ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

Κριτήρια επιλογής Υποδιευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ( ΣΔΕ )

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

Αρ.Πρωτ.Κ1/122403/25-07-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Τηλέφωνο : 2131311619-633-635-696-639

Θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27, 44 και 47 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. στ, του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50Α/2015) «Επείγοντα μέτρα για τη πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α/2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
4. Το άρθρο 42 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Ά/125) « Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας………… Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»
5. Το Π.Δ. 114/29-8-2014 (ΦΕΚ 181Α/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
6. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού………… Ανάπτυξης και Τουρισμού»
7. Το Π.Δ. 73/23-9-2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
8. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/10-11-2015) απόφαση «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και διορισμός του Παπαγεωργίου Παυσανία – Ανδρέα σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. Την αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β’19-6-2015) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) τα παρακάτω:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.)

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

21

 

 

1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

14

 

Διδακτορικό

 

 

9

Μεταπτυχιακό

 

 

6

Δεύτερο Πτυχίο (δεν λαμβάνονται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης και δεύτεροι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι)

 

 

5

• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση, και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν
 το μέγιστο αριθμό μορίων.

• Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.

• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Δεν μοριοδοτούνται Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ.

 

7

 

Σε θέματα Σ.Δ.Ε.
(0,25 μόρια ανά 15 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

 

 

4

Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων
Σ.Δ.Ε.) και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
(0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

15

 

 

Στα Σ.Δ.Ε.
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)
Δεν μοριοδοτείται προϋπηρεσία που αναγνωρίστηκε για διορισμό στην τυπική εκπαίδευση.

 

 

7

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός ΣΔΕ και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

 

 

4

Στην τυπική εκπαίδευση
(1 μόριο ανά σχολικό έτος πέραν της 8ετίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

 

 

4

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

14

 

 

Στα Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6

 

 

6

Στα Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

 

 

4

Στην τυπική εκπαίδευση ( Διευθυντής – Υποδιευθυντής) και στα Δ.Ι.Ε.Κ. (Διευθυντής – Υποδιευθυντής)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

 

 

4

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

6

 

 

4.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

2

 

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

1,5

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

2

4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

  1  

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

    0,5

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

    0,75

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

    1

• Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο

• Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 13 παρ.ι, του ν.3848/2010)

4.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

 

3

 

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 του ΥΠΟΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

 

 

3

• Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή (άρθρο 19, παρ. στ του ν. 4327/2015)

5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

15

 

 

Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 4 του ν. 3848/2010 και τη σχετική
εγκύκλιο με αριθμ. Φ.353.1/23/85196/Δ1 (ΦΕΚ 1085/Β’/16-07-2010) «Καθορισμός του τρόπου τήρησης των πρακτικών και
της διαδικασίας συνέντευξης των υποψηφίων στελεχών της εκπαίδευσης».

Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

1. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανότητα του υποψηφίου όπως
η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και
επίλυσης προβλημάτων, ιδίως διδακτικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο
εκπαιδευτικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Η διαδικασία περιλαμβάνει:

Α)την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μία μελέτη περίπτωσης

Β) την παρουσίαση του βιογραφικού του από κάποιο μέλος της επιτροπής

Γ) την παρουσίαση του θέματος που επεξεργάστηκε

3. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης η επιτροπή συνεκτιμά και τα παρακάτω σημεία:

τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 25-07-2016 και καταργεί κάθε προηγούμενη.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 


Αρ.Πρωτ.6199/26-06-2014/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Πληροφορίες : Σ.Πιστιόλης
Ιστοσελίδα : http://www.gsae.edu.gr
Τηλέφωνο : 213 131 1634

Θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 17 έως και 27, 44 και 47 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (Α΄ 163) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 89/2014 (Α' 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της αρ. 94654/ΣΤ5/19-06-2014 απόφασης (Β΄ 1618) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή των Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) τα παρακάτω:

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

28

 

 

1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

21

 

Διδακτορικό

 

 

10

Μεταπτυχιακό

 

 

7

Δεύτερο Πτυχίο

 

 

4

· Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

· Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.

· Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 

7

 

Σε θέματα Σ.Δ.Ε. (φιλοσοφία, πρόγραμμα σπουδών)
(0,50 μόρια ανά 15ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.)
(0,25 μόρια ανά 25ωρο, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
(0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 1)

 

 

1

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

16

 

 

Στα Σ.Δ.Ε.
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6)

 

 

6

Στην τυπική εκπαίδευση
(1 μόριο ανά σχολικό έτος πέραν της 4ετίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

 

 

5

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

 

 

5

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

30

 

 

Στα Σ.Δ.Ε.
(2 μόρια ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 16)

 

 

16

Στην τυπική εκπαίδευση
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 10)

 

 

10

Σε θέση υπεύθυνου εργαστηρίου πληροφορικής (στην τυπική εκπαίδευση ή σε Σ.Δ.Ε.)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

 

 

4

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

6

 

 

4.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

3

 

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1

Πολύ καλήγ νώση (επίπεδο C1)

 

 

2

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

3

Οι πτυχιούχοι ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1 Τυπικά Προσόντα (άρθρα 10 έως 14 του ν. 3848/2010)

4.2. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

 

3

 

Πιστοποίηση 1 ΥΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

 

 

2

Πιστοποίηση 2 ΥΠΑΙΘ

 

 

3

· Θα μοριοδοτηθεί η ανώτερη

· Οι πτυχιούχοι πληροφορικής δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή για τίτλους σπουδών οι οποίοι έχουν ήδη προσμετρηθεί στην κατηγορία 1.1 Τυπικά Προσόντα (άρθρα 10 έως 14 του ν. 3848/2010)

5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20

 

 

Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 4 του ν. 3848/2010 και τις σχετικές εγκυκλίους. Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

1.Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανότητα του υποψηφίου όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, ιδίως διδακτικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.

2.Η διαδικασία περιλαμβάνει
α)την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μία μελέτη περίπτωσης
β) την παρουσίαση του βιογραφικού του από κάποιο μέλος της επιτροπής
γ) την παρουσίαση του θέματος που επεξεργάστηκε

3.Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης η επιτροπή συνεκτιμά και τα παρακάτω σημεία:
τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 26/06/2014 και καταργεί κάθε προηγούμενη.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΣ