Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση;

Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013

Αρ.Πρωτ.602/1/11-01-2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(Δ.Ι.Ε.Κ.) ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013

Στην Αθήνα σήμερα 11-01-2013 στα γραφεία του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης αφού λάβαμε υπ' όψιν :

1. Τα άρθρα 6, 12, 21 και 24 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπέςδιατάξεις» (ΦΕΚ163 Α/21-9-2010).

2. Το άρθρο 22 της υπ' αριθμ. 121/25-5-92 (ΦΕΚ 371 Β) Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε, αναριθμήθηκε και ισχύει.

3. Το άρθρο 3 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».

4. Την με αρ. πρωτ. 5121/18-6-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης «Ανάθεση εκτέλεσης υποέργων διαχείρισης των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.»

5. Την Κ.ΥΑ αρ. πρωτ. 127175/Η/ (ΦΕΚ 2508/Β/04-11-2011) με τίτλο «Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν), εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

6. Άρθρο 15 υποπερίπτωση Θ.15 του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/ Α/12-11-2012).

7. Την Υ.Α 4854/13-6-2012 «Παράταση των προθεσμιών της παραγράφου 15 του άρθρου 24 του Ν.3879/2010.»

8. Την απόφαση 11605/28-11-2012 της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης «Ανάθεση Εκτέλεσης Υποέργων Διαχείρισης των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.»

9. Την πράξη Δ.Σ. 789/38/20-12-2012.

10. Τις ανάγκες των Δ.Ι.Ε.Κ σε εκπαιδευτές κατά το Εαρινό εξάμηνο κατάρτισης 2012-2013.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους – υποψηφίους εκπαιδευτές να καλύψουν τις ανάγκες κατάρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ του Εαρινού εξαμήνου 2012-2013. Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα Δ.Ι.Ε.Κ και περιλαμβάνονται στο συνημμένο παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Δικαίωμα υποβολής σχετικής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο Δημόσιο Τομέα που έχουν τα νόμιμα τυπικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στα εγκεκριμένα αναλυτικά προγράμματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.

Δικαιολογητικά

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

1. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής (βασικό πτυχίο αντίστοιχο με την ειδικότητα που προκηρύσσεται, μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος θέματος συναφούς προς το αντικείμενο, παιδαγωγικός τίτλος σπουδών ΑΣΕΤΕΜ / ΣΕΛΕΤΕ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., δίπλωμα Ι.Ε.Κ., πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού – Εκπαιδευτικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής).

3. Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν είτε
Ι. α) άδεια άσκησης επαγγέλματος, η οποία έχει χορηγηθεί με τη διαδικασία της επαγγελματικής αναγνώρισης, βάσει των διατάξεων των επαγγελματικών προσόντων (π.χ. Οδηγίες 89/48/Ε.Ο.Κ., 92/51/Ε.Ο.Κ., 99/42/Ε.Κ., Τομεακές Οδηγίες κ.λπ.). Στην περίπτωση της επαγγελματικής αναγνώρισης, αντί της άδειας άσκησης επαγγέλματος είναι δυνατόν να κατατεθεί αντίγραφο της Πράξης Αναγνώρισης από το αρμόδιο Συλλογικό Όργανο ή την αρμόδια επιτροπή (π.χ. Σ.Α.Ε.Ι., Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ., Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων κ.α.) ή αντίγραφο της Απόφασης Αναγνώρισης από την κατά περίπτωση Αρμόδια Αρχή (Υπουργείο, Νομαρχία κ.λπ.), είτε
Π. β) Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙ.ΚΑΤ.Σ.Α. νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τον Ο.Ε.Ε.Κ., του Ε.Ο.Π.Π. ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία. Όσοι έχουν αποκτήσει τίτλο σπουδών σε κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό Χορήγησης Ισοτιμίας από το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. νυν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., τον Ο.Ε.Ε.Κ., του Ε.Ο.Π.Π. ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία. Σε αυτήν την περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επισύναψη επικυρωμένων αντιγράφων των βασικών τίτλων σπουδών επισήμως μεταφρασμένων (από το Υπ.Εξ., πρεσβείες της Ελλάδος στο εξωτερικό, Δικηγόρους και μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου).

4. Από τους υποψηφίους που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται :

Ι. βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης,

Π. ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

5. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει να προσκομίσουν :

Ι. βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένου επαγγέλματος,

Π. ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.

6. Από τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα, όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1, του άρθρου 14, του Ν.2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3, του άρθρου 1, του Ν. 2527/1997, απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα, από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

Η επιλογή των ωρομισθίων εκπαιδευτών θα γίνει σύμφωνα με την μοριοδότηση της Γενικής Γραμματέως Δια Βίου Μάθησης (Αρ. Πρωτ. 1091/14-12-2012) η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί ανυπόστατο τμήμα αυτής.

