Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολίκη Εκπαίδευση; 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ

ΦΕΚ 1240/23-06-2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240
23 Ιουνίου 2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ/15304
Αντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. − ΕΠΑ.Σ. φορέων λοιπών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ. με ειδικότητες Ι.Ε.Κ. εγκεκριμένες από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Ε.Ε.Κ.)

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 2 του άρθρου 5 και την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/Α/14.2.1992), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 121/1992 (ΦΕΚ 371/Β/9.6.1992) «Κανονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)» απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την παρ. 1γ του άρθρου 6 και την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α΄/13.7.2006) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».4. Την υπ’ αριθμ. 56645/Γ2/1.6.2007 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 947/Β/13.6.2007) «Καθορισμός ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)».

5. Την υπ’ αριθμ. 9359/6.10.2006 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1526/Β/18.10.2006 «Μετατροπή των Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)» και την υπ’ αριθμ. 14273/17.11.2006 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 9359/6.10.2006 κοινή υπουργική απόφαση περί “Μετατροπής των Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)”».

6. Την υπ’ αριθμ. Υ7β/γ.π.οικ.49151 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 676/Β/30.4.2007 «Μετατροπή των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) Α΄ Κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)».

7. Την υπ’ αριθμ. 40041/12.4.2007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 639/Β/27.4.2007) «Μετατροπή των ΤΕΕ Μαθητείας του ΟΑΕΔ σε ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ», την υπ’ αριθμ.40052/20.7.2007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 1500/Β/2007) και την υπ’ αριθμ. 55721/28.7.2008 (ΦΕΚ 1580/Β/29.7.2008) όμοια κοινή υπουργική απόφαση, (που τροποποιεί εν μέρει την προηγούμενη κοινή υπουργική απόφαση), «΄Εγκριση της λειτουργίας στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητεία του ΟΑΕΔ 41 ειδικοτήτων».

8. Τις υπ’ αριθμ. 235745/14.9.2007 (ΦΕΚ 1917/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μετατροπή των Τεχνικών − Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε Επαγγελματικές Σχολές ΕΠΑ.Σ. του ν. 3475/2006» και 235746/14.9.2007 (ΦΕΚ 1917/Β) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων "Μεταφορά Τεχνικών − Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον Οργανισμό Γεωργικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) «ΔΗΜΗΤΡΑ»".

9. Το υπ’ αριθμ. 1234/18.5.2009 έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με θέμα «Γνωμοδότηση για τη δυνατότητα εγγραφής των αποφοίτων ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ, του Ο.Τ.Ε.Κ. και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε Γ΄ εξάμηνο σχετικών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.», με το οποίο κοινοποιείται το υπ’ αριθμ. 12/11.5.2009 Πρακτικό Συνεδρίασης του Τμήματος Δευτεροβάθμιας
Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κατόπιν αιτήματος υπ’ αριθμ. Δ΄/7974/31.3.2009 του Ο.Ε.Ε.Κ.

10. Το γεγονός ότι πολλοί απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ.− ΕΠΑ.Σ. φορέων λοιπών Υπουργείων πλην ΥΠΕΠΘ επιθυμούν να συνεχίσουν την κατάρτισή τους σε ειδικότητα των Ι.Ε.Κ., εγκεκριμένη από τον Ο.Ε.Ε.Κ., συναφή με αυτή από την οποία αποφοίτησαν από τα ΕΠΑ.Σ.

11. Την απόφαση επί του θέματος 5β της υπ’ αριθμ.23/10.6.2009 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.,

αποφασίζουμε:

1) Την αντιστοίχιση ειδικοτήτων

  • των ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ,
  • του Ο.Τ.Ε.Κ.,
  • του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
  • του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ) του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
  • την αντιστοίχηση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. της «Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης»

με ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. του Ο.Ε.Ε.Κ. σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα.

2) Τη δυνατότητα εγγραφής των πτυχιούχων των αναφερόμενων στον κατωτέρω Πίνακα ειδικοτήτων ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ, του Ο.Τ.Ε.Κ., του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ) του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. της
«Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης στο Γ ή Δ εξάμηνο κατάρτισης των αντίστοιχων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. του Ο.Ε.Ε.Κ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ν. Ιωνία, 12 Ιουνίου 2009

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ ΜΕ ΙΕΚ ΟΤΕΚ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚΟΜΑΔΑ ΙΕΚΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ
Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών (Η/Υ)Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (mulitmedia)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ
Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής
Τεχνικός Η/Υ, Επικοινωνιών & Δικτύων
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείου
Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet-Internet
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τεχνικός Συστημάτων Υπολογιστών
Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών
Τεχνικός Τεχνολογίας Internet
Τεχνικός Τηλεπληροφορικής
Τεχνικός Δικτύων
Τεχνικός Προγραμματισμού Παιχνιδιών και Ψυχαγωγικών Εφαρμογών (videogames)
Υπαλλήλων Διοικητικών ΚαθηκόντωνΓραμματέας ΔιεύθυνσηςΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Γραμματέας Νομικών Επαγγελμάτων
Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος ΕπιχειρήσεωνΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ειδικός Εμπορίας - Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (marketing)
Ειδικός Πωλήσεων
Ειδικός Εμπορικών Επιχειρήσεων
Υπαλλήλων Οικονομικών ΚαθηκόντωνΓραμματέας ΔιεύθυνσηςΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ειδικός Μηχανογραφημένου ΛογιστηρίουΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου
Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων
Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία
Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία - Βιοτεχνία
Ειδικός Εμπορίας - Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (marketing)
Ειδικός Πωλήσεων
Ειδικός Εμπορικών Επιχειρήσεων
Ξενοδοχειακών ΕπιχειρήσεωνΕιδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και ΤροφοδοσίαςΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας
Υπάλληλος Τουριστικού ΓραφείουΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ειδικός Διαχείρισης Τουριστικών Εκδηλώσεων
Ειδικός Τουριστικού Πρακτορείου
Τουριστικός Συνοδός
Μαγειρικής ΤέχνηςΤεχνικός Μαγειρικής ΤέχνηςΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αρτοποίϊας - ΖαχαροπλαστικήςΤεχνικός Αρτοποίϊας Ζαχαροπλαστικής
Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονική ΤοπίουΤεχνικός ΑνθοκομίαςΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ
Τεχνικός Αμπελουργίας Οινοτεχνίας
Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης - Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς - Φυστικιάς
Τεχνικός Θερμοκηπίων
Τεχνικός Αρδεύσεων
Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
Ειδικός Δασικής Προστασίας
Τεχνικός Βιολογικής - Οικολογικής Γεωργίας
Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών ΜονάδωνΤεχνικός Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών ΓραφείουΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
Τεχνικός Οργάνων Μέτρησης
Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων
Τεχνικός Ηλεκτρονικός Βιομηχανικών Εφαρμογών
Τεχνικός Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών
Τεχνικός Συστημάτων Τηλεπικοινωνιών και Μετάδοσης Πληροφορίας
Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών
Τεχνιτών Aερίων KαυσίμωνΤεχνικός Aερίων KαυσίμωνΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών ΈργωνΤεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνιτών ΕργαλειομηχανώνΤεχνικός Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου CNC
Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων ΑυτοκινήτουΤεχνικός Μηχανημάτων Έργων
Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων
Τεχνικός Μηχανών Θαλάσσης και Σκαφών Αναψυχής
Τεχνικός Μοτοποδηλάτων και Μοτοσυκλετών
Τεχνιτών ΑμαξωμάτωνΤεχνικός Φανοποιϊας και Βαφής Αυτοκινήτων Οχημάτων
Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών ΕγκαταστάσεωνΤεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
Τεχνιτών Μεταλλικών ΚατασκευώνΤεχνικός Φανοποιϊας και Βαφής Αυτοκινήτων Οχημάτων
Τεχνικός Μεταλλικών ΕπιφανειώνΜΕΤΑΛΛΩΝΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων ΑυτοκινήτουΤεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων ΟχημάτωνΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών ΕργασιώνΤεχνικός Ανελκυστήρων
Τεχνικός Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών
Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών
Σχεδιαστών Τεχνικών Εφαρμογών με Χρήση Η/ΥΣχεδιαστής μέσω Συστημάτων Η/ΥΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τεχνιτών Κτιριακών ΈργωνΤεχνικός Δομικών ΈργωνΔΟΜΙΚΩΝ
Τεχνικός Επισκευής και Συντήρησης Ιστορικών και Παραδοσιακών Κτιρίων
Γραφικών Τεχνών - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης ΕντύπουΓραφίστας Εντύπου και Ηλεκτρονικών ΜέσωνΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ - ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Γραφικών Τεχνών - Εκτυπώσεων
Συντηρητών Έργων Τέχνης - ΑποκατάστασηςΤεχνικός Συντήρησης Έργων ΤέχνηςΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Κεραμικής - ΑγγειοπλαστικήςΤεχνικός Χειροποίητης Κεραμικής
ΑργυροχρυσοχοΐαΑργυροχρυσοχοΐα
Τεχνικός Χειροποίητου ΚοσμήματοςΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
Σχεδιαστών Εσωτερικών ΧώρωνΤεχνικός Διακόσμησης
Ξυλουργών - ΕπιπλοποιώνΕιδικός Σχεδιασμού Επίπλου
Σχεδιαστών Επίπλου
Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας ΜαρμάρουΤεχνικός Δομικών ΈργωνΔΟΜΙΚΩΝΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Τεχνικός Επισκευής και Συντήρησης Ιστορικών και Παραδοσιακών Κτιρίων
Βοηθών Γενικής ΝοσηλείαςΝοσηλευτικής ΤραυματολογίαςΥΓΕΙΑΣΥΓΕΙΑΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Νοσηλευτικής Χειρουργείου
Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων
Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις
Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Αισθητικής ΤέχνηςΕιδικός Εφαρμογών ΑισθητικήςΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
Αισθητικός Αρωματοθεραπείας
Αισθητικός Σύμβουλος Εμφάνισης (stylist)
Κομμωτικής ΤέχνηςΚομμωτής - Τεχνικός Περιποίησης Κόμης
Βοηθών Γενικής ΒρεφονηπιοκομίαςΠροσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και ΈκφρασηςΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
Υφάσματος - ΈνδυσηςΕιδικός Ενδυματολογίας και Σχεδίασης ΜόδαςΕΝΔΥΣΗΣΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
Σχεδιαστές Ενδύματος
Επεξεργασίας ΓούναςΤεχνικός Δερμάτινης Ένδυσης - Αξεσουάρ Δερμάτινων Ειδών

