ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

Κριτήρια επιλογής Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

Αρ.Πρωτ.Κ1/122436/25-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ιστοσελίδα : http://www.gsae.edu.gr
Τηλέφωνα : 213 131 1633, 639, 619, 635, 696, 636

Θέμα: «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 17 έως και 27, 44 και 47 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. στ, του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50Α/2015) «Επείγοντα μέτρα για τη πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθ. 5 του ν.2525/1977 ‘’Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση‘’ 4. Την αριθμ. πρωτ. 5953/23-06-2014 (ΦΕΚ 1861Α/08-07-2014) «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).»
5. Το άρθρο 42 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Ά/125) « Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας………… Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»
6. Το Π.Δ. 114/29-8-2014 (ΦΕΚ 181Α/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
7. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού………… Ανάπτυξης και Τουρισμού»
8. Το Π.Δ. 73/23-9-2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
9. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/10-11-2015) απόφαση «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και διορισμός του Παπαγεωργίου Παυσανία – Ανδρέα σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
10. Την αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β’19-6-2015) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή των Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) τα παρακάτω:

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

25

 

 

1.1.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

14

 

Διδακτορικό

 

 

9

Μεταπτυχιακό

 

 

6

Δεύτερο Πτυχίο

 

 

5

Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις και πτυχίο εξειδίκευσης ή πιστοποιητικό Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Δεν προσμετρώνται ημερίδες, συνέδρια, καθώς και θεματικές ενότητες ενταγμένες σε διαδικασίες απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή παιδαγωγικής επάρκειας (ΑΣΠΑΙΤΕ)

 

11

 

Στα ΣΔΕ

(0,5 μόρια ανά 15 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

 

 

5

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (σεμινάρια σχετικά με αρχές, φιλοσοφία, διδακτική μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων)

(0,25 μόρια ανά 25ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

Στο θεματικό αντικείμενο αντικείμενο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού

(0,5 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

40

 

 

Στα ΣΔΕ (σε θέση Συμβούλου Σταδιοδρομίας)

(0,5 μόριο ανά μήνα, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

 

10

Σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε ενήλικες ή άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

(0,25 μόριο ανά μήνα, ή 0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

 

10

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

6    

3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ *

  2  

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

    1
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

1,5

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

    2

3.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ *

- - -

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

     

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

     

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

     

Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.

Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 13 παρ. ι, του ν.3848/2010)

3.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

  3  

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 του ΥΠΟΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

    3

Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή (άρθρο 19, παρ. στ, του ν.4327/2015)

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

     

4.1 ΑΝΕΡΓΙΑ

Από 0-6 μήνες

Από 6-12 μήνες

Από 12-18 μήνες

Από 18-24 μήνες

Από 24 μήνες και πάνω

 

 

 

2%

4%

6%

8%

10%

4.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:

Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών

Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα)

Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς & τέκνα)

ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος)

 

 

 

 

10%

10%

10%

10%

Σημείωση:

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 25/07/2016 και καταργεί κάθε προηγούμενη.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

 


Αρ.Πρωτ.10068/01-09-2014/ΥΠΑΙΘ
ΑΔΑ: 6ΠΧΧ9-Ζ27

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Πληροφορίες : E. Αγαλοπούλου
Ιστοσελίδα : http://www.gsae.edu.gr
Τηλέφωνο : 213 131 1633
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : «Κριτήρια Μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε)»

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 17 έως και 27, 44 και 47 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το αριθμ. 132 Π.Δ. / ΦΕΚ 64/3-3-89 «Οργανισμός της Γ.Γ.Λ.Ε.»
4. Την αριθμ.264 (ΦΕΚ 41/Β/24.1.95) Υπουργική απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης.
5. Τις διατάξεις του άρθ. 5 του ν.2525/1977 ‘’Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση‘’
6. Το Π.Δ. 89/2014 (Α' 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την αριθμ. Φ. 908/ 129864/ Η/ 13-8-14 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ¨Περί διορισμού του κ. Δημητρίου Τσιρώνη στη θέση του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης" και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 499/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. / 14-8-14.
8. Την αριθμ. πρωτ. 5953/23-06-2014 (ΦΕΚ: 1861/΄Β/8-7-2014) Υπουργική Απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Oρίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) τα παρακάτω

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

44

 

 

1.1.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

23

 

Διδακτορικό

 

 

12

Μεταπτυχιακό

 

 

7

Δεύτερο Πτυχίο

 

 

4

- Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις και πτυχίο εξειδίκευσης ή πιστοποιητικό Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Δεν προσμετρώνται ημερίδες, συνέδρια, καθώς και θεματικές ενότητες ενταγμένες σε διαδικασίες απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή παιδαγωγικής επάρκειας (ΑΣΠΑΙΤΕ)

 

21

 

Στα ΣΔΕ

(0,5 μόρια ανά 15 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 8)

 

 

8

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (σεμινάρια σχετικά με αρχές, φιλοσοφία, διδακτική μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων)

(0,25 μόρια ανά 25ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)

 

 

7

Στο θεματικό αντικείμενο αντικείμενο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού

(0,5 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)

 

 

6

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

40

 

 

Στα ΣΔΕ (σε θέση Συμβούλου Σταδιοδρομίας)

(1 μόριο ανά μήνα, με μέγιστο αριθμό μορίων 20)

 

 

20

Σε προγράμματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε ενήλικες ή άτομα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

(0,5 μόριο ανά μήνα, ή 0,5 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 20)

 

 

20

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

6    

3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ *

  3  

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

    1
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

2

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

    3

3.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

(σύμφωνα με την από ΑΣΕΠ προβλεπόμενη πιστοποίηση)

  3  

Πιστοποίηση ΑΣΕΠ

    3

4. ΚΟΙΝΩΝΙΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

10+    

4.1 ΑΝΕΡΓΙΑ

Λογίζεται αποδεδειγμένος, με βεβαίωση του ΟΑΕΔ, χρόνος συνεχούς ανεργίας μεγαλύτερος των 4 μηνών.

Μοριοδοτείται με μία (1) μονάδα οι τέσσερις μήνες συνεχούς ανεργίας και με μία (1) μονάδα ανά μήνα συνεχούς ανεργίας, άνω των τεσσάρων μηνών, με ανώτατο όριο τις δέκα μονάδες.

 

 

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

 

 

4.2 ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ Η’ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθεται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:
- Γονείς Tρίτεκνων οικογενειών 10 %
- Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας & τέκνα) 10%
- Μέλη Πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς & τέκνα) 10%

 

 

 

4.3. ΑμΕΑ 10 %

 

 

 

Σημείωση:
*Μοριοδοτείται η γνώση μίας μόνο ξένης γλώσσας με πιστοποίηση όπως αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ ή από τη Δ/νση Πιστοποίησης της γνώσης ξένων γλωσσών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01/09/2014 και καταργεί κάθε προηγούμενη.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