ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΦΕΚ 1507/2006

Pin It

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1507/2006)

Αριθμ. Φ.3/898/97657/Γ1
Αριθμός νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167, τ.Α΄), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/Β΄/14.10.2005), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια (Β΄ 204/13.2.2006).

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία, όμως, θα προσδιορισθεί στις αποφάσεις σύστασης των αναγκαίων θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, αποφασίζουμε:

Τα Νηπιαγωγεία είναι μονοθέσια και διθέσια. Μονοθέσια είναι εκείνα στα οποία φοιτούν από επτά (7) έως είκοσι πέντε (25) νήπια και διθέσια εκείνα στα οποία φοιτούν από είκοσι έξι (26) έως πενήντα (50) νήπια.

Ο αριθμός των νηπίων ανά Νηπιαγωγό ορίζεται στα 25 νήπια.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2006−2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Pin It