ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΦΕΚ)

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(ΦΕΚ 658/1998 - Με τις τροποποιήσεις των ΦΕΚ 1012/2011 και ΦΕΚ 2478/2011)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 658
1 Ιουλίου 1998

Αριθ. Γ2/3850
Λειτουργία Μουσικών Σχολείων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ167/τ.Α) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της Γ2/3345/2.9.88 Υ.Α. «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολείων», που κυρώθηκε με τό άρθρο 16 Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296/τ.Α).

3.Τη Γ2/2718/30.4.96 Υ.Α. (ΦΕΚ 321/τ.Β) «Συγκρότηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής»

4. Τη σχετική πρόταση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α'ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(σ.σ. Όλη η ενότητα που ακολουθεί αντιστοιχεί στην αντικατάσταση και προσθήκη από το ΦΕΚ 1012/2011)

1. Στα Μουσικά Σχολεία και συγκεκριμένα στην Α΄ τάξη των Γυμνασίων των σχολείων αυτών εγγράφονται μαθητές, απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 11 Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

2. Για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου εισηγείται στην Καλλιτεχνική Επιτροπή η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Η τελική απόφαση εκδίδεται από τον Ειδικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
 Τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των μαθητών που θα φοιτήσουν είναι: η κτηριακή υποδομή του σχολείου, το υπάρχον μόνιμο διδακτικό προσωπικό, ο αριθμός των υποψηφίων, η δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και γενικότερα όλες οι προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

3. Οι γονείς των μαθητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 10 μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους.

4. Η συμμετοχή των υποψηφίων μαθητών στην επιλογή για φοίτηση σε Μουσικό Σχολείο δεν στερεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο.

5. Για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, συγκροτείται για κάθε Μουσικό Σχολείο, Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) που ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και με την εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής και αποτελείται από:

α. Ένα μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής (τακτικό ή αναπληρωματικό) του κλάδου ΠΕ16 ή ένα (1) δημόσιο εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ 16 ή TE 16 (Μουσικής), με οργανική θέση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως Πρόεδρο.

β. Τέσσερις (4) καθηγητές του κλάδου ΠΕ 16 ή ΤΕ16, με οργανική θέση ή απόσπαση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως μέλη, καθώς και δύο αναπληρωτές τους.

γ. Έναν εκπαιδευτικό οποιουδήποτε κλάδου (μόνιμο ή αναπληρωτή) που υπηρετεί στο Μουσικό Σχολείο, ως Γραμματέα.

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η συγκρότηση της Ε.Ε. ως άνω, τότε στην Ε.Ε. μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί ΠΕ 16 ή TE 16 με οργανική θέση σε σχολεία γενικής παιδείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης. Δεν δικαιούνται να συμμετέχουν ως μέλη Ε.Ε. των εδαφίων α’ και β’ διδάσκοντες του Μουσικού Σχολείου στο οποίο διενεργείται η διαδικασία επιλογής.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται και αξιολογούνται μόνο από τους εκπαιδευτικούς των εδαφίων α και β.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από 100 με δυνατότητα προσαύξησης έως 20%, ορίζονται δύο Ε.Ε. σύμφωνα με τα εδάφια α’, β’ και γ’. Τις δύο Ε.Ε. εποπτεύει η Γενική Επιτροπή Επιλογής (Γ.Ε.Ε.) του Μουσικού Σχολείου η οποία ορίζεται με την ίδια απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το Μουσικό Σχολείο, με την εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, και αποτελείται από:

δ. τον Πρόεδρό της που είναι ένα μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής (τακτικό ή αναπληρωματικό) του κλάδου ΠΕ 16 ή ένας (1) δημόσιος εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ 16 ή TE 16 (Μουσικής), με οργανική θέση σε άλλο Μουσικό Σχολείο της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης,

ε. τους δύο Προέδρους των Ε.Ε., ως μέλη και στ. Γραμματέα ο οποίος ορίζεται με απόφαση του προέδρου της Γ.Ε.Ε. και είναι ένας από τους γραμματείς των επιμέρους Ε.Ε.

Σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης της θέσης του Προέδρου της Γ.Ε.Ε. ή των δύο Ε.Ε. σύμφωνα με τα εδάφια α’ και δ’ και εφόσον δεν παρίσταται μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, δύναται να μετακινηθεί για εκτέλεση καθηκόντων Προέδρου, με εισήγηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής, εκπαιδευτικός ΠΕ 16 με οργανική θέση σε Μουσικό Σχολείο από άλλη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση ή να πληρωθεί η θέση από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο Μουσικής ΠΕ16.