Α. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

1. Εκπαίδευση – Επιμόρφωση

2. Διδακτική Εμπειρία

3. Εργασιακή εμπειρία

4. Άλλα προσόντα (ξένες γλώσσες, γνώσεις χειρισμού Η/Υ)

5. Κοινωνικά κριτήρια (Ανεργία, Πολυτεκνία ή Μονογονεϊκή Οικογένεια, ΑμΕΑ)

Β. ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΕΣ

1. Σπουδές και Επαγγελματική Εμπειρία

2. Διδακτική Εμπειρία – Επιμόρφωση

3. Εργασιακή εμπειρία

4. Άλλα προσόντα (ξένες γλώσσες, γνώσεις χειρισμού Η/Υ)

5. Κοινωνικά κριτήρια (Ανεργία, Πολυτεκνία ή Μονογονεϊκή Οικογένεια, ΑμΕΑ)

Κατόπιν της επιλογής τους οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές οφείλουν :

1. Να υπογράψουν σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου στην οποία θα καθορίζονται τα μαθήματα τα οποία τους ανατέθηκαν οι ώρες απασχόλησης, η ωριαία αντιμισθία και οι λοιπές υποχρεώσεις.

2. Να συμπληρώσουν Υπεύθυνη δήλωση Ατομικών Στοιχείων που θα τους δοθεί από το Ι.Ε.Κ.

3. Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86: α) για το εάν εργάζονται σε φορέα του στενότερου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε ποιον, β) για τις συνολικές τακτικές και πρόσθετες, αμοιβές από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και γ) ότι οι συνολικές αποδοχές τους δεν υπερβαίνουν τα εκ του Ν. 1326/83 (άρθρα 4, 5), Ν. 2303/95, Ν.2470/97 , Ν.3833/2010 και 4024/2011 ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατά μήνα.

Για την πληρωμή του εργολαβικού ανταλλάγματος απαιτούνται όσα δικαιολογητικά προβλέπονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, ήτοι:

1 ΑΠΥ (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών)

2 Φορολογική ενημερότητα, εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 1.500,00 € (άρθρο 26 Ν.1882/1990, σε συνδυασμό με την Υ.Α. Οικονομικών 1109793/6134-11/0016/1999, όπως ισχύουν) και

3 Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ εφόσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τα 3.000,00 € (άρθρο 2 παρ. 5 Ν. 2556/1997 και 8 παρ. 5 Α.Ν. 1846/1951, σε συνδυασμό με την Υ.Α. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Φ/21/116/2000, όπως ισχύουν).

Η έκδοση ΑΠΥ μπορεί, με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες, να υποκατασταθεί από Απόδειξη Πληρωμής Επαγγελματικής Δαπάνης (ΑΕΔ) του φορέα (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), αν το εισόδημα του λήπτη από άσκηση επιτηδεύματος κατά την προηγούμενη φορολογική χρήση, που προέρχεται αποκλειστικά από παροχή υπηρεσιών, από σύμβαση μίσθωσης έργου (681 ΑΚ), δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 € (πέντε χιλιάδες ευρώ). Ο ανάδοχος για το σκοπό αυτό υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο του εκκαθαριστικού του σημειώματος. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμα εκκαθαριστικό σημείωμα για την προηγούμενη φορολογική χρήση κατά το χρόνο της καταβολής του εργολαβικού ανταλλάγματος, ο εκάστοτε ανάδοχος συντάσσει σχετική υπεύθυνη δήλωση που βεβαιώνει ότι το εισόδημά του από παροχή υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 € (πέντε χιλιάδες ευρώ) για την αμέσως προηγούμενη φορολογική χρήση».

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτήν την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986).

Η παρούσα πρόσκληση διατίθεται από την ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. www.inedivim.gr, στο σύνδεσμο προκηρύξεις και η αίτηση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://cert.gsae.edu.gr/diek/. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω (ηλεκτρονική) μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά, με e-mail ή με fax, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 14-01-2013 έως και 18-01-2013 και ώρα 20:00 (ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων) .

Η υποβολή των αιτήσεων και του φακέλου δικαιολογητικών θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην έδρα των κατά τόπους Ι.Ε.Κ. στα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον, από 14-01-2013 έως και 23-01-2013 και κατά τις ώρες που θα ορίζονται με ανακοίνωση από τα κατά τόπους Ι.Ε.Κ.

Πληροφορίες που αφορούν στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, θα δίνονται από τα κατά τόπους Δημόσια Ι.Ε.Κ.

Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς δε θα γίνουν δεκτές.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. / Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Φίλιππος Λέντζας

Μετάβαση στο άρθρο με τη μοριοδότηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών σε Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ)

 

Pin It