Ανακαθορισμός Οργανικών Θέσεων σε Μειονοτικά Σχολεία

Pin It

ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 4341/2017)

Αρ.Πρωτ.Φ.1923/178887/23-10-2017/H2/23-10-2018

Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Μειονοτικών Σχολείων,
Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων,
Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων
Πληροφορίες:Ελ. Χρυσικάκη,
Τηλέφωνο: 210-3442296
e.mail.: dipode(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
fax: 210-3442299

Θέμα: «Ανακαθορισμός οργανικότητας μειονοτικών σχολείων»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 5 και της παρ.1 εδαφ. Α του άρθρου 7 του Ν. 694/1977 (Α΄264) «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότητας εις Δ. Θράκην».
2. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 695/1977 (Α΄264) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού των Μειονοτικών Σχολείων και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2986/2002 (Α΄ 24) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3304/2005 (Α΄16) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού».
5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 64, 65, 67 και 68 του Ν. 4310/2014 (Α’ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
7. Τα άρθρα 1 και 2 του Π.Δ. 1024/1979 (Α΄288) «Περί συστάσεως θέσεων, κλάδων και βαθμών διά τους Μουσουλμάνους Δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων Δυτικής Θράκης, αποφοίτους της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσ/νίκης, του τρόπου διορισμού αυτών και ρυθμίσεων θεμάτων υπηρεσιακής καταστάσεως αυτών».
8. Την παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 39/1992 (Α΄19) «Ρύθμιση θεμάτων μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης».
9. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 98/2007 (Α΄121) «Σύσταση θέσεων για Μουσουλμάνους δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των μειονοτικών δημοσίων σχολείων της Θράκης».
10. Την αριθ. Ζ2/182/29-4-1999 (Β΄555) Υ.Α. «Σύνθεση διδακτικού προσωπικού Μειονοτικών Σχολείων».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α’ 98).
12. Το Π.Δ. 114/2014 (Α’ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
13. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 70/2015, (Α΄ 114) «Ανασύσταση και Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
14. Το Π.Δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
15. Την υπ’ αριθ. 95260/Γ1/7-6-2017 κοινή Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 277/2017): «Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
16. Την με αρ. πρωτ. 175372/Υ1/2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών Υπηρεσιακών Μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’2988)», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.πρωτ. 197109/Α1/04-12-2015 (Β’ 2654) όμοια απόφαση.
17. Την με αριθ. Φ.350.2/10/58898/Ε3/09-04-2015 (ΑΔΑ: Ω46Υ465ΦΘ3-905) Υ.Α. «Διορισμός Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».
18. Την με αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1/2012 (Β΄1340) Υ.Α. «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».
19. Το πραγματικό γεγονός ότι έχουν μεταβληθεί τα αριθμητικά στοιχεία των μαθητών που φοιτούν κατά την τελευταία τριετία στα αναφερόμενα μειονοτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
20. Την με αριθ. 184954/ΓΔ4/2-11-2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017».
21. Την με αριθ. Φ. 8.2/2.1/4512/12-06-2017 εισήγηση της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, με θέμα: «Ανακαθορισμός οργανικότητας μειονοτικών σχολείων».
22. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
23. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 1966/1991 (Α’ 147) «Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις».

Αποφασίζουμε

Α. Τον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων, σε δασκάλους του Ελληνόγλωσσου και του Μειονοτικού Προγράμματος, των παρακάτω μειονοτικών σχολείων, ως εξής:

Κατηγορία μεταβολής: Υποβιβασμός

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

Α/ Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ
ΟΡΓΑΝ.

ΝΕΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 73

1

Μ/κό Δημ. Σχ. Διδυμοτείχου

από

4/θ

σε

2/θ

1

1

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

Α/ Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ
ΟΡΓΑΝ.

ΝΕΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 73

1

Μ/κό Δημ. Σχ. Κεντητής

από

6/θ

σε

4/θ

2

2

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

Α/ Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ
ΟΡΓΑΝ.

ΝΕΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 73

1.

Μ/κό Δημ. Σχ. Αμαξάδων

από

4/θ

σε

2/θ

1

1

2.

Μ/κό Δημ. Σχ. Αράτου

από

4/θ

σε

2/θ

1

1

3.