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου ή ο αναπληρωτής του, συμμετέχει στην Ε.Ε. ή στην Γ.Ε.Ε. χωρίς δικαίωμα βαθμολόγησης και έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διοικητική στήριξη της διαδικασίας επιλογής.

 Η αμοιβή των μελών της Ε.Ε. πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Θέματα στα οποία αξιολογούνται οι υποψήφιοι μαθητές για την εγγραφή τους στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου είναι: Ρυθμός, Ακουστική ικανότητα, Φωνητική ικανότητα, Διάκριση ηχοχρωμάτων και προαιρετικά ένα Μουσικό Όργανο (ευρωπαϊκό ή παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής. Κάθε ένα από τα θέματα αυτά αξιολογείται χωριστά από τους βαθμολογητές στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Η βαθμολογία του κάθε βαθμολογητή καταχωρίζεται σε ειδικό φύλλο εξέτασης υποψηφίων που φέρει τη σφραγίδα του σχολείου και υπογράφεται από τον βαθμολογητή και τον Πρόεδρο της Ε.Ε.

Το άθροισμα των βαθμών των πέντε (5) βαθμολογητών, ανά εξεταζόμενο θέμα, αποτελεί τον τελικό βαθμό του θέματος αυτού με άριστα το εκατό (100). Το άθροισμα του συνολικού αριθμού μονάδων που συγκέντρωσε ο υποψήφιος διαιρούμενο δια του τέσσερα (4), για τους υποψηφίους που εξετάζονται μόνο στα τέσσερα υποχρεωτικά θέματα και, κατ’ αντιστοιχία, δια του πέντε (5), για όσους επιλέγουν να εξεταστούν και το Μουσικό Όργανο, ανάγεται στην εκατοντάβαθμη κλίμακα. Τα θέματα εξέτασης των υποψηφίων μαθητών που μετέχουν στη διαδικασία επιλογής προετοιμάζονται με ευθύνη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και παραδίδονται στον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή εφόσον συγκροτηθεί Γ.Ε.Ε. στον Πρόεδρο της Γ.Ε.Ε. κάθε Μουσικού Σχολείου, με ευθύνη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, σφραγισμένα, και αποσφραγίζονται από τον Πρόεδρο της Ε.Ε. ή της Γ.Ε.Ε. ενώπιον όλων των μελών της Επιτροπής αμέσως πριν την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Τα θέματα δύνανται να αποσταλούν και ηλεκτρονικά μέσω VBI.

7. Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής συνέρχεται η Ε.Ε. ή η Γ.Ε.Ε. με πρόσκληση του Προέδρου της και με βάση τα ειδικά φύλλα εξέτασης, συντάσσει πίνακα εξετασθέντων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά μέχρι τον ελάχιστο συνολικό βαθμό επίδοσης των πενήντα (50) μονάδων. Ο παραπάνω πίνακας των εξετασθέντων αναρτάται στο οικείο σχολείο και διαβιβάζεται στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων δύνανται να εγγραφούν ως επιτυχόντες όσοι μαθητές προβλέπονται από την παράγραφο 2 αυτής της Υπουργικής απόφασης και οι οποίοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους εικοσιτέσσερις (24) ανά τάξη ή τμήμα τάξης. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα χαρακτηρίζονται ως επιλαχόντες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Μουσικό Σχολείο μαθητές που δεν συγκεντρώνουν τον ελάχιστο συνολικό βαθμό επιτυχίας των πενήντα (50) μονάδων.

Σε περίπτωση που οι ισοβαθμίσαντες στην τελευταία θέση είναι περισσότεροι από τρεις, γίνεται κλήρωση.

8. Οι γονείς των μαθητών που επελέγησαν για να φοιτήσουν στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων, εφοδιάζονται με σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο προσκομίζουν στο γυμνάσιο όπου γράφτηκε το παιδί τους με το ισχύον σύστημα εγγραφής, μετά την αποφοίτηση του από το δημοτικό σχολείο.

Στην περίπτωση που θα υπάρξουν κενές θέσεις στην Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου από μετεγγραφή μαθητών σε άλλο γυμνάσιο και για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οι θέσεις αυτές θα συμπληρώνονται από τον πρώτο κατά σειρά υποψήφιο από τον πίνακα επιλαχόντων που συγκεντρώνει το υψηλότερο άθροισμα μονάδων.

Μετά τη λήξη του Α΄ τριμήνου οι κενές θέσεις δεν συμπληρώνονται.

Β. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ.

(σ.σ. οι παράγραφοι 1 και 2 που ακολουθούν αντιστοιχούν στην τροποποίηση που προήλθε με το ΦΕΚ 1012/2011 )

1. Μετεγγραφές μαθητών σε οποιαδήποτε τάξη του Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου - Λυκείου), από άλλο Μουσικό Σχολείο πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο Μουσικό Σχολείο υποδοχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Αν υπάρξουν κενές θέσεις στις Β΄ και Γ' τάξεις Γυμνασίου καθώς και στην Α΄ τάξη Λυκείου από μετεγγραφή, απομάκρυνση μαθητών ή οποιοδήποτε άλλο λόγο, τότε αυτές οι κενές θέσεις συμπληρώνονται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων που πραγματοποιούνται μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπή κατατακτηρίων εξετάσεων που ορίζεται με απόφαση της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τη σύμφωνη γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής.

Η επιτροπή αποτελείται από:

α. Έναν καθηγητή του κλάδου ΠΕ 16, με βαθμό Α΄ και με οργανική θέση στο Μουσικό Σχολείο ως Πρόεδρο.

β. Τέσσερις καθηγητές και κατά περίπτωση πέντε, του κλάδου Π Ε 16 ή TE 16, μονίμους με οργανική θέση ή απόσπαση στο Μουσικό Σχολείο ή αναπληρωτές, ως μέλη και γ. Έναν καθηγητή οποιουδήποτε κλάδου, ως Γραμματέα.

Οι καθηγητές των εδαφίων α’ και β’ ορίζονται από εκπαιδευτικούς με τις εξής ειδικεύσεις: Θεωρητικός Ευρωπαϊκής Μουσικής, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Πιάνο, και Υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς (Ταμπουράς ή άλλο που διδάσκεται στο σχολείο). Το πέμπτο μέλος της επιτροπής μετέχει με αρμοδιότητα σε άλλο μουσικό όργανο επιλογής.

Τα μαθήματα που εξετάζονται για τη Β΄ τάξη Γυμνασίου είναι η Μουσική Θεωρία και Πράξη, η Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, καθώς και τα υποχρεωτικά όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο) και προαιρετικά μουσικό όργανο επιλογής.

Τα μαθήματα που εξετάζονται για τη Γ’ τάξη Γυμνασίου και την Α΄ τάξη Λυκείου είναι η Μουσική Θεωρία και Πράξη, η Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, τα υποχρεωτικά όργανα (πιάνο, ταμπουράς ή άλλο υποχρεωτικό παραδοσιακό μουσικό όργανο αναφοράς που διδάσκεται στο σχολείο), η Ιστορία της Μουσικής και υποχρεωτικά μουσικό όργανο επιλογής.

Η ύλη των εξετάσεων προέρχεται από την ύλη που διδάχθηκε κατά το τρέχον σχολικό έτος και ανακοινώνεται στο σχολείο με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι εξετάσεις διεξάγονται γραπτά, προφορικά και με ακρόαση.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της έδρας του Μουσικού Σχολείου ορίζονται τα τυχόν κενά της Β΄ τάξης και της Γ’ τάξης Γυμνασίου, καθώς και της Α΄ τάξης Λυκείου των Μουσικών Σχολείων, το αργότερο μέχρι την πρώτη μέρα της έναρξης του νέου σχολικού έτους.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων γονέων μπορούν να υποβληθούν από την ημέρα της προκήρυξης των κενών θέσεων και μέχρι την προηγούμενη της διεξαγωγής των εξετάσεων. Επιτυχόντες είναι εκείνοι που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα.

3. Για το χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών των Μουσικών Σχολείων ισχύουν τα αριθμητικά όρια που σε κάθε περίπτωση προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους μαθητές των ημερησίων γυμνασίων και γενικών ή ενιαίων λυκείων της χώρας, προσαυξημένες κατά τριάντα (30) απουσίες. Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται οι απουσίες που πραγματοποιούνται στα μαθήματα γενικής και μουσικής παιδείας.

Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

(σ.σ. όλη η ενότητα που ακολουθεί αντιστοιχεί στην αντικατάσταση που προήλθε με το ΦΕΚ 2478/2011 )

1. ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Για τα μαθήματα γενικής παιδείας ισχύουν όσα αναφέρονται στο Π.Δ. 465/1981, άρθρο 1 και Π.Δ. 213/1989, άρθρο 2 και αφορούν τα μαθήματα γενικής παιδείας που διδάσκονται στα υπόλοιπα γυμνάσια γενικής παιδείας. Τα μαθήματα της Ιστορίας της Τέχνης, καθώς και του Θεάτρου, αποτελούν μαζί με τα Καλλιτεχνικά, κλάδους της «Αισθητικής Αγωγής» στις αντίστοιχες τάξεις στις οποίες διδάσκονται. Τα μαθήματα μουσικής παιδείας διακρίνονται σε:

Μαθήματα Ομάδας Α΄:
Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη : για τις Α΄ και Β΄ τάξεις Γυμνασίου
Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και Πράξη & Εισαγωγή στην Αρμονία : για τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και Πράξη
Ατομικό Όργανο επιλογής

Μαθήματα Ομάδας Β΄:
Χορωδία
Μουσικό Σύνολο – Οργανοχρησία
Υποχρεωτικό Πιάνο
Υποχρεωτικός Ταμπουράς ή άλλο τοπικό παραδοσιακό όργανο αναφοράς (υποχρεωτικό)
Ιστορία της Μουσικής: για τις Β΄ και Γ΄ τάξεις Γυμνασίου
Κριτική Μουσική Ακρόαση: για την Α΄ τάξη Γυμνασίου

2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Για τα μαθήματα γενικής παιδείας ισχύει ό, τι και για τα υπόλοιπα λύκεια γενικής παιδείας.

Τα μαθήματα μουσικής παιδείας διακρίνονται σε:

Πρωτεύοντα:
Αρμονία
Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων (Γραφή καθ΄ υπαγόρευση – Μουσική Ανάγνωση)
Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική
Ατομικό Όργανο επιλογής

Δευτερεύοντα:
Υποχρεωτικό Πιάνο: για την Α΄ Λυκείου
Ιστορία Μουσικής: για την Α΄ Λυκείου
Μορφολογία: για τη Β΄ Λυκείου
Μουσικό Σύνολo (Οργάνου Επιλογής)
Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας)
Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική: για την Α΄ Λυκείου

Η διδασκαλία των μουσικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο διεξάγεται είτε κατά τμήμα είτε ομαδικά είτε ατομικά, ανάλογα με το διδασκόμενο μάθημα. Στα ατομικά μαθήματα ανήκουν το ατομικό όργανο επιλογής, καθώς και το υποχρεωτικό όργανο. Τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο το ατομικό όργανο επιλογής είναι ένα και μοναδικό και μπορεί να αλλάξει μόνο στη Β΄ τάξη Γυμνασίου ύστερα από δικαιολογημένο αίτημα του γονέα του μαθητή που κατατίθεται στο σχολείο μέσα στην πρώτη εβδομάδα της έναρξης των μαθημάτων. Για τα μαθήματα της Αρμονίας και της Ανάπτυξης Ακουστικών Ικανοτήτων (που περιλαμβάνει τη Γραφή καθ΄ υπαγόρευση και τη Μουσική ανάγνωση) ισχύει για τις ομάδες-επίπεδα ό,τι προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση Γ2/3850/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/τ. Β΄/1.7.1998). Το δίωρο μάθημα της Ελληνικής Παραδοσιακής μουσικής (Θεωρίας και Πράξης) στο Γυμνάσιο, το δίωρο μάθημα της Ευρωπαϊκής Μουσικής (Θεωρίας και Πράξης) στις Α΄ και Β΄ τάξεις Γυμνασίου και το δίωρο μάθημα της Ευρωπαϊκής Μουσικής (Θεωρίας και Πράξης & Εισαγωγής στην Αρμονία) στη Γ΄ τάξη Γυμνασίου δύνανται να προσφέρονται για τη μία από τις προβλεπόμενες διδακτικές ώρες την εβδομάδα σε δύο ομάδες-επίπεδα εάν το τμήμα έχει 18 μαθητές και άνω και με την προϋπόθεση της επάρκειας του διδακτικού προσωπικού, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε σχολείου.

Δ. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Μουσικό Γυμνάσιο
(σ.σ. η ενότητα παρατίθεται όπως αυτή προέκυψε με τις τροποποιήσεις του ΦΕΚ 2478/2011 )

Στα μαθήματα γενικής παιδείας, για την προαγωγή ή απόλυση εφαρμόζεται ό, τι ισχύει στα υπόλοιπα Γυμνάσια. Το μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης εξετάζεται γραπτά για την προαγωγή των μαθητών, ενώ το μάθημα του Θεάτρου δεν εξετάζεται και ο γενικός βαθμός του προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών των τριών τριμήνων.

Για τα μαθήματα μουσικής παιδείας ισχύουν τα εξής:

Τα μουσικά μαθήματα της ομάδας Α΄ :
-Ευρωπαϊκή Μουσική
- Θεωρία και Πράξη, Ευρωπαϊκή Μουσική
- Θεωρία και Πράξη & Εισαγωγή στην Αρμονία και Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική
- Θεωρία και Πράξη εξετάζονται γραπτά ως προς το θεωρητικό μέρος και με ακρόαση ως προς το πρακτικό μέρος.

Επίσης το μάθημα: Ιστορία της Μουσικής της ομάδας Β΄ εξετάζεται γραπτά. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας του θεωρητικού και πρακτικού μέρους. Το μάθημα της Ομάδας Α΄: Ατομικό Όργανο Επιλογής και τα μαθήματα της Ομάδας Β΄: Πιάνο και Ταμπουράς εξετάζονται με τη διαδικασία της ακρόασης. Το συνεχές δίωρο μάθημα της Χορωδίας διεξάγεται ή διατμηματικά ανά τάξη ως φωνητικό σύνολο ή ανά τμήμα. Στη διάρκεια των τριών γυμνασιακών ετών, τουλάχιστον για ένα σχολικό έτος διδάσκεται υποχρεωτικά ρεπερτόριο ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Τηρείται υποχρεωτικά βιβλίο ύλης και είναι υποχρεωτική η δημόσια παρουσίαση προγράμματος από τη χορωδία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Το συνεχές δίωρο μάθημα Μουσικό Σύνολο – Οργανοχρησία αφορά την εξάσκηση και χρήση του οργάνου επιλογής. Τα μαθήματα: Μουσικό Σύνολο – Οργανοχρησία και Χορωδία (ως φωνητικό σύνολο) αξιολογούνται χωρίς να εξετάζονται γραπτά ή με ακρόαση. Ο γενικός βαθμός εξάγεται από το μέσο όρο των βαθμών των τριών τριμήνων. Κατά την εξέταση με τη διαδικασία της ακρόασης οι μαθητές εξετάζονται ενώπιον διμελούς επιτροπής που απαρτίζεται από τον διδάσκοντα καθηγητή και έναν ακόμη καθηγητή της ίδιας ή παρεμφερούς ειδικότητας. Η εξέταση με τη διαδικασία της ακρόασης μπορεί να γίνεται παρουσία και άλλων καθηγητών της ειδικότητας, χωρίς δικαίωμα βαθμολογίας.

Οι εξετάσεις των μουσικών μαθημάτων με ακρόαση πραγματοποιούνται κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου, τα αποτελέσματά τους ανακοινώνονται μετά το πέρας των εξετάσεων όλων των μαθημάτων γενικής και μουσικής παιδείας και δεν επιδέχονται αναβαθμολόγηση. Η διδασκαλία των μαθημάτων, που εξετάστηκαν με ακρόαση, συνεχίζεται μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

2. Ενιαίο Μουσικό Λύκειο
(σ.σ. η ενότητα παρατίθεται όπως αυτή προέκυψε με τις τροποποιήσεις του ΦΕΚ 2478/2011 )

Στα μαθήματα γενικής παιδείας εφαρμόζεται ό, τι ισχύει για τα υπόλοιπα Γενικά Λύκεια. Για τα μουσικά μαθήματα ισχύουν τα ακόλουθα:

Όλα τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα μουσικά μαθήματα εξετάζονται γραπτά (Αρμονία, Γραφή καθ΄ υπαγόρευση της Ανάπτυξης Ακουστικών Ικανοτήτων, Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική, Ιστορία της Μουσικής, Μορφολογία, Εφαρμογές Πληροφορικής στη Μουσική) ή με τη διαδικασία της ακρόασης (Υποχρεωτικό Όργανο-Πιάνο, Ατομικό Όργανο επιλογής) ή και με τα δύο. Το μάθημα Μουσικό Σύνολο (Οργάνου Επιλογής) αξιολογείται χωρίς να εξετάζεται γραπτά ή με ακρόαση. Ο γενικός βαθμός εξάγεται από το μέσο όρο των βαθμών των δύο τετραμήνων. Το μάθημα Μουσικό Σύνολο (Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας) δεν βαθμολογείται αλλά η μη συμμετοχή των μαθητών σε αυτό συνιστά λόγο απομάκρυνσης από το Μουσικό Σχολείο, με τεκμηριωμένη απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων. Για την εξέταση με τη διαδικασία της ακρόασης ισχύει και εφαρμόζεται ό,τι και στα Μουσικά Γυμνάσια. Ο τελικός βαθμός για τα γραπτώς εξεταζόμενα μουσικά μαθήματα εξάγεται, όπως και στα γενικά μαθήματα των Μουσικών Σχολείων. Αντιστοίχως, ο τελικός βαθμός των δι΄ ακροάσεως εξεταζόμενων μαθημάτων προκύπτει από το άθροισμα των προφορικών βαθμών των δύο τετραμήνων και του βαθμού εξέτασης με ακρόαση διαιρούμενος δια του τρία (3).

ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Για την προαγωγή ή απόλυση των μαθητών των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων-Λυκείων) εφαρμόζονται οι ισχύουσες για όλα τα ημερήσια σχολεία Δ.Ε της χώρας διατάξεις:

α. Γυμνάσιο : Π.Δ. 182/84, άρθρο 1, παρ. 1,2,3.

1. ΠΟΤΕ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ Η ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:
α. Όταν έχει σε κάθε μάθημα των ομάδων Α' και Β' ετήσιο γενικό βαθμό τουλάχιστον δέκα (10)
β. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της ομάδας Β' και έχει μέσο όρο όλων των υπολοίπων μαθημάτων και των δύο ομάδων τουλάχιστον πλήρες δέκα (10).
γ.  Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα της ομάδας Α' και έχει μέσο όρο όλων των μαθημάτων της ομάδας Α' τουλάχιστον δέκα (10).
δ. Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα των ομάδων Α' και Β' και ισχύουν αντιστοίχως οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων για τα μαθήματα κάθε ομάδας.

2. ΠΟΤΕ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ

Ο μαθητής παραπέμπεται σε γραπτή και προφορική ή μόνο προφορική όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, συμπληρωματική εξέταση το Σεπτέμβριο σε όσα μαθήματα δεν πέτυχε βαθμό προαγωγής, όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

3. ΠΟΤΕ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Ο μαθητής που δεν εμπίπτει σε καμμία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, οπότε οφείλει να φοιτήσει και πάλι στη ίδια τάξη, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του Π.Δ. 580/42 και Π.Δ. 188/85).

β. Ενιαίο Λύκειο

ΠΟΤΕ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ Η ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ

Β.Δ. 490/68, άρθρο 16 πλην του εδ. 3 και στ και άρθρα 17 και 18.
Π.Δ. 420/78, άρθρο 5, Π.Δ. 298/80, άρθρο 27 παρ. 1, Π.Δ. 182/84, άρθρο 7.
Π.Δ. 427/86, άρθρο 2 (για τα μαθήματα που έχουν κλάδους).

1. Όταν σε κάθε μάθημα έχει βαθμό τουλάχιστον δέκα (10).

2. Όταν σε ένα (1) μάθημα ή μέχρι και τέσσερα (4) μα-θήματα έχει βαθμό κάτω του δέκα (10) αλλά ο Μ.Ο. των μαθημάτων που εξετάζονται γραπτά είναι τουλάχιστον δεκατρία (13) πλήρες, (παρ.1 του άρθρου 27, Π.Δ. 298/80 και άρθρο 7 του Π.Δ.182/84).

3. Όταν σε ένα δευτερεύον μάθημα έχει βαθμό κάτω του δέκα (10) και βγάζει Μ.Ο. σε όλα τα πρωτεύοντα, μαζί με το μάθημα που υστέρησε, τουλάχιστον δέκα (10).

4. Όταν σε ένα πρωτεύον μάθημα έχει βαθμό οχτώ (8) ή εννιά (9) και ο Μ.Ο. όλων των πρωτευόντων μαθημάτων, μαζι με το μάθημα αυτό, είναι τουλάχιστον δεκατρία (13) (δηλ. 12 1/2). Η παρ. αυτή ισχύει μόνο για τους μαθητές της Α' και Β' τάξης, όχι της Γ

5. Όταν υστερεί σε ένα ή περισσότερα ή όλα τα μη θεωρητικά μαθήματα (Τεχνικά, Μουσική, Γυμναστική), αλλά ο γενικός βαθμός όλων των μαθημάτων είναι δέκα (10).

