ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΣΧΟΛΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΤΟΥ ΟΤΕΚ 2012-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΤΟΥ ΟΤΕΚ 2012-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012-2015

Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.710/1977 (Φ.Ε.Κ. 283/Α΄/27-9-1977)
2. Τις διατάξεις του N.2837/2000 (Φ.Ε.Κ. 178/ Α΄/3-8-2000).
3. Τις διατάξεις του Ν.3105/2003 (Φ.Ε.Κ. 29/ Α΄/10-02-2003).
4. Τις διατάξεις της διατάξεις της Κ.Υ.Α. Τ/7662/25-10-2002 «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Σχολών Ξεναγών» (Φ.Ε.Κ. 1375/Β΄/25-10-2002).
5. Την με αριθμ. 142/10-5-2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ.
6. Την με αριθμ. 143/10-5-2012 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ.

Προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή μέχρι πενήντα (50) σπουδαστών στις Σχολές Ξεναγών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, για την εκπαιδευτική περίοδο 2012-2015, ως εξής:

• Σχολή Ξεναγών Αθηνών 25 σπουδαστές

• Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης 25 σπουδαστές

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι εξής:

α) Υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. ή Αλλοδαποί Ελληνικής καταγωγής, απόφοιτοι Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Δια βίου Μάθησης.

β) Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας και οι Αλλοδαποί Ελληνικής Καταγωγής θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310−459101, 2310-459574) ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τηλ. 2310-997571 ή από το Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών τηλ. 210-7277672.

γ) Οι παραπάνω πρέπει να είναι υγιείς πνευματικά και σωματικά, και αρτιμελείς σε βαθμό που να μην επηρεάζεται η άσκηση του επαγγέλματος.

δ) Οι απόφοιτοι των τοπικών Σχολών του Ε.Ο.Τ., και μέχρι του ποσοστού του 10% του συνόλου σπουδαστών ανά εκπαιδευτήριο, εισάγονται χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και εγγράφονται στη Σχολή.

Οι παραπάνω απαλλάσσονται από τις εκπαιδευτικές εκδρομές που πραγματοποιούνται στην περιοχή που ισχύει η τοπική τους άδεια. Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων, γίνεται με βάση το βαθμό αποφοίτησής τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Oι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, μέχρι την 28η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή, στις παρακάτω διευθύνσεις:

• Για την Σχολή Ξεναγών Αθηνών: Μεγάλου Αλεξάνδρου 96 - 98 & Πλαταιών, Τ.Κ. 104 35, Μεταξουργείο

• Για την Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης: Ιλιάδος 9-11, Τ.Κ. 54641

Οι υποψήφιοι με την αίτηση, που προμηθεύονται από τις κατά τόπους Σχολές Ξεναγών ή από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.otek.edu.gr (εκτυπώνοντας το έντυπο), πρέπει να υποβάλλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επικυρωμένα:

• Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας Διαβατήριο σε ισχύ (σελίδες που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου)

• Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, οφείλουν να προσκομίσουν Διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο δημόσιο έγγραφο, επίσημα μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει η υπηκοότητά τους.

• Οι Αλλοδαποί Ελληνικής Καταγωγής, θα πρέπει να προσκομίσουν Διαβατήριο σε ισχύ ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Όσοι από τους ομογενείς δεν υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με το προηγούμενο δελτίο (π.χ. Αμερικής), θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο ισχυρό έγγραφο από Πρεσβεία, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κ.τ.λ.

• Φωτοτυπία του τίτλου σπουδών
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον απαιτούνται:
- Προκειμένου για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής και μη επαγγελματικής εκπαίδευσης, βεβαίωση ισοτιμίας για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Διεύθυνση Παιδείας Ομογένειας και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης – ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε. – Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι). Επίσης οι τίτλοι θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.
- Προκειμένου για τίτλους τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας της επιτροπής Ισοτιμιών του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. - Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία). Επίσης οι τίτλοι θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.
- Προκειμένου για τίτλους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγίου Κωνσταντίνου 54 Αθήνα) για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου. Επίσης οι τίτλοι θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους.

• Για την απόδειξη της γνώσης ξένης γλώσσας απαιτείται:
1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών στην/στις ξένη/νες γλώσσα/ες.
2. Επίσημη μετάφραση του τίτλου (βλ. παράρτημα ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ).
3. Για τίτλους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, βεβαίωση για την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία ανήκουν, ως αναφέρεται ανωτέρω για τίτλους σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή.

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 αρ.8, συνταγμένη σύμφωνα με το Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης που χορηγείται από τις κατά τόπους Σχολές, καθώς και από την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.otek.edu.gr, από την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν το ανωτέρω Υπόδειγμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης, καθώς και το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης από τις παραπάνω διευθύνσεις των Σχολών Ξεναγών. Είναι, επίσης, δυνατή η εκτύπωση των δύο αυτών εντύπων από τον δικτυακό τόπο του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.): www.otek..edu.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους προτίμηση και για πέραν της μίας Σχολής. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στην αίτηση και η σειρά προτίμησης των Σχολών.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Για τη διαδικασία των Εισαγωγικών Εξετάσεων ορίζονται τα εξής:

Α. Ξένες Γλώσσες

Οι υποψήφιοι εξετάζονται κατ’ αρχήν στις ξένες γλώσσες που έχουν δηλώσει με αίτησή τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά μήνα Νοέμβριο 2012. Η ακριβής ημερομηνία, ώρα, χώρος και κάθε άλλη λεπτομέρεια, θα γνωστοποιούνται με ανακοινώσεις από τις κατά τόπους Σχολές. Οι εξετάσεις διενεργούνται με απόλυτη ευθύνη των κατωτέρω Ιδρυμάτων, τα οποία προτείνουν τον τρόπο εξέτασης και τους εξεταστές καθηγητές.
Α. Βρετανικό Συμβούλιο για τα Αγγλικά. Επίπεδο γνώσεων: Proficiency
B. Γαλλικό Ινστιτούτο για τα Γαλλικά: Επίπεδο γνώσεων: Dalf ή Sorbonne II
Γ. Ινστιτούτο Γκαίτε για τα Γερμανικά. Επίπεδο γνώσεων: Kleines Sprachdiplom
Δ. Ιταλικό Ινστιτούτο για τα Ιταλικά: Επίπεδο γνώσεων: Diploma di lingua e Cultura Italiana
E. Ισπανικό Μορφωτικό Ινστιτούτο για τα Ισπανικά. Επίπεδο γνώσεων: Diploma Dele Superior de Espanol
ΣΤ. Ινστιτούτο Πούσκιν για τα Ρωσικά. Επίπεδο γνώσεων: PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στις εξετάσεις με ταυτότητα ή διαβατήριο.

Οι υποψήφιοι θα καταβάλλουν στα αντίστοιχα Ινστιτούτα ξένων Γλωσσών τα εξέταστρα που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Αυτά καθορίζονται από τα ίδια τα Ινστιτούτα.
Στις λοιπές γλώσσες, η εξέταση γίνεται από εξεταστική επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Ο.Τ.Ε.Κ. Οι εξετάσεις για τις λοιπές ξένες γλώσσες (πέραν των: Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Ιταλικών Ισπανικών και Ρωσικών) θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα.
Λόγω της ιδιαιτερότητας ορισμένων γλωσσών ως προς την γραφή (Ιαπωνικά - Κινέζικα - Κορεάτικα κλπ), οι εξετάσεις διενεργούνται μόνον προφορικά μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Τ.Ε.Κ.
Κατά τις εξετάσεις των ξένων γλωσσών, ελέγχεται το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, με βάση τα πιο πάνω διπλώματα των ξένων γλωσσών σε ποσοστό 60% της βαθμολογίας για τα προφορικά και 40% για τα γραπτά. Στις εξετάσεις των ξένων γλωσσών ακολουθείται η βαθμολογική κλίμακα από μηδέν (0) μέχρι είκοσι (20), με βάση επιτυχίας το δέκα έξι (16).

Από τις εξετάσεις ξένης γλώσσας απαλλάσσονται οι κάτοχοι:
i. Πτυχίου τμημάτων ξένων γλωσσών, των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αντίστοιχου και ισότιμου πτυχίου ΑΕΙ αλλοδαπής.
ii. Πτυχίου φιλολογίας, ιστορίας ή αρχαιολογίας ΑΕΙ της αλλοδαπής αντίστοιχου και ισότιμου ΑΕΙ της ημεδαπής.
iii. Οι κάτοχοι των παρακάτω διπλωμάτων σε κάθε γλώσσα, εφόσον έχουν αποκτήσει το δίπλωμα εντός της τελευταίας πενταετίας πριν την προκήρυξη των εισαγωγικών εξετάσεων.

Α. Για τα Αγγλικά επίπεδο γνώσεων:
Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7,5 και άνω.
• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 - PROFICIENT COMMUNICATION του EDEXCEL.
• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2).
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level.

B. Για τα Γαλλικά επίπεδο γνώσεων:
Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• Δίπλωμα ALLIANCE FRANCAISE.
• Πιστοποιητικό D.A.L.F. – ΟPTION LETTRES ή DALF C2.
• DIPLOME DE LANGUE ET LITTERATURE FRANCAISES (SORBONNE II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν: DIPLOME D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE II)].
• DIPLOME SUPERIEUR D’ ETUDES FRANCAISES (SORBONNE 3EME DEGRE).
• Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2.
• CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU PROFESSIONNEL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Γ. Για τα Γερμανικά επίπεδο γνώσεων:
Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• Πιστοποιητικό GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (GDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe.
• KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (KDS), του Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilian του Μονάχου και του Ινστιτούτου Goethe.
• ZENTRALE OBERSTUFENPRUFUNG (ZOP) του Ινστιτούτου Goethe.
• ZERTIFIKAT V.B.L.T. PROFESSIONALES LEBEN του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Δ. Για τα Ιταλικά επίπεδο γνώσεων:
Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• DIPLOMA SUPERIORE DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA.
• DIPLOMA DI TRADUTTORE ή DIPLOMA DEL CORSO SUPERIORE DI TRADUTTORE.
• CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, LIVELLO 5 (CELI 5) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
• CERTIFICATO V.B.L.T. LIVELLO PROFESSIONALE του Πανεπιστημίου Γενεύης.

E. Για τα Ισπανικά επίπεδο γνώσεων:
Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
• DIPLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL.
• DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) (Ministry of Education).
• CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I. (ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS) (Ministry of Education).

ΣΤ. Για τα Ρωσικά επίπεδο γνώσεων:
Άριστη γνώση (Γ2/C2):
• Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
• СЕРТИФИКАТ – РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ ЧЕТВЁРТЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ του Φιλολογικού Τμήματος του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας «M.V. Lomonosov», με φορέα χορήγησης στην Ελλάδα το Ρωσικό Επιστημονικό και Πολιτιστικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Ελλάδα.
• PYCCKИЙ ЯЗЬІК - ДИПЛОМ «ПУШКИН (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΥΣΚΙΝ ΑΘΗΝΩΝ).

Επίσης:

Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
Προκειμένου να υπάρξει απαλλαγή από τις εξετάσεις ξένης γλώσσας, οι κάτοχοι των ανωτέρω διπλωμάτων, οφείλουν να προσκομίσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών καθώς και επίσημη μετάφρασή του.

Μοριοδότηση

1. Μοριοδοτούνται με ποσοστό 10% επί του τελικού Μ.Ο. των μαθημάτων οι υποψήφιοι που έχουν αποδεδειγμένη γνώση μιας από τις παρακάτω σπάνιες γλώσσες: Κινεζικά, Κορεατικά, Εβραϊκά, Πολωνικά, Νορβηγικά, Σλοβακικά, Τσεχικά, Ουγγρικά, Φινλανδικά, Φλαμανδικά, Δανέζικα, Βουλγάρικα, Αραβικά, Ρουμανικά, Σερβικά, Τουρκικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Ιαπωνικά και Πορτογαλικά.

2.Τη μοριοδότηση, με ποσοστό 5% επί του τελικού Μ.Ο. των μαθημάτων, των υποψηφίων που έχουν αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Ρωσικής γλώσσας, πέραν της μιας ξένης γλώσσας εκ των γλωσσών της παρούσας παραγράφου, που έχουν δηλώσει με αίτησή τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν.