Μ/κό Δημ. Σχ. Κοπτερού

από

4/θ

σε

2/θ

1

1

Σημείωση: Τα ανωτέρω Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία ήδη λειτουργούν, τα τελευταία σχολικά έτη, με την προτεινόμενη νέα οργανικότητα, λόγω εγγραφής σε αυτά αριθμού μαθητών κατά πολύ μικρότερου από τον προβλεπόμενο της παλαιάς οργανικότητας.

Β. Κατηγορία μεταβολής: Υποβιβασμός

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

Α/ Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ
ΟΡΓΑΝ.

ΝΕΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 73

1

Μ/κό Δημ. Σχ. Πολιάς

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

Α/ Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ
ΟΡΓΑΝ.

ΝΕΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 73

1.

Μ/κό Δημ. Σχ. Προσηλίου

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

2.

Μ/κό Δημ.Σχ. Σατρών

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

Α/ Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ
ΟΡΓΑΝ.

ΝΕΑ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 70

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕ 73

1.

Μ/κό Δημ. Σχ. Μαυροματίου

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

2.

Μ/κό Δημ. Σχ. Μιράνων

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

3.

Μ/κό Δημ. Σχ. Τσούκας

από

2/θ

σε

0/θ

0

0

Σημείωση: Τα ανωτέρω Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία, ήδη βρίσκονται, τα τελευταία σχολικά έτη, σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τους, λόγω έλλειψης μαθητών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός
Κωνσταντίνος Γαβρόγλου

 


(ΦΕΚ 1105/2011 - Αριθ. Α.Σ.392/60933/Ζ2)

Αρ.Πρωτ. Α.Σ.392/60933/Ζ2/27-05-2011
ΑΔΑ: 4Α3Ψ9-Ψ2

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΞΕΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α. ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση :Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ. Κ. - Πόλη : 151 80- Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http:www.minedu.goν.gr
Τηλέφωνα: 2103442337, 2103443432
Fax.:2103443371

ΘΕΜΑ: Ανακαθορισμός οργανικών θέσεων μειονοτικών σχολείων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρ{}ρων 3, 5 παρ. 2 και 7 παρ.1 εδαφ. Α του Ν. 694/1977 (ΦΕΚ 264/16-9-1977, τ. Α') «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότητας εις Δ. Θράκην»,
2. Τις διατάξεις των άρ{}ρων 3 παρ. 9 και 4 παρ. 1 του Ν. 695/1977 (ΦΕΚ 264/16-9-1977, τ.Α') «Περί ρυ{}μίσεως {}εμάτων τινών του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού των Μειονοτικών Σχολείων και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας»,
3. Τις διατάξεις του άρ{}ρου 1 του Ν. 2341/1995 (ΦΕΚ 208/6-10-1995, τ. Α') «Ρύθμιση θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων της Θράκης και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.1 του Ν.3304/2005 (ΑΊ6} «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού»
5. Τα άρθρα 1 και 2 του Π.Δ. 1024/1979 (ΦΕΚ 288/28-121979, τ.Α') «Περί συστάσεως θέσεων, κλάδων και βαθμών διά τους Μουσουλμάνους Δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων Δυτικής Θράκης, αποφοίτους της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσ/νίκης, του τρόπου διορισμού αυτών και ρυθμίσεων θεμάτων υπηρεσιακής καταστάσεως αυτών»,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3582/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» {87 Α')
7. Το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 39/1992 (ΦΕΚ 19/14-21992, τ. Α') «Ρύθμιση θεμάτων μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης»,
8. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 98/2007 (ΦΕΚ 121/7-6-2007, τ.Α') «Σύσταση θέσεων για Μουσουλμάνους δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των μειονοτικών σχολείων της Θράκης»,
9. Το Κεφ. Β' παρ. Β της αριθμ. Ζ2/365/11-8-1992 (ΦΕΚ 544/28-8-1992, τ. Β') Υ.Α. «Ρύθμιση Θεμάτων Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως συμπληρώθηκε από την αριθμ. Ζ2/102/8-4-1996 (ΦΕΚ 270/23-4-1996, τ.Β') ομοία,
10. Την αριθμ. Ζ2/182/29-4-1999 (ΦΕΚ 555/6-5-1999, τ.Β') Υ.Α. «Σύνθεση διδακτικού προσωπικού Μειονοτικών Σχολείων»,
11.Την αρ. Υ.Α. 274 (ΦΕΚ Β' 1595/1-10-2010} απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φωτεινής Γεννηματά»
12. Την αριθμ.Φ.8.1/825/12-4-2011 εισήγηση του Συντονιστή Μειονοτικών Σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θράκης.
13.Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
14. Τις κτιριακές υποδομές των εμπλεκόμενων σχολείων και ιδιαίτερα αυτών που θα αποτελέσουν σχολικά Κέντρα.
15. Την ανάγκη για σταδιακή υλοποίηση σχεδίου για μια νέα αρχιτεκτονική της μειονοτικής εκπαίδευσης που θα οδηγήσει στη Βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους μαθητές της μειονότητας μέσω της δημιουργίας σχολικών κέντρων με ικανό αριθμό εκπαιδευτικών και μαθητών για την πλήρη ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Αποφασίζουμε

