Εγκύκλιος Λειτουργίας Μουσικών Σχολείων

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1405/2017)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1405
5 Απριλίου 2017

Αριθμ. 64379/Δ2 Λειτουργία Μουσικών Σχολείων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των εδαφ. β΄ και γ΄, της παρ. 11 του άρθρου 5 και των εδαφ. γ΄ και δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η με αριθμ. πρωτ. Γ2/ 3345/2.9.1988 υπουργική απόφαση (Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων».
3) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 193896/Δ2/15.11.2016 υπουρ γική απόφαση (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 635) «Συγκρότηση καλλιτεχνι κής επιτροπής μουσικών σχολείων».
4) Το π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
5) Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ γείων...».
6) Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8) Την υπ’ αριθμ. 94541/Δ2/15.6.2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 1356) «Αναθέσεις μαθημάτων Μουσικού Γυμνασίου και Γενικού Μουσικού Λυκείου στους εκπαι δευτικούς γενικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων και ρύθμιση θεμάτων απόδοσης μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής της Γενικής Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης καθώς και σε εκπαιδευτικούς των Μουσικών Σχολείων».
9) Την υπ’ αριθμ. 130085/Δ2/18.8.2015 υπουργική από φαση (Β΄1817) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου» όπως τρο ποποιήθηκε με την 108340/Δ2/1.7.2016 υπουργική από φαση (Β΄ 2182), διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2271/τ.Β΄/ 21.7.2016.
10) Την υπ’ αριθμ. 203617/Δ2/11.12.2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 2858) «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσικής Παιδείας για τα Μουσικά Σχο λεία».
11) Το π.δ. 126/2016 (Α΄ 211) «Περί σχολικού και δι δακτικού έτους και της αξιολόγησης των μαθητών του γυμνασίου».
12) Το π.δ. 46/2016 (Α΄ 74) «Αξιολόγηση των μαθη τών του Γενικού Λυκείου» όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 8/2017 (Α΄ 15).
13) Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 33 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17).
14) Την με αριθμ. 16/2017 πράξη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
15) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για δα πάνες που καλύπτονται από αυτόν σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 58164/Β1/4.4.2017 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε:

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1. Στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 11 Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

2. Για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχο λείων ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου μέσω της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειση γείται στην Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Ο αριθμός των μαθητών και των τμημάτων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

3. Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν είναι: η κτηριακή υποδομή του σχολείου, το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό, ο αριθμός των υποψηφίων, η δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και γε νικότερα όλες οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

4. Οι γονείς - κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν μία αίτηση, μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 2 μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους. Η συμμετοχή των υποψηφίων μαθη τών στην επιλογή για φοίτηση σε Μουσικό Σχολείο δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο Γυμνάσιο, Πειραματικό Γυμνάσιο ή Καλλιτεχνικό Σχολείο.

5. Για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, συγκροτείται για κάθε Μουσικό Σχολείο, Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) που ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερει ακού Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων (Κ.Ε.Μ.Σ.) και αποτελείται από:

α. Ένα (1) μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής (τακτικό ή αναπληρωματικό) του κλάδου ΠΕ 16 ή ΤΕ 16 (Μουσι κής), ή έναν (1) εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 16 ή TE 16, με οργανική θέση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως Πρόεδρο.

β. Τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ 16 ή ΤΕ 16, με οργανική θέση ή απόσπαση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως μέλη, καθώς και δύο (2) ακόμη εκπαιδευτικούς με οργανική θέση ή απόσπαση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως αναπληρωματικά μέλη.

γ. Τέσσερις (4) εκπαιδευτικούς οποιουδήποτε κλάδου (μόνιμους ή αναπληρωτές) που υπηρετούν στο Μουσικό Σχολείο, και ορίζονται ο ένας (1) ως Γραμματέας, ο ένας (1) ως αναπληρωματικός Γραμματέας και οι δύο (2) ως βοηθοί της γραμματείας.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η συγκρότηση της Ε.Ε. ως άνω, τότε στην Ε.Ε. μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί ΠΕ 16 ή TE 16 με οργανική θέση σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ως μέλη Ε.Ε. των εδαφίων α’ και β’ διδάσκοντες του Μουσικού Σχολείου στο οποίο διενεργείται η διαδικασία επιλογής.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από 100 με δυνατότητα προσαύξησης έως 20%, ορίζονται δύο (2) ή περισσότερες Ε.Ε. σύμφωνα με τα εδάφια α΄, β΄ και γ΄. Σε αυτή την περίπτωση συγκροτείται Γενική Επιτροπή Επιλογής (Γ.Ε.Ε.) του Μουσικού Σχολείου η οποία εποπτεύει τις Ε.Ε. και ορίζεται με την ίδια απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στην περι φέρεια του οποίου υπάγεται το Μουσικό Σχολείο, μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Μ.Σ. και αποτελείται από:

I. τον Πρόεδρό της που είναι ένα μέλος της Καλλιτεχνι κής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων (τακτικό ή αναπλη ρωματικό) του κλάδου ΠΕ 16 ή ΤΕ 16 ή έναν (1) εκπαιδευ τικό του κλάδου ΠΕ 16 ή TE 16, με οργανική θέση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης,

II. τους Προέδρους των Ε.Ε., ως μέλη και

III. τον Γραμματέα ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Προέδρου της Γ.Ε.Ε. και είναι ένας από τους γραμματείς των επιμέρους Ε.Ε..

Σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης της θέσης του Προέδρου της Γ.Ε.Ε. ή Ε.Ε. σύμφωνα με τα ανωτέρω 5I και 5α εδάφια, δύναται να μετακινηθεί για εκτέλεση καθηκόντων Προέδρου, εκπαιδευτικός που θα οριστεί κατόπιν εισήγησης της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, κλάδου ΠΕ 16 με οργανική θέση σε Μουσικό Σχολείο από άλλη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή να πληρωθεί η θέση από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο Μουσικής ΠΕ 16. Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου ή ο αναπληρωτής του, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.

6. Τα Θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου είναι: Ρυθμός, Ακουστική ικανότητα, Φωνητική ικανότητα, Διάκριση ηχοχρωμάτων και προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

Κάθε ένα από τα θέματα αυτά αξιολογείται χωριστά από τους βαθμολογητές στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Η βαθμολογία του κάθε βαθμολογητή καταχωρίζεται σε ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίου που φέρει την ονομασία και τη σφραγίδα του Μουσικού Σχολείου και υπογράφεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Ε.Ε.. Το άθροισμα των βαθμών των πέντε (5) βαθμολογη τών, ανά εξεταζόμενο θέμα, αποτελεί τον τελικό βαθμό του θέματος αυτού με άριστα το εκατό (100). Το άθροισμα του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέντρωσε ο υποψήφιος διαιρούμενο δια του τέσσερα (4), για τους υποψηφίους που εξετάζονται μόνο στα τέσσερα υποχρεωτικά θέματα και, κατ’ αντιστοιχία, δια του πέντε (5), για όσους επιλέγουν να εξεταστούν και σε Μουσικό Όργανο, αποτελεί τον τελικό βαθμό κατάταξης του υποψηφίου σε πίνακα.

7. H Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. επιλέγει τα θέματα εξέτασης των υποψηφίων μαθητών που μετέχουν στη διαδικασία επιλογής κα θώς και το υποστηρικτικό υλικό (αρχείο ήχου, οδηγίες, έντυπα κ.τ.λ.) και τα αποστέλλει στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Μουσικού Σχολείου. Τα Θέματα και το υποστηρικτικό υλικό παραδίδονται σφραγισμένα στον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή, εφόσον συγκρο τηθεί Γ.Ε.Ε., στον Πρόεδρο της Γ.Ε.Ε. που έχει ορισθεί με ευθύνη του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, και απο σφραγίζονται από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή της Γ.Ε.Ε. ενώ πιον όλων των μελών της Επιτροπής αμέσως πριν την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

8. Τα θέματα καθώς και το υποστηρικτικό υλικό της διαδικασίας επιλογής δύνανται να αποστέλλονται ηλε κτρονικά από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας απευθείας στον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή εφόσον συγκροτηθεί Γ.Ε.Ε. στον Πρόεδρο της Γ.Ε.Ε., κάθε Μου σικού Σχολείου.

9. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής συνέρχεται η Ε.Ε. ή η Γ.Ε.Ε. με πρόσκληση του Προέδρου της και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης, συντάσσει πράξη με πί νακα αποτελεσμάτων των εξετασθέντων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά μέχρι τον ελάχιστο συνολικό βαθμό επίδοσης των πενήντα (50) μονάδων. Ο παραπάνω πίνακας των εξετασθέντων αναρτάται στο οικείο Μουσικό Σχολείο και διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επιτυχόντες είναι όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχι στον τη βαθμολογική βάση των πενήντα (50) μονάδων. Στον πίνακα εμφανίζονται με διακριτό τρόπο όλες οι κατηγορίες υποψηφίων, ως εξής:

α) ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ (σύμφωνα με τον καθορισμένο αριθμό θέσεων του σχολείου για την Α΄ τάξη Γυμνασίου),

β) ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (όσοι έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση αλλά κατατάσσονται σε θέση χαμηλότερη του τελευταίου εισακτέου),

γ) ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (όσοι έλαβαν συνολική βαθμολογία κάτω των 50 μονάδων - βαθμολογική βάση) και

δ) ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο μαθητές που δεν συγκεντρώνουν τον ελάχιστο συνολικό βαθμό επιτυχίας των πενήντα (50) μονάδων.

10. Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων εγγράφεται το πλήθος των επιτυχόντων μαθητών, το οποίο έχει καθοριστεί με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος κεφαλαίου. Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα τάξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μαθητές.

11. Σε περίπτωση που οι ισοβαθμήσαντες στην τελευταία θέση του πίνακα των εισακτέων είναι μέχρι και τρείς (3), εισάγονται καθ’ υπέρβαση του καθορισμένου αριθμού μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη γυ μνασίου. Στην περίπτωση που οι ισοβαθμήσαντες στην τελευταία θέση είναι περισσότεροι από τρεις (3), διε νεργείται κλήρωση για την επιλογή τριών (3) μαθητών.

Η κλήρωση διενεργείται από την Ε.Ε. ή - εφόσον έχει συγκροτηθεί - από τη Γ.Ε.Ε. με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου. Για την κλήρωση συντάσσεται σχετική πράξη την οποία υπογράφουν οι συμμετέχοντες στη διαδικασία κλήρωσης. Στη διαδικασία κλήρωσης δύνανται να παρί στανται οι γονείς και οι κηδεμόνες των ισοβαθμησάντων υποψηφίων.

12. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής του συνόλου των υποψηφίων συντάσσεται πρακτικό αποτελεσμάτων από την Ε.Ε. ή - εφόσον έχει συγκροτηθεί - από τη Γ.Ε.Ε..

13. Ακριβές φωτοαντίγραφο της πράξης που συντάχθηκε διαβιβάζεται στην Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων μέσω της οικείας Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων αναρτάται στο Μουσικό Σχολείο την τελευταία ημέρα της εξεταστικής διαδικασίας ή, το αργότερο, την επόμενη, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Διαβιβάζεται επίσης στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

14. Για τη διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων εκδίδεται σχετική εγκύκλιος.

Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

1. Οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων γίνονται σύμφωνα με τον πίνακα εισαχθέντων κατά τις εξετά σεις επιλογής του Ιουνίου και πραγματοποιούνται από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι κηδεμόνες των μαθητών που επελέγησαν σύμφωνα με τον πίνακα ει σαχθέντων, παραλαμβάνουν από το Μουσικό Σχολείο σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα, το οποίο και προσκομί ζουν στο γυμνάσιο που έχει εγγραφεί ο μαθητής μετά την αποφοίτησή του από το δημοτικό σχολείο προκει μένου να ολοκληρωθεί η μετεγγραφή. Στην περίπτωση που θα υπάρξουν κενές θέσεις στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου από μετεγγραφή μαθητών σε άλλο γυμνάσιο και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι θέσεις αυτές θα συμπληρώνονται από τον πρώτο κατά σειρά υποψήφιο από τον πίνακα επιλαχόντων. Μετά από την 31η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους οι κενές θέσεις δεν συμπληρώνονται από επιλαχόντες.

2. Μετεγγραφές μαθητών σε οποιαδήποτε τάξη του Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου - Λυκείου), από άλλο Μουσικό Σχολείο πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο Μουσικό Σχολείο υποδοχής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διενεργούνται από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε σχολικού έτους.

3. Στη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου μπορούν να μετεγγραφούν από άλλο Μουσικό Σχολείο έως και δύο (2) μαθητές ανά τμήμα, καθ’ υπέρβαση του ορίου των εικοσιτεσσάρων (24) μαθητών και με ανώτατο όριο τους είκοσι έξι (26) μαθητές ανά τμήμα. Εφόσον οι αιτή σεις για μετεγγραφή είναι περισσότερες από δύο, οι μετεγγραφές γίνονται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης μετεγγραφής του ενδιαφερομένου στο Μουσικό Σχολείο.

4. Για τις μετεγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου από άλλα Μουσικά Σχολεία ισχύουν τα εξής: Δίδεται η δυνατότητα μετεγγραφής έως και δύο (2) μαθητών σε κάθε τμήμα τάξης καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ορίου που ορίζεται στην σχετική υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των μαθητών που θα φοιτήσουν στα Μουσικά Σχολεία, με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης με τεγγραφής του ενδιαφερομένου στο Μουσικό Σχολείο:

α) εφόσον το δημοτικό σχολείο αποφοίτησης και το γυμνάσιο πρώτης εγγραφής του μαθητή δεν υπάγεται στον χωροταξικό χάρτη του Μουσικού Σχολείου που επιθυμεί να μετεγγραφεί, το οποίο βεβαιώνεται από επίσημα έγγραφα και

β) εφόσον μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις μετά από την εξάντληση του πίνακα επιλαχόντων ή όπως το όριο αυτό ορίζεται στην σχετική υπουργική απόφαση για το καθορισμό των μαθητών που θα φοιτήσουν στα Μουσικά Σχολεία.

γ) Μετά την 31η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους έως και σε δύο (2) μαθητές ανά τμήμα, καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ορίου που ορίζεται στην σχετική υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των μαθητών που θα φοι τήσουν στα Μουσικά Σχολεία.

Δεν επιτρέπεται μετεγγραφή από την Α΄ τάξη Γυμνα σίου Μουσικού Σχολείου στην Α΄ τάξη Γυμνασίου άλλου Μουσικού Σχολείου, εφόσον το δημοτικό σχολείο απο φοίτησης του μαθητή υπάγεται στον χωροταξικό χάρτη του Μουσικού Σχολείου που επιθυμεί να μετεγγραφεί.

5. Ο μαθητής που ενώ φοιτά σε τάξη του Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου ή Λυκείου) αποφασίζει, για λόγους προσωπικούς ή οικογενειακούς, να μετεγγραφεί σε Γυμνάσιο ή Λύκειο Γενικής Παιδείας, δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να επανεγγραφεί στην αντίστοιχη τάξη του Μουσικού Σχολείου υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διδακτικό τετράμηνο από την αρχική αίτηση μετεγγραφής του και εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός μαθητών όπως ορίζεται στην περίπτωση 4γ του κεφαλαίου Β της παρούσης απόφασης. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα χρονικά όρια που ορίζονται από τις κείμε νες διατάξεις για τις μετεγγραφές (31 Μαρτίου εκάστου σχολικού έτους).

Γ. ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου καθώς και στις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Λυκείου από μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται εντός του τρίτου δεκαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

2. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπή Κατατακτηρίων Εξετάσεων (Ε.Κ.Ε.) που ορίζεται με από φαση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου και τη σύμφωνη γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων.

Η επιτροπή αποτελείται από:

α. Έναν καθηγητή του κλάδου ΠΕ 16 ή ΤΕ 16 με οργανική θέση στο Μουσικό Σχολείο, ως Πρόεδρο.

β. Τέσσερις καθηγητές και κατά περίπτωση πέντε, του κλάδου ΠΕ 16 ή TE 16, μονίμους, με οργανική θέση ή απόσπαση στο Μουσικό Σχολείο ή αναπληρωτές που υπηρετούν στο Μουσικό Σχολείο, ως μέλη και

γ. Έναν καθηγητή οποιουδήποτε κλάδου που υπηρετεί στο σχολείο, ως Γραμματέα.

3. Οι καθηγητές των ανωτέρω περιπτώσεων α. και β. ορίζονται με τις εξής ειδικεύσεις: Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής, Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής, Πιάνο και Υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς (Ταμπουράς ή άλλο που διδάσκεται στο σχολείο). Το πέ μπτο μέλος της επιτροπής μετέχει με ειδίκευση σε άλλο μουσικό όργανο επιλογής.

4. Για τις παραπάνω μουσικές ειδικεύσεις σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικών, δύνανται να ορισθούν ως Πρόεδρος ή/και μέλος/μέλη της Ε.Κ.Ε. εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 16 ή ΤΕ 16, ως εξής:

α. με οργανική θέση ή απόσπαση στο οικείο Μουσικό Σχολείο, στους οποίους έχουν αποδοθεί οι ειδικεύσεις της παρ. 3 σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 94541/Δ2/15.6.2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1356).

β. Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 16 ή ΤΕ 16 που υπηρετούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στους οποίους έχουν αποδοθεί οι ειδικεύσεις της παρ. 3. σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 94541/Δ2/15.6.2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1356).

γ. Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 16 ή ΤΕ 16 των περιπτώσεων α και β στους οποίους δεν έχει αποδοθεί μουσική ειδίκευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 94541/ Δ2/15.6.2015 υπουργική απόφαση (Β΄ 1356), αλλά πληρούν τα κριτήρια απόδοσης ειδίκευσης της εν λόγω υπουργικής απόφασης. Σε αυτή την περίπτωση, η διεύθυνση του σχολείου μαζί με την εισήγηση συγκρότησης της Ε.Κ.Ε. θα αποστέλλει αντίγραφα των σχετικών τίτλων των εκπαιδευτικών για τους οποίους εισηγείται τον ορισμό τους ως μέλη στην Ε.Κ.Ε. δια μέσου της οικείας Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης. Η Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης μαζί με τα ανωτέρω σχετικά θα διαβιβάσει και την προβλεπόμενη βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας των συνημμένων τίτλων στο ΥΠΠΕΘ προκειμένου να διαβιβαστούν στην Καλλιτεχνική Επιτροπή.

δ. Εκπαιδευτικοί άλλου κλάδου με τις προϋποθέσεις των παραπάνω περιπτώσεων α., β. ή γ.

ε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ειδικότερα σε ό, τι αφορά τις ειδικεύσεις του υποχρεωτικού ευρωπαϊκού μουσικού οργάνου αναφοράς και του Ατομικού Οργάνου Επιλογής όταν αυτό είναι ευρωπαϊκό, σε περίπτωση έλ λειψης εκπαιδευτικών με ειδικεύσεις στα συγκεκριμένα μουσικά όργανα των υποψηφίων για κατάταξη, δύναται να οριστούν ως μέλη της Ε.Κ.Ε. εκπαιδευτικοί ΠΕ 16 ή ΤΕ 16 με ειδικεύσεις σε άλλα όργανα της ίδιας οικογένειας οργάνων με αυτά των υποψηφίων ή με ειδίκευση Θεω ρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής.

στ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ειδικότερα σε ό, τι αφορά τις ειδικεύσεις του υποχρεωτικού παραδοσιακού μουσικού οργάνου αναφοράς (Ταμπουράς ή άλλο που διδάσκεται στο σχολείο) και του Ατομικού Οργάνου Επιλογής όταν αυτό είναι παραδοσιακό, σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικών με ειδικεύσεις στα συγκεκριμένα μουσικά όργανα των υποψηφίων για κατάταξη, δύναται να οριστούν ως μέλη της Ε.Κ.Ε. εκπαιδευτικοί ΠΕ 16 ή ΤΕ 16 με ειδικεύσεις σε άλλα όργανα της ίδιας οικογένειας οργάνων με αυτά των υποψηφίων ή με ειδίκευση Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής.

5. Τα μαθήματα που εξετάζονται στο πλαίσιο των κατατακτηρίων εξετάσεων είναι τα εξής:

α. για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική Θεωρία και Πράξη, καθώς και τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο) και προαιρετικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

β. Για τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου: Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

γ. Για την Α΄ τάξη Λυκείου: Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο), Ιστορία Μουσικής και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

δ. Για τη Β΄ τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Ιστορία της Μουσικής, Υποχρεωτικό Ατομικό Όργανο Πιάνο και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής.

ε. Για τη Γ΄ τάξη Λυκείου: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων, Μορφολογία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική και υποχρεωτικά το Ατομικό Όργανο Επιλογής. Οι εξετάσεις ανά μάθημα διεξάγονται ως εξής:
 α. γρα πτά - ως προς το θεωρητικό μέρος και προφορικά - ως προς το πρακτικό μέρος (Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία)
β. γραπτά (Ιστορία της Μουσικής) και
γ. δι’ ακροάσεως (Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα, Ατομικό Όργανο Επιλογής).

Με ευθύνη του σχολείου καταρτίζεται το πρόγραμμα των εξετάσεων ανάλογα με τον αριθμό των προς κατά ταξη υποψηφίων.

Η εξεταστέα ύλη των κατατακτηρίων εξετάσεων προέρχεται κάθε φορά από την διδαχθείσα ύλη του αμέσως προηγούμενου σχολικού έτους και ανακοινώνεται στο σχολείο με τη λήξη του διδακτικού έτους.

6. Με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου που αποστέλλεται στην οικεία Δ.Δ.Ε. έως την 12η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, προκηρύσσονται οι τυχόν κενές θέσεις στις τάξεις Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου του Μουσικού Σχολείου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γονέων μπορούν να υποβληθούν από την ημέρα της προκήρυξης των κενών θέσεων και μέχρι την προηγούμενη της διεξαγωγής των εξετάσεων.

7. Η αξιολόγηση της επίδοσης των υποψηφίων σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα γίνεται στην εικοσάβαθμη βαθμολογική κλίμακα. Τα σκέλη μαθημάτων αξιολογούνται χωριστά στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των δύο επιμέρους βαθμών αποτελεί τον τελικό βαθμό κάθε μαθήματος. Η τελική βαθμολογία του κάθε βαθμολογητή καταχωρίζεται σε ειδικό φύλ λο εξέτασης υποψηφίων που φέρει την ονομασία του σχολείου και υπογράφεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Ε.. Το άθροισμα των βαθμών των πέντε (5) βαθμολογητών, διαιρούμενο δια του πέντε (5) αποτελεί τον τελικό βαθμό κατάταξης του υποψηφίου.

Μετά το πέρας της διαδικασίας των κατατακτηρίων εξετάσεων συνέρχεται η Ε.Κ.Ε με πρόσκληση του Προέδρου της και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης συντάσ σει πρακτικό με πίνακα αποτελεσμάτων για το σύνολο των εξετασθέντων κατά τάξη και κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, καθώς και πίνακα μη προσελθόντων.

Επιτυχόντες είναι όσοι έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση των πενήντα (50) μονάδων και, ταυτοχρόνως, τη βαθμολογική βάση δέκα (10) σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα. Στον πίνακα εμφανίζονται με διακριτό τρόπο όλες οι κατηγορίες υποψηφίων:

α. ΚΑΤΑΤΑΧΘΕΝΤΕΣ (σύμφωνα με τις προκηρυχθείσες θέσεις ανά τάξη),

β. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ (όσοι έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση αλλά κατατάσσονται σε θέση χαμηλότερη του τελευταίου καταταχθέντος),

γ. ΜΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ (όσοι έλαβαν συνολική βαθμολο γία κάτω των 50 μονάδων-βαθμολογική βάση) και

δ. ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΕΣ.

Στην περίπτωση που υπάρχουν μέχρι και τρεις (3) ισοβαθμήσαντες στην τελευταία θέση του πίνακα των καταταχθέντων, κατατάσσονται καθ’ υπέρβαση του οριζόμενου αριθμού. Εφόσον υπερβαίνουν τους τρεις (3), διενεργείται κλήρωση για την επιλογή τριών (3) μαθητών.

Η κλήρωση διενεργείται από την Ε.Κ.Ε. με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου και συντάσσεται σχετική πράξη την οποία υπογράφουν οι συμμετέχοντες στη διαδικασία κλήρωσης. Στη διαδικασία κλήρωσης δύνανται να παρίστανται οι γονείς και οι κηδεμόνες των ισοβαθμησάντων υποψηφίων.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο μαθητές που δεν συγκεντρώνουν τον ελάχιστο συνολικό βαθμό επιτυχίας που είναι το δέκα (10) σε κάθε μάθημα.

Ο πίνακας επιλαχόντων που καταρτίζεται μετά το πέρας των κατατακτηρίων εξετάσεων διατηρείται σε ισχύ μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του σχολικού έτους που διενεργήθηκαν οι εν λόγω εξετάσεις. Στην περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις στις τάξεις Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου καθώς και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη Λυκείου του Μουσικού Σχολείου, λόγω μετεγγραφής μαθητών σε άλλο Γυμνάσιο/ Λύκειο ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, αυτές συμπληρώνονται κατά προτεραιότητα από τον πρώτο στη σειρά υποψήφιο του πίνακα επιλαχόντων με το υψηλότερο άθροισμα μονάδων.

Με την ολοκλήρωση των κατατακτηρίων εξετάσεων για το σύνολο των υποψηφίων συντάσσεται πρακτικό του οποίου ακριβές φωτοαντίγραφο διαβιβάζεται στην Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων, μέσω της οικείας Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης. Ο πίνακας των αποτελεσμάτων αναρτάται στο οικείο σχολείο την ίδια μέρα ή, το αργότερο, την επόμενη, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Διαβιβάζεται επίσης στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι μετεγγραφές των μαθητών που κατατάχθηκαν γί νονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Δ. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Για την επίδειξη βαθμολογίας - γραπτών δοκιμίων εξετασθέντων υποψηφίων εξετάσεων επιλογής για την Α΄ τάξη Γυμνασίου καθώς και κατατακτηρίων εξετάσεων ισχύουν τα εξής:

Κατόπιν αιτήματος, που υποβάλλεται γραπτώς από τον κηδεμόνα και πρωτοκολλείται από τη Διεύθυνση του σχολείου, είναι δυνατή η επίδειξη, και μόνο, των φυλλαδίων με τη βαθμολογία που έλαβε ο υποψήφιος κατά τη συμμετοχή του στη διαδικασία επιλογής για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, καθώς και των γραπτών δοκιμίων, από τη συμμετοχή του στις κατατακτήριες εξετάσεις για τις τάξεις Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου και την Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη Λυκείου. Δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο από σπαση στοιχείων ή εικόνας (φωτοτύπηση, αντιγραφή, σάρωση, φωτογράφηση κ.τ.λ.) μέρους του περιεχομένου ή του συνόλου των φυλλαδίων - γραπτών δοκιμίων των εξετασθέντων.

2. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων επιλογής τόσο για την Α΄ τάξη Γυμνασίου όσο και των κατατακτηρίων εξετάσεων, οι οποίες διενεργήθηκαν από ειδική εξεταστική επιτροπή που συγκροτήθηκε γι’ αυτόν τον σκοπό, δεν επιδέχονται αναβαθμολόγηση ή επανεξέταση ή άλλη δευτεροβάθμια κρίση.

3. Τα αποτελέσματα αναρτώνται την τελευταία ημέρα διενέργειας των εξετάσεων στο οικείο σχολείο. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση αυτών στις ιστοσελίδες των οικείων σχολείων.

4. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών παραδίδονται στον Διευθυντή του Σχολείου από τον Πρόεδρο της επιτροπής, αρχειοθετούνται και φυλάσσονται στο σχολείο ως τις 15 Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους, οπότε κα ταστρέφονται με πράξη του Διευθυντή.

Ε. ΑΤΟΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου και μετά από πρόσκλησή του, στο διάστημα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων επιλογής μαθητών για την Α΄ Γυμνασίου Μουσικών Σχολείων και μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε διδακτικού έτους, πραγματοποιείται ενημέρωση των κηδεμόνων και των εισαχθέντων μαθητών, προκειμένου οι τελευταίοι να επιλέξουν το ατομικό μουσικό όργανο το οποίο θα διδαχθούν. Κάθε εισαχθείς μαθητής με δήλωση του κηδεμόνα του μπορεί να επιλέξει, με σειρά προτίμησης, μέχρι και τρία (3) διαφορετικά μουσικά όργανα (παραδοσιακά ή/και ευρωπαϊκά). Κρι τήρια για την τελική κατάταξη των μαθητών σε κάθε ένα από τα ατομικά μουσικά όργανα είναι:

α. Το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και γενικότερα όλες οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου. Για τον λόγο αυτόν η 3η σε κατάταξη προτίμηση οργάνου από τους μαθητές αφορά υποχρεωτικά σε όργανο για το οποίο υπάρχει μόνιμο διδακτικό προσωπικό στο σχολείο με αυτήν τη μουσική ειδίκευση κατά προτεραιότητα ως κύρια, και δευτερευόντως ως πρόσθετη.

β. Ο σχεδιασμός βάσει του οποίου, από την κατανομή των μαθητών ανά όργανο, ικανοποιείται η στόχευση για συγκρότηση Μουσικών Συνόλων του Σχολείου που, ως προς το είδος και τη σύνθεσή τους, αντιστοιχούν προς τα προβλεπόμενα από το οικείο Ωρολόγιο Πρόγραμμα διδακτικά αντικείμενα (Μουσικά Σύνολα οργανικής πα ραδοσιακής μουσικής με αναφορά σε τοπικές παραδόσεις, συμφωνικής μουσικής, φιλαρμονικής ορχήστρας, ορχήστρας εγχόρδων, ελληνικής έντεχνης μουσικής, κ.α.). Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται ισομερής κατανομή μαθητών ανάμεσα σε μουσικά όργανα ευρωπαϊκής και παραδοσιακής μουσικής.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω κριτηρίων, προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, η Διεύθυνση του σχολείου διατηρεί το δικαίωμα κατάταξης μαθητή του σχολείου σε όργανο επιλογής της 3ης προτίμησής του ή σε άλλο, κατόπιν ενημέρωσης του κηδεμόνα του. Η τελική κατάταξη των μαθητών στα ατομικά όργανα επιλογής επικυρώνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

ΣΤ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

1. Το διδακτικό έτος στα Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους.

2. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους διεξάγεται η διδασκαλία των μαθημάτων και γίνονται οι κάθε είδους εξετάσεις.

3. Η διδασκαλία των μαθημάτων στα Μουσικά Γυμνά σια διεξάγεται σε δύο διδακτικές περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα.

4. Στα Μουσικά Γυμνάσια η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου.

5. Στα Μουσικά Λύκεια η πρώτη περίοδος (1ο τετράμηνο) διαρκεί από 11 Σεπτεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου και η δεύτερη περίοδος (2ο τετράμηνο) από 21 Ιανουαρίου και λήγει τον μήνα Μάιο σε ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη σκευμάτων.

Ζ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Μουσικό Γυμνάσιο διακρίνονται σε μαθήματα γενικής παιδείας και σε μαθήματα μουσικής παιδείας.

1.1. Τα μαθήματα γενικής παιδείας που διδάσκονται στο Μουσικό Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρεις ομάδες, ως εξής:

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα γενικής παιδείας:
1) Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία),
2) Μαθηματικά,
3) Φυσική και
4) Ιστορία.

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα γενικής παιδείας:
1) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελλη νικά Κείμενα από Μετάφραση),
2) Χημεία,
3) Βιολογία,
4) Γεωλογία-Γεωγραφία,
5) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή,
6) Θρησκευτικά,
7) Αγγλικά,
8) Δεύτερη ξένη γλώσσα,
9) Ιστορία Τέχνης και
10) Θέατρο.

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθή ματα γενικής παιδείας:
1) Πληροφορική,
2) Καλλιτεχνικά και
3) Φυσική Αγωγή - Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί.

1.2. Τα μαθήματα μουσικής παιδείας που διδάσκονται στο Μουσικό Γυμνάσιο κατατάσσονται σε τρείς ομάδες ως εξής:

Η πρώτη ομάδα (Ομάδα Α΄) περιλαμβάνει τα εξής μα θήματα μουσικής παιδείας:

1) α. Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, β. Ευρω παϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία.

2) Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πρά ξη

3) Πιάνο

4) Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς

5) Ατομικό Όργανο Επιλογής

Η δεύτερη ομάδα (Ομάδα Β΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα μουσικής παιδείας:

1) Ιστορία Μουσικής

2) Κριτική Μουσική Ακρόαση

Η τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ΄) περιλαμβάνει τα εξής μαθή ματα μουσικής παιδείας:

1) Χορωδία

2) Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους)

1.3. Το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των Μουσικών Σχολείων ορίζει ποια μαθήματα από τα πα ραπάνω διδάσκονται σε κάθε τάξη του Μουσικού Γυ μνασίου.

2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γενικό Μουσικό Λύκειο διακρίνονται σε μαθήματα γενικής παιδείας και σε μαθήματα μουσικής παιδείας.

2.1 Για τα μαθήματα γενικής παιδείας των Γενικών Μουσικών Λυκείων ισχύουν όσα αναφέρονται στις ισχύουσες διατάξεις και αφορούν τα μαθήματα γενικής παιδείας που διδάσκονται στα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.

2.2 Τα μαθήματα μουσικής παιδείας όλων των τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου κατανέμονται σε τρείς ομάδες ως εξής:

α) Η Ομάδα Α΄ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα μουσικής παιδείας: Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων (Γραφή καθ’ υπαγόρευση - Μουσική Ανάγνωση), Ανάπτυξη Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων (Γραφή καθ’ υπαγόρευση - Μουσική Ανάγνωση), Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Ατομικό Όργανο Επιλογής.

β) Η Ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα μουσικής παιδείας: Υποχρεωτικό Ατομικό Μουσικό Όργανο: Πιάνο, Ιστορία της Μουσικής, Μορφολογία, και τα εξής Μαθήματα Επιλογής: Στοιχεία Αντίστιξης, Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική, Στοιχειώδεις Αρχές Ηχοληψίας Ι, Αρμονία (Ειδικό), Ανάπτυξη (Έλεγχος) Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Οργανολογία Μουσικών Οργάνων Συμφωνικής Ορχήστρας, Οργανολογία Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων, Επεξεργασία Μουσικού Κειμένου με Η/Υ, Ατομικό Όργανο Επιλογής ή και Αναφοράς (Πιάνο - Ταμπουράς ή άλλο), Ανάλυση Παρτιτούρας Ορχήστρας, Επεξεργασία Χορικού (Choral), Στοιχειώδεις Αρχές Ηχοληψίας ΙΙ.

γ) Η Ομάδα Γ΄ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα μουσικής παιδείας: Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας), Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους).

2.3. Το ισχύον ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των Μουσικών Σχολείων ορίζει ποια μαθήματα από τα παραπάνω διδάσκονται σε κάθε τάξη του Γενικού Μουσικού Λυκείου.

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α. Η διδασκαλία των μουσικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο διεξάγεται είτε, κατά τμήμα είτε ομαδικά είτε ατομικά, ανάλογα με το διδασκόμενο μάθημα. Στα ατομικά μαθήματα ανήκουν το Ατομικό Όργανο Επιλογής καθώς και τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα.

β. Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα όταν η τάξη λειτουργεί με δύο ή περισσότερα τμήματα καθορίζεται με βάση την αλφαβητική σειρά. Για την εφαρμογή του ατομικού εβδομαδιαίου προγράμματος διδασκαλίας του ατομικού οργάνου επιλογής, όταν η τάξη λειτουργεί με δύο ή περισσότερα τμήματα οι μαθητές που έχουν επιλέξει το ίδιο ατομικό όργανο επιλογής, είναι δυνατόν να κατανέμονται σε τμήματα με πρώτο κριτήριο το ατομι κό όργανο επιλογής έτσι ώστε τα τμήματα της τάξης να είναι κατά το δυνατόν ισοδύναμα ως προς αυτό και με δεύτερο κριτήριο την αλφαβητική σειρά.

γ. Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο το Ατομικό Όργανο Επιλογής είναι ένα και μοναδικό και μπορεί να αλλάξει μόνο στη Β΄ τάξη Γυμνασίου, ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα του κηδεμόνα του μαθητή, το οποίο κατατίθεται στο σχολείο μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την έναρξη των μαθημάτων. Κατ’ εξαίρεση, το Ατομικό Όργανο Επιλογής μπορεί να αλλάξει σε οποιαδήποτε τάξη του Γυμνασίου ή του Λυκείου υπό την προϋπόθεση ότι: i) Η αλλαγή αυτή επιβάλλεται για λόγους υγείας του μαθητή που αποδεικνύονται με ιατρική γνωμάτευση από δη μόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, από την οποία προκύπτει ότι ο μαθητής, χρήζει απαλλαγής από το συγκεκριμένο μουσικό όργανο. Σε αυτή την περίπτωση ο μαθητής κατευθύνεται σε διαφορετικό Ατομικό Όργανο Επιλογής σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του σχολείου. ii) Δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση εκπαιδευτικού προσωπικού στην αντίστοιχη μουσική ειδίκευση.

Σε αυτήν την περίπτωση ο μαθητής κατευθύνεται είτε σε διαφορετικό Ατομικό Όργανο Επιλογής της ίδιας ή διαφορετικής οικογένειας οργάνων, σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες του σχολείου και κατόπιν ενημέρωσης του κηδεμόνα.

δ. Τα μαθήματα Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη στο Γυμνάσιο, Ευρωπαϊκή Μουσική Θεωρία και Πράξη στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γυμνασίου και Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου, δύνανται να προσφέρονται για τη μία (1) από τις προβλεπόμενες διδακτικές ώρες την εβδομάδα σε δύο ομάδες - επίπεδα εάν το τμήμα έχει δεκαοκτώ (18) μαθητές και άνω και με την προϋπόθεση της επάρκειας του διδακτικού προσωπικού, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε σχολείου.

ε. Το μάθημα Χορωδία διδάσκεται σε δυο συνεχόμενες διδακτικές ώρες την εβδομάδα και διεξάγεται διατμηματικά ανά τάξη ως φωνητικό σύνολο ή ανά τμήμα. Στη διάρκεια των τριών γυμνασιακών ετών, τουλάχιστον για το ένα σχολικό έτος διδάσκεται υποχρεωτικά ρεπερτόριο ελληνικής παραδοσιακής μουσικής με ανάθεση σε εκπαιδευτικό με ειδίκευση Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής. Τηρείται υποχρεωτικά βιβλίο ύλης και είναι υποχρεωτική τουλάχιστον μια δημόσια παρουσίαση προγράμματος από τη χορωδία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

στ. Τα μαθήματα Αρμονία και Ανάπτυξη Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων (που περιλαμβάνει τη Γραφή καθ’ υπαγόρευση και τη Μουσική ανάγνωση) καθώς και τα μαθήματα επιλογής Στοιχεία Αντίστιξης, Αρμο νία (Ειδικό), Ανάπτυξη (Έλεγχος) Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Στοιχειώδεις Αρχές Ηχοληψίας Ι, Στοιχειώδεις Αρχές Ηχοληψίας ΙΙ, Επεξεργασία Μουσικού Κειμένου με Η/Υ, Ανάλυση Παρτιτούρας Ορχήστρας και Επεξεργασία Χορικού (Choral), δύνανται να προσφέρονται σε ομάδες - επίπεδα των πέντε (5) έως δώδεκα (12) μαθητών ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε μουσικού σχολείου.

ζ. Τα μαθήματα Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) και Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας) διδάσκονται σε δυο συνεχόμενες διδακτικές ώρες την εβδομάδα και διεξάγονται διατμηματικά ή και διαταξικά με τη συγκρότηση ομάδων μαθητών χωρίς αριθμητικούς περιορισμούς, με μαθητές από όλες τις τάξεις του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου. Τηρείται υποχρεωτικά βιβλίο ύλης και είναι υποχρεωτική τουλάχιστον μία δημόσια παρουσίαση κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Η. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

α. Στα μαθήματα γενικής παιδείας των μουσικών γυμνασίων για την αξιολόγηση των μαθητών ισχύουν όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα ημερήσια γυμνάσια.

β. Τα μαθήματα μουσικής παιδείας της Ομάδας Α΄ ως προς τη διαδικασία εξέτασης - αξιολόγησης διακρίνονται σε γραπτώς, προφορικώς και δια ακροάσεως εξεταζόμενα μαθήματα.

Τα μαθήματα Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, εξετάζονται γραπτά ως προς το θεωρητικό μέρος και προφορικά ως προς το πρακτικό μέρος. Τα μαθήματα Ατομικό Όργανο Επιλογής, Πιάνο και Ταμπουράς ή άλλο όργανο αναφοράς της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, εξετάζονται με τη διαδικασία της ακρόασης.

γ. Για τα μαθήματα της Ομάδας Α΄ κατά το θεωρητικό μέρος (Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη, Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και πράξη και Εισαγωγή στην Αρμονία, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη) ακολουθείται η διαδικασία αξιολόγησης όπως αυτή προβλέπεται με το άρθρο 3 του π.δ. 126/2016 και σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στα αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Για τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις ακολουθείται η διαδικασία όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 5 του π.δ. 126/2016.

δ. Για την εξέταση των προφορικώς και δια ακροάσεως μαθημάτων, οι μαθητές εξετάζονται ενώπιον διμελούς επιτροπής την οποία ορίζει με πράξη του ο Διευθυντής του σχολείου για κάθε μάθημα και η οποία απαρτίζεται από τον διδάσκοντα και έναν ακόμη εκπαιδευτικό κλά δου μουσικής (ΠΕ 16.01, ΠΕ 16.02, ΤΕ 16, ΕΜ 16) της ίδιας ή παρεμφερούς μουσικής ειδίκευσης. Η εξέταση με τη διαδικασία της ακρόασης για τα ατομικά όργανα μπορεί να γίνεται παρουσία και άλλων καθηγητών της ειδικότητας, χωρίς δικαίωμα βαθμολογίας. Ο μέσος όρος του βαθμού των δύο βαθμολογητών της διμελούς επιτροπής εξετάσεων αποτελεί τον τελικό βαθμό της εξέτασης αυτής. Τα αποτελέσματά τους δεν επιδέχονται αναβαθμολόγηση και δεν ανακοινώνονται πριν το πέρας των εξετάσεων όλων των μαθημάτων γενικής και μουσικής παιδείας.

ε. Ως εξεταστέα ύλη για μαθήματα γενικής και μουσικής παιδείας ορίζονται τα δύο τρίτα (2/3) της διδαχθεί σας. Σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για κάθε μάθημα γενικής παιδείας και για τα μαθήματα Ευρωπαϊκή Μουσική - Θεωρία και Πράξη και Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική - Θεωρία και Πράξη γίνεται από τον διδάσκοντα και σε περίπτωση που το μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός καθηγητές γίνεται μετά από συνεργασία μεταξύ τους. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της εξεταστέας ύλης για Ατομικό Όργανο Επιλογής και τα Υποχρεωτικά Ατομικά Μουσικά Όργανα (Πιάνο και Ταμπουράς ή άλλο), γίνεται από τον κάθε ένα διδάσκοντα ξεχωριστά. Η εξεταστέα ύλη κατατίθεται και εγκρίνεται από τον Διευθυντή και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης και υπογράφεται από τον εισηγητή καθηγητή.

στ. Οι εξετάσεις των μαθημάτων μουσικής παιδείας που εξετάζονται με ακρόαση (Πιάνο, Ταμπουράς ή άλλο και Όργανο Επιλογής) γραπτά και προφορικά (Θεωρία και Πράξη των μαθημάτων Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής και Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική) πραγ ματοποιούνται κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου ανάλογα με το μαθητικό δυναμικό κάθε Μουσικού Σχολείου, πριν από τη λήξη των μαθημάτων και την έναρξη των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων.

ζ. Το πρόγραμμα των εξετάσεων ορίζεται από το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου.

η. Οι μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου, λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων μουσικής παιδείας με την επιφύλαξη του επιγενόμενου χαρακτηρισμού φοίτησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

θ. Για τα μουσικά μαθήματα της Ομάδας Β΄ ακολουθείται η διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 126/2016.

ι. Τα μουσικά μαθήματα της Ομάδας Γ΄ Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) και Χορωδία (ως φωνητικό σύνολο) αξιολογούνται από τον διδάσκοντα χωρίς να εξετάζονται γραπτά ή με ακρόαση. Ο γενικός βαθμός εξάγεται από το μέσο όρο των βαθμών των δύο τετραμήνων.

κ. Στα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά και προφορικά ο τελικός βαθμός είναι ο Μ.Ο. των βαθμών της προφορικής και γραπτής εξέτασης.

2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

α. Στα μαθήματα γενικής παιδείας των Γενικών Μουσικών Λυκείων, για την αξιολόγηση ισχύουν όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.

β. Για τα μαθήματα μουσικής παιδείας ισχύουν τα εξής:

Τα μουσικά μαθήματα των Ομάδων Α΄ και Β΄ ως προς τη διαδικασία εξέτασης - αξιολόγησης διακρίνονται σε γραπτώς, προφορικώς και δια ακροάσεως εξεταζόμενα.

Τα μουσικά μαθήματα των Ομάδων Α΄ και Β΄ που εξετάζονται γραπτά είναι τα εξής: Αρμονία, Γραφή καθ’ υπαγόρευση της Ανάπτυξης Ακουστικών Ικανοτήτων και Ανάπτυξης Ακουστικών Μουσικών Ικανοτήτων, Ιστορία της Μουσικής, Μορφολογία, Μαθήματα Επιλογής Μουσική - Μουσική Τεχνολογία. Με τη διαδικασία της ακρόασης εξετάζονται τα εξής: Υποχρεωτικό Όργανο - Πιάνο, Ατομικό Όργανο επιλογής. Το μάθημα Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική εξετάζεται γραπτά και προφορικά.

γ. Το μάθημα Μουσικό Σύνολο (Οργανοχρησίας ή άλλου είδους) αξιολογείται χωρίς να εξετάζεται γραπτά ή με ακρόαση. Ο γενικός βαθμός εξάγεται από το μέσο όρο των βαθμών των δύο τετραμήνων.

δ. Το μάθημα Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας) αξιολογείται χωρίς να εξετάζεται γραπτά ή με ακρόαση. Ο γενικός βαθμός εξάγεται από το μέσο όρο των βαθμών των δύο τετραμήνων.