Εφιστούμε την προσοχή των υποψηφίων στο ότι θα πρέπει οι ίδιοι να ενημερώνονται τόσο για τις ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων, όσο και για τον τόπο διεξαγωγής αυτών, από τις ανακοινώσεις των Σχολών και να φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους. Ο Ο.Τ.Ε.Κ. δεν έχει υποχρέωση προσωπικής κλήσης ή ενημέρωσης των υποψηφίων και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή παραπληροφόρησή τους.

Β. Γραπτές εξετάσεις στα Ελληνικά Μαθήματα

Όσοι από τους υποψηφίους συγκεντρώνουν τη βάση επιτυχίας στην ξένη γλώσσα (δηλαδή 16) καθώς και οι απαλλασσόμενοι από τις εξετάσεις της ξένης γλώσσας προσέρχονται στις εξετάσεις των γραπτών μαθημάτων:
- Έκθεση Ιδεών
- Γεωγραφία της Ελλάδος
- Ιστορία της Ελλάδας

Ο βαθμός κατά μάθημα είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο (2) εξεταστών - βαθμολογητών και η βαθμολογική κλίμακα είναι από (0) έως (20) με βάση επιτυχίας το 14. Σε περίπτωση διαφοράς μεγαλύτερης των τριών (3) βαθμών μεταξύ των δύο εξεταστών – βαθμολογητών, το γραπτό παραπέμπεται για αναβαθμολόγηση.

Οι υποψήφιοι προσέρχονται στις εξετάσεις με ταυτότητα ή διαβατήριο.

Οι γραπτές εξετάσεις στα Ελληνικά μαθήματα θα διενεργηθούν κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2012. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα Ελληνικά μαθήματα, στους τόπους, των Εκπαιδευτηρίων στα οποία έχουν καταθέσει την αίτησή τους.

Εφιστούμε την προσοχή των υποψηφίων στο ότι θα πρέπει οι ίδιοι να ενημερώνονται τόσο για τις ακριβείς ημερομηνίες των εξετάσεων, όσο και για τον τόπο διεξαγωγής αυτών, από τις ανακοινώσεις των Σχολών και να φροντίζουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους. Ο Ο.Τ.Ε.Κ. δεν έχει υποχρέωση προσωπικής κλήσης ή ενημέρωσης των υποψηφίων και δεν φέρει ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή παραπληροφόρησή τους.

Οι υποψήφιοι που είναι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας  Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις επιτυχίας στην ξένη γλώσσα σύμφωνα με τα παραπάνω, απαλλάσσονται των εξετάσεων της Έκθεσης Ιδεών και της Ιστορίας της Ελλάδος. Ως μέσος όρος των γραπτών εξετάσεων, λαμβάνεται ο βαθμός στο μάθημα της Γεωγραφίας.

Εξεταστέα ύλη

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα Ελληνικά Μαθήματα με βάση την εξεταστέα ύλη που περιέχεται στο Παράρτημα της Προκήρυξης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η σειρά εισαγωγής των υποψηφίων υπολογίζεται ως εξής: Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των γραπτών μαθημάτων, πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή μοριοδότησης (της ή των ξένων γλωσσών με βάση τα παραπάνω) και το αποτέλεσμα αυτό δίνει τα μόρια εισαγωγής του υποψήφιου σπουδαστή. Οι σπουδαστές εισάγονται στη Σχολή προτίμησής τους με βάση τον πίνακα επιτυχίας κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και τη σειρά επιλογής της Σχολής προτίμησής τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιτυχόντων υποψηφίων στη βάση εισαγωγής, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Οι επιτυχόντες υποχρεούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα το Ο.Τ.Ε.Κ. στο διαδίκτυο, να προσέλθουν στην αντίστοιχη Σχολή εισαγωγής τους προκειμένου να τακτοποιήσουν την εγγραφή τους, υποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
3. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας
4. Ιατρικές Βεβαιώσεις από Κρατικό Νοσοκομείο για τη σωματική τους κατάσταση (από Νευρολόγο, Καρδιολόγο, Ακτινολόγο, Δερματολόγο, Οφθαλμίατρο και Ορθοπεδικό)
5. Δύο Φωτογραφίες

ΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση στις Σχολές Ξεναγών είναι καθημερινή, συνεχής, υποχρεωτική και πρωινή για όλες τις Σχολές. Διαρκεί πέντε εξάμηνα (2,5 έτη), παρέχεται δωρεάν και οδηγεί στην λήψη διπλώματος που επιτρέπει την απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας (επαγγελματικής άδειας )ξεναγού.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Σχολών Ξεναγών περιλαμβάνει:
i. τα διδασκόμενα μαθήματα
ii. τις επισκέψεις σε μουσεία - αρχαιολογικούς χώρους
iii. την πρακτική άσκηση - εκπαιδευτικές εκδρομές
iv. τις διαδρομικές ξεναγήσεις
v. τις εργασίες - ξεναγήσεις
vi. τις γραπτές εξετάσεις προόδου
vii. τις διπλωματικές (προφορικές) εξετάσεις των κυρίων μαθημάτων
viii. την παρακολούθηση επαγγελματικών ξεναγήσεων
ix. τις ομιλίες - διαλέξεις

Οι σπουδαστές απαλλάσσονται για απουσίες μέχρι 10% επί του συνόλου των ωρών θεωρητικής διδασκαλίας και 10% για τις εκπαιδευτικές εκδρομές  επισκέψεις. Οι απουσίες νοούνται ανεξαρτήτως υπαιτιότητας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κεντρική Υπηρεσία Ο.Τ.Ε.Κ., Γραφείο Ξεναγών 6ος όροφος Γραφείο 11, Δραγατσανίου 4, Τ.Κ.10559, τηλ: 210-3224569

Σχολή Ξεναγών Αθηνών:: Μεγάλου Αλεξάνδρου 96 - 98 & Πλαταιών Μεταξουργείο , Τ.Κ. 10435, τηλ. 210-3417485

Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης: Ιλιάδος 9-11, Τ.Κ. 54641 τηλ: 2310-887595, URL: www.otek.edu.gr

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Στις κατά τόπους Σχολές και στην ιστοσελίδα του Ο.Τ.Ε.Κ. στο διαδίκτυο.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εξεταστέα ύλη από τα βιβλία Α, Β και Γ Λυκείου, (Γενικής Παιδείας) Εκδόσεις του Ο.Ε.Δ.Β.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Α. ΜΑΣΤΡΑΠΑΣ

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
 Ελληνική Προϊστορία
 Η Αρχαία Ελλάδα (Από το 1.100 έως το 323 π.χ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
- Ο Ελληνιστικός Κόσμος
- Ο Ελληνιστικός Πολιτισμός

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ Δ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΗ
- Ο Ελληνισμός της Δύσης

Η ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4ος - 6ος αι. μ.Χ.)
- Η μετεξέλιξη του Ρωμαϊκού Κράτους (4ος – 5ος αι. μ.Χ. )
- Η εποχή του Ιουστινιανού
- Τα γράμματα και οι τέχνες

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ι. ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ – Θ. ΙΩΑΝΝΟΥ – Κ. ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843)
- Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της Αυτοκρατορίας (565-610)
- Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641) Αποφασιστικοί αγώνες και Μεταρρυθμίσεις
- Η Εικονομαχία
- Κοινωνία και Οικονομία

Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (843-1054)
- Προοίμιο της ακμής του Βυζαντινού Κράτους (843-867)
- Οικονομία
- Κοινωνία
- Διοίκηση και Νομοθεσία
- Η διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου
- Οι Διάδοχοι του Βασιλείου Β΄ (1025-1054)

ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΩΣ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΥΣ (1054-1204)
- Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι (1054-1081)
- Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών
- Η Ανατολική πολιτική των Κομνηνών . Η εξάπλωση του Ισλάμ και η απώλεια της Μικράς Ασίας.
- Η Ιταλική και η Βαλκανική πολιτική των Κομνηνών.
- Οι Σταυροφορίες

