ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΤΕ)

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 902/2005)

Αριθμ. Φ 253/61413/Β6
Εισαγωγή κατόχων απολυτηρίου Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2909/200 1 (ΦΕΚ 90 Α).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 27του ν.2081/1992, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 1 του ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38 τ. Α), κατ' εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Ορίζουμε ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΠΕ), των Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης, για την εισαγωγή στις σχολές αυτές αποφοίτων Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.2525/1997(ΦΕΚ 188 Α) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.2909/200 1 (ΦΕΚ 90 τ.Α)

2. Κατά τον υπολογισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό για κάθε σχολή της παραγράφου 1 της παρούσας το δεκαδικό μέρος που είναι ίσο ή μεγαλύτερο της μισής μονάδας στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο του μισού της ακέραιης μονάδας παραλείπεται εκτός αν μηδενίζεται η θέση οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θέση σε κάθε σχολή.

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2005- 2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2005

ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Μ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Pin It

Εκτύπωση