ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ
ΦΕΚ 2122/14-10-2008 (Δ/23319)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 2122 - 14 Οκτωβρίου 2008

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ723319
Αντιστοίχηση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. του ΥΠΕΠΘ με ειδικότητες Ι.Ε.Κ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Ε.Ε.Κ.

Έχοντας υπόψη:

1.Την παρ. 2 του άρθρου 5 και την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/τ.Α'/14.2.1992), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2.Την υπ' αριθμ. 121/1992 (ΦΕΚ 371/τ.Β'/9.6.1992) «Κανονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)» απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3.Την παρ. 1γ του άρθρου 6 και την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/τ.Α'/13.7.2006) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

4.Την υπ' αριθμ. 36618/Γ2/30.3.2007 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 940/τ.Β'/12.6.2007) «Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους».

5.Την υπ' αριθμ. 56645/Γ2/1.6.2007 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 947/τ.Β'/13.6.2007) «Καθορισμός ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)».

6.Το υπ' αριθμ. 7676/21.5.2008 έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με θέμα «Εγγραφή πτυχιούχων ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. σε σχετικές ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.», με το οποίο κοινοποιείται το υπ' αριθμ. 9/31.3.2008 πρακτικό Συνεδρίασης του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κατόπιν αιτήματος υπ' αριθμ. 491/11.10.2007 του Ο.Ε.Ε.Κ.

7.Το γεγονός ότι πολλοί απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. επιθυμούν να συνεχίσουν την κατάρτισή τους σε ειδικότητα των Ι.Ε.Κ. συναφή με αυτή από την οποία αποφοίτησαν από τα ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

8.Την υπ' αριθμ. 36/24.9.2008 απόφαση επί του θέματος 4α της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., αποφασίζει:

1. Την αντιστοίχηση ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. ως εξής:

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΕΠΘ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚΟΜΑΔΑ ΙΕΚΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ -ΤΗΛΕΠΙΚ. - ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTRANET-INTERNET
TEXNIΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (VIDEOGAMES)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΣΤΗΜ/ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ (CATERING)ΤΡΟΦΙΜΩΝΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΣΤΗΜ/ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ (CATERING)ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΕΡΓΩΝ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝΑΞΙΟΠ. ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ − ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ − ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ− ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ−ΦΥΣΤΙΚΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝ/KΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ − ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ − ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣΑΞΙΟΠ. ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ−ΦΥΣΤΙΚΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ − ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΣΤΗΜ/ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ (CATERING)ΤΡΟΦΙΜΩΝΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ − ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ − ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ CNC
ΟΧΗΜΑΤΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/ΥΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΥΓΕΙΑΣΥΓΕΙΑΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝΔΙΑΣΩΣΤΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟ-
ΝΗΠΙΟ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΩΝΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ - ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΥΠΕΠΘ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚΟΜΑΔΑ ΙΕΚΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ - ΞΕΝΑΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ(CATERING)ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΑΞΙΟΠ. ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ -ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ-ΦΥΣΤΙΚΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ -ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ-ΦΥΣΤΙΚΙΑΣ
ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣΑΞΙΟΠ. ΖΩΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNCΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ CNC
ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΔΟΜΙΚΩΝΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝΧΗΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΕΩΝΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ -ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΑΛΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ -ΥΑΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΒΙΤΡΩ)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ − ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ
ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑΣΕΙΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ
ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ -ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ − ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΕ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΑΥΓΕΙΑΣΥΓΕΙΑΣ−ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ− ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ (STYLIST)
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣΚΟΜΜΩΤΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΟΔΑΣΕΝΔΥΣΗΣΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

2. Τη δυνατότητα εγγραφής των πτυχιούχων των αναφερόμενων στον ως άνω Πίνακα ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ.-ΕΠΑ.Σ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο Γ' εξάμηνο κατάρτισης των αντίστοιχων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2008

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


Συνοδευτικό αρχείο: ΦΕΚ 2122/2008 αντιστοιχίες ειδικοτήτων ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ υπουργείου παιδείας με ΙΕΚ


Εκτύπωση