Η ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΕΠΟΧΗ (1204-1453) Ο ΥΣΤΕΡΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΣΤΗΝ ΔΥΣΗ
- Τα Λατινικά κράτη και η αντίσταση των Ελλήνων
- Τα Ελληνικά κράτη : Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια.
- Μιχαήλ Η΄ και Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγοι
- Προσπάθειες ανόρθωσης της Αυτοκρατορίας και Εμφύλιος πόλεμος.
- Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους
- Η ΄Αλωση της Κωνσταντινούπολης

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ , ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΕΧΝΗ
- Ο Βυζαντινός Πολιτισμός
- Η Βυζαντινή Πολιτισμική παράδοση στους Βαλκανικούς λαούς και την Ρωσία

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648)
- Από τον Μεσαίωνα στους Νέους χρόνους
- Η Ανατολή υπό την Οθωμανική κυριαρχία
- Η Μέση και ΄Υστερη Λατινοκρατία στον Ελλαδικό χώρο (1460-1650) και την Κύπρο (15ος -16ος αι.)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1648) ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (1815)
- Η Ελληνική Πνευματική και Καλλιτεχνική δημιουργία κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Ι. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ- Κ. ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – Ε. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Θ. ΝΗΜΑΣ –Χ.Σ. ΧΟΛΙΝΑΚΗ -ΧΕΛΙΩΤΗ

Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19 ΑΙΩΝΑ (1815-1871)
- Η Ελληνική Επανάσταση του 1821- ΄Ένα μήνυμα ελευθερίας για την Ευρώπη
- Το Ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830-1881)

Ο Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
- Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
- Το Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων (1919-1920)
- Ο Μικρασιατικός Πόλεμος (1919-1922)

Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ
- Η Δεκαετία (1920-1930)
- Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1923-1930)
- Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειές της
- Η Ελλάδα στην κρίσιμη δεκαετία 1930-1940
Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
- Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η Εθνική Αντίσταση
- Οι συνθήκες ειρήνης και η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα

Ο ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
- Η έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, οι επιπτώσεις του στην Ελλάδα και ο Εμφύλιος Πόλεμος.
- Η Ελλάδα έως το 1974
- Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης και η ένταξη στην Ενωμένη Ευρώπη
- Το Κυπριακό Πρόβλημα

ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Α. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Γ. ΖΑΦΕΙΡΑΚΙΔΗΣ Δ. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
- Η γεωλογική ιστορία της Ελλάδας
- Σεισμική και ηφαιστειακή δράση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
- Τα βουνά και οι πεδιάδες της Ελλάδας
- Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ελλάδας

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
- Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας
- Ο πληθυσμός της Ελλάδας
- Οι μεγάλες πόλεις της Ελλάδας

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ
- Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα
- Ο δευτερογενής τομέας στην Ελλάδα
- Ο τριτογενής τομέας στην Ελλάδα


ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

Της αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Οι ανωτέρω τίτλοι υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Οι ως άνω τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, όταν προσκομίζονται σε φωτοτυπία μη επικυρωμένη από την αρχή που τους εξέδωσε, επικυρώνονται μόνο από δικηγόρο. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δημόσια αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν.148/26−12−1913/1−2−1914.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων. Εάν όμως προσκομίζονται τα πρωτότυπα των τίτλων ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αρκεί η προσκόμιση απλού φωτοαντιγράφου της μεταφράσεως αυτών, η ακρίβεια του περιεχομένου της οποίας επικυρώνεται με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986.

Της ημεδαπής

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής έννομης τάξης, προερχόμενα από ημεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τίτλοι σπουδών– άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο ( όχι σε αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

Ο υποψήφιος μπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα δημοσίων εγγράφων που ζητούνται με την προκήρυξη, συνοδευόμενα όμως απαραιτήτως με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.

Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε διοικητική αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.2690/1999 και παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/27928/13.10.2008 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2171/τ. Β΄/22.10.2008, τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που απονέμονται απ’ όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ιδιωτικών φορέων, μετά την επικύρωσή τους από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ., επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κ.Ε.Π., χωρίς να απαιτείται προσθέτως η επικύρωσή τους από δικηγόρο.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.