Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Γ' Λυκείου

Αξιολόγηση Χρήστη: 1 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Αρ.Πρωτ.177620/Δ2/20-10-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Σπ. Κωνσταντάτος
Τηλέφωνο: 210-3443422
FAX: 210-3443390

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
2) Την παρ. 3Α του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50)
3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
4) Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6) Την με αρ. 42/12-10-2017 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 175599/B1/18-10-2017 εισήγηση του άρθρου 24 του Ν.4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε:

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» και «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελούν κλάδους του μαθήματος «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20-10-2017

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 


(Απόσπασμα από ΦΕΚ 50/2015)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4327
Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

(...)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4186/2013 ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Άρθρο 1
Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

1. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4186/2013 (Α' 193), όπως έχει τροποποιηθεί με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/2014 (Α'258), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η Γ' τάξη Ημερήσιου Γενικού Ενιαίου Λυ­κείου και η Δ' τάξη Εσπερινού Γενικού Ενιαίου Λυκείου χωρίζονται σε τρεις Ομάδες Προσανατολισμού: Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ομάδα Θετικών Σπουδών και Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Το πρό­γραμμα διδασκαλίας της Γ' τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και της Δ' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει μαθήματα Γενικής Παιδείας και Μαθήματα Προσανατολισμού. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρα­κολουθούν τα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που επιλέγουν, καθώς και τα Μαθήματα Γενικής Παιδεί­ας. Ειδικά οι μαθητές της Γ' τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου παρακολουθούν και ένα Μάθημα Επιλογής.»

2. Στο άρθρο 2 του ν. 4186/2013 (Α' 193) προστίθεται παράγραφος 3Α, ως ακολούθως:

«3Α. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Γενι­κής Παιδείας της Γ' τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου είναι το εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

1

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

(Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2

ΣΥΝΟΛΟ

15

3. Στο άρθρο 2 του ν. 4186/2013 (Α' 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως:

«3 Β. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μαθημάτων Προ­σανατολισμού της Γ' τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου είναι το εξής:

Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

5

ΙΣΤΟΡΙΑ

3

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

3

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΣΥΝΟΛΟ

15

 

Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

ΦΥΣΙΚΗ

3

ΧΗΜΕΙΑ

3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

2

ΣΥΝΟΛΟ

15

 

Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

ΑΟΘ (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας)

3

ΙΣΤΟΡΙΑ

3

ΑΕΠΠ (Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον)

2

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

2

ΣΥΝΟΛΟ

15

 

4.Στο άρθρο 2 του ν. 4186/2013 (Α' 193) προστίθεται παράγραφος 3Γ, ως ακολούθως:

«3Γ. Τα Μαθήματα Επιλογής της Γ' τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου διδάσκονται δύο (2) ώρες και οι μαθη­τές της επιλέγουν μεταξύ των εξής προσφερόμενων μα­θημάτων: α) Δεύτερη Ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά), β) Ελεύθερο Σχέδιο, γ) Γραμμικό Σχέδιο, δ) Ιστορία της Τέχνης, ε) Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (ΑΟΔΕΥ). Όσοι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων Ελεύθερου Σχεδίου και Γραμμικού Σχεδίου, δύνανται να δηλώσουν ότι θέλουν να παρακο­λουθήσουν και τα δύο μαθήματα, εκ των οποίων το ένα θα διδάσκεται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολόγιου προγράμματος.

Στη Δ' τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου δεν προβλέ- πονται μαθήματα επιλογής.»

5.Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται από το σχο­λικό έτος 2015-2016.

 


Αριθ. Πρωτ.63447/Γ2 /27 - 6-05/ΥΠΕΠΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΘΕΜΑ :«Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ενιαίου Λυκείου»

H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν.2525/97 (ΦΕΚ 188 τ.Α/23-9-97).
β) Την παράγραφο 2 περίπτωσηγ τουάρθρου 24 του Νόμου 1566/85(ΦΕΚ 167 τ.Α/30-9-85).
γ) Το άρθρο 29α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137 τ.Α), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 92, ΦΕΚ  154 τ.Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 τ.Α).
δ) Τις με αριθμ. 32/14-12-04, 16/16-5-2005 και 17/24-5-05 πράξεις του Τμήματος Δ.Ε. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου καθώς και τις με αριθμ. 43/22-12-04 και 17/1-6-2005 πράξεις του Συντονιστικού Συμβουλίου.
ε) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον

Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των τάξεων Α', Β' και Γ' του Ενιαίου Λυκείου ως εξής:

Α' ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η Α΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου, η οποία είναι τάξη προσανατολισμού, περιέχει μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας τριάντα δύο (32) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και μαθήματα επιλογής, από τα οποία ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα (1) μάθημα διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Επομένως, οι μαθητές της Α΄ Ενιαίου Λυκείου , παρακολουθούν υποχρεωτικά μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα τεσσάρων (34) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής καθορίζεται ως εξής:

Βλέπε τροποποιημένο πρόγραμμα για το Νέο Λύκειο εφαρμοζόμενο από το σχολικό έτος 2011-2012 (ΦΕΚ 1213/2011)

 Β' ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα μαθήματα της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων.

• Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά είκοσι πέντε (25) ώρες εβδομαδιαίως.

• Τα μαθήματα Κατευθύνσεων χωρίζονται: α) σε μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας επτά (7) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση και σε οκτώ (8) ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη Θεωρητική Κατεύθυνση και β) σε μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο (2) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

Μετάβαση στο τροποποιημένο πρόγραμμα της Β΄ τάξης του Λυκείου αρχομένου από το σχολικό έτος 2012-2013 (Αρ.Πρωτ.36799/Γ2/02-04-2012)

Γ΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα μαθήματα της Γ' τάξης Ενιαίου Λυκείου χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: Μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων

·Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά δεκαεπτά (17) ώρες εβδομαδιαίως.

·Τα μαθήματα Κατευθύνσεων χωρίζονται:
α) σε μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και
β) σε μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Στη Γ΄ Ενιαίου Λυκείου η Τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται σε δυο κύκλους: Τον κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής και τον κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣΜΑΘΗΜΑΤΑ (2 ώρες)

1. Θρησκευτικά

2. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία

3. Α΄ Ξένη Γλώσσα

4. Φυσική Αγωγή

5. Νεοελληνική Γλώσσα

6. Νεοελληνική Λογοτεχνία

7. Ιστορία

8. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής

9. Φυσική

10.Βιολογία

11.Κοινωνιολογία

1

1

2

1

2

2

2

2

1

1

2

1. Β΄ Ξένη Γλώσσα

2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

3. Στατιστική

4. Λογική: Θεωρία και Πρακτική

5. Εφαρμογές Υπολογιστών

6 .Ιστορία της Τέχνης

7. Ιστορία των Επιστημών & της Τεχνολογίας

8. Προβλήματα Φιλοσοφίας

9. Νεοελληνική Λογοτεχνία

10. Τεχνολογία και Ανάπτυξη

11. Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτική Ανάπτυξη

12. Βιομηχανική Παραγωγή και Ενέργεια

13. Αρχές Λογιστικής

14. Σχέδιο Τεχνικό

15. Σχέδιο Αρχιτεκτονικό

16. Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων &Λειτουργικά Συστήματα

17. Πολυμέσα - Δίκτυα

18. Εφαρμογές Λογισμικού

Παρατήρηση: Στις τάξεις Β' και Γ' Ενιαίου Λυκείου, το μάθημα επιλογής "Εφαρμογές Υπολογιστών" μπορεί να επιλεγεί μόνο μια φορά.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Θεωρητική
Κατεύθυνση
Θετική
Κατεύθυνση
Τεχνολογική
κατεύθυνση
(Κύκλος
Τεχνολογίας-
Παραγωγής)
Τεχνολογική
κατεύθυνση
Κύκλος
Πληροφορικής
και Υπηρεσιών

1.Αρχαία Ελληνικά
(5 ώρες)

2.Νεοελληνική Λογοτεχνία
(3/2 ώρες)

3.Λατινικά
(2/3 ώρες)

4. Ιστορία
(2 ώρες)

 

1.Μαθηματικά  
(5 ώρες)

2.Φυσική
(3 ώρες)

3.Χημεία
(2 ώρες)

4. Βιολογία
(2 ώρες)

 

1.Μαθηματικά
(5 ώρες)

2.Φυσική
(3 ώρες)

3.Χημεία-Βιοχημεία
(2 ώρες)

4.Ηλεκτρολογία
(ώρες)

 

1.Μαθηματικά
(5 ώρες)

2.Φυσική
(3 ώρες)

3. Ανάπτυξη Εφαρμογών
σε Προγρ.Περιβάλλον
(2 ώρες)

4.Αρχές Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Υπηρεσιών (2ώρες)

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2005-06.

Με την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργούνται οι διατάξεις της Γ2/4685/7-9-01(ΦΕΚ 1214 τ.Β΄ 18-9-01)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Εκτύπωση