ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

Κριτήρια επιλογής Συμβούλων Ψυχολόγων σε ΣΔΕ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

Αρ.Πρωτ.Κ1/122460/25-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ιστοσελίδα : http://www.gsae.edu.gr
Τηλέφωνα : 213 131 1633, 639, 619, 635, 696, 636

Θέμα: «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 17 έως και 27, 44 και 47 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. στ, του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50Α/2015) «Επείγοντα μέτρα για τη πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθ. 5 του ν.2525/1977 ‘’Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση‘’ 4. Την αριθμ. πρωτ. 5953/23-06-2014 (ΦΕΚ 1861Α/08-07-2014) «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).»
5. Το άρθρο 42 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Ά/125) « Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας………… Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»
6. Το Π.Δ. 114/29-8-2014 (ΦΕΚ 181Α/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 7. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού………… Ανάπτυξης και Τουρισμού»
8. Το Π.Δ. 73/23-9-2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
9. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/10-11-2015) απόφαση «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και διορισμός του Παπαγεωργίου Παυσανία – Ανδρέα σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
10. Την αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β’19-6-2015) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή των Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) τα παρακάτω:

1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

25

 

 

1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

14

 

Διδακτορικό

 

 

9

Μεταπτυχιακό

 

 

6

ΔεύτεροΠτυχίο

 

 

5

Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις και πτυχίο εξειδίκευσης ή πιστοποιητικό Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.

 

 

 

1.2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Δεν προσμετρώνται ημερίδες, συνέδρια, καθώς και θεματικές ενότητες ενταγμένες σε διαδικασίες απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή παιδαγωγικής επάρκειας (ΑΣΠΑΙΤΕ)

 

11

 

Στα ΣΔΕ

(0,5 μόρια ανά 15 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

 

 

5

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
(σεμινάρια σχετικά με αρχές, φιλοσοφία, διδακτική μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων)

(0,25 μόρια ανά 25ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

Στο θεματικό αντικείμενο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού

(0,25 μόρια ανά 25ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

20

 

 

Στα ΣΔΕ (σε θέση Συμβούλου Σταδιοδρομίας)

(0,5 μόριο ανά μήνα, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

 

10

Σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε ενήλικες ή άτομα ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

(0,25 μόριο ανά μήνα, ή 0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

 

10

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

6

 

 

3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ*

 

2

 

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

1,5

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

2

3.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

1

 

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

0,5

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

0,75

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

1

Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.

Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 13 παρ. ι, του ν.3848/2010)

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

4.1. ΑΝΕΡΓΙΑ

Από 0-6 μήνες

Από 6-12 μήνες

Από 12-18 μήνες

Από 18-24 μήνες

Από 24 μήνες και πάνω

 

2%

4%

6%

8%

10%

4.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:

Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα)

Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς & τέκνα)

ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος)

 

 

10%

10%

10%

10%

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 25-07-2016 και καταργεί κάθε προηγούμενη.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 

 


Αρ.Πρωτ.4560/07-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΑΣΒ9-Β3Π

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Αχαρνών 417
τ.κ.-Πόλη: 11143  Αθήνα
Ιστοσελίδα: http://www.gslll.edu.gr
Πληροφορίες: Π. Μαυροκεφαλίδου
Τηλέφωνο:213-1311635

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ :«Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (2011)»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξειςτου άρθ.5του ν.2525/1977 "ΕνιαίοΛύκειο, Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση"

2. Τις διατάξεις του ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»

3. Τις διατάξεις του ν.3369/2005 «Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις»

4. Το ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»

5. Το ν.3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών καιΕκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις

6. Το αριθμ. 132 Π.Δ. / ΦΕΚ 64/3-3-89 «Οργανισμός της Γ.Γ.Λ.Ε.»

7. Τις διατάξεις του ΠΔ 386 (ΦΕΚ 139/ Α/ 24-9-91) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»

8. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 260/2008 (ΦΕΚ 34/Β) ‘περί οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας’.

9. Την αριθμ.264 (ΦΕΚ 41/Β/24.1.95) Υπουργική απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης

10. Το από 7-7-2011 Ενημερωτικό Σημείωμα του Γενικού Γραμματέα, που αφορά στα κριτήρια μοριοδότησης των Συμβούλων Ψυχολόγων στα ΣΔΕ.

11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Oρίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΔΕ (2011)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

50

 

 

1.1.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

30

 

Διδακτορικό

 

 

15

Μεταπτυχιακό

 

 

10

Δεύτερο Πτυχίο

 

 

5

• Οι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου, λαμβάνουν τον μέγιστο αριθμό μορίων που αντιστοιχεί στο διδακτορικό (15).

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Ψυχολογία λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται με 5 μόρια λιγότερο.

•Δεύτερο Πτυχίο σε μη σχετική κατεύθυνση μοριοδοτείται με 2 μόρια λιγότερο.

1.2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 

20

 

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων:

- Σεμινάρια σχετικά με αρχές, φιλοσοφία και διδακτική μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
(0,5 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

- Δεν προσμετρώνται ημερίδες, συνέδρια καθώς και θεματικές ενότητες ενταγμένες σε διαδικασίες απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή παιδαγωγικής επάρκειας (ΑΣΠΑΙΤΕ).

 

 

10

Στο θεματικό αντικείμενο
(0,5 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

 

10

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΊΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ

40

 

 

Στα ΣΔΕ ή άλλα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης
- (0,5 μόριο ανά μήνα, με μέγιστο αριθμό μορίων 20)

 

 

20

Σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ενήλικες ή άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
- (0,5 μόριο ανά μήνα, με μέγιστο αριθμό μορίων 20)

    20
3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10+    

3.1 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ

Λογίζεται αποδεδειγμένος χρόνος ανεργίας μεγαλύτερος των 4 μηνών.
Μία (1) μονάδα για τέσσερις μήνες ανεργίας και 1 μονάδα ανά μήνα ανεργίας άνω των τεσσάρων μηνών, με ανώτατο όριο τις δέκα μονάδες.

    10
ΣΥΝΟΛΟ   100  

3.2 ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ Η’ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθεται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:
- Tρίτεκνοι γονείς: 5%
- Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας: 10%
- Πολύτεκνοι γονείς: 20%

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 7.7.2011 και καταργεί κάθε προηγούμενη.

Ο Γενικός Γραμματέας

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