Α. Τον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων σε δασκάλους του ελληνόγλωσσου και του μειονοτικού προγράμματος των παρακάτω μειονοτικών σχολείων

Β. Την υποστήριξη των σχολικών κέντρων που δημιουργούνται με τον ανακαθορισμό των οργανικών τους θέσεων κατά παρέκκλιση της ΥΑ Ζ2/182 της 29/04/1999 (ΦΕΚ 555/06-05-1999) ως εξής:

1° ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

1

4/Θ Μ/κο Σχολείο Α' Αρριαvώv

6

6/Θ Αρριαvώv

2/θ Μ/κο Σχολείο Β' Αρριαvώv

0

2

4/Θ Μ/κο Σχολείο Α' Λυκείου

6

6/θ Λυκείου

2/Θ Μ/κο Σχολείο Β' Λυκείου

0

3

2/Θ Μ/κο Σχολείο Α' Φιλλύρας

4

4/θ Φιλλύρας

2/Θ Μ/κο Σχολείο Β' Φιλλύρας

0

2/Θ Μ/κο Σχολείο Άγρας

0

4

2/Θ Μ/κο Σχολείο Α' Αρίσβης

4

4/θ Αρίσβης

2/Θ Μ/κο Σχολείο Β' Αρίσβης

0

5

2/Θ Μ/κο Σχολείο Μάκρης

4

4/θΜάκρης

2/Θ Μ/κο Σχολείο Πλάκας

0

2/Θ Μ/κο Σχολείο Δικέλλων

0

2/Θ Μ/κο Σχολείο Μεσημβρίας

0

 

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΆ

ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

2° ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

1

8/Θ Μ/κο Σχολείο Κομοτηνής 1ο

8

1ο 8/Θ Κομοτηνής

2/θ Μ/κο Σχολείο Οσμάνιε

0

2

6/Θ Μ/κο Σχολείο Ιάσμου

6

6/θ Ιάσμου

2/Θ Μ/κο Σχολείο Γαλήνης

0

 

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΆ

ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

1° ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

1

4/Θ Μ/κο Σχολείο Άνω Θερμών

4

4/Θ Άνω Θερμών

2/θ Μ/κο Σχολείο Κάτω Θερμών

0

2

4/Θ Μ/κο Σχολείο Σμίνθης

6

6/Θ Σμίνθης

2/θ Μ/κο Σχολείο Κοτίνου

0

3

4/Θ Μ/κο Σχολείο Φιλίων

6

6/Θ Φιλίων

2/θ Μ/κο Σχολείο Γρηγόρου

0

 

Α/Α

 

ΣΧΟΛΕΙΆ

ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ

2° ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

1

2/Θ Μ/κο Σχολείο Εξοχής

2

2/θ Εξοχής

2/Θ Μ/κο Σχολείο Βανιάνου

0

Τα ιδρυόμενα σχολικά κέντρα δύνανται να χρησιμοποιούν υφιστάμενες κτιριακές υποδομές μειονοτικών σχολείων με υφιστάμενη άδεια λειτουργίας που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της οικείας σχολικής εφορείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Μαϊου 2011

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Pin It

Εκτύπωση