ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

Αρ.Πρωτ.4559/11-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΑΣΨ9-Η7Κ

Ορθή επανάληψη σε αντικατάσταση του
Αρ.Πρωτ.4559/07-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΑΔΑ: 4ΑΣΒ9-ΝΚΔ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 417
Τ.Κ. – Πόλη: 111 43 Αθήνα
Ιστοσελίδα: http://www.gslll.edu.gr
Πληροφορίες: Π. Μαυροκεφαλίδου
Τηλέφωνο: 213-1311635

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ : «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Εκπαιδευτών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (2011)»

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθ.5 του ν.2525/1977 ‘Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση’

2. Τις διατάξεις του ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»

3. Τις διατάξεις του ν.3369/2005 «Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις»

4. Το ν.3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»

5. Το ν.3966/2011 « Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνοογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις

6. Το αριθμ. 132 Π.Δ./ΦΕΚ 64/3-3-89 «Οργανισμός της Γ.Γ.Λ.Ε.»

7. Τις διατάξεις του ΠΔ 386 (ΦΕΚ 139/ Α/ 24-9-91) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»

8. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 260/2008 (ΦΕΚ 34/Β) ‘περί οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας’.

9. Την αριθμ.264 (ΦΕΚ 41/Β/24.1.95) Υπουργική απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους διευθύνσεων και τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης

10. Το από 7-7-2011 Ενημερωτικό Σημείωμα του Γενικού Γραμματέα, που αφορά στα κριτήρια μοριοδότησης των Εκπαιδευτών με σύμβαση μίσθωσης έργου στα ΣΔΕ.

11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή των Εκπαιδευτών με σύμβαση μίσθωσης έργου των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας τα παρακάτω:

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΣΔΕ (2011)

1.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

50

 

 

1.1.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

35

 

Διδακτορικό

 

 

17

Μεταπτυχιακό

 

 

12

Δεύτερο Πτυχίο

 

 

6

- Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

- Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στο Θεματικό αντικείμενο του γραμματισμού για τον οποίο είναι υποψήφιοι, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

- Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 5 μόρια λιγότερο.

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 

15

 

Στα ΣΔΕ ή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων:

- Λογίζονται, σεμινάρια σχετικά με αρχές, φιλοσοφία και διδακτική μεθοδολογία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ή ειδική επιμόρφωση για τα ΣΔΕ.

- Δεν προσμετρώνται ημερίδες, συνέδρια καθώς και θεματικές ενότητες ενταγμένες σε διαδικασίες απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ή παιδαγωγικής επάρκειας (ΑΣΠΑΙΤΕ).
(0,5 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

 

10

Στο διδακτικό αντικείμενο
(0,5 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
    5

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

30

 

 

Στα ΣΔΕ
{1 μόριο / 100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 10}

 

 

10

Σε προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(1μόριο/100ώρες,μεμέγιστο  αριfJμόμορίων10)

    10

Στην τυπική εκπαίδευση
(1 μόριο/100 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

 

10

3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.0

 

 

3.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

• Οι πτυχιούχοι ξένων γλωσσών ΔΕΝ μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1.ΤυπικάΠροσόντα.

 

5

 

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

2

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

3

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

5

3.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ  Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

• Οι πτυχιούχοι πληροφορικής ΔΕΝ μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1. Τυπικά Προσόντα.

• Στην περίπτωση πιστοποιημένων γνώσεων και από τις δύο παρακάτω διαδρομές, θα λογίζεται η υψηλότερη μοριοδότηση.

 

5

 

Πιστοποίηση όπως καθορίζεται από τον ΑΣΕΠ

 

 

5

Πιστοποίηση από εκπαιδευτικά προγράμματος της ΓΓΔΒΜ ή άλλου Δημόσιου Φορέα
(0,5 μόριο ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2)
    2

4. KOIΝΩΝΙΚΑ KPITHPIA

10+

 

 

4.1 MAKPOXPONIA ΑΝΕΡΓΙΑ
Λογίζεται αποδεδειγμένος χρόνος ανεργίας μεγαλύτερος των 4 μηνών.

Μία (1) μονάδα για τέσσερις μήνες ανεργίας και 1 μονάδα ανά μήνα ανεργίας άνω των τεσσάρων μηνών, με ανώτατο όριο τις δέκα μονάδες.

 

 

10

ΣΥΝΟΛΟ     100

4.2 ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ Η’ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθεται μόρια ως ποσοστό επί του συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν ως εξής:
- Tρίτεκνοι γονείς: 5%,
- Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας: 10%
- Πολύτεκνοι γονείς: 20%

     

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 11.7.2011 και καταργεί κάθε προηγούμενη.

Ο Γενικός Γραμματέας

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