ε. Οι εξετάσεις των μουσικών μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά, προφορικά και με ακρόαση, δύνανται να πραγματοποιούνται κατά την τελευταία εβδομάδα διεξαγωγής μαθημάτων πριν από τη λήξη των μαθημά των ανάλογα με το μαθητικό δυναμικό κάθε σχολείου.
Ως προς τη διαδικασία εξέτασης και την εξεταστέα ύλη εφαρμόζεται ό,τι προβλέπεται για τα Μουσικά Γυμνάσια στις παραγράφους δ και ε της ενότητας 1 του κεφ. Η΄ της παρούσης απόφασης.

στ. Οι μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού Λυκείου λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων μουσικής παιδείας με την επιφύλαξη του επιγενόμενου χαρακτηρισμού φοίτησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ζ. Ο τελικός βαθμός για τα γραπτώς εξεταζόμενα μου σικά μαθήματα εξάγεται όπως και στα μαθήματα γενικής παιδείας. Αντιστοίχως, ο τελικός βαθμός των προφορικών και με ακρόαση εξεταζόμενων μαθημάτων είναι ο μέσος όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό εξέτασης με ακρόαση και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου, όπως ισχύει και για τα υπόλοιπα μαθήματα.

η. Στα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά και προφορικά ο τελικός βαθμός είναι ο Μ.Ο. των βαθμών της προφορικής και γραπτής εξέτασης.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου στους μαθητές, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Θ. ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Η΄ ΑΠΟΛΥΣΗΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Για το βαθμό ετήσιας επίδοσης ανά μάθημα, την εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης, την παραπομπή, την απόρριψη, των μαθητών των Μουσικών Γυμνασίων εφαρμόζονται τα εξής:

1. Για τα μαθήματα γενικής και μουσικής παιδείας εφαρμόζονται όσα περιγράφονται και ισχύουν από τις παραγράφους 3, 4β, 4γ, 4ε, 5 και 6 του άρθρου 12 «Βαθμός ετήσιας απόδοσης», π.δ. 126/2016.

2. Στα μαθήματα γενικής και μουσικής παιδείας της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α΄) του κεφαλαίου Ζ΄, ενότητας 1 της παρούσης απόφασης, βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής, προφορικής και με ακρόαση ανακεφαλαιωτικής εξέτασης.

3. Στα μαθήματα γενικής και μουσικής παιδείας της δεύτερης ομάδας (Ομάδα Β΄) και της τρίτης ομάδας (Ομάδα Γ΄), του κεφαλαίου Ζ΄, ενότητας 1 της παρούσης απόφασης, βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετραμήνου.

4. Η προαγωγή των μαθητών των Μουσικών Σχολείων στις εξετάσεις Ιουνίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την συνέχιση της φοίτησής τους στο Μουσικό Σχολείο.

5. Ο μαθητής του Μουσικού Γυμνασίου κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

i) όταν έχει σε κάθε μάθημα γενικής παιδείας βαθμόετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή όταν στα μαθήματα γενικής παιδείας έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13) και

ii) όταν σε κάθε μουσικό μάθημα ανεξαρτήτου Ομάδας έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10).

Ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων γενικής και μουσικής παιδείας αποτελεί το βαθμό προαγωγής ή απόλυσής του.

6. Οι διμελείς επιτροπές εξέτασης μουσικών μαθημάτων στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4γ του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016, συγκροτούνται από εκ παιδευτικούς του σχολείου του κλάδου της μουσικής με κυρία ή πρόσθετη μουσική ειδίκευση στο εξεταζόμενο μάθημα μουσικής παιδείας.

7. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής των Α’ και Β’ τάξεων δεν κριθεί άξιος προαγωγής λόγω επίδοσης σε μάθημα μουσικής παιδείας σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος κεφαλαίου, τότε μετεγγράφεται υποχρεωτικά σε άλλο γυμνάσιο γενικής εκπαίδευσης στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής του.

8. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής των Α΄ και Β΄ τάξεων δεν κριθεί άξιος προαγωγής λόγω επίδοσης σε μάθημα γενικής παιδείας σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος κεφαλαίου, τότε με τεγγράφεται υποχρεωτικά και επαναλαμβάνει την τάξη του σε άλλο γυμνάσιο γενικής εκπαίδευσης.

9. Μαθητές που δεν κρίθηκαν άξιοι προαγωγής ή από λυσης κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις της δεύτερης εξεταστικής περιόδου Ιουνίου των παραπάνω περιπτώσεων (παρ. 5 και 7) μετεγγράφονται υποχρεωτικά σε άλλα σχολεία γενικής παιδείας. Στην περίπτωση αυτή, για τον καθορισμό της τάξης στην οποία δικαιούται να φοιτήσει ο μετεγγραφόμενος μαθητής, ο Σύλλογος διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου εφαρμόζει μόνον για τα μαθήματα γενικής παιδείας τις ισχύουσες διατάξεις περί προαγωγής και ορίζει κατά περίπτωση ότι: α) ο μετεγγραφόμενος μαθητής υποχρεούται να επαναλάβει τη φοίτησή του στην ίδια τάξη, εφόσον δεν προάγεται στα μαθήματα γενικής παιδείας, β) εγγράφεται στην επόμενη τάξη του σχολείου στο οποίο θα μετεγγραφεί, εφόσον προάγεται στα μαθήματα γενικής παιδείας. Ακριβές αντίγραφο αυτής της απόφασης του Συλλόγου διδασκό ντων συνοδεύει το υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής και το ατομικό δελτίο του μαθητή προς στο σχολείο στο οποίο μετεγγράφεται.

10. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης λόγω επίδοσης σε μάθημα μουσικής παιδείας (σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος κεφαλαίου) και με την προϋπόθεση ότι ο βαθμός απολυτηρίου είναι πλήρες δέκα (10), συμπεριλαμβανομένων και των βαθμών των μουσικών μαθημάτων, τότε λαμβάνει απολυτήριο τίτλο γυμνασίου χωρίς δικαίωμα εγγραφής στο Μουσικό Γενικό Λύκειο αλλά δύναται να εγγραφεί σε οποιοδήποτε άλλο τύπο Λυκείου.

11. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης λόγω επίδοσης σε μάθημα γενικής παιδείας σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος κεφαλαίου, τότε δύναται να προσέλθει σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο (τρίτη εξεταστική περίοδος), στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10). Εφόσον κριθεί άξιος απόλυσης και μόνο για το συγκεκριμένο έτος απόλυσης μπορεί να εγγραφεί στο Μουσικό Λύκειο.

12. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σε πτεμβρίου (τρίτη εξεταστική περίοδος), μαθητής της Γ΄ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης δύναται να συμμετέχει σε εξετάσεις επόμενου/νων σχολικού/κών έτους/ετών τον Ιούνιο (πρώτη και δεύτερη εξεταστική περίοδος) και στην ύλη στην οποία εξετάζονται κατά το έτος της εξέτασης οι μαθητές της Γ΄ τάξης.

13. Οι επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου διεξάγονται με τον τρόπο και τη διαδικασία των επαναληπτικών εξετάσεων του Ιουνίου.

14. Στους αποφοίτους του Μουσικού Γυμνασίου, χορηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφονται τα μαθήματα γενικής και μουσικής παιδείας, καθώς και η επίδοση ανά μάθημα.

Ι. ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ - ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Για το βαθμό ετήσιας επίδοσης ανά μάθημα γενικής παιδείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα Ημερήσια Γενικά Λύκεια.

2. Για την συνέχιση της φοίτησής τους σε Γενικό Μουσικό Λύκειο απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης να έχουν βαθμό ετήσιας επίδοσης σε κάθε μουσικό μάθημα τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

3. Για την προαγωγή των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέ σος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, όπου αυτό διδάσκεται και με την προϋπόθεση ότι σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

4. Για την απόλυση των μαθητών της Γ΄ τάξης Γενικού Μουσικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων γενικής παιδείας.

5. α) Οι μαθητές όλων των τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου όταν δεν επιτύχουν το γενικό μέσο όρο σε μαθήματα γενικής παιδείας σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ιδίου έτους με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5).

β) Αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο προαγωγής, μετεγγράφο νται υποχρεωτικά και επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο9 του κεφ. Θ΄ της παρούσης απόφασης για τα Μουσικά Γυμνάσια.

γ) Αν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Μουσικού Λυκείου δεν επιτύχουν τον γενικό μέσο όρο απόλυσης, παραπέμπονται σε εξετάσεις στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5) και αν και αυτή τη φορά δεν επιτύχουν το μέσο όρο απόλυσης μετεγγράφονται υποχρεωτικά και επαναλαμβάνουν τη φοίτησή τους σε άλλο Γενικό Λύκειο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του κεφ. Θ΄ της παρούσης απόφασης για τα Μουσικά Γυμνάσια. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Μουσικού Λυκείου, οι οποίοι δεν επιθυμούν να επαναλάβουν τη φοίτησή τους, δύνανται να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη και εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα μαθήματα και στην ύλη που εξετάζονται οι μαθητές που φοιτούν στη Γ΄ τάξη του Γενικού Μουσικού Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

6. Οι μαθητές των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού Μουσικού Λυκείου όταν δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης εννέα και πέντε δέκατα (9,5), παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων. Εάν ύστερα από την ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου οι μαθητές δεν επιτύχουν βαθμό επίδοσης τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), τότε οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Λυκείου μετεγγράφονται υποχρεωτικά για να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε άλλο Λύκειο, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του κεφ. Θ΄ της παρούσης απόφασης για τα Μουσικά Γυμνάσια.

7. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Μουσικού Λυκείου όταν δεν επιτύχουν σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης εννέα και πέντε δέκατα (9,5), μετά από την έκδοση αποτελεσμάτων της περιόδου Ιουνίου μπορούν να λάβουν απολυτήριο τίτλο, εφόσον με δήλωσή τους δεν επιθυμούν να παραπεμφθούν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου. Αν συμμετάσχουν στην ειδική εξεταστική περίοδο του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου ανεξάρτητα από το βαθμό επίδοσής τους σε αυτήν, λαμβάνουν απολυτήριο τίτλο.

8. Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή των Α΄ και Β΄ τάξεων Γενικού Μουσικού Λυκείου απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο/κλάδους μαθήματος και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο/στους κλάδους του μαθήματος στον οποίον/στους οποίους υστέρησε.

9. Στους αποφοίτους του Γενικού Μουσικού Λυκείου, χορηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφο νται τα μαθήματα γενικής και μουσικής παιδείας, καθώς και η επίδοση ανά μάθημα. Στον Γ.Μ.Ο. απόλυσης δεν συνυπολογίζονται τα μαθήματα Μουσικής Παιδείας.

10. Για τις περιπτώσεις μαθητών που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, ισχύουν όσα προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17).

ΙΑ. ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων - Λυκείων) ισχύουν τα αριθμητικά όρια όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 7 του π.δ. 39/2014 (Α΄ 75), για τους μαθητές των Μουσικών Γυμνασίων και στο άρθρο 29 του π.δ. 46/2016 (Α΄ 74), για τους μαθητές των Μουσικών Λυκείων.

Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής μετεγγράφονται υποχρεωτικά και επαναλαμβάνουν τη φοίτηση σε άλλο σχολείο στη αντίστοιχη τάξη.

ΙΒ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΩΝ Ή ΜΕ ΕΛ ΛΙΠΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Για τους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου και Μουσικού Γενικού Λυκείου ή τους μαθητές του Μουσικού Γυμνασίου των οποίων η φοίτη ση χαρακτηρίζεται ελλιπής, ισχύουν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται για την εξέταση των μαθημάτων μουσικής παιδείας με την παρούσα απόφαση.

Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές (Γυμνάσιο, Λύκειο) δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης, τότε μετεγγράφονται υποχρεωτικά και επαναλαμβάνουν την τάξη σε άλλο Γυμνάσιο / Λύκειο.

Μαθητές των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ελλιπής (Γυμνάσιο) αν μετά τις εξετάσεις του τρίτου δε καήμερου του Ιουνίου δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης, τότε μετεγγράφονται υποχρεωτικά και επαναλαμβάνουν την τάξη σε άλλο Γυμνάσιο.

ΙΓ. AΛΛΕΣ ΔΙAΤAΞΕΙΣ

1. Κάθε Μουσικό Σχολείο οργανώνει τουλάχιστον δύο (2) εξωσχολικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια κάθε σχολικού έτους. Το πρόγραμμα αυτών των εκ δηλώσεων μαζί με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων υποβάλλονται στην Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων, μετά από πρόταση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων στην αρχή του σχολικού έτους και όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους.

2. Οι απόφοιτοι των Μουσικών Γυμνασίων εγγράφο νται στην Α΄ τάξη του Γενικού Μουσικού Λυκείου.

3. Τα Μουσικά Σύνολα ή συγκεκριμένοι μαθητές ή ομάδες μαθητών των Μουσικών Συνόλων, μπορούν να μετα κινούνται στο εσωτερικό κατά τις εργάσιμες ημέρες, το Σάββατο ή/και την Κυριακή για συμμετοχή τους σε Μουσικές και Καλλιτεχνικές Δράσεις, διαγωνισμούς ή εκδηλώσεις (μαθητικά φεστιβάλ, μουσικούς καλλιτεχνικούς αγώνες, μαθητικά συνέδρια, ημερίδες, προγράμματα, διασχολικές συνεργασίες κ.λπ.) που είναι εγκεκριμένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και οργανώνονται από ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικές ενώσεις ή φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού και σκοπό έχουν την προβολή του εκπαιδευτικού έργου των Μουσικών Σχολείων και τη διάχυση των καλών πρακτικών του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της μετακίνησής τους είναι ότι δεν διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. Για την οργάνωση, τη συγκρότηση διασχολικών ομάδων καθώς και για τη διαδικασία μετακίνησης των μαθητών, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται και ισχύουν από τις κείμενες διατάξεις σχετικά με τις εκδρομές και μετακινήσεις μαθητών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας. Αντίγραφο της σχετικής απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων για τις συμμετοχές αυτές αποστέλλεται στην Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων μέσω της οικείας Δ/νσης Δ/ θμιας Εκπ/σης.

4. Για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε Μουσικά Σχολεία και την κατανομή τους σε τμήματα ισχύει το άρθρο 11 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17). Για την εφαρμογή του ανωτέρω άρθρου ως μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι εικοσιτέσσερις (24) μαθητές.

5. Η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης δ της ενότητας 2 του κεφαλαίου Η, ξεκινά από το σχολικό έτος 2017-2018.

6. Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα από φαση, ρυθμίζονται από τις πάγιες διατάξεις που ισχύουν για τα ημερήσια Γυμνάσια και ημερήσια Γενικά Λύκεια. Από τη δημοσίευση της παρούσας υπουργικής από φασης καταργούνται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. Γ2/3850/16.6.1998 υπουργικής απόφασης (Β΄ 658) «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 60235/Γ7/26.5.2011 υπουρ γική απόφαση (Β΄ 1012), την υπ’ αριθμ. πρωτ. 118786/Γ7/14.10.2011 υπουργική απόφαση (Β΄ 2478) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43878/Γ7/1.4.2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 752). Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2017

Ο Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

(Καταργήθηκαν οι σχετικές αποφάσεις ΦΕΚ 658/1998 - Με τις τροποποιήσεις των ΦΕΚ 1012/2011 και ΦΕΚ 2478/2011)


Εκτύπωση