ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
(ΦΕΚ 1105/2011 - Αριθ. Α.Σ.392/60933/Ζ2)

Αρ.Πρωτ. Α.Σ.392/60933/Ζ2/27-05-2011
ΑΔΑ: 4Α3Ψ9-Ψ2

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΞΕΝΩΝ & ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α. ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση :Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ. Κ. - Πόλη : 151 80- Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http:www.minedu.goν.gr
Τηλέφωνα: 2103442337, 2103443432
Fax.:2103443371

ΘΕΜΑ: Ανακαθορισμός οργανικών θέσεων μειονοτικών σχολείων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρ{}ρων 3, 5 παρ. 2 και 7 παρ.1 εδαφ. Α του Ν. 694/1977 (ΦΕΚ 264/16-9-1977, τ. Α') «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότητας εις Δ. Θράκην»,

2. Τις διατάξεις των άρ{}ρων 3 παρ. 9 και 4 παρ. 1 του Ν. 695/1977 (ΦΕΚ 264/16-9-1977, τ.Α') «Περί ρυ{}μίσεως {}εμάτων τινών του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού των Μειονοτικών Σχολείων και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας»,

3. Τις διατάξεις του άρ{}ρου 1 του Ν. 2341/1995 (ΦΕΚ 208/6-10-1995, τ. Α') «Ρύθμιση θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων της Θράκης και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»,

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.1 του Ν.3304/2005 (ΑΊ6} «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού»

5. Τα άρθρα 1 και 2 του Π.Δ. 1024/1979 (ΦΕΚ 288/28-121979, τ.Α') «Περί συστάσεως θέσεων, κλάδων και βαθμών διά τους Μουσουλμάνους Δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων Δυτικής Θράκης, αποφοίτους της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσ/νίκης, του τρόπου διορισμού αυτών και ρυθμίσεων θεμάτων υπηρεσιακής καταστάσεως αυτών»,

6. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3582/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» {87 Α')

7. Το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 39/1992 (ΦΕΚ 19/14-21992, τ. Α') «Ρύθμιση θεμάτων μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης»,

8. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 98/2007 (ΦΕΚ 121/7-6-2007, τ.Α') «Σύσταση θέσεων για Μουσουλμάνους δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των μειονοτικών σχολείων της Θράκης»,

9. Το Κεφ. Β' παρ. Β της αριθμ. Ζ2/365/11-8-1992 (ΦΕΚ 544/28-8-1992, τ. Β') Υ.Α. «Ρύθμιση Θεμάτων Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως συμπληρώθηκε από την αριθμ. Ζ2/102/8-4-1996 (ΦΕΚ 270/23-4-1996, τ.Β') ομοία,

10. Την αριθμ. Ζ2/182/29-4-1999 (ΦΕΚ 555/6-5-1999, τ.Β') Υ.Α. «Σύνθεση διδακτικού προσωπικού Μειονοτικών Σχολείων»,

ll.Την αρ. Υ.Α. 274 (ΦΕΚ Β' 1595/1-10-2010} απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φωτεινής Γεννηματά»

12. Την αριθμ.Φ.8.1/825/12-4-2011 εισήγηση του Συντονιστή Μειονοτικών Σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θράκης.

13.Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

14. Τις κτιριακές υποδομές των εμπλεκόμενων σχολείων και ιδιαίτερα αυτών που θα αποτελέσουν σχολικά Κέντρα.

15. Την ανάγκη για σταδιακή υλοποίηση σχεδίου για μια νέα αρχιτεκτονική της μειονοτικής εκπαίδευσης που θα οδηγήσει στη Βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους μαθητές της μειονότητας μέσω της δημιουργίας σχολικών κέντρων με ικανό αριθμό εκπαιδευτικών και μαθητών για την πλήρη ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Αποφασίζουμε

Α. Τον ανακαθορισμό των οργανικών Uέσεων σε δασκάλους του ελληνόγλωσσου και του μειονοτικού προγράμματος των παρακάτω μειονοτικών σχολείων

Β. Την υποστήριξη των σχολικών κέντρων που δημιουργούνται με τον ανακαθορισμό των οργανικών τους θέσεων κατά παρέκκλιση της ΥΑ Ζ2/182 της 29/04/1999 (ΦΕΚ 555/06-05-1999) ως εξής:

1° ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

1

4/Θ Μ/κο Σχολείο Α' Αρριαvώv

6

6/Θ Αρριαvώv

2/θ Μ/κο Σχολείο Β' Αρριαvώv

0

2

4/Θ Μ/κο Σχολείο Α' Λυκείου

6

6/θ Λυκείου

2/Θ Μ/κο Σχολείο Β' Λυκείου

0

3

2/Θ Μ/κο Σχολείο Α' Φιλλύρας

4

4/θ Φιλλύρας

2/Θ Μ/κο Σχολείο Β' Φιλλύρας

0

2/Θ Μ/κο Σχολείο Άγρας

0

4

2/Θ Μ/κο Σχολείο Α' Αρίσβης

4

4/θ Αρίσβης

2/Θ Μ/κο Σχολείο Β' Αρίσβης

0

5

2/Θ Μ/κο Σχολείο Μάκρης

4

4/θΜάκρης

2/Θ Μ/κο Σχολείο Πλάκας

0

2/Θ Μ/κο Σχολείο Δικέλλων

0

2/Θ Μ/κο Σχολείο Μεσημβρίας

0

 

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΆ

ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

2° ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

1

8/Θ Μ/κο Σχολείο Κομοτηνής 1ο

8

1ο 8/Θ Κομοτηνής

2/θ Μ/κο Σχολείο Οσμάνιε

0

2

6/Θ Μ/κο Σχολείο Ιάσμου

6

6/θ Ιάσμου

2/Θ Μ/κο Σχολείο Γαλήνης

0

 

Α/Α

ΣΧΟΛΕΙΆ

ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

1° ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

1

4/Θ Μ/κο Σχολείο Άνω Θερμών

4

4/Θ Άνω Θερμών

2/θ Μ/κο Σχολείο Κάτω Θερμών

0

2

4/Θ Μ/κο Σχολείο Σμίνθης

6

6/Θ Σμίνθης

2/θ Μ/κο Σχολείο Κοτίνου

0

3

4/Θ Μ/κο Σχολείο Φιλίων

6

6/Θ Φιλίων

2/θ Μ/κο Σχολείο Γρηγόρου

0

 

Α/Α

 

ΣΧΟΛΕΙΆ

ΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ

2° ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

1

2/Θ Μ/κο Σχολείο Εξοχής

2

2/θ Εξοχής

2/Θ Μ/κο Σχολείο Βανιάνου

0

Τα ιδρυόμενα σχολικά κέντρα δύνανται να χρησιμοποιούν υφιστάμενες κτιριακές υποδομές μειονοτικών σχολείων με υφιστάμενη άδεια λειτουργίας που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της οικείας σχολικής εφορείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Μαϊου 2011

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.