ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (ΦΕΚ 1345/2011)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1345/2011 - Αριθμ. Φ.12/530/62626/Γ1)

Αρ.Πρωτ.Φ.12/530/62626/Γ1/2-6-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ A και Δ
Πληροφορίες: Ρ. Γεωργακόπουλος, Ε. Μιμίνη
Τηλέφωνα : 210-34.43.605, 210-34.42.243, 210-34.42.239

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση - συμπλήρωση των με αριθμ.Φ.20/482/95210/Γ1/9-9-2003,(ΦΕΚ1325,τ.Β) και Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006, (ΦΕΚ1139,τ.Β) Υπουργικών Αποφάσεων

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του Ν.1566/85, (ΦΕΚ 167,τ.Α), «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2, του άρθρου 7, του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 188, τ.Α), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

2. Την παράγραφο 5, του άρθρου 4 του Νόμου 2525/97 (ΦΕΚ 188,τ.Α), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

3. Την παράγραφο 1, του άρθρου 10, του Π.Δ 201/1998, (ΦΕΚ 161, τ. Α΄), «Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98 Α),

5. Τις διατάξεις της με αριθμ.1120/Η/7-1-2010 Απόφασης (ΦΕΚ 1/τ.Β/8-1-2010) περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων»

Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Τροποποιούμε- συμπληρώνουμε τις με αριθμ. Φ.20/482/ 95210/Γ1/9-9-2003,(ΦΕΚ1325,τ.Β΄)και Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006,(ΦΕΚ 1139,τ.Β) Υπουργικές Αποφάσεις, ως εξής:

Σε όλα τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία που έχουν οργανικότητα κάτω από 6/θ, είναι δυνατόν να λειτουργήσει Ολοήμερο Πρόγραμμα με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να είναι εγγεγραμμένοι και να φοιτούν ανελλιπώς τουλάχιστον εξήντα (60) μαθητές στο σχολείο.

2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος να είναι 15 μαθητές.

3. Στα ως άνω Δημοτικά Σχολεία με Ολοήμερο Πρόγραμμα θα εγγράφονται και θα φοιτούν στο πρόγραμμα του Ολοήμερου, οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας, σχετική Βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή σχετική δήλωση ανεργίας.

4. Η αποχώρηση των μαθητών από το ολοήμερο πρόγραμμα μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας του ολοήμερου προγράμματος με την προϋπόθεση ότι θα έχει κατατεθεί στην αρχή του σχολικού έτους, σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους. Η συγκρότηση των Τμημάτων θα γίνεται με βάση τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των γονέων λαμβάνοντας υπόψη τις ώρες αποχώρησης των μαθητών.

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.