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΙΕΚ ΟΕΕΚ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΣ ΥΥ&ΚΑ
ΕΙΔΙΚΟΗΤΕΣ ΙΕΚ
ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ
Βοηθού Νοσηλευτή
Νοσηλευτικής Τραυματολογίας
ΥΓΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ - ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Νοσηλευτικής Χειρουργείου
Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων
Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις
Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΟΓΕΕΚΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕ ΙΕΚ ΟΕΕΚ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΣ ΟΓΕΕΚΑ - ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΙΔΙΚΟΗΤΕΣ ΙΕΚ
ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ
ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ
Αμπελουργία - Οινοποιΐα
Τεχνικός Ποτοποιΐας - Αποσταγματοποιΐας
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Τεχνικός Αμπελουργίας Οινοτεχνίας (Δ' εξάμηνο)
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ
Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονική Τοπίου
Τεχνικός Ανθοκομίας
Τεχνικός Θερμοκηπίων
Τεχνικός Αρδεύσεων
Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
Ειδικός Δασικής Προστασίας
Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών
Τεχνικός Ανθοκομίας
Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης - Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς - Φυστικιάς
Τεχνικός Θερμοκηπίων
Τεχνικός Αρδεύσεων
Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
Ειδικός Δασικής Προστασίας
Τεχνικός Βιολογικής - Οικολογικής Γεωργίας
Αγροτικών Μηχανημάτων
Τεχνικός Αρδεύσεων
Ειδικός Δασικής Προστασίας
Ζωοτεχνίας
Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
Τεχνικός Πτηνοτροφίας
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΪΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
Τεχνικός Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων
Γαλακτοκομία - Τυροκομία
Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος (Δ΄ εξάμηνο)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΛ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕ ΙΕΚ ΟΕΕΚ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΛ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚΟΜΑΔΑ ΙΕΚΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ
Έργων Τοπίου και ΠεριβάλλοντοςΤεχνικός ΑνθοκομίαςΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ
Τεχνικός Αρδεύσεων
Ειδικός Δασικής Προστασίας
Τεχνικός Βιολογικής - Οικολογικής Γεωργίας
Σύγχρονης Επιχειρηματικής ΓεωργίαςΤεχνικός Ανθοκομίας
Τεχνικός Αμπελουργίας Οινοτεχνίας
Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης - Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς - Φυστικιάς
Τεχνικός Θερμοκηπίων
Τεχνικός Αρδεύσεων
Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
Ειδικός Δασικής Προστασίας
Τεχνικός Βιοογικής - Οικολογικής Γεωργίας
Τεχνολογίας και Ελέγχου ΤροφίμωνΤεχνικός Αμπελουργίας Οινοτεχνίας
Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης _ Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς - Φυστικιάς
Τεχνικός Ποτοποιΐας - ΑποσταγματοποιΐαςΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Τεχνικός Επεξεργασίας Γάλακτος
Υπεύθυνος Μονάδας Συστηματοποιημένου Επισιτισμούς (catering)ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΜ ΙΕΚ ΟΕΕΚ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚΟΜΑΔΑ ΙΕΚΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ
Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονική ΤοπίουΤεχνικός Ποτοποιΐιας - ΑποσταγματοποιΐαςΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑ ΠΟΤΩΝ
Τεχνικός Αμπελουργίας Οινοτεχνίας (Δ εξάμηνο)ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ
Τεχνικός Ανθοκομίας
Τεχνικός Θερμοκηπίων
Τεχνικός Αρδεύσεων
Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
Ειδικός Δασικής Προστασίας
Θερμοκηπιακών Κατασκευών και ΚαλλιεργειώνΤεχνικός Ανθοκομίας
Τεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης - Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς - Φυστικιάς
Τεχνικός Θερμοκηπίων
Τεχνικός Αρδεύσεων
Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
Ειδικός Δασικής Προστασίας
Τεχνικός Βιολογικής - Οικολογικής Γεωργίας
ΔενδροκομίαςΤεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης - Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς - Φυστικιάς
Ειδικός Δασικής Προστασίας
Τεχνικός Βιολογικής - Οικολογικής Γεωργίας
Αγροτικών ΜηχανημάτωνΤεχνικός Αρδεύσεων
Ειδικός Δασικής Προστασίας
Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και ΑγροβιοτεχνίαςΤεχνικός Δενδροκομίας και Μεταποίησης - Επεξεργασίας Προϊόντων Ελιάς - Φυστικιάς
Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
Ειδικός Δασικής Προστασίας
Τεχνικός Βιολογικής - Οικολογικής Γεωργίας
Υπεύθυνος Μονάδας Συστηματοποιημένου Επισιτισμού (catering)ΤΡΟΦΙΜΩΝΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Στέλεχος Τουρισμού Υπαίθριων ΔραστηριοτήτωνΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Επιμελητής ΞεναγόςΕθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής
ΖωοτεχνίαςΔιαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών ΕκμεταλλεύσεωνΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ
Τεχνικός ΠτηνοτροφίαςΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΪΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
Τεχνικός Αναπαραγωγής Αγροτικών Ζώων

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑΣ ΟΤΕΚ ΜΕ ΙΕΚ ΟΕΕΚ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΣ ΟΤΕΚΕΙΔΙΚΟΗΤΕΣ ΙΕΚΟΜΑΔΑ ΙΕΚΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ
Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών ΥπηρεσιώνΕιδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και ΤροφοδοσίαςΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας
Μαγειρικής ΤέχνηςΤεχνικός Μαγειρικής ΤέχνηςΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ζαχαροπλαστικής ΤέχνηςΤεχνικός Αρτοποιΐας Ζαχαροπλαστικής

Εκτύπωση