ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-2013

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΕΚ 1163/2012

Αρ.Πρωτ.36799/Γ2/02-04-2012/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑIΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου»

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις παραγράφου 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (Α΄ 188).

2) Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παραγράφου 9, του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167).

3) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

5) Την 27528/ΣΤ5/15-03-2012 (ΦΕΚ Β΄ 763) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου».

6) Τη με αρ. πρωτ. 376/19-03-2012 εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον

Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου ως εξής:

Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου

Τα μαθήματα της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων.

• Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά είκοσι πέντε (25) ώρες εβδομαδιαίως.

• Τα μαθήματα Κατευθύνσεων χωρίζονται: α) σε μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας επτά (7) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση και σε οκτώ (8) ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη Θεωρητική Κατεύθυνση και β) σε μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Ι. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μάθημα

Ώρες

Θρησκευτικά

2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

2

Νεοελληνική Γλώσσα

2

Νεοελληνική Λογοτεχνία

2

Ιστορία

2

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

2

Φυσική

2

Χημεία

2

Βιολογία

1

Φυσική Αγωγή

2

Α΄ Ξένη Γλώσσα

2

Ερευνητική εργασία (Project)

2

Σύνολο

25

ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Θεωρητική κατεύθυνση

Ώρες

Θετική κατεύθυνση

Ώρες

Τεχνολογική κατεύθυνση

Ώρες

1.Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 

4

1.Μαθηματικά

3

1.Μαθηματικά

3

2.Αρχές Φιλοσοφίας ή
Πολιτική και Δίκαιο

2

2.Φυσική

2

2.Φυσική

2

3.Λατινικά )

2

3.Χημεία

2

3.Τεχνολογία Επικοινωνιών

2

Επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

1.

Αρχές Οικονομίας

2

2.

Β΄ Ξένη Γλώσσα

2

3.

Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής

2

4.

Σχέδιο Γραμμικό

2

5.

Σχέδιο Ελεύθερο

2

6.

Εφαρμογές Υπολογιστών

2

7.

Διαχείριση φυσικών πόρων

2

8.

Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Ιστορία και Κείμενα

2

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2012-2013.

Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 63447/Γ2/27-06-2005 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 921).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1163/2012 με το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου


Εκτύπωση