ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ "ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ"

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ "ΝΙΚΟΣ ΣΚΑΛΚΩΤΑΣ"

Αρ.Πρωτ.59129/Δ4/15-04-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
email: t09dypd2(ΑΤ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Δαναλάτου Μαργαρίτα
Τηλέφωνο: 210 3442255
FAX: 210 3442256

ΘΕΜΑ : Ίδρυση Μουσικού Γυμνασίου Χαλκίδας «Νίκος Σκαλκώτας»

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296 /τ.Α΄/30-12-1988) με το οποίο κυρώθηκε η υπουργική απόφαση Γ2/ 3345/2-9-1988 (ΦΕΚ 649/τ.Β΄/7-9-1988) «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολείων»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 και 7 Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Β΄/30-9-1985), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 και 5 του Ν. 1966/91 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/26-9-1991).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 15 του Ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των πρότυπων πειραματικών σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/24-05-2011).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α’/22-11-2010)
6. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ. 63/05 (98 Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών κλπ» (ΦΕΚ 213 Α’)
8. Την αριθμ. 90595/ΣΤ5/05-07-2013 (ΦΕΚ 1667/τΒ΄/05-07-2013) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου».
9. Την αριθμ. Υ48/09-07-2012 (ΦΕΚ 2105/τΒ΄/09-07-2012) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
10. Το πρακτικό αριθμ. 6/21-01-2014 της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών σχολείων του ΥΠΑΙΘ.
11. Τα αρ. 1430/04-02-2014, 2038/12-02-2014, 2130/13-02-2014, 2292/14-02-2014 και 2370/17-02-2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας .
12. Την πρόταση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας όπως καταχωρήθηκε στο σύστημα καταγραφής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (survey).
13. Την αρ. 442/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων.
14. Την αριθμ. ΕΓ.Δ2/2496/13-03-2014 βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων της οικονομικής υπηρεσίας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών εξοπλισμού.
15 . Την αρ. 8433/04-02-2014 βεβαίωση δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων του Δήμου Χαλκιδέων
16. Την αρ. Φ15/Β/25385/Δ11/21-02-2014 βεβαίωση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού ΜΠ.Δ.Σ. & Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης.
17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες:
α) Επί του κρατικού προϋπολογισμού: Η εκ 1.000 Ευρώ περίπου δαπάνη οικονομικού έτους 2014 θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. ( Ε.Φ. 19-220, ΚΑΕ 0227 ). Η εκ 3.000 Ευρώ ετήσια δαπάνη για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί με την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0227 του Ε.Φ. 19-220 του Υ.ΠΑΙ.Θ. στον κατ’ έτος προϋπολογισμό. ΑΔΑ: ΒΙΦΙ9-ΠΜ1
β) Επί του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ: Η εκ 30.000 Ευρώ περίπου δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) έτους 2014 θα καλυφθεί από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του οικείου Δήμου και εγγράφεται στον κωδικό εξόδων 00-6711. Η εκ 50.000 Ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουργικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ του οικείου δήμου.
γ) Επί του προϋπολογισμού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε: Η εκ 5.500 Ευρώ περίπου δαπάνη για τις ανάγκες εξοπλισμού της νεοϊδρυθείσας σχολικής μονάδας θα αντιμετωπισθεί από τα αποθέματα της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και από τυχόν νέες προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο προγραμματισμού της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε μετά από ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ 2013 - ΕΠΠ 2015) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Αποφασίζουμε

Ιδρύεται από το σχολικό έτος 2014-2015 το Μουσικό Γυμνάσιο Χαλκίδας – «Νίκος Σκαλκώτας», με έδρα το Παντείχι Χαλκίδας, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.