ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Καθορισμός Αριθμού Μαθητών Α' Τάξης Μουσικών Γυμνασίων 2016 - 2017

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2016-2017

Αρ.Πρωτ.98850/Δ2/15-06-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες :Βρεττού Κ.
Τηλέφωνο :210-344.22.14
E mail :taapolag(Ατ)minedu.gov.gr
:kallitechniki(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2016-17».

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχοντας υπόψη της:
1) Τις διατάξεις των εδαφ. β΄ και γ΄, της παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167), των εδαφ. γ΄, και δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (Α΄ 188),
2) τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η με αριθ. πρωτ. Γ2/3345/02.09.1988 Υ.Α. (Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων»,
3) την υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ2/3850/16.06.1998 Υ.Α. (Β΄ 658) «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 60235/Γ7/26.05.2011 Υ.Α. (Β΄ 1012), την με αριθμ. πρωτ. 118786/Γ7/14.10.2011 Υ.Α. (Β΄ 2478) και την με αριθμ. πρωτ. 43878/Γ7/01.04.2013 Υ.Α. (Β΄ 752),
4) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 165325/Γ7/04.11.2013 Υ.Α. (τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 574) «Συγκρότηση Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 69238/Δ2/04.05.2015 Υ.Α. (τ.Υ.Ο.Δ.Δ. 330),
5) τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2, του εδαφ. δ. της παρ. 2 του άρθρου 42 και της παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»,
6) τις διατάξεις του Ν. 4351/2015 (Α΄164) και ιδίως το άρθρο 43 αυτού,
7) την υπ’ αριθμ. 130085/Δ2/18.08.2015 Υ.Α. (Β΄1817) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου (Β΄ 1817)»,
8) το άρθρο 1 του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου»,
9) το υπ΄ αριθ. 73755/Δ2/09.05.2016 με θέμα: «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016- 17»
10) τις εισηγήσεις των Διευθυντών των Μουσικών Σχολείων για τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 2016-17,
11) την με την Πράξη 120/07.06.2016/Θ14 Γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων
12) το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τον αριθμό των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων ύστερα από επιλογή κατά το χρονικό διάστημα 16 - 22 Ιουνίου 2016 με τη διαδικασία η οποία ορίζεται στην υπ’ αριθμ. Γ2/3850/16.6.98 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 658/τ.Β`/1.7.1998) «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από την υπ΄ αριθμ. 60235/Γ7/26.5.2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 1012/τ.Β΄/26.5.2011), την υπ΄ αριθμ. 118786/Γ7/14.10.2011 Υ.Α. (ΦΕΚ 2478/τ. Β΄/14.11.2011) και την υπ΄αριθμ. 43878/Γ7/1.4.2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 752/τ.Β΄/2.4.2013), ως εξής:

ΜΟΥΣΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

(σ.σ)

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

72

3

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

24

1

(Νέο σχολείο)

ΑΛΙΜΟΥ

72

3

 

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

24

1

 

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

24

1

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

48

2

 

ΑΡΤΑΣ

66

3

(από 72-3)

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

24

1

 

ΒΕΡΟΙΑΣ

24

1

 

ΒΟΛΟΥ

96

4

 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

32

2

(από 24-1)

ΔΡΑΜΑΣ

96

4

 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

48

2

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

72

3

 

ΘΕΡΙΣΟΥ-ΧΑΝΙΩΝ

48

2

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

72

3

 

ΙΛΙΟΥ

88

4

(απο 96-4)

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

40

2

 

ΚΑΒΑΛΑΣ

48

2

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

60

3

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

72

3

 

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

60

3

(από 66-3)

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

72

3

 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

60

3

(από 66-3)

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

48

2

 

ΛΑΜΙΑΣ

72

3

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

72

3

 

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

48

2

 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

40

2

(από 36-2)

ΞΑΝΘΗΣ

44

2

(από 48-2)

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

96

4

 

ΠΑΤΡΩΝ

72

3

 

ΠΕΙΡΑΙΑ

72

3

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

42

2

(από 40-2)

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

36

2

 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

24

1

 

ΡΟΔΟΥ

60

3

(από 66-3)

ΣΕΡΡΩΝ

72

3

 

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

46

2

 

ΣΠΑΡΤΗΣ

24

1

(από 20-1)

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

66

3

 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

40

2

 

ΧΑΛΚΙΔΑΣ

24 1  

ΧΙΟΥ

24

1

 

Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα υποδοχής - λόγω υλικοτεχνικής υποδομής - του συγκεκριμένου αριθμού μαθητών, δύναται να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει αύξηση του αριθμού των τμημάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΣ