ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Διαδικασία Εγγραφής - Επιλογής Μαθητών στα Μουσικά Σχολεία 2016 - 2017

Pin It

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 2016-2017

Αρ.Πρωτ.73755/Δ2/09-05-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες :Βρεττού Κ., Τρωγάδα Στ., Τσιούτσια Αρτ.
Τηλ. :210-344.22.14, 210-344.22.15
E- mail :kallitechniki(ΑΤ)minedu.gov.gr
taapolag(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-17».

A. Διαδικασία αιτήσεων

Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια), για το σχολικό έτος 2016-2017, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2016. Μετά το πέρας της 31ης Μαΐου 2016, ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή.

Οι γονείς των υποψηφίων μαθητών των Μουσικών Σχολείων Αττικής και Πειραιά έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) μόνο αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους σύμφωνα με τον πίνακα 1. Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας οι γονείς υποβάλλουν μία μόνο αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους σύμφωνα με τον πίνακα 3 (Υπόδειγμα αίτησης).

Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων δεν στερούνται το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο ή Πειραματικό Γυμνάσιο.

Β. Διαδικασία εξετάσεων

Στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) εγγράφονται ως μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2016-2017 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες θα οριστούν από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθούν τις εργάσιμες ημέρες από 16 έως 22 Ιουνίου 2016. Συγκεκριμένα, η διαδικασία επιλογής θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα σχολεία την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00 με την γραπτή εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)]. Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης, η διαδικασία εισαγωγής θα συνεχίσει την ίδια ημέρα με την εξέταση των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή. Αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων η διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή δύναται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016.

Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι: «Ρυθμός», «Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριση Ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων που εξετάζονται, γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.3850/Γ2/16.06.1998 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄658) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν προβλέπεται αναβαθμολόγηση επί των αποτελεσμάτων της γραπτής και προφορικής εξέτασης.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3850/Γ2/16.01.1998 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει δεν προβλέπεται διενέργεια επαναληπτικής διαδικασίας εξέτασης- επιλογής υποψηφίων.

Γ. Συγκρότηση Επιτροπών Επιλογής (Ε.Ε.) και Γενικών Επιτροπών Επιτροπών Επιλογής (Γ.Ε.Ε.)

Η συγκρότηση των Επιτροπών Επιλογής μαθητών για την Α΄ Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων ορίζεται από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3850/Γ2/16.06.1998 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄658) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την υπ’ αριθμ. 60235/Γ7/26.05.2011 Υ.Α. (Β΄ 1012) και την υπ’ αριθμ. 118786/Γ7/14.10.2011 Υ.Α. (Β΄2478) και την υπ’ αριθμ. 43878/Γ7/01.4.2013 Υ.Α. (Β΄ 752).

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων συγκροτείται για κάθε Μουσικό Σχολείο Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.), με αναλογία μία Ε.Ε. ανά εκατό (100) υποψηφίους μαθητές με δυνατότητα προσαύξησης έως 20%. Εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων υπερβαίνει τα ως άνω όρια, ορίζεται και δεύτερη (2η ) ή και περισσότερες Ε.Ε. καθώς και Γενική Επιτροπή Επιλογής (Γ.Ε.Ε.) η οποία εποπτεύει τις δύο ή περισσότερες Ε.Ε. Ο Διευθυντής κάθε Μουσικού Σχολείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.

Καθορισμός του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου εισηγείται τον αριθμό μαθητών για την Α΄ τάξη γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου στην Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Η τελική απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 43878/Γ7/01.04.2013 Υ.Α. (Β΄ 752).

Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν είναι: η κτηριακή υποδομή του σχολείου, το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό, ο αριθμός των υποψηφίων η δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και γενικότερα όλες οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

Διαδικασία

Α) Οι Διευθυντές των Μουσικών Σχολείων, βάσει της παρούσας εγκυκλίου, να αποστείλουν έως και την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016:

1) στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Α΄, της Γενικής Γραμματείας Παιδείας & Θρησκευμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέσω των οικείων Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα κάτωθι:

α) πρόταση για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων,

β) τον αριθμό των αιτήσεων και

γ) τον προτεινόμενο αριθμό εισακτέων.

δ) Μετά το πέρας των εξετάσεων ακριβές αντίγραφο του αποσπάσματος του πρακτικού με τα ονόματα των επιτυχόντων.

2) στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης:

α) πρόταση για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων.

Β) Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά το πέρας των εξετάσεων καλούνται να αποστείλουν εγγράφως με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα τον αριθμό των εισακτέων του Μουσικού Σχολείου της Διεύθυνσής τους στη Γενική Γραμματεία Παιδείας & Θρησκευμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. -Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Τμήμα Α΄.

Γ) Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να αποστείλουν έως την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 στη Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Α΄ της Γενικής Γραμματείας Παιδείας & Θρησκευμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.:

α) τις προτάσεις τους για τον ορισμό των μελών των Ε.Ε. και των Γ.Ε.Ε. των υποψηφίων για την Α΄ τάξη μαθητών Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων της αρμοδιότητάς τους [συνημμένος πίνακας 2 (Υπόδειγμα)]. Στις Ε.Ε. και Γ.Ε.Ε. δεν μπορεί να συμμετέχει όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο.

β) Τις ημερομηνίες διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής.

Η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., μετά από εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων θα αποστείλει έως την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016 τις προτάσεις της προς στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου, δυνάμει αυτών, να εκδοθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης οι σχετικές αποφάσεις συγκρότησης των Ε.Ε. και Γ.Ε.Ε. των υποψηφίων για την Α΄ τάξη μαθητών Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων με τις σχετικές ημερομηνίες διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής, τις οποίες θα κοινοποιήσουν στην Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Α΄ της Γενικής Γραμματείας Παιδείας & Θρησκευμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα τα σχολεία της περιοχής σας και κάθε ενδιαφερόμενο. Οι Διευθυντές των σχολείων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να ενημερώσουν όλους τους μαθητές της τελευταίας τάξης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στα Μουσικά Σχολεία της περιοχής σας.

Συνημμένα αποστέλλονται :
α/ Κατάλογος Μουσικών Σχολείων
β/ Πίνακας 2 (υπόδειγμα πρότασης ορισμού προέδρου και μελών Ε.Ε. και Γ.Ε.Ε.)
δ/ Πίνακας 3 (υπόδειγμα αίτησης)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΦΥΛΑΤΟΣ

Μετάβαση στο άρθρο με τον Κατάλογο των Μουσικών Σχολείων κατά αλφαβητική σειρά

Λήψη της Εγκυκλίου με την αίτηση εγγραφής στην Α' τάξη Μουσικών Γυμνασίων"

Pin It