ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013-2014 .

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013-2014

Αρ.Πρωτ.132448/Γ2/19-09-2013/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422
FAX: 210-3443390

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για μαθήματα της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου»
Σχετ.: 129534/Γ2/16-09-2013 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ

Μετά την έκδοση του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», σας ενημερώνουμε ότι:

• η αξιολόγηση του μαθήματος Καλλιτεχνική Παιδεία Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου θα γίνεται γραπτώς.

• Στην Α΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου η Άλγεβρα θα διδάσκεται τρεις (03) ώρες εβδομαδιαίως, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους και η Γεωμετρία δύο (02) ώρες εβδομαδιαίως, καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

Για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αρ.Πρωτ.115478/Γ2/21-08-2013/ΥΠΑΙΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3442238
FAX: 210-3443390
ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παραγράφου 9, του άρθρου 8 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2) Τις διατάξεις παραγράφου 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» .
3) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5) Την με αρ. 26/2013 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

Στην Α΄ Τάξη Γενικού Λυκείου η οποία είναι τάξη γενικής παιδείας, διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Οι μαθητές παρακολουθούν εννέα (9) μαθήματα κοινά για όλους και ένα (1) μάθημα επιλογής το οποίο επιλέγεται μεταξύ τριών μαθημάτων.


Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας – Κοινού Προγράμματος

Ώρες

Ελληνική Γλώσσα (*1)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

5

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Θρησκευτικά

2

Ιστορία

2

 

Μαθηματικά (*2)

 

Άλγεβρα

3/2

Γεωμετρία

2/3

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

Φυσικές Επιστήμες (*3)

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

2

Φυσική Αγωγή

2

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

3

Ερευνητική Εργασία (project)

2

Μαθήματα Επιλογής: 1 από τα 3

(σ.σ. έχει τροποποιηθεί με την αρ. πρωτ.129534/Γ2/16-09-2013)

Ώρες

Εφαρμογές Πληροφορικής

2

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

2

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

2

Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος

35 ώρες

(*1). Ελληνική Γλώσσα:
Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

(*2). Μαθηματικά:
Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

(*3). Φυσικές επιστήμες:
Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους : α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-2014.

Η με αρ. πρωτ. 36797/Γ23/02-04-2012 (Β΄ 1163) Υ.Α. καταργείται.

Για τη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 36799/Γ2/02-04-2012 (Β΄ 1163) και για τη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 63447/Γ2/27-06-2005 Υ.Α. (Β΄ 921).

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21-08-2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 


 


ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

Αρ.Πρωτ.86157/Γ2/28-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑIΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 59609/Γ2/25-05-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1213) Υ.Α. με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου»

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188).

β) Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παραγράφου 9, του άρθρου 8 και την παράγραφο 2 περίπτωση γ του άρθρου 24 του Νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167).

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.'. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

δ) Την 1120/H/7-1-2010 (ΦΕΚ Β1) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, 'ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, 'ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

ε) Τις διατάξεις της παραγρ. 13 του άρθρου 26 του Ν. 1566/85.

στ) Το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ. 72350/Γ2/29-06-2011 έγγραφό του ζήτησε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο την εισήγηση του σχετικά με την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 59609/Γ2/25-05-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1213) Υ.Α. με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου» και πέρασε άπρακτη η καταληκτική ημερομηνία αποστολής της

ζ) Τη με αρ. πρωτ. 59609/Γ2/25-05-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1213) Υ.Α.

η) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αρ. πρωτ. 59609/Γ2/25-05-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1213) Υπουργική Απόφαση που αφορά στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου ως προς τις ώρες διδασκαλίας των Μαθηματικών ως εξής:

ΜαθηματικάΆλγεβρα3/2
Γεωμετρία2/3

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στη με αρ. πρωτ. 59609/Γ2/25-05-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1213) Υπουργική Απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 28-07-2011

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


(Απόσπασμα από το ΦΕΚ 1213 τ.Β/2011)

Aριθμ. 59609/Γ2 - Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης
Γενικού Λυκείου.

Αρ.Πρωτ.59609/Γ2/25-05-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4Α3Τ9-18

ΕΝΙΑIΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3442238

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α' τάξης Γενικού Λυκείου»

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α 188).

β) Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παραγράφου 9, του άρθρου 8 και την παράγραφο 2 περίπτωση γ του άρθρου 24 του Νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ Α' 167).

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

δ) Την 1120/Η/7-1 -2010 (ΦΕΚ Β 1) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

ε) Τη με αριθμ. 8/2011 πράξη του Τμήματος Δ/θμιας Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

στ) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον

Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α' τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής:

Α' τάξη Γενικού Λυκείου

Η Α' τάξη Γενικού Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας είκοσι εννέα (29) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και ερευνητική εργασία (Project) διάρκειας τριών (3) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Επομένως, οι μαθητές της Α' Γενικού Λυκείου, παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα δύο (32) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Μάθημα

Ώρες

Ελληνική Γλώσσα (*1)Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία5
Νεά Ελληνική Γλώσσα2
Νέα Ελληνική Λογοτεχνία2
Θρησκευτικά2
Ιστορία2
Μαθηματικά (*2)Άλγεβρα2
Γεωμετρια3
Ξένη Γλώσσα3
Φυσικές Επιστήμες (*3)Φυσική3
Χημεία2
Βιολογία1
Φυσική Αγωγή2
Ερευνητική Εργασία (Project)3
Σύνολο32

1. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους : α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.

3. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους : α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2011-2012.

Για τις τάξεις Β' και Γ' του Γενικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 63447/Γ2/27-06-2005 Υ.Α. (ΦΕΚ Β 921).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 25-05-2011

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


Εκτύπωση