6. Όταν υστερεί στα μη θεωρητικά (Τεχνικά, Μουσική, Γυμναστική) και σε ένα δευτερεύον θεωρητικό (π.χ. Ιστορία) και έχει γενικό βαθμό όλων των μαθημάτων σχεδόν καλά δέκα (10) και Μ.Ο. όλων των πρωτευόντων τουλάχιστον δεκατρία (13), δηλ 12 1/2.

Η παράγραφος αυτή ισχύει μόνο για του μαθητές της Α' και Β'τάξης, όχι της Γ'

ΠΡΟΣΟΧΗ : για τους μαθητές της Γ τάξης, οι διατάξεις των εδαφίων ε και στ, του άρθρου 16 του Β.Δ 490/68 ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ:
1. Για τους μαθητές της 1 ης και 2ης Δέσμης, όταν υστερούν στα μαθήματα : Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική και Χημεία.
2. Γιά τους μαθητές της 3ης Δέσμης όταν υστερούν στα μαθήματα: Αρχαία Ελληνικά Γλώσσα και Γραμματεία και Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και
3. Για τους μαθητές της 4ης Δέσμης όταν υστερούν στα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και Μαθηματικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ισχύει μόνο για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Π.Δ.191/92, άρθρο 5 (ΦΕΚ 90/τ.Α) και Π.Δ. 376/93, άρθρο 35, παρ. 2 (ΦΕΚ 159/τ.Α)

1. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2του άρθρου 32του Ν.1566/15 (ΦΕΚ 167/τ.Α), των οποίων οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τις διατάξεις του άρθρου 33 του ίδιου Νόμου, έχουν πιστοποιηθεί, εφόσον δεν είναι προφανείς από τις Δημόσιες Υπηρεσίες και φοιτούν:

α. ως εντεταγμένοι σε κανονικά γυμνάσια, β. σε ειδικές τάξεις, τμήματα ή ομάδες που λειτουργούν μέσα σε κανονικά γυμνάσια και

γ. σε αυτοτελή γυμνάσια, προάγονται, απολύονται, παραπέμπονται ή απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3του άρθρου 1 του Π.Δ. 182/84 (ΦΕΚ 60/τ.Α) μείωση του Μ.Ο. σε τουλάχιστον δώδεκα (12).

2. Οι διατάξεις το άρθρου 5 του Π.Δ. 191/92 όσον αφορά τη μείωση του προβλεπόμενου Μ.Ο. για την προαγωγή ή απόλυση τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ισχύει και για τους μαθητές Λυκείων και ΤΕΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ 13 ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΕΣ 12.

Ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων γενικής και μουσικής παιδείας αποτελεί το βαθμό προαγωγής ή απόλυσης των μαθητών στα Μουσικά Σχολεία.

Στους αποφοίτους του Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου Λυκείου), χορηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφονται τα μαθήματα γενικής και μουσικής παιδείας, καθώς και επίδοση ανά μάθημα.

Η προαγωγή των μαθητών των Μουσικών Σχολείων στις εξετάσεις Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παραμονή τους στο Μουσικό Σχολείο.

Μαθητής που προάγεται σύμφωνα με τις β, γ και δ της παρ. 1 αλλά υστερεί σε μουσικό μάθημα ανεξαρτήτως ομάδας για να παραμείνει στο Μουσικό Σχολείο θα πρέπει να παραπεμφθεί σε επαναληπτική εξέταση τον Σεπτέμβριο και, εφόσον επιτύχει θα φοιτήσει στην επόμενη τάξη του Μουσικού Σχολείου. Διαφορετικά θα μετεγγράφεται υποχρεωτικά σε άλλο σχολείο γενικής εκπαίδευσης, στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής του.

Μαθητές που:
• απορρίπτονται λόγω ανεπαρκούς φοίτησης
• απορρίπτονται κατά τις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις της περιόδου Ιουνίου
• απορρίπτονται κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου

μετεγγράφονται υποχρεωτικά σε άλλα σχολεία γενικής παιδείας.

Στην περίπτωση αυτή, για τον καθορισμό της τάξης στην οποία δικαιούται να φοιτήσει ο μετεγγραφόμενος μαθητής, ο Σύλλογος διδασκόντων του Μουσικού Σχολείου εφαρμόζει μόνο για τα μαθήματα γενικής παιδείας τις ισχύουσες περί προαγωγής διατάξεις και ορίζει κατά περίπτωση ότι:

• ο μετεγγραφόμενος μαθητής υποχρεούται να επαναλάβει τη φοίτηση του στην ίδια τάξη, εφόσον δεν προάγεται στα μαθήματα γενικής παιδείας,

• εγγράφεται στην επόμενη τάξη του σχολείου στο οποίο θα μετεγγραφεί, εφόσον προάγεται στα μαθήματα γενικής παιδείας.

Ακριβές αντίγραφο αυτής της απόφασης του Συλλόγου διδασκόντων συνοδεύει το υπηρεσιακό σημείωμα μετεγγραφής και το ατομικό δελτίο του μαθητή προς στο σχολείο στο οποίο μετεγγράφεται.

(σ.σ. Οι επόμενες δύο παράγραφοι που ακολουθούν προήλθαν από την τροποποίηση με το ΦΕΚ 2012/2011 )

Για τους μαθητές της Γ’ τάξης Γυμνασίου και Γ’ τάξης Λυκείου, που παραπεμπόμενοι σε επαναληπτική απολυτήρια εξέταση της περιόδου Σεπτεμβρίου, δεν επιτυγχάνουν να απολυθούν, ισχύουν όσα προβλέπονται για την περίπτωση αυτή και στα υπόλοιπα σχολεία γενικής παιδείας, έχουν δηλαδή το δικαίωμα να προσέρχονται σε επαναληπτικές εξετάσεις στα μαθήματα που υστέρησαν μέχρι να πετύχουν την απόλυση τους. Μαθητές που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή και απολύονται από το Μουσικό Γυμνάσιο δεν έχουν το δικαίωμα εγγραφής σε Μουσικό Λύκειο.

Στην περίπτωση των μαθητών της Γ’ τάξης Γυμνασίου οι οποίοι ακόμα και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου υστερούν σε μουσικό μάθημα δεν μπορούν να εγγραφούν σε Μουσικό Λύκειο αλλά δύνανται να απολυθούν και να εγγραφούν σε οποιοδήποτε άλλο τύπο Λυκείου, πλην Μουσικού, με την προϋπόθεση ότι ο βαθμός απολυτηρίου είναι πλήρες 10, συμπεριλαμβανομένων και των βαθμών των μουσικών μαθημάτων.

Τέλος, μαθητής που ενώ φοιτά σε τάξη του Μουσικού Σχολείου (Γυμνασίου ή Λυκείου) αποφασίζει, για λόγους προσωπικούς ή οικογενειακούς, να μετεγγραφεί σε Γυμνάσιο ή Λύκειο Γενικής Παιδείας, δύναται, εφόσοντο επιθυμεί, να επανεγγραφει στην αντίστοιχη τάξη του Μουσικού Σχολείου υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει διδακτικό τρίμηνο από την αρχική αίτηση μετεγγραφής του. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα χρονικά όρια που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για τις μετεγγραφές (31 Μαρτίου εκάστου σχολικού έτους).

Γ. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Κάθε Μουσικό Σχολείο οργανώνει δύο (2) εξωσχολικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Το πρόγραμμα αυτών των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων υποβάλλεται για έγκριση στην Καλλιτεχνική Επιτροπή, μετά από πρόταση του οικείου Συλλόγου διδασκόντων και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή του Γραφείου, μαζί με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων στην αρχή του σχολικού έτους και όχι πέρα από τις 10 Οκτωβρίου κάθε χρόνου.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατό να ζητηθεί μια επιπλέον εξωσχολική εκδήλωση μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Συλλόγου διδασκόντων και σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή του Γραφείου.

2, Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση, ρυθμίζονται από τις πάγιες διατάξεις που ισχύουν για τα ημερήσια γυμνάσια και γενικά ή ενιαία λύκεια καθώς και με Υπουργικές Αποφάσεις που θα εκδοθούν.

3. Από τη δημοσίευση της παρούσας Υπουργικής απόγασης καταργούνται οι:
• Γ2/1950/27.3.96 Υ.Α. (ΦΕΚ 330/τ.Β') «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων».
• Γ2/3493/4.6.97 Υ.Α. (ΦΕΚ459/τ.Β'/5.6.97) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της Γ2/1950/27.3.96 Υ.Α.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 1998

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράγου ΦΕΚ 658/1998 περί Λειτουργίας Μουσικών Σχολείων