα υπόλοιπα Γυμνάσια Γενικής Παιδείας.

Τα μαθήματα Καλλιτεχνικής Παιδείας κάθε Κατεύθυνσης διακρίνονται σε:

Κατεύθυνση Εικαστικών Τεχνών

Ομάδα Α
Εικαστικό εργαστήρι
Ιστορία της Τέχνης

 
Ομάδα Β
Χορός
Θέατρο
Μουσική
Δημιουργική Γραφή

Κατεύθυνση Θεάτρου - Κινηματογράφου

Ομάδα Α
Υποκριτική - Αυτοσχεδιασμός
Αγωγή προφορικού λόγου
Θεατρολογία
Θεατρική Κίνηση - Χορός
Κινηματογράφος
Ομάδα Β
Εικαστικά
Μουσική
Δημιουργική Γραφή

 

Κατεύθυνση Χορού

Ομάδα Α
Κλασικός Χορός
Σύγχρονος Χορός
Παραδοσιακός Χορός
Ασκήσεις εδάφους (ακροβατικά)
Ειδική Γυμναστική (STETCHING)
Ομάδα Β
Μουσική
Θέατρο
Εικαστικά

 

 Εξέταση - Αξιολόγηση Μαθητών σε Καλλιτεχνικά Γυμνάσια

Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας, για την προαγωγή ή απόλυση εφαρμόζεται ό,τι ισχύει στα Γυμνάσια Γενικής Παιδείας.

Για τα Καλλιτεχνικά μαθήματα ισχύουν τα εξής:

Όλα τα μαθήματα των ομάδων Α και Β όλων των Κατευθύνσεων εξετάζονται εργαστηριακά και όχι με γραπτές εξετάσεις εκτός από:

α. Το μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης της ομάδας Ατής Κατεύθυνσης Εικαστικών Τεχνών που εξετάζεται με την παρουσίαση Γραπτής εργασίας.

β. Το μάθημα της Θεατρολογίας της ομάδας Α της Κατεύθυνσης Θεάτρου - Κινηματογράφου που εξετάζεται με την παρουσίαση Γραπτής εργασίας.

Η εξέταση των μαθημάτων που γίνεται εργαστηριακά διενεργείται ενώπιον διμελούς επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τον διδάσκοντα καθηγητή και έναν ακόμη καθηγητή της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας.

Η εξέταση των μαθημάτων που γίνεται εργαστηριακά διενεργείται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.
Τα αποτελέσματα τους ανακοινώνονται μετά το πέρας των εξετάσεων όλων των Γενικών και Καλλιτεχνικών μαθημάτων και δεν επιδέχονται αναβαθμολόγηση.

Ο τελικός βαθμός για τα μαθήματα, τα οποία εξετάζονται εργαστηριακά προκύπτει από το άθροισμα των προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων και του βαθμού εργαστηριακής εξέτασης διαιρούμενο διά του τέσσερα (4).

Ο τελικός βαθμός για τα μαθήματα της Ιστορίας της Τέχνης και της Θεατρολογίας, τα οποία εξετάζονται με την παρουσίαση γραπτών εργασιών προκύπτει από το άθροισμα των προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων και του βαθμού εξέτασης της γραπτής εργασίας διαιρούμενο διά του τέσσερα (4).

Εξαγωγή αποτελεσμάτων ετήσιας προόδου

Για την προαγωγή ή απόλυση των μαθητών των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εφαρμόζονται οι ισχύουσες για όλα τα ημερήσια Γυμνάσια της χώρας διατάξεις:

Π.Δ. 182/1984, άρθρο 1, παρ. 1,2,3.

1. Πότε ο μαθητής προάγεται ή απολύεται

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:

α. Όταν έχει σε κάθε μάθημα των ομάδων Α και Β Γενικής Παιδείας ετήσιο γενικό βαθμό τουλάχιστον δέκα (10).

β. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της ομάδας Β Γενικής Παιδείας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων και των δύο ομάδων τουλάχιστον πλήρες δέκα (10).

γ. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της ομάδας Α Γενικής Παιδείας και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων της ομάδας Α τουλάχιστον δεκατρία 13(12,5).

δ. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α και Β Γενικής Παιδείας και ισχύουν αντιστοίχως οι διατάξεις των προηγού μενών εδαφίων για τα μαθήματα της κάθε ομάδας.

2. Πότε ο μαθητής παραπέμπεται

Ο μαθητής παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ή μόνο προφορική, όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, συμπληρωματική εξέταση το Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχε βαθμό προαγωγής, όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι, που προβλέπονται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

3. Πότε ο μαθητής απορρίπτεται

Ο μαθητής που δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, οπότε οφείλει να φοιτήσει και πάλι στην ίδια τάξη, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του Π.Δ. 580/1982 (βλ. και Π.Δ. 188/1985).

Ο μέσος όρος των βαθμών όλων των Γενικών και Καλλιτεχνικών μαθημάτων αποτελεί το βαθμό προαγωγής ή απόλυσης των μαθητών στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια.

Στους απόφοιτους του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου χορηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφονται τα μαθήματα Γενικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας καθώς και η επίδοση ανά μάθημα.

Η προαγωγή των μαθητών των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων στις εξετάσεις Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παραμονή τους στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο.

Μαθητής που προάγεται σύμφωνα με τις β, γ, και δ, της παρ.1, αλλά υστερεί:

α. Σε Καλλιτεχνικό μάθημα της Ομάδας Α της Κατεύθυνσης που παρακολουθεί, για να παραμείνει στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο θα πρέπει να παραπεμφθεί σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο και εφόσον επιτύχει θα φοιτήσει στην επόμενη τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου. Διαφορετικά μετεγγράφεται υποχρεωτικά σε άλλο Γυμνάσιο Γενικής Παιδείας στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής του.

β. Σε Καλλιτεχνικό μάθημα της Ομάδας Β της Κατεύθυνσης, που παρακολουθεί για να παραμείνει στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο, θα πρέπει να παραπεμφθεί σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο για το μάθημα αυτό και εφόσον συγκεντρώσει μέσο όρο πλήρες δέκα (10) σε όλα τα Καλλιτεχνικά μαθήματα των ομάδων Α και Β της Κατεύθυνσης του, μετά την επαναληπτική εξέταση στο μάθημα που υστερεί, θα φοιτήσει στην επόμενη τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου. Διαφορετικά μετεγγράφεται υποχρεωτικά σε άλλο σχολείο Γενικής Παιδείας στην αντίστοιχη τάξη.

Μαθητές που:
  • απορρίπτονται λόγω ανεπαρκούς φοίτησης
  • απορρίπτονται κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις της περιόδου Ιουνίου
  • απορρίπτονται κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου,
μετεγγράφονται υποχρεωτικά σε άλλα Γυμνάσια Γενικής παιδείας.

Στην περίπτωση αυτή, για τον καθορισμό της τάξης στην οποία δικαιούται να φοιτήσει ο μετεγγραφόμενος μαθητής, ο Σύλλογος διδασκόντων του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου εφαρμόζει μόνο για τα μαθήματα Γενικής παιδείας τις ισχύουσες περί προαγωγής διατάξεις και ορίζει κατά περίπτωση ότι:

- ο μετεγγραφόμενος μαθητής υποχρεούται να επαναλάβει τη φοίτηση του στην ίδια τάξη, εφόσον δεν προάγεται στα μαθήματα Γενικής παιδείας,

-  εγγράφεται στην επόμενη τάξη του σχολείου στο οποίο θα μετεγγραφεί, εφόσον προάγεται στα μαθήματα Γενικής παιδείας.

Ακριβές αντίγραφο αυτής της απόφασης του Συλλόγου διδασκόντων συνοδεύει το υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής και το ατομικό δελτίο του μαθητή προς το σχολείο στο οποίο μετεγγράφεται.

Για τους μαθητές της Γ τάξης Γυμνασίου που παραπεμπόμενοι σε επαναληπτική απολυτήρια εξέταση της περιόδου Σεπτεμβρίου και δεν επιτυγχάνουν να απολυθούν, ισχύουν όσα προβλέπονται για την περίπτωση αυτή και στα υπόλοιπα Γυμνάσια Γενικής παιδείας, έχουν δηλαδή το δικαίωμα να προσέρχονται σε επαναληπτικές εξετάσεις στα μαθήματα στα οποία υστέρησαν μέχρι να πετύχουν την απόλυση τους.

Τέλος, μαθητής που ενώ φοιτά σε τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου αποφασίζει, για λόγους προσωπικούς ή οικογενειακούς, να μετεγγραφεί σε Γυμνάσιο Γενικής Παιδείας, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επανεγγραφεί στην αντίστοιχη τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διδακτικό τρίμηνο από την αρχική αίτηση μετεγγραφής του και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα χρονικά όρια που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για τις μετεγγραφές (31 Μαρτίου εκάστου σχολικού έτους).

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.