ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

Κριτήρια Επιλογής Διευθυντών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

Αρ.Πρωτ.Κ1/62086/12-04-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27, 44 και 47 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 114/29-08-2014 (ΦΕΚ 181 ) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
5. Το Π.Δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων…………»
6. Το Π.Δ. 73/23-9-2015 (Α’116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
7. Την υπ’ αριθμ. 178761/Γ2 (ΦΕΚ 803/10-11-2015) απόφαση «Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και διορισμός του Παπαγεωργίου Παυσανία – Ανδρέα σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
8. Την αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β’19-6-2015) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) τα παρακάτω:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 26    
1.1.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ   14  
Διδακτορικό     9
Μεταπτυχιακό     6
Δεύτερο Πτυχίο (δεν λαμβάνονται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης και δεύτεροι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι)     5
• Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση, και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.
• Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.
• Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.
• Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως
1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Δεν μοριοδοτούνται Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ.)   12  
Σε θέματα Σ.Δ.Ε.
(0,25 μόρια ανά 15 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)
    4
Στις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων ΣΔΕ)
(0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)
    4
Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
(0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)
    4

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013)

15    
Στα ΣΔΕ
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)
    7
Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός ΣΔΕ και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
    4
Στην τυπική εκπαίδευση
(1 μόριο ανά σχολικό έτος πέραν της 8ετίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
    4
3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 14    
Στα Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής
(1,5 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 9)
    6
Στα Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
    4
Στην τυπική εκπαίδευση ως Διευθυντής
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)
    4
Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο.
4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 6    
4.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ   2  
Καλή γνώση (επίπεδο Β2)     1
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)     1,5
Άριστη γνώση (επίπεδο C2)     2
4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ   1  
Καλή γνώση (επίπεδο Β2)     0,5
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)     0,75
Άριστη γνώση (επίπεδο C2)     1
Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδοΟι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 13 παρ. ι, του ν. 3848/2010)
4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)   3  
Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 του ΥΠΟΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ     3
Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή (άρθρο 19, παρ. στ του ν. 4327/2015)
5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 15    
Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 4 του ν. 3848/2010 και τις σχετικές εγκυκλίους. Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας.1. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανότητα του υποψηφίου όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, ιδίως διδακτικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.2.Η διαδικασία περιλαμβάνει
Α) την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μία μελέτη περίπτωσης
Β) την παρουσίαση του βιογραφικού του από κάποιο μέλος της επιτροπής
Γ) την παρουσίαση του θέματος που επεξεργάστηκε3.Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης η επιτροπή συνεκτιμά και τα παρακάτω σημεία:
τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 16-07-2015 και καταργεί κάθε προηγούμενη

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

 

 


Σ.Σ. Σε σχέση με την προηγούμενη απόφαση έχουμε να παρατηρήσουμε τις εξής μεταβολές:

 

  • Αυξήθηκε η βαρύτητα των πρόσθετων σπουδών τείνοντας να προσεγγίσει το προηγούμενο σύστημα
  • Δίνετται υπέρμετρη βαρύτητα στο 2ο Πτυχίο που μοριοδοτείται πλέον με 5 μόρια, ενώ μεταπτυχιακό εκτός των επιθυμητών πεδίων ειδίκευσης μοριοδοτείται μόνο με 4 μόρια. Για πρώτη φορά συμβαίνει να μοριοδοτείται μεταπτυχιακός τίτλος λιγότερο από το 2ο πτυχίο.
  • Μειώνεται η διδακτική εμπειρία από 15 σε 13 μονάδες
  • Μειώνεται η διοικητική εμπειρία (από 19 σε 14 μονάδες). Υποβαθμίζεται η προηγούμενη διοικητική εμπειρία σε ΣΔΕ καθώς ενώ ελάμβανε 9/16 μόρια (56%), τώρα λαμβάνει 6/14 (42%) του κριτηρίου
  • Αυξάνονται οι μονάδες επιμόρφωσης, που πλεόν ανέρχονται σε 4 κατά αντικείμενο (όσο και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι άλλων πεδίων)
  • Τα υπόλοιπα προσόντα παραμένουν ως είχαν
  • Αυξήθηκε η βαρύτητα της συνέντευξης από 10 σε 15 μόρια

 

 

 

 


Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ 2015


Αρ.Πρωτ.Κ1/116496/20-07-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ : «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή των Διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας»

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27, 44 και 47 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. στ, του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50Α/2015) «Επείγοντα μέτρα για τη πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α/2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
4. Το Π.Δ. 114/29-8-2014 (ΦΕΚ 181Α/2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
5. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ21/Α'/27-1-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την αριθμ. 45834/Γ2 (ΦΕΚ 197/31-3-2015) «Διορισμός Γενικού Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».
7. Την αριθμ. 93258/Α1 (ΦΕΚ 1185/Β’19-6-2015) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ του ΥΠΟΠΑΙΘ.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) τα παρακάτω:

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

20

 

 

1.1.ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

11

 

Διδακτορικό

 

 

8

Μεταπτυχιακό

 

 

5

Δεύτερο Πτυχίο (δεν λαμβάνονται υπόψη πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ μονοετούς φοίτησης και δεύτεροι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι)

 

 

3

Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση, στη Διά Βίου Εκπαίδευση, και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.

Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις-κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια λιγότερο.

Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.

Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως

1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (Δεν μοριοδοτούνται Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ.)

 

9

 

Σε θέματα Σ.Δ.Ε.
(0,25 μόρια ανά 15 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

Στις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων ΣΔΕ)
(0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
(0,25 μόρια ανά 25 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 3)

 

 

3

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας, ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013)

17

 

 

Στα ΣΔΕ
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)

 

 

7

Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός ΣΔΕ και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

 

 

5

Στην τυπική εκπαίδευση
(1 μόριο ανά σχολικό έτος πέραν της 8ετίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

 

 

5

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

19

 

 

Στα Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής
(1,5 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 9)

 

 

9

Στα Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

 

 

5

Στην τυπική εκπαίδευση ως Διευθυντής
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 5)

 

 

5

Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.

Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική περίοδο.

4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

6

 

 

4.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

2

 

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

 

 

1

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

 

 

1,5

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

 

 

2

4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

  1  

Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

   

0,5

Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)

   

0,75

Άριστη γνώση (επίπεδο C2)

   

1

Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο

Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ξένων γλωσσών δεν μοριοδοτούνται για τη γλώσσα που διδάσκουν (άρθρο 13 παρ. ι, του ν. 3848/2010)

4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

 

3

 

Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 του ΥΠΟΠΑΙΘ ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ

 

 

3

Εκπαιδευτικοί ΠΕ19-20 δεν μοριοδοτούνται στην κατηγορία αυτή (άρθρο 19, παρ. στ του ν. 4327/2015)

5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

10

   

Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 4 του ν. 3848/2010 και τις σχετικές εγκυκλίους. Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας.

1. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανότητα του υποψηφίου όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων, ιδίως διδακτικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να εμπνέει τους εκπαιδευτικούς στην άσκηση των καθηκόντων τους.

2.Η διαδικασία περιλαμβάνει
Α) την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μία μελέτη περίπτωσης
Β) την παρουσίαση του βιογραφικού του από κάποιο μέλος της επιτροπής
Γ) την παρουσίαση του θέματος που επεξεργάστηκε

3.Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης η επιτροπή συνεκτιμά και τα παρακάτω σημεία:
τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών σχετική με την εκπαίδευση

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 16-07-2015 και καταργεί κάθε προηγούμενη

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗΣ